Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurryet k ı t a p 1 a r ı ALACA BİR ÖFKE Hikmet Çetinkaya Çag Pazariama A.Ş Tûcbcağı Cad No39/41 (34334ıCagalogto-tsönbuITa (212)5140! % Cumhuriye78. YIL SAYI: 27797 / 500.000 TL (KDViçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945)BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) IlerlemeRaporu: Türkiye, Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirmedi AB yoluuzadıWallStreetJournal Avrupa'nın skandalı # Amerikan finans çevrelerinin gazetesi WaU Street Journal "Türkiye'nin hâlâ AETye alınmamış olmasının bir skandaJ olduğunu" yazdı. Gazete, Türkiye'nin Körfez Savaşı sırasında 40 milyar dolar zarara uğradığını belirterek "Batılılann borçlaruu ödemesi gerektiğine" işaret ettt. • 9. Sayfada Cünter Verheugen Kıbrıs, kriz yaratacak # AB Komisyonu'nun genişlemeden sonımlu üyesi Verheugen, Türkiye hariç tüm aday ülkelerin, siyasi kriterleri yerine getirdikJerini söyledi. AGSP konusunda Türkiye'nin tavnnın "hayal kıncı" olduğunu savunan Verheugen, "Kıbns sorunu çözülmezse büyük bir kriz yaşanır" dedi. • 17. Sayfada Yılmaz'dan özeleştirl Eleştiriler ne yazık ki haklı # Başbakan Yardımosı Mesut Yılmaz, Ilerleme Raporu'nun "objektif verilere" dayandığını vurguladı. Yılmaz. "Eleştirilerin önemli bir bölümü ne yazık ki doğru. Açık olarak görünen husus, demokrasi ve insan haklan alanlannda daha pek çok adım atmamız gerektiğidir" dedi. • 17. Sayfada Tarama sürecl'ne lcırmızı ışıfc AB Türkiye îlerleme Raporu'nda, tam üyelik müzakerelerinin başlatılmasından önceki son aşama olan Tarama Süreci'ne yeşil ışık yakılmadı. Kıbns sorununda Türkiye'nin katkjlannı isteyen AB Komisyonu raporda reformlara yer verirken, insan haklan alanında atılan adımJan yetersiz buldu. Ekonomik adımlar da yetersiz Anayasai reformlardan duyulan memnuniyetin yansıtıldığı raporda söz konusu reformlann pratik uygulamasının göriilmesi bekJentisi dile getirildi. Raporda, hükümetin ekonomik kriz karşısındaki önlemlerinden övgüyle söz edilirken, Türkiye'nin, ekonomik kriterleri yerine getirmekten uzak olduğu ifade edildi. • 6. Sayfada • ANTCARA'NINHESAPLARIALTÜST • 17. Sayfada POIİTİKA GÜNLÜĞÜ Mekik Yatı Kimindi?.. # 1984 yazıydı, Uğur Mumcu'yla biriikte Tahsin Şahinkaya'nın Bodrumda yaptırdığını öğrendığimiz 'Mekik' adlı yatuıı takıbe almıştık... 'Mekik'adlı tekneyi, Bodrum'da ustalann ustası Arol Ağan yapmıştı. HİKMET ÇETİNKAYA'mn yazısı • 5. Sayfada SAYDAM Kavga Gibi Tartışma 9 Devletin küçülfülmesini gerçekleş- tirmek üzere, hükümetteki parti lider- leri, yanı Başbakan ve yardımcılan önceki gün Bayram Meral'i çağınyor. Sanki görüşme değil, tam bir hesaplaşma, hatta kavga!.. YALÇIN DOĞAN'ın yazısı • 9. Sayfada MERHABA Konuş Evren Paşa! # Time tarafından "Dünyanın en zengin generali" diye kapak konusu yapılmış ve zenginliğinin dibi, kökü, kökeni F-16 uçaklannın alımında dö- nen rüşvetlere gönderme yapılarak bağlanmış Tahsin Şahinkaya, temiz mi, kirli mi? NECATİ DOGRU'nun yazısı • 8. Sayfada Ç/»jy/V//* BirçoküJkedcfarkJıgösreriJerleprotestoedilen DümaTicaretÖrgütü'nün atZUl Ut: K a t a r , d a y t o p J a ı l t l ] a r ı d ü n b i r bildirge ile sonuçlandı. 5 gün süren, bir yanda ABD ileAvrupa Birliği (AB), öte yanda 3. Dünya ülkejeri ile zengin ülkelerin birbirlerine karşı kıyasıya müzakere ettik- leri toplantılardan somut karariar çıkmadı. Dünya Ticaret Örgütü'nde,Avrupa Birliği ihracat desteğini indirmeyi kabui etme- di.ABD başta olmak üzere DTÖ'nün diğer gelişmiş ülkeleri AB'yi bu konuda ikna etmeyi başaramadılar. Öte yandan dün Gü- ney Kore'nin başkenti Seul'de DTÖ toplantılannı protesto eden çiftçiler polisle çatıştılar. • 10. Sayfada I Fotoğraf: REUTERS) Yaklaşık 7 katrilyonluk tasarruf tedbirleri paketi üzerinde IMF ile anlaşmaya vanldı Ek kayııak 9 milyar dolar 10. Cözden Ceçlrme tamam IMF heyeti, Tasarruf paketini yeterli ve uygulanabilir buldu. Heyet başkanı Kahkonen'in, Türkiye'nin ek finansman kaynağı ihtiyacını bugün IMF lcra Direktörleri'ne anlatacağı belırtiliyor. Gelecek yıl ödenmesi gereken 5.5 milyar dolarlık taksitin, ertelenmemesi görüşü agırhk kazandı. Ek mali kaynağın en az 9 milyar dolar düzeyınde olacağı tahmin ediliyor. • 11. Sayfada Chhlbber: Destek sürecek Dünya Bankası Türkiye Direktörü Ajay Chhibber, bankanın, Türkiye'deki hayati yapısal ve kurumsal reformlan desteklemeye devam edeceğini ve Mali Sektör Uyum Kredisi görüşmelerinin sürdüğünü söyledi. Chhibber, rekabeti kilitleyen işlerme hakkı devirleri modeline devam edilmeme kararının, yeni enerji piyasası modeline daha hızlı geçileceğinin sinyali olduğunu ifade etti. • //. Sayfada Yoksulluk sınırı 911 milyon llra Kamu-Sen Ekonomik ve Sosyal Araştırma Merkezi, Ekim 2000-Ekim 2001 döneminde yoksulluk suurunn yüzde 55.4 oranında arttığnıı ortaya koydu. Rapora göre, ekim ayında 4 kişilik ailenin yoksulluk sının 911 milyon 935 bin liraya yükseldi. Açlık snurı ise 307 milyon 305 lira olarak hesaplandı. Bu rakam, pek çok ailenin tek geçim kaynağı olan asgari ücretin 2.5 katı. • 10. Sayfada ABD 'nin uyarılâ) karşın Kâbil 'e girdifer Ittifak hızını alamadı# Siyasi belirsizliğin çözümlenmesmi beklemeyen Kuzey Ittifala'nın güçleri ABD'nin "Kâbil'e girmeyin" uyanlanna karşm "güvenliği sağlamak" gerekçesiyle başkente girdi. îlk olarak Kuzey Ittifakı'na bağlı polis güçleri Ahmed Şah Mesud'un fotoğraflannın olduğu askeri araçlarla kente girdi ve kılıt pozısyondaki hükümet binalannı ele geçirdi. Polis güçleri daha sonra Taleban'ın askeri üslerini aldı. # Kâbil'deki basın mensuplan, Kuzey Ittifakı'nın kente girişinden birkaç saat sonra yağma olaylarınm yaşandığım belirtiyor. Çok sayıda Taleban askerinin öldürüldüğü ve ağaçlara asıldığı bildirildı. Kuzey îttifakı Celâlabad'ın da aralannda bulunduğu beş kentin ele geçirildiğini açıkladı. Kuzey Ittifakı'nın başkent Kâbil'e gırmesiyle 5 yıl aradan sonra radyodan müzik yayım yapıldı. • 9. Sayfada Müşerref Istanbul 'a uğradı Hükümetgeniş katdımlı olmalı # BM toplantısından ülkesine dönerken Istanbul'a uğrayan Pakistan Devlet Başkanı Pervez Müşerref, "Afganistan'da oluşacak yeni yönetimde farklı etnik gruplar yer almalı, Peştular mutlaka temsil edilmeli" dedi. Müşerref'i karşılayan Başbakan Bülent Ecevit, Türkiye'nin Afganistan'a göndermeyi kararlaştu-dığı 60 kişilik birlığin henüz yola çıkmadığmı belirterek "Ek birlik isteği gelmedi" diye konuşru. • 8. Sayfada Küçükarmutlu ve Alibeyköy Ölüm oruçlarına yinemüdahale # F tipi cezaevlerindekı tecride karşı yapılan ölüm orucu eyleminin sürdüğü Küçükarmutlu'ya ve Alibeyköy'e polis operasyon düzenledi. Polisin göz yaşartıcı bomba ve biber gazı kullandığı operasyonlarda, toplam 19 kişi gözaltma alındı. Istanbul Haber Ser- visi - F tipi cezaevlerin- de uygulanan tecridekar- şı bir yılı aşkın süredir yapılan ölüm orucu eyle- minin sürdüğü Küçükar- mutlu'yave Alibeyköy'e polis operasyon düzenle- di. Polisin göz yaşartıcı bomba ve biber gazı kul- landığı operasyonlarda, toplam 19 kişi gözaltına alındı. Şişli Etfal Hasta- nesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldınlanlann tedaviyi kabul etmediği. sadece Küçükarmutlu'daki ope- rasyonda yaralanan bir kişinin Şişli Etfal Hasta- nesi'nde tedavisinin de- vam ettiği ögrenildi. • Arkası Sa. 17,SiL 3'te Eğitim-Sen Eğitim de kuşatıldı # Eğitım-Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer, okul müdürlerinden ilçe milli eğitim müdürlerine dek eğitim-öğretim kurumlannın önemli görev dilimlerinde FethuUahçı kadrolann bulunduğunu ve korunduğımu belirtti. Dinçer, çok sinsi hareket ettiklerini ve her gelen hükümete uyum gösterdiklerinı söyledi. • 4. Sayfada BAĞ-KUR'LUYA ILAÇYOK • 3. Sayfada DSP'DE 'MEKTUPLU' İKTIDAR SAVAŞI • 5. Sayfada ANKARA'DAN PUTÎN'E TEPKI • 8. Sayfada YÜKSEK FAİZE DAVA HAZIRLIĞI • 10. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Hayal Ettiği Sürece Yaşamak Pek çok uygulaması yadırganan hükümetin, tasa- ruf önlemlerinde izlediği yöntem daha değişik. Üç lider bir araya geliyor; işçilerin maaşlarında yüzde 10 indirim yapılmasına, iki ikramiyenin 2003'e ertelenmesine, sözleşme farklarının ilen tarihe alın- masına, zorunlu emekliliğin yeniden işletilmesine ka- rar veriyor. Daha sonra çağrı üzerine geldiği Başbakanlık'ta 17,Sü. l'de ÜRETİM SÜRESİNÎ YARIYA İNDtRDÎ Beko mükemmeli yakaladı • Şimdiye kadar Volvo, Nissan, Sony gibi markaJann aldığı mükemmellik ödülüne layık görülen ilk Türk sermayeli şirket oldu. Toplam Verimlilik Yönetimi'ni uygulamadan önce bir teievizyonu 100 dakikada üreten Beko Elektronik, bu süreyi 50 dakikaya indirdi. Yönetimin uygulanmaya başladığı günden itibaren fabrikada 40 bin noktada iyileştirmeye giden şirket, Japonlann mükemmellik ödülünün de sahibi oldu. • //. Sayfada ULUSAL TAKIM AVUSTURYA KARŞISINDA Finale bir adım kaldı # Ulusal Futbol Takımımız, 2002 Dünya Kupası Baraj ikinci maçmda Avusturya'yla Ali Sami Yen Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Viyana'daki ilk maçı 1-0 kazanan Ay-Yıldızh ekip, sahadan beraberlikle aynlsa bile adım finallere * yazdıracak. Ümit milli takım, Yunanistan'ı 2-1 yenmesine karşm 2002 Avrupa finallerine katılma şânsını "âtirdi. MSpor'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog