Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı AĞIT TOPLUMU Adnan Binyazar Çağ Pazarlama A.Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel: (212) 514 01 96 Cumhu CumhuHyet k ı t a p I a r ı BENDEN SÖYLEMESİ Konur Ertop Çağ Pazariama A.Ş. Türkocağı Cad. No: 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel- (212) 514 01 96 7& YIL SAYI: 27755 / 500.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) NATO kanıtlan yeterli buldu. Bush ve Blair, Taleban hn sonunun geldiğini açıkladı - Son sözlersöylendiOperasyon aynntıları ABD Başkam Bush \e Ingiltere Başbakanı Blair, Afganis- tan'daki terörist eğitim kamplanna karşı bir as- keri eylemin kaçınılmaz olduğunu bildirdiler. Operasyonun aynntılannı açıklayan Blair, "Ta- leban ve Bin Ladin'in birliklerini, terör kampla- nnı vuracağız, silahlannı yok edeceğiz ve ikmal kaynaklarını keseceğiz" diye konuştu. Ladin'i teslim etmeyen Taleban'la diplomasi yollannın kapandığını açıklayan Bush ve Blair, "Zamanı gelince eyleme geçeceğiz" dediler. • 11. Sayfada NATO harekete geçiyor ABD, usa- me bin Ladin ve örgütü El Kaide'nin saldınlann arkasında olduğuna dair kanıtlan NATO mütte- fiklerine sundu. NATO Genel Sekreteri Robert- son, "Her şey açık, kanıtlar saldınnın dışardan yapıldığını doğruluyor" dedi. Robertson, 5. maddenin geçerlik kazandığını, bu aşamadan sonra, ABD'nin ittifaktan beklentilerini bildir- mesi gerektiğini açıkladı. BM Genel Sekreteri Annan, BM kararlarının ABD'ye askeri karşılık verme hakkı tanıdığını söyledi. • 11. Sayfada Taleban ağız değistirdi Bushve Bia- ir'in Bin Ladin'in teslim edilmemesi durumunda savaşın kaçınılmaz olacağı yönündeki açıklama- lannın ardından Taleban'ın Pakistan Büyükelçi- si Zaif, "savaşa girmektense görüşmeye hazır ol- duklannı" açıkladı. Şu ana kadar saldınlan Bin Ladin'in yaptığına ilişkin kanıt taleplerine olum- suz yanıt aldıklannı belirten Zaif, kanıt olmaksı- zın Bin Ladin'i teslim etmeyeceklerini bildirdi. Zaif, Afgan halkının savaşa değil gıdaya ve yar- dıma ihtiyacının olduğunu söyledi. • 11. Sayfada ECEVlT: ABD'nin inanması bizeyeter # ABD'nin Ankara Büyükelçisi Pearson, saldınlann El Kaide tarafından düzenlendiğini gösteren bilgi ve belgeleri Sezer ve Ecevit'e sundu. Ecevit, "ABD'nin kanıtlan inandıncı bulması benim için de inandıncıdır" dedi. Pearson'm, "Sivillerin hedef alınmayacağı" yönünde güvence verdiği öğrenildi. • 10. Sayfada ÇAĞRI ÎRAN'DAN İKÖ olağanüstü toplamyor # lran, tslam Konferansı Ögütü'nü olağanüstü toplantıya çağırdı. Bu çağn, büyük önem taşıyor. Batı, gözünü şimdiden buraya dikti. Çünkü terörle birlikte, Batı'da Islama yönelik suçlama kampanyası hızla tırmanıyor. Ankara'daki tartışma toplantıya katıhp katıünamakta odaklaşıyor. YALÇIN DOĞAN'nyaz» 111. Sayfada ınmaaGÖÇ SÜRÜYOR - Yüz binleree Idşinin sığmmaa durumuna düştüğü Afganistan'da, ABD operasyonu öncesinde başlayan göçün, operasyonla biriikte hıztamıiitsı bekleniyor.lran,sığmmaa aianmakarşışimdidensmırdaönkmleralmaya başladı BMveçeşhfi ûlkekr dePakistanveIran'a yardımgönderiyor.(Fotoğraf: REUTERS) Türkiye, Kuzey Irak'ta Ladin bağlantılı grup bulunduğunu savunan Talabaniyi uyardı: on'ı kışkırtmaKYB heyeti Ankara 'da Taiabani minin başbakanı sıfatıyla Ankara'da temaslarda bu- lunan Barham Salih, beklediği yanıtı alamadı. Sa- lih'in, Bin Ladin'in K. Irak'taki faaliyetleri ile ilgili bir rapor sunduğu öğrenildi. Türkiye, bugüne kadar bu gruplardan rahatsız olmayan KYB yönetimini "ABD'yi kışkırtma çabalanndan vazgeçmesi" yö- nünde uyardı. Heyet ABD'ye gidecek. 19. Sayfada Irak güvencesi vermedik Beyaz sa- ray'dan yapılan açıklamada, Başkanı Bush'un Irak'a saldırmayacağı yönünde bir güvence vermediği be- lirtildi. Beyaz Saray sözcüsü Fleischer, "Bu yanlış birbilgidir" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Powell da Irak konusunun şu anda gündemlerinde olmadığı- nı belirtti, ancak saldınlmayacağı yönünde bir gü- vence verilmediğini açıkladı. • 9. Sayfada Cem: py kanı Cem, Türkiye'ninKörfezkrizi sırasında büyük zarara uğradığını belirterek "bir kez daha cephe ül- kesi olduk" dedi. Cem, Türkiye'nin "ciddi şekilde" ABD'nin yanında olduğunu vurguladı. BM karan- nın, terörle mücadele konusuna yeni bir boyut ka- zandırdığını vurgulayan Cem "Bu, mücadeleye çok güçlü bir ivme kazandırmıştır" dedi. • 9. Sayfada ISMAİL CEM: DIŞ POLİTÎKA TARİHE KÜSKÜN LEYUDWŞNWâ.U'mn M Arka Sayfada SWlSSAlR UÇUŞLARINI DURDURDU M 12. Sayfada DENİZLİ: BlZl RAHAT BIRAKIN • Spor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Bir,Iki,Üç... BİR: Dışişleri Bakanımız Ismail Cem; New York'ta hiçbir yabancı devlet adamına nasip olmayan bir ko- nukseverlik ile karşılaşmış, ikiz kulelerin yıkıntılannı gezdirmişlerve.. Cem'in CNN Türk ekranlanndaki "çok duygulandı- ğını" sergileyen görüntüler "dünya basınına da konu" olmuş. MArkasıSa.l9,Sü.l'de Genç kalemler Cumhuriyet'e Urunlerini yayımlayamayan genç kalemler... Cumhuriyet size öğüt değil, sayfalarında yer verıyor! Gonderın urunlerinizi, Cumhunyet'te yayımlansın... Adınızı bütün ülke öğrensin! Cönderdiğiniz şiir, öykü, deneme ve eleştirileriniz bir kurul tarafından değerlendirilecek, beğenilenler Cumhuriyet'te yayımlanacak. Şiirleriniz kültür sayfamızda, öyküleriniz Pazar Dergi'de, deneme ve eleştirileriniz Kitap dergımizde... Haydi genç kalemler, Cumhuriyet'e! Ürünlerinizi bekliyoruz. Onemli not- Denemelenn 350, öykülerin 700 sözcuğii, şiirlerin de 20 dizeyi aşmaması gerekiyor. adres-Turkocağı Cad 39/41 34334 Cağaloğlu/lstanbul e-posta: genckaletnler@cumhuriyet.com.tr 3 EKİM 2001 ÇARŞAMBA Hangi Devrimi Kimler Yapacak? Yüzyılımızın başlarındaki büyük gerçeklerden biri şu: Sosyalist sistem çökmüş, arkasından da "sosyal deviet" çökertilmişrir ve kapitalizmle onun yeni liberalizmi, yeryüzünde -neredeyse-tek başına egemendir; küreselleşen, aslında onların dayaftığı düzen. Ama dünya daha özgür, daha adil de değildir. Sorunlar diz boyudur ve çözüm bekliyor. Onların başlıcaları da -satırbaşlarıyla- şunlar: • Emek ve sermaye çelışmesi, emeğın aleyhine daha da insafsızlaşarak sürüyor Nasıl çözülecek bu? • "Devrim" gündemden çıkmış mıdıfl Çıkmamışsa, ne anlaşılmalıdır bugün ondanl • Sosyal politika, sosyal hareket olmadan mümkün mül Değilse, kimler ve nasıl sahip çıkacak onal • Enternasyonalizm dayatıyor Ama kimler, hangi içerikle hayata geçirecek onu? • Devleti ve demokrasiyi "yeniden" düşünmek gerekmıyor mul • "Liberalçıkmaz'dan nasılsıyrılabiliriz? • Türkiye hangi yöntemle sorunlarım çözebilir ve bugün nasıl bir yol ayrımındadırl Bu sorunları ve onların olası çözümlerini, ServerTanilli'nin kaleminden okuyacaksınız. Server Tanilli'nin yazı dizisi yakında Cumhuriyet 'te. Anayasa paketinin 21 maddesi gççti Erbakan da kurtardıyor # TBMM'de, 37 maddelik anayasa değişikliği •! paketinin ikinci tur görüşmelerine başlandı. tlk [ günde 21 madde kabul edildi. AKP lideri Erdoğan'dan sonra RP'nin yasaklı genel başkanı Erbakan'ın da yasak süresinin bir yıl kısaltılması konusunda uzlaşma noktasına yaklaşıldı. • DSP ve DYP dışındaki tüm parti grup başkanvekilleri yasak süresinin 4 yıla indiriknesi konusunda uzlaşma metnine imza attı. DYP'nin ikna edilmesi durumunda, bugün anayasa paketindeki 69. madde değişikliği görüşülürken verilecek bir önergeyle, Erbakan'm siyaset yasağının bir yıl kısalmasının yolu açılacak. • 4. Sayfada AÎHM başvuruyu incelemedi Ordudan erken eıııekli edilenlere ret STRASBOURG (AA) - Avrupa însan Haklan Mahkemesi (AİHM), ordudan erken emekli edilen 21 kişinin, Türkiye aleyhine yaptığı şikâyet başvurusunun ' incelenmeye alınmasını kabul etmedi. Yüksek Askeri Şûra kararlanyla, 1995 ve 1997 yıllan arasında , disiplin suçu işledikleri gerekçesiyle Türk Silahlı ; Kuvvetleri'nden erken emekli edilen 21 kişi, mahkemeye yaptıklan şikâyet başvurusunda, gerçekte dini inançlan yüzünden erken emekliye sevk edildiklerini ileri sürmüştü. AÎHM, başvuruyla ilgili olarak daha önce bir duruşma yapmış, Türk hükümeti ve davayı açanlann görüşlerini dinlemişti. • • ABD'den seslendi \ Derviş dayaüyor: Devleti küçültün # Küresel sennayenin çıkarlan doğrultusunda ekonomi şekillendirilirken yeni yönetim yapısı "küçültülmûş devlet, şirketler, sivil toplum örgûtleri"nden oluşan 3'lü sacayağının üzerine oturtulmak isteniyor. Kemal Derviş'in önerisiyle devletin çekildiğı alanlar şirketler ile sivil toplum örgütleri tarafından doldurulurken şirketler belirleyici bir konuma yûkseltilecek. • 5. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog