Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurty* h ! t p l ı r ı ANILAR VE PORTRELER Şinasi Özdenoğlu Çağ Pazarlama A Ş Turtocağı Cad No' 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel. (212) 514 01 96 Cumhu CumhuHyef k ı t a p 1 a r ı İZMİR'İN İŞGAIİNDEN KUKTULUŞA Ferzan Gürel Çağ Pazartarna A.Ş. Türtocağı Cad. No. 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Teh (212) 514 01 96 7 » . YIL SAYI: 27757 / 500.000 TL (KDVıçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 5 EKİM 2001 CUMA Tüzde 25 'lik hisse devredildi Sabancı Holding Toyotu'dan çekildi # Sabancı Holding, Toyota Otomotiv'deki son yfizde 25 hissesini de Tcyota Motor'a devretti. Şirketin unvanından Sabancı adı da çıkanldı. Sabancı'nın Japonlarla yüzde 50-50 eşıt ortaklıkla kurduğu ToyotaSA'nın ortaklık yapısı geçen yıl değışıkJiğe uğramıştı. # Toyota Otomotiv Sanayii Türkiye AŞ, ortakJık yapısındaki değişiklik nedenıyle şirketin görev ve sorumlulukJannda herhangi bır değişildiğin olmayacağını, bugünden itibaren mevcut üretim ve ihracat faaliyetlerine devam edıleceğini bildirdi. • 8. Sayfada Borç yükü Okullar karanlıkta kaldı # Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) yetkılileri, bırkaç istisna dışında okullann elektrik borçlannın ödenmedığini belirterek, "Elektnkler kesilirse belki harekete geçerler diye düşündük" dedi. tstanbul'da ilk ve orta dereceli okullann ödenmemiş yaklaşık 3.5 tnlyon lıralık elektrik borcu bulunuyor. # Istanbul'dakil524 okulunlSKl'yede8.5 trilyon liralık borcu bulunuyor. Borç, büyükşehir belediyesi tarafindan uygun taksıtlere bölünerek okullann susuz kalması önlenmeye çalışılıyor. • 7. Sayfada Altın Portakal Büyük heyecanın son günü # Gûzel sürprizlerin yanı sırı tatsız sürprizler de yajadığımız 38. Antalya Fim Festivali'ni, eski yılara oranla daha derli tcnlu, daha düzenli bulduk. Eati yıllarda, festival pngramında yer alan yan etanliklerin "Antalya Saıat, El Sanatlan ve Kitap Fan" bûnyesinde trolanması, bu etkinJiklerin fun festivalinden üç gün öıce başlaması ve hafta sauna dek sürecek olması, isıbetli bir seçim. M14. Sayfada YJnetmelik değişti Sakana fael basın ktrti i Devlet Bakanı Yılmaz Krakoyunlu, Basın Kartı Ynetmeliği'ne "Basın Yyın ve Enformasyon Gnel Müdürlüğü'nün bğlı olduğu devlet hsanına sürekli basnı krtı verilir" hükmünü kvdurarak kendisini srekli basın kartı sahibi yptı. • 4. Sayfada Patlama sonucu Karadeniz'e çakılan Rus uçağına teröristsaldm oİâsîftğaiın yüksek olduğu açıklandı Uçakdüşürüldümü?Yolcuların 511 Yahudl îs- rail'in başkenti Tel Aviv'den Sibirya'ya giden ve 51'i Yahudi toplam 66 yolcu taşıyan Rus uçağı, patla- ma sonucu Karadeniz'e düştü. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rusya îç Istihbarat Servisi FSB, 11 ki- şilik mürettebatı bulunan uçağın terörist bir saldın sonu- cu düşürülmüş olabileceğini açıkladılar. Rusya Ulaştır- ma Bakan Yardımcısı Karl Ruppel de uçakta düşüşten ön- ce patlama meydana geldiğini doğruladı. Çellşklll açıkfamalar uk- rayna donanmasından bir yetki- li ve Rus donanması basın servisi yet- kilisi Igor Laritçev, uçağın Ukrayna'mn aske- ri tatbikatı sırasında kazara düşürüldüğünü belirt- ti. Ancak, Ukrayna Savunma Bakanı Kuzmuk, açıklamayı yalanladı. Putin de Ukrayna'mn tatbikat sırasında kullandı- ğı silahlann uçağın bulunduğu bölgeye ulaşamayacağım söyledi. îsrail Başbakanı Şaron, araştırma yapmak için böl- geye Israil'den askeri bir heyet gönderileceğîni açıkladı. KurtUİan yok Samsun'un Çarşamba ilçesine 60 deniz mili uzaklıktaki kazadan kurtulan olmadığı bil- dirildi. Samsun'daki Sahil Güvenlik Komutan- lığı'na bağlı 2 hücumbot ve Merzifon'dan kalkan bir jet uçağı, arama çahşmalarına katılmak üzere uçağın düştüğü bölgeye gitti. Uçağın kalktığı Ben Gurion Havaala- m yetkilileri, Sibirya'daki Novosibirsk kentine giderken Ka- radeniz'de düşen uçağın "düzenli seferini yapan" bir yolcu uçağı olduğunu bildirdiler. • 9. Sayfada NATO'DAN ONAY - Amerika'nın savaş haarhklan son hızıyla sûrerken ABD, sakbn için NATO'nım kontroiûndeki 18 'Avracs' radar uçağmı ve bu uçakiarda çahşan personeü is- d L A B D ' i k l i k l t i 8 d d İ İ N LADÎN VERİLMEYECEK Taleban rest çekti # Taleban'ın Islamabad Büyükelçisi Zaif, ABD'nin, Bin Ladin'le ilgili belgeler sunması halinde bunlan "titizlikle inceleyeceklerini" söyledi. Zaif, kanıtlara karşın Bin Ladin'i teslim etmeyıp şeriat mahkemesinde yargılayacaklannı belirtti. • 10. Sayfada ANKARATAUĞRAYACAK Rıımsfeld'den sürpriz ziyaret • ABD Savunma Bakanı .... Rumsfeld'm Özbekistan dönüşünde yakıt ikmali için Ankara'da duracağı ve Ecevit'le görüşeceği öğrenildi. tki saatlik ziyarette Rumsfeld'in Ortadoğu ve Asya turu hakkında bilgi vermesi bekleniyor. • 9. Sayfada PAKİSTAN DA ÎKNA OLDU • 10. Sayfada LİSTE AB'Yİ KARIŞTIRDI I//. Sayfada INSAN HAKLARI TEHDtT ALTTNDA • 10. Sayfada MilletYekillerinin maaşlannı yükseltmesine sivil toplum örgütleri ve yurttaşlardan tepki yağdı Referandum çağrısıGÖSTERÎYASAĞIKALKTI, KÜRTÇE SERBEST Kısnıi genişleme # Meclis'te yapılan değişiklikle temel hak ve özgürlûkler kısmen genişletildi. Anayasanın 28. maddesinde yer alan "Kanunla yasaklanmış olan herhangi bir dilde yayım yapılamaz" tümcesi çıkanlarak Kürtçe yayının önü açıldı. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme kolaylaştınldı. Savaş ve terör suçlan dışında ölüm cezası kalktı. Gözaltı süresi 4 güne indirildi. îzinsiz telefon dinleme, iist ve ev arama ortadan kalktı. • 6. Sayfada MEHMET ALİ ÎRTEMÇELtK ÎSTtFA ETTÎ tîrdi ve gitti # Hükûmet ortaklan ve Başbakan Bülent Ecevit'e ağır eleştiriler yönelterek partisinden istifa eden Mehmet Ali Irtemçelik, ANAP'ın hükümetteki ilk fıresi oknuştu. 57. hükûmetin kuruluşunda insan haklan ve AB ile koordinasyondan sorumlu olarak görev yapan Mehmet Ali Irtemçelik, zaman zaman DSP'nin dış politika kurmaylanyla AB'ye üyelik görüşmeleri sırasında çelişkiye dûşerek tartışmıştı. • 5. Sayfada DİSK'İn ÖnerlSİ DİSK Genel Sekreteri Murat Tokmak, Cumhurbaşkanı Sezer'e, milletvekillerinin maaşını arttıran düzenlemeyi referanduma götürme çağnsında j bulundu. Tokmak, "ahlaka ve hukuka sığmayan" ' girişimin ivedilikle önlenmesi gerektiğini vurguladı. '; DSP'den Ali Arabacı, Ahmet Arkan ve Ertuğrul Kumcuoğlu'nun maddeye "ret" oyu verdikleri öğrenildi. CerekSİZ ve yerSİZ Eski CHP Genel Sekreteri Ertuğrul Günay, düzenlemenin "yersiz" olduğunu söyledi. KESK Başkanı Evren, milletvekillerini "aymazlıkla" suçladı. Evren, yapılan düzenlemenin, emekçilerin yoksulluk sının altında yaşadığı, emeklilerin maaş kuyruklannda öldüğü bir ülkede, vetillerin halka ne kadar yabancılaştığının iyi bir göstergesi olduğunu söyledi. • 13. Sayfada • ABD'DEN ANAYASA PAKETÎNE ÖVGÜ • 4. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Biz Kime Benziyopıız? Bertrand Collomb adındaki böyyük bir işadamı Türkiye'yi tanımlarken: "Girişimcllik rvhunuz ABD'ye, enflasyon sorununuz Brezilya'ya, seçim yasanız Ital- ya'ya, değişmek istemeyen yapınız da Fransa 'ya ben- ziyor" demiş. Ne çare; artık bizi bize benzetene de rastlanmıyor. Bir yanımız ABD ya da Brezilya, bir tarafımız Italya ve- ya Fransa ise... Işte başanlı globalleşme buna deniıi MArkosıSa. 19,SiLl'de Hangi Devrimi Kimler Yapacak? T üzyılımızın başlarındakı buyuk gerçeklerden bin şu Sosyalıst sistem çökmuş, arkasından da "sosyal devlet" çökertılmiştir ve kapıtalizmle onun yeni liberalizmı, yeryuzunde -neredeyse- tek başına egemendır, kureselle^en, aslında onların dayattığı duzen. Ama dünya daha özgür, daha adil de değildir Sorunlar dız boyudur ve çozum beklıyor Sorunları ve onların olası çözümlerini, Server Tanilli'nin kaleminden okuyacaksınız. Server Tanilli'nin yazı dizisi yarın Cumhurlyet'te. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Meclisie Değişiklik Erozyonu... Partisi ne olursa olsun milletvekilleriyle ne zaman karşılaşsak, çoğunun ilk tepkisi şu tür tümceler olur - Üzerimize çok geliyorsunuz... "Bizibu kadar acımasız eleştlrmeye hakkınızyok." Ben de genel olarak şu yanıtı veririm: Toplumun size duyduğu tepklnin, kızgınlığın, öf- mArkosıSo.l9,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog