Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k t a p I a r ı ULUS OLMAK Necati Cumalı !215140] 96 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p I a ATAT\TÜJ^ÜLÜĞÜîmÖKENf, -ETKlSl VE #NCİLlĞn olee.. > Istanbul Tejjîffi^ İ-f 01 9c 78. YJL SAYI: 27795 / 500.000 TL (KOVıçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ ^7924- 1945JBAŞYAZARI. NADİR NADİ ^945-7997; ^2 KASIM 2001 PAZARTESİ Bankalarm yüzde 400'lere varan oranlardaki faizini ödeyemeyen, çareyi kaçmakta buluyor Kartkrda faizçûgmkKorkUİU rüya Kredi kartı borçlan 6-7 ay içinde 700-800 milyonlardan 4-5 milyarlara 'fırlayan' çok sayıda insan bulunuyor. Bir dönem bankaların kefil bile istenmeden neredeyse zorla verdikJeri kredi kartlan bugün hem bankalann hem de borçlulann korkulu rüyası oldu. Borçlu yurttaşlar, iplerin tamamen bankalann elinde olduğu pazarlık sürecine girmeyi göze alamıyor. Adres değiştiren değistîrene Borçlanm ödeyemeyen kredi kartı kullanıcılan. çeşitli cözümler geliştiriyorlar. En yaygın çözüm adres değiştirmek. lcraya verilen tüketici, yüksek faizle başa çıkamayacağını anlayınca evini taşıyor. Kimi borçlular sembolik boşanmayla bütün mülkü borçlu olmayan eşe bırakmayı, kimiJeri de uydurma bir senaryoyla otomobiline haciz koydurmayı tercih ediyor. Bir anda çoğalan hesap Hesabı kapatılarak 6 Nisan 2001 tarihinde noter kanalıyla ihtarname çekilen bir borçlunun öyküsü, kredi kartı mağdurlannın borcunun nasıl büyüdüğünü gözler önüne seriyor. Adı sakJı tutulan tüketiciye, banka tarafından 6 Nisan'da çekilen ihtarnamede, hesap özetinde yer alan toplam borç ortalama 1 milyar 529 bin lira iken bugün 5 milyar lira. MTMA KOŞ/UTn haberi • //. Sayfada îlahiyat Fakültesi'nin karşı çıktığı din kitabında üç semavi din de anlatılıyor Olay yaratacakkitap> Milli Eğitim Bakanlığı'nın girişimiyle, Cumhuriyet tarihinde ilk kez Islam, Hıristiyan ve Musevi dinJerini tanıtacak ortak bir din kitabı hazırlanmasına başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, kitapla ilgili olarak "Bu, dinler savaşının önüne geçecek ciddi bir adımdır" yorumunu yapıyorlar. FİGENATALAY SELEN BAYCAN Cumhuriyet tarihinde ılk kez, tslam, Hıristiyan ve Musevi dinJeri aynı ders ki- tabında toplanıyor. Üç se- mavi dine mensup 40 din öğretmenınin ortak çalış- masının ürünü olacak kitap, Türk ve azınlık okullannda okutulacak. Istanbul Milli Eğitim Müdürlüğü yetkili- lerinden aldığımız bilgilere göre, "Dinlerarası Diya- log'Ma ilgili çalışmalann te- meli, tstanbul'da 28-30 Mart 2001 tarihleri arasın- da Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Mü- dürlüğü'nce düzenlenen "Din Öğreriminde Yeni İstanbul Avrasya'ya teslim • 3. Sayfada Düzce depreminin üçüncü yılı • 4. Savfada TÜYAP KLitap Fuan sona erdi M 5. Sayfada Taleban herkes için tehdit • 8. Savfada Yöntem Arayışlan " konu- lu uluslararası sempozyum- da atıldı. MEB Hizmetıçı Eğitim Dairesi Başkanlığı'nca yi- ne Istanbul'da düzenlenen "Küreselleşen Dünyada Dinlerarası Ilişkiler" se- mınennde ıse Türk, Hınstı- yan ve Musevi 40 din öğ- retmenı. ılahiyatçılar tara- fından eğıtildı. Bu çalışma- nın çekırdek kadrosunu da bu 40 öğretmen oluşturdu. Daha sonra ılköğrerim 4- 5, ilköğretim 6-7-8 ve lıse 9-10-11. sınıflar için üç ay- n komisyon oluşturuldu. Komisyon üyelen şu sıralar, üç dinin ders kitaplannı in- celeyerek ortak ders notlan çıkanyorlar. Ortak din kita- bı, akademisyenlerin ve Ta- lim Terbiye Kurulu'nun onaymdan sonra okullarda okutulmaya başlanacak. Ortak konulan, bir Hıristi- yan din öğretmeni Türk okulunda, bir Türk din der- sı öğretmeni azınlık oku- lunda öğretebilecek. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, bu çalışmanm amacını şöyle anlattılar: "Son yıllarda dünya, dinler savaşına götürül- mek isteniyor. Milli Eği- tim Bakanlığı'nın bu ça- lışması, bu kötü sürecin önüne geçmek için ciddi bir adımdır. Amaç, farklı dinlerin birbirlerini tanımaları, çok kültürlü bilgi, tutum, değer ve becerilerin ka- zandırılması, farklı din mensuplanna hoşgörü, kabul, saygı ve onay geti- rilmesidir." 'ORTAK DİN KİTABI TEHLİKELİ' • 17. Sayfada Ipsala'dagerginlik yaşandı Dostluğa Yunan engeli # Atatürk ile Venizelos arasındaki dostluk ruhunu canlandırmak amacıyla düzenJenen gezi, Yunan makamlan tarafından engellendi. Ipsala sınır kapısından giren heyet, Yunanistan tarafmda bir yerel yöneticmin, "KesinJikle izin vermiyoruz. Ama yine de oralara gitmek isterlerse Yunanistan olarak kendilerine gereken karşılığı veririz" ifadesiyle karşılaştı. LEYLA TAVŞANOĞLU GÜMÜLCİNE - Batı Trakya Türklen Dayanış- ma Derneğı'nin, Atatürk ve Venizelos arasındaki dostluk, banş ve dayanış- ma ruhunu canlandırmak amacıyla Batı Trakya ve Selanık'e düzenledığı ge- zi, Yunan resmı makamla- nnın önemli engelleriyle karşılaştı. Otobüsle Istanbul'dan yola çıkan 86 kişilik he- yette denizcilikten so- nımlu Devlet Bakanı Ra- mazan Mirzaoğlu, çok sayıda milletvekili, gaze- teci, ünıversite öğretim üyesi bulunuyordu. Daha otobüs Ipsala sınır kapısı- na varmadan Yunan tara- fından, heyetın Batı Trak- ya'da, gezi programı ıçine alınan yerlere gitmesıne izin verilemeyeceği bildi- rildı. Ipsala sınır kapısının Yunanistan tarafmda ise bir yerel yöneticinin cep telefonundan, "Kesinlik- le izin vermiyoruz. Ama yine de oralara gitmek UArkasıSa.l7,Sü.J'de VİYANA'DA SEVİNÇ - Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız yurt özlenıini 10 Kasım günü Viyana'da oyna- nan ve Türkiye'nin 1-0 galibiyeti ile biten Avusturya maçıyla bir nebze de olsa unuttu. (Fotoğraf: REUTERS) Viyana'danJaponya 'ya # Ulusal Futbol Takımı'mn 2002 Dünya Kupası baraj ilk maçmda AvTasturya'yı Viyana'da 1-0 yenmesi spor dünyasmda büyük sevinç yarattı. Maç boyunca ulusal ekibi destekleyen 15 bini aşkın Türk seyirci. karşılaşma bitiminde Viyana sokaklannı "Türkiye" sesleriyle inletirken Av-usturya basını, "Artık bize mucize gerek" yorumunu yaptı. Ulusal Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ise çarşamba günü Ali Sami Yen Stadı'nda oynanacak rövanş maçı öncesi futbolculannı uyardı ve "Futbolda hataya yer yok" dedi. MSpor'da DTÖ'de sağlık savaşları • 10. Savfada Baraj, siyasi partilerin karabasanı MHP: Baraj düşmesin, tercih olmasın. ANAP: Baraj düşsün. DYP: Baraj inmesin, tercih sistemi olsun. DSP: Tercih yanlış, seçim ittifakı olmaz. AKP: Baraj düşmesin. SP: Baraj düşsün. AJSKARA (Cumhuriyet Biıro- su) - Bütçeden sonra ülkenin seçim atmosfenne gireceğı beklentisi yay- gınlaşırken, Seçim ve Siyasi Partiler Yasası değişiklikleri için pazarlıkJar da başladı. DYP lıderi Tansu Çiller birkaç kez liderler ruruna çıkarak önerilenne destek isterken; ANAP'lı Işm Çelebi de 22 milletvekiliyle bır- likte bir Seçim Yasası değışikhği önensi hazırladı. DSP'li muhalifler- den Ali Arabacı'nın komisyonda bekleyen önensinde de, barajın yüz- de 5'e düşürülmesı, ittıfak yolunun açılmasj ve tercih sistemi getinlme- sı isteniyor. Siyaset kulıslerinde, 2002 ilkba- han ya da sonbahannda seçim yapı- lacağı hesaplanna dayalı hazırlıklar gündemde. ANAP'lı Işın Çelebi ve DSP'li Ali Arabacı'nın değişiklik önerilen komisyonda beklıyor. Ola- sı bir seçıme hangı koşullarda gidıl- mesı gerektiği konusunda partilerin görüşleri şöyle: ANAP: ANAP'uı son raporunda "Seçim sistemi, değişimlere cevap verebilecek kadar esnek ve istik- rarlı bir demokrasi geliştirecek MArkasıSa.l7,Sû. l'de SINAVI KAZANDILAR AMA... 342 bin memur açıkta kaldı # Devlet Bakanı Recep Önal, memur sınavım kazanan 342 bin kişinin atanmayacağını bildirdi. Bu kişilerin, kazanılmış haklannı kaybedebileceğini vurgulayan Önal, Türkiye'deki kamu çahşanı sayısının da fazla olmadığını söyledi. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Kamuda küçülme söylemiyle kri- zin tüm faturasuıı çalışan- lara yüklemeye çalışan hükümet, yasal olarak memur olma hakkını ka- zananlann da bu haklan- nı ellerinden almaya ha- zırlanıyor. TRT'de yayım- lanan Televizyon Gazete- si programına katılan Devlet Bakanı Recep Ö- nal, memur sayısı ve ata- malanyla ilgili bilgi ver- di. 1999 yıhnda yapılan merkezi memur smavmı, 70 ve üzeri not alarak ka- zanan 392 bin kişiden 66 bin 226'sının atandığmı belirten Önal, geriye ka- lan 342 bin kişinin atama- mArkasıSa.l7,SiLVde GUNDEM MUSTAFA BALBAY Derviş'in Son Kullanma Tarihi Doldu mu? Başkentin siyasi gündeminde zaman zaman gidip gelen şu soru yenıden öne çıktı: - Kemal Derviş'in son kullanma tarihi doldu mu? Bize gore sorunun olabildıgınce net yanıtı şu: Derviş'in son kullanma tarihi henuz dolmadı. Eko- nomı bıraz iyıye gıtmeye başladığı gün dolacak ve UArkasıSo.l7,Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog