Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurtye< | k ı t 3 p 1 a r ı| BAHÇEBİZİZ GÜL BİZDEDİR Miyase Üknur Çağ Pazarlama A Ş TurKocağı Cad No: 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 Cu rri huriyet Cumhurlyet k ı t a p I a r ı j tSLAMİYETTE AHLAKVEKADIN Erdoğan Aydın Çağ Pazarlama AuŞ Turkocağı Cad No 39/41 (34334) Cağaioğlu-lstanbul Tel (212) 514 01 96 78. YIL SAYI: 27758 / 500.000 TL (KDVıçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 6 EKİM 2001 CUMARTESİ ABD-Afganistan bunalımından en kazançlı çıkan ülkelerin başındaRusya geliyor Küresel dengeler yeniden değişiyorTaleban rejimi sallanıyor ABD\C yöneiik saldınlann ardmdan yaşanan gelişmeler, küresel dengelerin değişmesine neden oluyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in izlediği dikkatli politika, Moskova'yı bunalımdan en kazançlı çıkan ülke konumuna getiriyor. Özbekistan'ın da kazananlar arasında yer aldığı belirtiliyor. Taleban rejiminin düşmesi Tacikistan'ın da rahatlamasına neden olabilecek. Afganistanhalkı kaybetti Iran'mBatıiie ilişkilerini normalleştirme açısından önemli kazanımlar elde ettiği bunalımda en çok kaybeden ülkeler arasında Afganistan ve Afganistan halkı geliyor. Halkın tek umudu Taleban yönetiminin devrilmesi. Türkiye, Müslüman bölge ülkesi kimliğinden çok NATO üyesi ve ABD müttefiki kimliğiyle Batı dünyası içindeki yerini sağlamlaştınyor. 88WJW \B0CWÇmtafeart• n. Sayfada DONALD RUMSFELD TÜRKİYE'YE GELDl Savaş sürecel ııziııi ODTÜ'LÜ ÖĞRENClLER Yılmaz'a protesto • ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, ODTÜ'de düzenlenen AB konferansında ünıversitehlenn sorulan ve protestolan nedeniyle sıkıntüı anlar yaşadı. Sorulannda IMF programı ve hükümetin ekonomik politikalannı sorgulayan öğrenciler ABD'ye verilen desteği eleştirdiler. # Yılmaz kürsüdeyken söz alan bir öğrenci, "Bu vatanı sattınız. Ülkeyi savaşa sürüklüyorsunuz. Buna izin vermeyeceğiz" dedi. Eleştirileri yanıtsız bırakacağını söyleyen Yılmaz, "Konuşacak yüzünüz yok" eleştirisi üzerine ise sinirlenerek "Terbıyesizlik yapma" dedi. I 7. Sayfada # ABD Savunma Bakanı Rumsfeld, 2 saatlik bir çalışma ziyareti için dün akşam Türkiye'ye geldi. Rumsfeld, Başbakan Ecevit, Genelkurmay Başkanı Kıvnkoğlu, Milli Savunma Bakanı Çakmakoğlu ve Dışişleri Bakanı Cem ile bir araya geldi. # Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Rumsfeld, ABD'nin uluslararası terorizme karşı başlattığı savaşta Türkiye'den belirli bir isteminin olmadığnıı belirtti. Rumsfeld, "Karşmuzda kara, hava, deniz güçleri yok. Pasaport kullanan teröristlerle karşı karşıyayız. Bu çok uzun bir mücadele" dedi. • 11. Sayfada r Pakistan'a kaçan Afgan mültecilerin, seçinı yapmak zorunda kaiınca yanlanna daha değeıü olarak gördükle- ri erkek çocuklannı aldıklan, kız çocuklannı ise geride bırakbklan haberleri geliyor. (Fotoğraf: REUTERS) Düşen uçakta kurşun delîğiSibirya Havayollan'na ait uçağın kokpitindeki delikler, faciayla ilgili iddialara yeni bir boyut kazandırdı. Rusya Başsavcısı Ustinov, terörist eylem olasılığıyla ilgili olarak araştırma yapması için yardımcısını Soçi'ye gönderdi. Dış Haberler Servisi - Israil' in başkenti Tel Avı. den Rusya'nın Novosibirsk kentine gi- derlen önceki gün Karadeniz'e düşen yol- cu uçağıyla ılgılı olarak Rus Savcılığı düşüş nedeninin "teröristbireylem" olasılığıyla il- gilibir soruşturma başlatırken Ukrayna Baş- bakanı Anatoli Kinakh uçağın Ukrayna fü- zeleri tarafından düşürülme olasılığını gö- zardı etmediklerini söyledı. Çogu Israilli 64 yolcu ile 12 kişilik mü- retebat taşıyan Sibirya Havayollan'na ait uçağın düşüş nedeniyle ilgili belirsizlik sü- rerken arama çahşmalan sırasında uçağın kokpitinin bulunduğu bildirildi. Tupolev Tu- 154 tipi yolcu uçağının Rus kurtarma görev- lileri tarafindan bulunan ve incelenmek üze- re "Kapitan Vakoulov" kurtarma gemisiyle Soçi limanına götürülen kokpitinde, kurşun deliğine benzeyen 3 deliğe rastlandığı belir- tildi. Rus Interfaks ajansmın kurtarma gö- revlilerine dayanarak verdiği bilgılerde ni- hai açıklamanın uzmanlann incelemesinin ardından yapılacağı belirtildi. Kokpitte bulunduğu ileri sürülen "kur- şun deükleri" uçağm düşüşüyle ilgili iddi- alara yeni bir boyut kazandınrken Rusya Başsavcısı Vladünir Ustinov terörist bir ey- lem olasılığıyla ilgili olarak araştırma yapıl- ması emrini verdi ve yardımcısını konuyu incelemek üzere Soçi'ye gönderdi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı VTadimir Ruşal- jv'nun başkanlığında bır soruşturma komis- yonunun da, bölgeye gönderilen yedi kur- tarma gemisi tarafindan toplanan enkazı in- celemek için Soçi'ye gittiği açıklandı. Soçi belediyesi yetkilileri, uçağın karakutusunun denizin derinliklerinde kaybolma olasılığı- mn yüksek olduğunu bildirdiler. Rusya, uçağın kara kutusunun bulunma- sı için ABD, lsrail ve diğer ülkelerden yar- dım istedi. Rusya Güvenlik Konseyi Sekre- teri Vladimir Ruşalyo, "Bu derinBkte çahş- MArkastSa.l9,Sü.3'te U mültecilerin dövüldüğü ıddiâsı Yunanistan'ı kanştırdı Karşı layıda ience # Yunanistan'da yayımlanan Avgı adlı gazetenin ortaya çıkardığı ve Tempo adlı televizyon kanalında yeniden gündeme gelen mültecilere yapılan işkenceler, Yunanlılarm tepkisine neden oldu. Televizyon kanalının sabah programında gerçekleri anlatan ve Türk olduğunu ifade eden Necati Zodu adlı mülteci, resmi giyimli Yunanlı yetkililerin kendisini "günlerce dövdüklerini ve defalarca tecavüz ettiklerini" ifade etti. # lnsanlık dışı uygulamalan gerçekleştirenlerin bazen yeşil, bazen lacivert üniforma giydiklenni de belirten Zodu, bu uygulamanın sadece Türkiye'den gelen mültecilere yapıldığını vurguladı. Bazı günler mültecilerin boyunlanna ipler geçirilip asılmak istendiğini de söyleyen Zodu, mültecilerin içinden Kürt ve Türk asıllılann aynldığını, Kürt asıllılann eline silah verilerek Türklerin alnına dayayıp öldürmelerinin istendiğini söyledı. MUMJ IfiVTfel İHfMri • 4. Sayfada DERVÎŞ'ÎN TEMASLARI SÜRÜYOR Ek destek zorunludlŞ finansman Devlet Bakanı Kemal Derviş, 2002 yılı ıçın Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili finansman profilini çıkarmak üzere IMF ve diğer kuruluşlarla görüştüklennı bildırdı. Görüşmelerde, tamamen özel kanallardan gelecek finansmanın yeterli olmayacağı ve resmi kanaldan gelmesi gerektiğinin vurgulandığını belirten Bakan Derviş, bu görüşün anlayışla karşılandığını söyledı. Türkiye C-7'de tartlŞllacak Finansman konusu son safhaya gelmeden dış finansmanın miktan ve şeklı konusunda konuşmannı hatalı olacağını belirten Derviş, Washington'da bugün G-7 ülkeleri zırvesinin toplanacağını, Alman yetkililerle de temasa geçildiğini ve bu toplantıda Türkiye'nin de konu olacağını vurguladı. U 19. Sayfada Halkoyu tarbşması # Sezer'in, kabul edilen anayasa değışıkliğinin bazı maddelerini halkoyuna sunup sunmayacağı tartışılıyor. Mılletv'ekillennin, yürürlük maddesine "Bu kanun, halkoylamasına sunulması halinde tümüyle oylanır" hükmünü koyarak, maddelerin tek tek halkoyuna sunuhnasını engellemeye çalıştığına dikkat çekildi. # Anayasa hukukçulan ise bu düzenlemenin, anayasanın 175. maddesi uyannca, cumhurbaşkanının, paketın tümünü olduğu gibi, tek tek de halkoyuna sunabileceğini dile getirdiler. • 5. Sayfada Altın Portakal 'Büyük Adam Küçük Aşk'ın U15. Sayfada Bahriye Üçok anılıyor • 4. Sayfada TlP'in 40. yıh M4.Savfada Varyag . boğazlardan geçemez M 8. Savfada SERVER TANİLLİ'NİN "HANGİ DEVRİMİ KİMLER YAPACAK" BAŞLIKLI YAZI DİZİSİ • 9. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK 'AB Yolunu Açarız, Zamları Cebe Atarız 1 Sokaktaki adama göre; anayasa değişikliği "dev- nm"değil. Milletvekilleri "maaş evrimi" gerçekleştirdiler. Toplumsal tepkiler henüz ortaya çıkmadı ama eli ku- lağında. • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de Terör: Sırada kimyasal-biyolojik silahlar mı var? GUNDEM Terörıstin değışen kımlîğı: Geçmişte terör grupbrı, saldırılarının sorumluluğunu açıkça ustlenıp suçlulann serbest bırakılması gibı somut taîeplerde bulunuyorlardı Oysa şımdı yalnızca karlıam ve kıyım peşindeler 9 Saldırıya uğrayan gökdelenden kurtulmak I Horlamayı kesen ilaç 9 Yeni ürünler > Ekim'de Merkür-Venüs buluşması MUSTAFA BALBAY Terorpolitik... Devletler arasındaki ilişkilere damgasını vuran ko- nular özel bir politik yapı olarak gündeme yerieşiyor. Jeopolitik, petropolrtik, hidropolitik ilk akla gelen ve Türkiye'yi de dogrudan ilgilendiren kavramlar. 11 Eylül sonrasındaki olaylar-ilişkiler-kavramlar di- zisini de yukandaki tanımların ışığında isimlendirebi- liriz: Terorpolitik... . . • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog