Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef k ı t a p 1 a r ı İSLAMİYETVEBİLİM Erdoğan Aydın Çağ Pazariama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel: (212) 514 01 96 Cumhuriy Cumhuriyet k ı t ı p l t n İSLAMIYETİN EKONOMİ POLİTİĞ1 Erdoğan Aydın Çağ Pazariama A.Ş. Turkocağı Cad. No: 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel: (212) 514 01 96 78. YIL SAYI: 27759 / 500.000 TL (KDVıçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 7 EKİM 2001 PA2AR Mısır, terorizmle mücadelede başan için öncelikle Ortadoğu'daki sorunlann hakça çözünİeRmesi gerektiğini düşünüyor AdaletgelmedenterörbitaıezEDUARD ŞEVARDNADZE: Rusya1dan çekiniyoruz # Gürcistan Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze, Johns Hopkins Üniversitesi Uluslararası Etütler Okulu'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin Türkiye ve NATO ile birlikteliğini geliştirme kararhlığını ve Rusya'dan duyduğu kaygılan dile getirdi. Şevardnadze, Gürcistan'ın başan ve istikrar çabalannda Tûrkiye'nin büyük rolü bulunduğunu vurguladı. • 19. Sayfada Mısır Büyükelçisi FethiEl-Şazfi # Mısır Büyûkelçisi Fethi El-Şazli, Türkiye gibi uzun yıllar terörle mücadele eden ülkesinin bu mücadelesinde Batı'dan destek göremediğini anlattı. Büyükelçi, Mısır'ın 1997 yılında yaptığı uluslararası terorizmle mücadele için BM zirvesi toplanması önerisini bugün yinelediğini kaydetti. AYHANŞtMŞEK ANKARA - Mısır' ın Ankara Büyû- kelçisi Fethi El-Şazli, dünyada adalet- sizliğin yaşandığı her bölgede terörün de etkinlık kazandığına dikkat çekerek " Uluslararası toplum terör belasına son vermek için adaletsiziiklerin üze- rine gitmek zorunda. Bu adaletsiziik- lerin en büyüğünü bugün Filistinliler yaşryor. Ortadoğu sorununa hakça bir çözüm getirilmedikçe terörün kökü kurutulamaz" dedi. ABD'deki yeni yönetimin başlarda Ortadoğu banşı için isteksiz davran- masının olumsuz sonuçlan beraberin- de getirdiğine dikkat çeken El-Şazli, "ABD'nin banş için yeniden ağuîığmı koyması. arabuhıculuk rolünü sürdür- mesi çok önemli. Şimdilerde bunu dii- zeitmeye dönük adımlar görüyoruz. Bu umut verid" dedi. Mısır"ın Anka- ra Büyûkelçisi, ABD'ye yönelik sal- dınrun ardmdan uluslararası terörün kazandığı yenı boyut, ülkesinin terör deneyimi ve bölgedeki son gelişmele- ri Cumhurivet'e değerlendirdi. ABD'nin 11 Eylül'deki saldınya ve- receği yanıtla uluslararası terorizmle mücadelenin ayn konular olduğunu vurgulayan Fethi El-Şazli, "ABD bu saldınnın sorumlulannı lasa sürede bulup cezalandıracakbr. Uluslararası tophımun beklentisi olan inandma ka- nıtlann sunulması kaydryla bunu des- tekliyoruz. Uluslararası terorizmle mücadele ise uzun bir süred kapsaya- cakbr. Tüm ülkelerin dahfl edümesinin gerektiği bu mücadele içm en uygun fo- nımun Birieşmiş Milletier olduğumı W Arkası Sa. 19, Sû.3'te Amerika şaldırmazsa, Hıristiyanlık propagandası yaptıklan gerekçeşiyle yargılanan 8 yardım görevlişi serbest bırakılacak Taleban'm relıiııe kozıı \ GÜREUDEN PAKİSTAN'A MESAJ Afganistan'a geniş tabanlı yeni hükümet • Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel, Türk hükümetinın özel temsilcisi sıfatıyla Genelkurmay ve Dışişleri yetkilileriyle birlikte dün öğle saatlennde Islamabad'a geîdi. Önce Pakistan Dışişleri Bakanı Abdül Settar ile görüşen Gürel, daha sonra Devlet Başkanı Pervez Müşerref tarafından kabul edildi. # Devlet Bakanı Gürel, ABD'ye yapacağı olası bir operasyonda suçsuz ve masum Afgan halkının zarar görmemesı için hedefleri iyi seçmesi uyansında bulundu. Tûrkiye'nin zor günler geçiren Pakistan'a uluslararası terörle mücadelede destek sözünü ileten Gürel, Afganistan'dan olası mülteci akınına karşı uluslararası toplumu dayanışmaya çağırdı. 880UN DBMİRnŞ'Htafeffl• //. Sayfada ABD BAŞKANI GEORGE BUSH Taleban'a 'zaman doluyor' uyansı Askeri eylem İçin açık Işaret ABD Başkanı Bush, Taleban rejımıne "zaman doluyor" uyansında bulunarak Ladin'i teslim etmemeleri durumunda bunun sonucuna katlanmak zorunda kalacaklannı belirtti. Bush, Taleban'a tüm teröristleri teslim etmesi ve terör kamplannı kapatması için firsat verildiğini vurguladı. Ingiltere Başbakanı Tony Blair, teröristlere karşı mücadelenin, 11 Eylül'deki saldınnın sorumlulan yargılanıncaya kadar süreceğini söyledi. Amaç dlplomatlk SavaS tngiltere'de yayımlanan The Guardian gazetesi, uluslararası koalisyonun, "Taleban'ı diplomatik baskıyla devirerek yerine geniş tabanlı bir hükümet kurmayı" hedeflediğini büdirdi. Gazetenin yorumunda, diplomatik hareketliliğin artacağı iddia edilerek, "Amaç, sorunu askeri harekâta gerek kahnadan halletmek" denildı. • 11. Sayfada 0 Askeri ve diplomatik baskılarla köşeye sıkışan Taleban yönetimi, son koz olarak 8 yabancı yardım görevlisini pazarlık konusu yaptı. Taleban Dışişleri Bakanı Ahmed Mütevekkil, yaptığı açıklamada, "8 yabancıyı, ABD'nin yoğun askeri harekât propagandasının durması halınde serbest bırakacaklannı" söyledi. # Köktendincı yönetim, tutuklu Ingiliz gazeteci Yvonne Ridley'i de serbest bırakma karan aldı. Taleban'ın lslamabad Büyûkelçisi Abdülselam Zaif, Afgan tslam Ajansı'na yaptığı açıklamada, Sunday Express gazetesinin muhabiri Ridley'nin bugün ya da yann serbest bırakılacağını belirtti. • 11. Sayfada Awacs'lar Konya'ya geliyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-ABD'nin Afganis- tan operasyonu için NA- TO'dan istediği Almanya'da konuşlu Awacs erken uyan uçaklan, olası harekât için Konya 3. Ana Jet Üssü'ne kaydınlıyor. Bu uçaklarda görev yapan 30 Türk perso- nelin de harekâta katılması bekleniyor. Brüksel'deki NATO karargâhında görevli Türk askerleT de operasyo- nun planlama kısmında yer alıyorlar. Askeri yetkililer, Konya'mn Awacs uçaklan- nın Afganistan'a en yakın bakım ve harekât üssü olma- sı nedeniyle ABD için bü- yük önem taşıdığını kayde- diyorlar. Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı, NATO ha- vadan erken ihbar ve komu- ta kontrol uçaklanrun bölge- deki ana üssü durumunda. avaş seçım yapmaz Pakistan'ın yardım kuruluşlannın çağnlanna karşın sınırlaruu Afgan mültecilere açmaması, Af- ganlan ülkeye kaçak yollardan girmeye zorluyor. 11 Eylül saldınlarının ardmdan resmi rakamla- ra göre 20 bin, diğer kaynaklara göre 50 bin Afgan Pakistan'a girerken yaklaşık 2 mflyon insan sı- nııiann açılmasım bekliyor. Afgan mühecfler Pakistan'da çok zor şartlar amnda yaşam mücade- lesi verirken savaş en kötü \üzünü yine çocuklara gösteriyor. Hiçbir şe\den habersiz çocuklar aç- hk ve sefalet içinde günlerini geçiriyor. ABD Başkanı Bush, dün yapogı açıklamada, Afgan mülte- (^eredağıtılmasıamacrvla320m^»ndolariıkyardımmhemengÖDderifcceğlnisö>1edi (REUTERS) BORÇ PAZARLIĞI MF'nin koşullan bitmiyor # VVashington'da yapılan görüşmeler, Tûrkiye'nin daha sert kemer sıkma politikası uygulaması karşıhğmda parasal desteğin gerçekleşeceğini ortaya koydu. Kemal Derviş'in, Tûrkiye'nin IMF'ye ödeme yükümlülüğû bulunan 5-5.5 milyar dolann esnekliğe sahip olduğunu açıklaması, gelecek yıl her dilim ödemenin pazarhklara sahne olacağını gün ışığına çıkardı. "" ' ' • IMF'nin talepleri kapsammda yabancı yatmmlann önündeki engellerin kaldınlması ve çeşitli teşviklerin getirilmesi de yer alıyor. Tüm bunlann karşıhğmda Tûrkiye'nin 5.5 miryar dolarlık borcunun dilim dilim ertelenmesi ve 2002 yılında IMF'den 1.2, Dûnya Bankası'ndan da yaklaşık 2.5 milyar dolarlık kredinin arttrnhııasmm ele alınabileceği' belirtiliyor. • 4. Sayfada • DERVİŞ'TEN 'KUR' YORUMU Müdahale gereldiydi # ABD'de IMF ve Dünya Bankası yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin ardmdan Türkiye'ye dönen Kemal Derviş, Merkez Bankası 'nm önceki gün döviz kuruna yaptığı müdahalenin doğru olduğunu söyledi. Temaslannda Türkiye'nin durumunu aynntılı olarak anlatma fırsatı bulduklannı kaydeden Derviş, G-7 zirvesi için hazırlanan raporun faydasınm ilerleyen günlerde görüleceğini belirtti. • 4. Sayfada ANAP'IN ARAŞTIRMASI Devlete güven azaldı • ANAP'ın yeni stratejisini belirlemek için yapürdığı "Sosyal Değerler-Siyasal Tutumlar" araştırmasında toplumdâki umutsuzluk, güvensizlik ve bıkkınhğa dikkat çekildi. Partinin Abant'taki toplantısına 13 muhalif milletvekili katıhnazken mazeret bildirenlerle sayı 22'yeyükseldi. • 5. Sayfada Uhısal Takıııı farklı kazandı • :002 Dünya Kupası Elene Grubu'nda Türkiye, sonmaçında deplasmanda Modova'yı 3-0 yenerek gnDunu 2. olarak tanamladı. Millilerin goleri Emre Aşık, Nıhat ve tllm'dan geldi. • Spor'da 1 ÜŞlYE 1 TRİLYON • 19. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Gelenlep Gidenler ABD Savunma Bakanı'nın, VVashington'dan kalkıp Ortadoğu'daki kimi ülkelere günübiriik ziyaretierde bulunduktan sonra bir dediğini iki etmeyen Türkiye'ye iki saatliğine uğramaması yakın dostluğa, müttefikli- ğe sığar mıydı? Bakan Rumsfeld'in ani Ortadoğu gezi programın- da Ankara yoktu. VVashington NATO'ya bildirmeden ABD'nin bütün isteklerine on gün önce evet diyen • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de Hayali, zırhlardan soyunmak Ti Laie Mansur'a göre kamera karşısında soyunmak, yani elbiselerden kurtulmak kolay "Asıl zor olan insanın zırhlarını çıkarması" diyor O, ozgurluk, barış ve demokrasiye dair sorunlara hep duyarlı. Bir kısım sanatçının Mars'ta imiş gibi yaşayabilmesine de şaşıyor. GU1NDEM MUSTAFA BALBAY Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... Ormanlar Kralı Baybuş... Süper güç baybuşun, Siper güçlere savaş açtığmı, Daha önce duyurmuş, Ne yapacağını soruşturmuştuk. Baybuş buyurdu: "Ben ormanlar kralı baybuş, Benden sorulur yeryüzıjndeki varoluş, Ben karar veririm, • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog