Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makale



Katalog


«
»

Cumhuriyet I k ı t a p 1 a r ı ÜMET TANER KIŞLALI'NIN ARDINDAN I. Kansu - M. Açıktan Çag Pazaıüma \ Ş TuıtocagıCadNo3941 (34334) Ca&MB-IsanbulTd (212I5İ40196 Cumhuriyet7 8 H L SAYI: 27781 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S N A D İ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991} 29 EK RTESİ İîam dünyasında tek laik devlet olan Türkiye, CumhuriyetBayratnı'nı coşkuyla kuüuyor OvünüyoruzArılı Mutluluk. Hraklıt'in iinlü sözünii çoğunuz biliriz: "Insan ay- nı sda ıkı kez yıkanamaz" demşti bilge... Cımhuriyet Ba\ramı'nı da hr >ılaynıbiçimde kut- lam; oianağı yok... 29Ekim 1923'ten bu >a- na 71 yıl geçti; Türki>e de- ğişti değişivor, Cumhiıriv et bizin için "olmak ya da ol- marrak"' anlamını taşıvor; oysa yervıizünde pek çok cumıurivet var; "şenatçı cumrunyet"lerin bile bulun- duğı bir dünvada vaşıvo- ruz; peki, bizimkinin \ar oluştmuzla ilgili özelliği ne- dir?. Bizim cumhurivetimiz emptrvalizme karşı kanlı bir savaşla kuruldu ve 'Ay- dınlaama Devnmı'ni içeri- yor. Tarihte bir eşi daha btı- lunnıavan bu olgu, 21'inci yuzyıla girerken daha da önem kazanmıştır, özellikle 11 Ej lûl'den sonra... • 11 Eylül'den sonra insan- lık 11 Eylül'den önceki gibi değildir. Bati'da ve DoğıTda kimi şorumcu 21'inci yüzyıida insanlığı saracak bir din sa- vaşından söz açabilivor: varsavım düzeyinde kalsa da bu tehlikevi aşabilecek dünva görüşünıin bürün uv- gartıkta dev letin laikliği ol- duğu bilinivor; din devleti kavramını aşmak demokra- sinin ilk koşuludur. Türkiye Cumhuriveti bir buçuk mihar nüfuslu İslam dümasında ilk ve tek laik devlet olmak erdemini ve gerçeğini yaşıvor. Bu erdeme emperv alizme karşı kanlı bir 'Kurtuluş Sa- \aşf >la ulaşılması var olu- şumuza tarihsel anlamını da vermiştir; Tıirkij e Cum- huriveti barış üzerine yük- seldi. İkinci Dünya Sava- şı'nın dışında bu bilinçle ka- labildik. 11 Evlül'de yaşanan kan- lı olav 1923 devriminin an- lamını bir kez daha ortava kovdu; Cumhuriyetin 78"inci yıldöniimunü bu daygular içinde kutluy oruz. • Emperv alizme karşı ol- mak.. Dinci devlete karşı ol- mak.. Barışı ve demokrasiyi siŞlamak için bu iki ilkeyi bcDİmsemek gerekiyor; Tirkive Cumhuriyeti'nin kıruluşundaki özellik de bıdur. \dına ister Küreselleşme dnin, isterseniz bir başka ad takın, teknolojik devrim sirecinde iç içe vaşamak zo- rmluluğunu daha çok du- yın insanhkta banşı sağla- nak, Mustafa Kemal Ata- tok'ün Anadolu'da hayata grçirdiği ilkelere savgıyla dıha çok özdeşleşmiştir. İnsanJığın bugün yaşadı- ğ: acılar ortasında biz hak- h çıkmanın mutluluğunu gtreğince yaşayamıyoruz; aoa terörle dinciliğe elbir- Iğiyje karşı durmanın gere- ğ78"inci yılda daha çarpı- a biçimde ortaya çıktı. Elinizde tuttuğunuz gaze- tain kurucusu Yunus Nadı, 2» Ekim 1923'te Büyük Millet Meclisi'nin kürsü- stnden Cumhurivetin ku- nluşunu dile getiren kişi- dr, 78'inci yılda gazetemi- 22i bu onurunu da anımsat- navı görev biliyoruz. Cumhuriyei Sezer SİyaSİIerî Uyardl Cumhurbaşkanı Sezer, Cumhun- yet Bayramı mesajında, siyasilere " Yurttaşlann yönetime ka- tılmasını engellemeyin" uyansındabulundu. Meclis'in saygın- lığının korunmasında görevın mılletvekillerinde olduğunu anımsatan Sezer, sorunlannTürktoplumunun özkaynaklan ıle aşılabıleceğıni söyledi. Başbakan Ecevit "Her zorluğumuzu, laik, demokratik cumhunyetten ve Atatürk'ün aydınlık yolun- dan sapmaksızın aşacağımıza ınanıyorum" dedi. • 8. Sayfada Bush: Kore'den bugüne dostuz ABD Başkam Bush, Cumhurbaşkanı Sezer'e gönderdiği kutlama mesajında ülke- si ıle Türkiye arasındaki dostluğun Kore'den Kosova'ya ol- duğu gibı Kosova'dan da günümüze dek güçleneceğinden emın olduğunu bıldirdi. Bush "îşbirliğimiz güçlenmeye de- vam edecek" dedi. îran Cumhurbaşkanı Hatemi de Sezer'e gönderdiği mesajda iki ülke arasında büyüyen ilişkilenn her alanda daha da gehşmesını umduğunu kaydetti. • 8. Sayfada IBRAHİM ÇALLI: ATATURK PORTRESt MİMAR SİNAN LNİVERSÎTESİ Kücülmenin sonucu KOBÎ'ler oldu oluyor # Bunalım yapışmışsa yakaya, bollaşmış boş vakıtlerde otur bulmacanın başına Soldan sağa "kuçülme", aşağıdan yukan "ozven" "Gorunmez ePın kurallan acımasızdır "Tezgâhlar çalışmasa da çahşıyormuş gıbı olacak Itıbar, ışadamlığının nufus kâğıdıdır Yıttı mı, kutukten duşuruv erırler alımallah " IŞft KJUKSU'mn taberi • 13. Sayfada Temizerden sert yanıt: Zaman onları utandıracak # Eskı Malıye Bakanı Temızel, görevi sırasında BDDK'de krallık kurduğu suçlamalanna karşılık gorevınden kendı ısteğıyle aynldığını vurgulayarak "tnsan krallıktan kendı ısteğıyle aynlır mı" dıye sordu Kamuoyunun yanlış bılgılendınldığını beırten Temızel, "Zaman onlan utandıracak" dedi MİYftSE İKNUR'» halMrt • 4. Sayfada Yükseköğretim tasansı Kaynak yine öğrenci oldu # Oğretım Uyelen Demeğı Başkanı Prof Dr. Erdın, yuksekoğretım tasansım eleştırerek "Kaynak bulmada en kolaycı yontem olan oğrencıden para alma yolu seçılmış" dedi tU RektorYardımcısı Prof Dr Serter de tasanyı "Araştırmalara kaynak sağlanması ıçın yapılmış değışıklık" olarak değerlendırdı FİGffl mUY/Safl< BJWCWm habtri • 7. Sayfada ABD 'nin operasyonunda sivil kayıp sayısı artıyor Füzelere sınırsız # ABD'nın Afganıstan'a yönelık duzenledığı "sınırsız ozgürlük" operasyonunda füzeler evlen vuruyor, kahvaltı eden çocuklar ölüyor Dünkü ABD hava bombardımanında Kâbıl, Mezar-ı Şenf, Kandahar, Herat ve Celalabad kentlerı hedef alındı # Kâbıl'ın Şar Kala mahallesındekı bir eve füze ısabet etmesı sonucu 7 çocuk ve babalan yaşamını yıtırdı Başka bir evde de 2 çocuğun öldüğü Kabü'de, en az 15 kışının hayatını kaybettığı açıklandı • 11. Sayfada PAKİSTAN'DA KATLİAM Kiliseyi taradılar: 16ölü# Pakıstan'ın doğusundakı Bahavulpur'da pazar ayını sırasında bir kılıseye duzenlenen sılahlı saldmda 16 kışı yaşamını yıtırdı. Kılıseye gelen 6 kişının, önce ıkı polısı vurduğu ardından ıçerı gıren 4 saldırganın topluluğu kalaşnıkof sılahlarla taradıgı bıldınldı Saldınnın, Pakıstan'da bugüne kadar Hınstıyanlara yönelık en büyük eylem oldugu açıklandı. • 11. Sayfada 2'SÎ SALDIRGAN 5 KİŞİÖLDÜ Ortadoğu durulmuyor # Israıl'ın kuzeyındekı Hadera kentınde sılahlı İaşılenn çevreye ateş açması sonucu üç îsraıllı kadın yaşamını yıtırdı 10 kışının de yaralandığı olayda ıkı saldırgan öldü Saldınyı aşın dmcı Islamı Cıhad örgütü üstlendı İsraıl'ın, ABD'nın ıstemı üzenne, Fılıstın özerk toprağı Beytüllahım kentınden çekılmeye başladığı bıldınldı • //. Sayfada TÜRE YAKALANDI HİTJbullahhn kara kutusu # Hızbullah'm Mardın askeri sorumlusu Abdülhalım Türe'nın, Beykoz'da öldürülen örgüt lıderi Velıoğlu'nun manevı oğlu olduğu belırtıldı Polıs, Türe'nın, sahte pasaport ve kımlıkle Almanya'ya gıtmeye çalıştığını öne sürdü. Kaldığı evın 2. katnıdan atlayarak bacağım kıran Türe, tedavıden sonra sorguya alındı. • 3. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY 29 Bcim 21. Yiizyıla Taşınıpken... Bu yıl 29 Ekım'ı Atatürk'ün evrensel anlamda da- ha da guncelleştığı sureçte kutluyoruz Konunun al- tı çızılmesı gereken yanlarının yanı sıra dolduruşa ge- lınmemesı gereken yonlerı de var Yakın geçmışte Atatürk'ün fotoğrafmı bir başka fo- MArkası Sa. 8, Su. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog