Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef k ı t a p i a r ı tNSANLAR ÎNSANLAR Erol Manisalı Ç kitap k ÇağPazariamaA_Ş Türtaağı Cai No 39 41 134334) Cagdogu-lsonbul Td (212)514 0! % Cumhuriyet Cumhuriyet k i t a p 1 a r ı BÜTÜNÖYKÜLERll-2 Osman Şahin 78. YIL SAYI: 27801 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Yurt genelindeki yayınlann kaydedilmesi için RTÜK, emniyet ile işbirliği yapacak 'Büyük Birader' projesi» RTÜK Başkanı Nuri Kayış, 2002 yılı bütçesinde radyo ve televizyon yayınlannm sayısal ortamda kaydedilmesi ve arşivlenmesine ilişkin proje için 25 trilyon lirahk ödenek aynldığını belirtti. Emniyet ile ortaklaşa yaşama geçirilecek projenin, Türkiye'deki tüm radyo ve televizyonlann Ankara'da izlenmesini sağlayacağını anlatan Kayış, bu sistem için 2001 yılı bütçesinde de kaynak aynldığını, ancak yaşama geçirilemediğini anımsattı. TALEBAN'IN EĞITİM KAMPI Türkçe suikast kılavuzu# Afganistan'ın Celalabad kentinde Taleban'ın terk ettıği bir eğitim kampındaki belgelere ulaşıldı. BBC muhabiri Den Brown'ın zıyaret ettiği kampta ele geçen belgelerde, çeşitli saldın teknikleri hakkında Türkçe yazılmış notlar bulundu. # Defterde motosikletli bir suikastçının, bir araç içindeki hedefe nasıl saldıracağı bir çizim yardınuyla ve aynntılarla anlatılıyor. Bu belgelerle, El Kaide örgütünün Türkiye bağlantısı ya da Türkçe konuşan yandaşlan olduğu da ortaya çıkmış oluyor. • //. Sayfada KAÇTIĞI İDDİA EDİLİYOR Biıı Lacliıı bilmecesi Taleban'ın Pakistan Büyükelçisi Molla Abdüsselam Zaif, dün AP ajansına yaptığı açıklamada, Bin Ladin'in Afganistan'ı terk ettiğini söyledi. Zaif, "Usame, eşleri ve çocuklarıyla Afganistan'ı terk etti. Ama nereye gittiğini bilemiyoruz" diye konuştu. Kandahar'dan çekilmek üzere olduklannı yalanlayan Molla Abdüsselam Zaif, Taleban'm merkezi durumundaki Kandahar'ı son nefeslerini verinceye kadar savunacaklannı söyledi. • 11. Sayfada BAHAR TANRISEVER ANKARA - Radyo ve Teleyizyon Üst Kurulu (RTÜK), ülke çapındakı tüm yayınlann sayısal or- tamda kaydedilerek tek merkezden izlenmesi için Emniyet Genel Mü- dürlüğü (EGM) ile işbir- liği yapacak. RTÜK'ün ekonomik knzin yaşan- dığı bir dönemde 25 tnl- yon lıralık bütçe ayırdığı proje için hazırlanan pro- tokol taslağında, sıste- min büyük ölçüde emni- yet tarafından işletilme- sinin öngörülmesı dikkat çekti. Taslakta, eşgüdü- mü sağlayacak ve satın alma işlemlerinı yürüte- cek komisyonun 7 istih- baratçıdan oluşması ve emniyet birimlenne ku- rulacak tüm donanımın emniyetın malı olmasına ilişkin maddeler de soru işaretleri yarattı. RTL'K Başkanı Nuri Kayış, 2002 yılı bütçe- sinde radyo ve televiz- yon yayınlannın sayısal ortamda kaydedilmesi ve arşivlenmesine iliş- kin proje ıçın 25 trilyon liralık ödenek aynldığı- nı belirtti. EGM ile or- taklaşa yaşama geçirile- cek projenin Türkiye 'de- ki tüm radyo ve televiz- yonlann Ankara'da iz- lenmesini sağlayacağını anlatan Kayış, bu sistem için 2001 yılı bütçesinde de kaynak ayrıldığını. ancak yaşama geçirile- mediğini anımsattı. Ka- yış, sistemın kurulması halinde araştırmacılara MArkası Sa. 8, Sü. 3'te • ÇOLAKOĞLU: GELİRLERİMİZ YÜZDE60AZALDI • 8. Sayfada Joan Baez Zeynep Oral'a konuştu Vietnam'dan ders almamışız• Amerikalı sanatçı Joan Baez "Bugün ABD hükümetinin hangi temsilcisine 'Kiminle savaşıyoruz' diye soracak olsan, mantıklı bir yanıt alamazsın. Çünkü böyle bir yanıt yok. Ben ABD başkanı Ge- orge W. Bush'un aşağılık kompleksini gidermek için savaştığına, generallerin de Afganistan'a karşı kendi savaş oyunlannı oynadık- lanna inanıyorum" diyerek savaşın anlamsızlığını vurguluyor. • Joan Baez, "Bence, Afganistan'da bomba- lardan kaçan bir aile ya da Bağdat'ta bebeği ishaldenölen biranne için terorizm ile savaş arasında hiçbir fark yoktur. Terorizme kar- şı savaş diye terorizm uygulamak korkunç. Bu savaş, Batı'yı he- def alacak gönüllü bir ordu yaratıyor" diyor. KORKU ve KAYGI */ Insan gene yalnız, gene çaresiz. Amerikalılar şarbon saldırısına karşı mektup zarflarını açmıyorlar, eldiven giyiyor, antibiyotik depo- luyorlar. Yann saldırının nereden geleceğini bilmiyorlar. Belki içtik- leri sudan zehirlenecekler, belki soludukları havadan zehirli gaz sal- dınsına uğrayacaklar. Afganlılar için ölüm göklerden geliyor. Ame- rikan uçaklan bomba yağdınyor, uzaktan atılan füzeler düştüğü ye- re ölüm saçıyor. Onlar da ya Pakistan gibi komşu ülke sınırlarına ka- çıyor ya da dağlara, mağaralara saklanmaya çahşiyor. ERDAL ATABEK'ia yazı dizisi bugün m 'Ecevit çağın gerisinde'açijdam&şıiia DSP ve MHPsert tepki gösterdî * ' Mumcu'nun söderi hükümeti kanştırdı # Başbakan Bülent Ecevit'e "çağın gerisinde" suçlamasını yönelten ve "kalkınmayı köyden başlatacağız, açıklamalannın bayağı bir yalan olduğunu" söyleyen ANAP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Mumcu'ya DSP ve MHP'den sert tepki geldi. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, "Kendisi ile görüşeceğim. Doğruysa o zaman bu konudaki görüşümü açıklanm" dedi. # DSP yöneticileri, "genel başkanvekili" sıfatını taşıyan Mumcu konusunda Yılmaz'ı harekete geçmeye çağırdı. MHP, Mumcu'nun sözlerinin "iktidar sorumluluğuna yakışmadığını" ifade etti. ANAP ise sözlerinin "sadece Mumcu'yu bağladığını, her söylediğinin partinin görüşünü yansıtmadığını" açıkladı. • 5. Sayfada Chhibber, Ecevit 'le görüştü Dünya Bankası Köy-Kent'e destek verdi # Dünya Bankası'nın Türkiye Temsilcisi Ajay Chhibber, IMF gibi Dünya Bankasf nın da Türkiye'ye mali destek sağlamaya devam edeceğini söyledi. Başbakan Ecevit'in Köy- Kent projesinin kırsal kalkınmayı öngörmesi nedeniyle Dünya Bankası tarafından çok önemsendiğini vurgulayan Chhibber, "Bu projeyi finanse etmek için yapılan çalışmalar sürüyor. 2002 yılı yazına kadar bu projenin finansının gerçekleştirileceğini umut ediyorum" diye konuştu. • 8. Sayfada Baraj ve tercih sisteminde ayrıldılar Seçim Yasası ortakları böldü # Başbakan Ecevit'in "zihninden bile geçirmek istemediğini" söylemesine karşın hükümet ortaklan ANAP ve MHP, Siyasi Partiler Yasası ile Seçim Yasası değişikliği konusunda çalışmalannı sürdürüyor. # Hükümette seçim barajı, tercih sistemi ve seçim ittifaklan gibi temel konularda görüş aynlığı yaşanıyor. Baraj ın düşürülmesine karşı çıkan ANAP, seçim ittifaklan ile tercih sistemine sıcak bakıyor. # DYP'nin BBP ya da ATP, ANAP'ın HADEP ya da CHP'nin HADEP ile seçim ittifakına gidebileceği olasılıklannı değerlendiren MHP, bu uygulamanın sakıncalanna dikkat çekiyor. • 5. Sayfada <ALATASARAY: 5 DlYARBAKIR: 1 RİZESPOR: 1 TRABZONSPOR: 1 ANKARAGÜCC: 1 İİZİANTEPSPOR: 1 fOZGATSPOR: 2 İAMSUNSPOR: 0 MSpor'da »AYISAL'I 2 KİŞI TUTTURDU • 8. Sayfada GUNCEL CLNEYT ARCAYLREK 'YüksekPerformans' mı? Ne kadar övunsek yeridir. Nihayet devlet olarak, hükümet olarak Guinness rekorlar kitabına girmeyi başardık. 32 milyar dolarlık kredıyle dünyada IMF'ye en borçlu ülkeyiz. IMF Başkanı Horst Köhler bizi boşu boşuna des- teklemıyor. Destek sözünün altında yatan bir neden. bir gerekçe var tabıı: Bugüne değin -IMF dayatma- MArkasıSa.8,Sü. l'de Kışyüzünü gösterdi # Kar yağışı Bolu ve Ka- radeniz'in bazı kentlerinde yaşamı etkiliyor. Karkalın- hğı Kartalkaya'da 20, A- bant ve Bolu Dağı'nda 10 santimetreyi aştı. Ulaşuna kapanan Bolu Dağı'nda araçlar 5 kilometrelik kuy- ruk oluşturdu. Soba yakma yasağının sürdüğü deprem konutlarında ıse yurttaşlar zor dununda. • 3. Sayfada ÖSS'deyarın son gün • 16 Haziran'da yapılacak ÖSS'ye başvurular yann so- na eriyor. Kayıt kartına son 6 ay içinde .çekilıniş, başı açık ve adayı kolaylikla tanı- tabilecek fotoğraf yapıştın- lacak. Türbanla çekilen fo- toğraflar kullanılmayacak. Kimlik numaralan belgeler teslim edildikten sonra di- lekçe ile ÖSYM'ye bildirile- bılecek. MArka Sayfada Tasarruf paketi krizi # Başbakanlık tarafın- dan önceki gün açıklanan tasarruf paketi, yeni yasal düzenlemeleri de gerek- tiriyor. Ancak paketi ha- zırlayan müsteşarlann il- gili bakanlıklarla birlikte çalışmaması. yapılacak düzenlemelerde boşluk oluşması tehlikesıni de beraberinde getiriyor. M 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Seve Seve... Hay şiirinle bin yaşa Orhan Veli, 50 yıl öncesinde görüp özetlemişsin olan biteni: "Neleryapmadık şu vatan için! Kimimiz öldük; Kimimiz nutuk söyledik." Bu ülke için seve seve, modası var şimdi! Neler yapmadık ki bu ülke için seve seve! Partiler kurduk, başına geçtik, dedik ki: MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog