Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurtyet k ı t a p 1 a r ı HAYATIMIZ VE DEĞERLERIMIZ ErdalAtabek Çağ frzaıünıa A.Ş Tuıkocagı Cad NoJ9/41 . kıtap kulübü ^4 4 CasaİPChı Istanis. Td ^ l ^ l ^ U O ! ^ Cumhuriyet Cumhurıyet k ı t a p ! a n toĞÎMİZ TÜRKÇE Vteş IUAVÎ 78. YIL SAYI 27802 / 500.000 TL (KDVtçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ17924-79451BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) Tarih ders kitaplannı inceleyen araştırmacılara göre kafalar bulandırüıyor Kitaplar yanlış doluKlll yetİŞtİrİIİyor Tanh ders kıtaplan ve programlan, "öğren- cılenn yurttaş ve bırey olmalanna engel" olduğu gerekçesıyle eleştınlıyor. Araştırmacılar, devletı "kadım devlet". bıreylen ıse "devletın kullan" olarak düşündürten tanh dersının amacının "kul yetıştırmek" olmaması gerektığı görüşünü vurguluyorlar. ÇelİŞkİIİ İf3deİGr Araştırmacılar, bır tanh kıtabında paragrafın ılk cümlesının "1071'de Malazgırt Savaşı'nı kazanan Türkler, Anadolu topraklanna ayak bastılar" dıye başladığını saptadıktan sonra aynı paragrafın son cümlesının ıse "Anadolu ezelden ebe- de Türk yurdudur" sözlenyle bıttığını belırtıyor Eğitim Servisi - Araştırmacı- yazar Ismail \> dın' ın hazırladığı "Osmanlı'dan Gunıimüze Tarih Ders Kıtaplan" adlı çalışması, Eğıtım-Sen tarafından kıtap ola- rak basıldı Aydın. Tanh Vakfı ıle Alman Georg Eckert Enstıtusu'nun çeşıt- lı ulkelerde lıse oğrencılenvle ıl- gılı yaptıklan bır araştırmanın so- nuçlanna gore tanhe en çokTurk oğrencılennın ılgı gosterdığı ve tanh ders kıtaplanna en az guve- nen gruplardan bınnm de Turk oğrencılen olduğu ortaya çıkmış Tanh derslennın, oğretmenın yetersızlığı programın olumsuz- luğu \e ders kıtaplannın kotu ya- zılması gıbı nedenlerle "en sevil- meven dersler" arasına gırdığıne dıkkat çeken Aydın "Gençleri- mizin kafasını karıştıran anla- yışlardan hızla uzaklaşılmalıdır. Örneğin, bir tarih kitabında pa- ragrafın ilk cumlesi '1071de Malazgırt Sa\aşı'nı kazanan Turkler A.nadolu topraklanna ayak bastılar' şekünde, son cum- lesi ise 'Anadolu ezelden ebede Turk yurdudur' sozleri ile bitiri- len tarih, gençlerimize kafa bu- landırıcıdan ote bir işleve sahip olmayacaktır" dedı Aynca "Ders kitaplarından veterince yararlanabilhor mu- sunuz" sorusu karşısında oğren- cılenn yuzde 74 4'u y ararlanama- dığını belırtmış "Osmanirdan Gunumuze Ta- rih Ders Kitaplan" başlıklı ınce- lemede "Tarih ders kitaplarımız savaşlarla, kin ve kanlarla dolu. Kitaplarda Turk deniünce san- M4rkasıSa.l7,Su. l'de RTÜK'ün kapattığı Mihr TV bu kez de Brezilya'dan yayın yapan bir uyduya taşındı Korsan irtica yayımhazirllğl Irtıcaı yayın yaptığı ıçın kapatılan ancak Kanal 7'nın frekansını kıralayarak bır sure >ayınlanna de\am eden Mıhr TV, bu kez de bır Brezılya uydusu uzennden yayın yapmaya başladı RTUK, korsan yayın yapması nedenıyle "televızyonun cıhazlannm musaderesı" ıçın dava açacak Mıhr Vakfı Başkanı Evrenesoğlu'nun sank ve cuppe ıle katıldığı programlarda "Ben peygambenm" ıddıasında bulunduğu belırtılıyordu BMMR I 4. Sayfada TARTIŞMA BUYUYOR Mıımcu'yu lunaparka götürsünler Ecevlt: ciddlyetten uzak Başbakan Ecev ıt \\AP lı Erkan Mumcu'nun çıkışlan konusunda "Son derece cıddıyetten uzak bır demeç" dedı DSP'lı Bakan Mustafa Yılmaz ıse "Kışılık problemlen var Yakınlanna tavsıvem Mumcu'yu lunaparka gotursunler" dedı Mumcu: Partimin goruşü Ecevıt'e yonelık sert eleştırılerde bulunan Mumcu. soyledıklerının tamamının kışısel değıl partısının goruşu olduğunu vurguladı ANAP Grup Başkanvekılı Yaşar Dedelek de Mumcu nun eleştınlennın haklı olduğunu savundu I 5. Sayfada DUNYA BANKASIRAPORU Kamu harcama yönetimi çağdışı Çarpıklık gozler onune serildl Dunya Bankası ıle yurutulen Kamu Harcamalan Projesı Raporu"nda, Turkıye'nın kamu harcama yonetımının çağdışı ve dagınık olduğu, cıddı bır onanma gereksınım duyduğu belırtıldı Raporda savurganhk ve sahtecılığın onlenmesı gereğıne dıkkat çekıldı • 11. Sayfada KÜRESELLEŞME KARŞITLARI KAIS \DVDA G-20 toplantısının vapıldığı konterans merkezi ve hejetlerın kaldığı otel önünde toplanan eylemciler, küresclleşmeyi protesto etmek için gösteriler düzenlediler. (Fotoğraf "AP) G-20: Terörün kaynaklan kesilsin • Teronzme malı desteğı onlemeye yonelık uluslararası çabalara butun ulkelenn katılması çağnsında bulunuldu IMF ve Dunya Bankası'nın da katıldığı G-20 bakanlar toplantısmda IMF, "kuresel durgunluğun etkılennı kırabılmek ıçın gelışmekte olan ekonomılere fınansal destek sağlamaya hazırlandıklannı" bıldırdı Ekonomi Servisi - Kanada'nın baş- kentı Ottavva'da sona eren G-20 top- lantısının sonuç bıldınsınde ABD'ye 11 Eylul'de duzenlenen teronst saldı- nlarla kuresel ekonomık ıstıkrarsızlık yaratılmak ıstendığı vurgulanarak te- ronzme malı desteğı onlemeye yone- lık uluslararası çabalara butun ulkele- nn katılması çağnsında bulunuldu Sanayıleşmış ulkeler grubu G-7 uye- len ve Turkıye'nın de \er aldığı bazı onemlı yukselen pazarlann katılımıy- la gerçekleştınlen G-20 toplantısı dun sona erdı Toplantılann ardından ya- M4rkasıSa.l7,Su.3'te Yunus Nadı Odullerı 56. yılına gırdı. 2002 Yunus Nadı Odullerı'nde ikı ana başlıkta 4 odul verılecek. Edebiyat Ana Dalı Oyku, Roman, Şiır Görsel Sanatlar Ana Dalı Fotoğrat 2. Sayfada Afganistan'dageniş tabanlı hükümet için ABD 'nin girişimleri yoğunlaştı fVashington baskıyı arttırdı # Devnk Devlet Başkanı Burhaneddın Rabbanı'nın Kâbıl'e donmesı, Afganıstan'ın geleceğıyle ılgılı sıyası belırsızlığm acılen çozume ka\'uşturulması ıhtıyacmı doğurdu ABD'lı yetkılıler, Kuzey Ittıfakı'nın bır hukumet kurmasını engellemek ve BM'ye verdığı "tum etnık gruplann temsıl edıldığı bır koalısyon kurulmasına \ardımcı olacağı" sozunu rutmasını sağlamak ıçın baskılan arttınyor • 9. Sayfada Pakistan 'a girerken yakalanmışlardı 2 Türk'ün ElKaide bağlantısı araştınlıyor # Afganistan sınınndan kaçak olarak Pakıstan'a gırmeye kalkan 20 kışılık grupta yer alan Lutfullah Kaya ve Abdullah Halıl adlı Turklerın El Kaıde orgutuyle bağlantılı olup olmadıklan araşttnlıyor Pakıstanlı yetkılıler. Pakistan topraklanna gıren grubun geçerlı nedenlen ve se> ahat belgelennın bulunmadığını açıkladılar. • 9. Sayfada Rusya ile 'diyalog süreci başlatıldı Çeçen görüşmesinde sürpriz isim: Tibuk # Rusya Dev let Başkanı Putın ve Çeçenıstan Devlet Başkanı Mashadov'un temsılcılen bolgede suren savaşa son vermek ıçın "cıddı bır diyalog" başlattılar Moskova'da gerçekleşen toplantılann surpnz ısmı ıse Lıberal Demokrat Partı Genel Başkanı Besım Tıbuk oldu Mashadov 'un temsılcısı Zakayev ve heyetı ıle bırlıkte Rusya'ya gıden Tıbuk. gorüşmelere refakat edeceklennı so> ledı • *. Sayfada BULGARISTAN'DA SOSYALISTLERIN ZAFERlMr. Sayfada Alün İskender Tirana SıfirYılı'nuı # Selanık Fılm Festıvah'nde buyuk odul Altın tskender'ı, yonetmenlığını Fatmır Koçı'nın yaptığı Arnavutluk-Fransa-Belçıka ortak yapımı Tirana Sıfir Yılı kazandı Jun ozel odulü Gumuş tskender'ı 'Gecıkmış Evlılık" aldı En ıyı yönetmen Aynadakı Göruntu fılmıyle Tayvanlı Hsıao Ya- Chuan seçıldı A8U SaÇUK'UH hlteri • 17. Sayfada NewYork'ta Türk - Ermeni buluşması \ Ilk kez 9 Temmuz'da Isviçre'de toplanan '"Tûrk- Ermenı Banşım Komısyonu" bugun Nevv York'ta bır araya gelıyor Konuşması ertelenen Emeklı Buyukelçı Sanberk, en guçlu Ermeni lobısının karargâhında yapacağı tanhsel konuşmada Turkler ve Ermenıler arasında banşım çağnsı yapacaktı ÖZfiffl ACAR'n baberf • 17. Sayfada Şeref tribününe sırtlannı döndüler Sıvasspor - Ankara B Ş Bld maçı oncesınde seramonıde ıkı futbolcunun şeref tnbunune sırtlannı donmesı tepkılere neden oldu Melıh Gokçek'ın başkanlığını yaptığı Ankara ekıbının ıkı futbolcusu Bulent ve Gokşın "Turk bayrağı goremedık O nedenle bayrağın bulunduğu kale arkasına donduk" ıfadesını kullandılar • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Yunanistan'ın Ne-densiz Silahlanması! Turkıye'nın Avrupa Bırlığı'ne tam uyelık yolunun uzatılıp mayınlanmasına ılışkın tartışmaların odağı- na Kıbrıs oturdu Kıbrıs perdesını aralayınca da al- tından doğal olarak Yunanıstan çıkıyor Zaman zaman yukselıp ınen dostluk havalarına UArkasıSa.l7,Su.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog