Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı DÜŞÜMÜYORUM ÖYLEYSE VURUN İlhan Selçuk l£^ kitap kUİOtsÜ ı3433JıC4aloğiu-lsBnbdTei ı212) 51401 % Cumhuriyet Cumhuriyet k 1 t a p 1 a r 1 C*Ps»ta™ A 3 Tûıkocagı Cad. No 3*41 78. YIL SAVI: 27780 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU- Y U N U S N A D İ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-7997; 28 EKİM 2001 PAZAR BAŞBAKAN BÜLENT ECEVtT'İN 30 YILLIK HAYALİ Köykent projesi genişlemeli # Başbakan Bülent Ecevit, köykent projelerinin kendisinin 30 yıllık hayali olduğunu belirterek "Bu kadar büyük eserin, 9 köye zor sığdınlacak kadar kapsamlı bir kalkınma ürününün nasıl başanlabildiğini düşünenler, soranlar olabilir. Bunu sağlayan devletin gücüdür, halkın gücüdür, köylünün gücüdür" dedi. Bunun bir başlangıç olduğunu ifade eden Bülent Ecevit, pek çok ilin köylerinden kendilerine benzer projelerin gerçekleştirilmesi için çağnlar geldiğini söyledi. • 5. Sayfada SÜLEYMAN DEMÎREL KENDİNÎ ELEŞTÎRENLERİELEŞTÎRDİ Sorunlarm çözümü seçim # Süleyman Demirel'in "Ülkenin sorunlannı 2 ayda çözerim" açıklamasmm ardmdan başlayan tartışma sürüyor. Demirel, sözlerine siyasilerin verdiği tepkilere "Bana bir şey diyeceklerine Türkiye'yi iyi idare etsinler" yanıtını verdi. Süleyman Demirel, Türkiye'de 10 kişiden 9'unun memnun olmadığını, sorunlann çözüm formülünün seçim olduğunu yineledi. Süleyman Demirel, herkesin kendi döneminden sorumlu olduğunu da iddia erti. • 5. sayfada Alman Die Welt gazetesi Portre köşesinde Atatürk'ü büyük devlet adamı olarak tanıttı TürkiyeViyaratanadamh'Otütt : Der moderne Türkei erfand # "Kemal Paşa Atatürk: Modern Türkiye'yi yaratan adam'başhğını kuilanan Die Welt gazetesi, modern ve Batı'ya dönük bir Türk devletinin kurulmasının Atatürk sayesinde gerçekleştiğini, Türkiye'nin günümüzde Avrupa ve Asya arasında büyük bir stratejik öneme sahip olduğunu kaydetti. Die Welt, Batı'da Atatürk ile mukayese edilebilecek az sayıda devlet adamı bulunduğunu, Charles de Gaulle ve Winston Churchill'in bile ünlerini İkinci Dünya Savaşı'na borçlu olduklannı, ancak Atatürk kadar yenilik yapamadıklannı belirtti. BERLİN (AA) - Almanya'da ya- yımlanan Die Welt gazetesi, önemli şahsiyetleri tanıttığı 'Portre' köşesi- ni bu kez Atatürk'e ayırdı. 'Kemal Paşa Atatürk: Modern Türkiye'yi yaratan adam' başhğı- nı kuilanan gazete, modern ve Ba- tf ya dönük birTürk devletinin kurul- masının Atatürk sayesinde gerçekleş- tiğinı, Türkiye'nin günümüzde Avru- pa ve Asya arasında büyük bir strate- jik öneme sahip olduğunu kaydetti. ABD'de 11 Eylül'de düzenlenen saldınlardan sonra AB'nin Türki- ye'ye karşı 'yarı gönüUü'davranma- sının mümkün olamayacağını yazan gazete, "Türkiye bu kritik dönenı- de bir kez daha Atatürk'ten yana cephe alırsa, Avrupa'nın Türkiye lehine karar vermekten başka ça- resi kalmaz" ifadesini kullandı. Dıe Welt, "Atatürk olmasaydı Ortadoğu haritası çokfarklı görü- necekti ve Türkiye'nin sınırian bu- günkünün yarısı kadar olacaktı" dıye yazdı. Atatürk'ün orduyu mo- dernleşme aracı olarak kullandığını belirten gazete, Atatürk'ün, Osman- lı Devletı'nin Birincı Dünya Sava- şı'na katılmasına karşı çıkmasına rağmen Churchill'in 'soğukkanlı planını' bozarak, Gelibolu'nun başa- nlı şekilde savunulmasıyla üne ka- vuştuğunu kaydetti. Mustafa Ke- mal'in 1920 yıhnda Sevr Antlaşma- sı'nakarşımücadeleettiğini, I922'de Yunan işgalini geri püskürttüğünü ve 1923 yıhnda Lozan Antlaşması'nın imzalanmasını sağladığını hatırlatan Alman gazetesi, daha sonra yapılan reformlan anlatırken, "İnsan hak- ları konusundaAlmanya abşkanlık icabı Türkiye'ye ders vermeye ça- lışır. Ancak Atatürk'ün 1933 yıhn- da Almanya'dan kaçan Almanlara iltica hakkı tanıdığını kimse bil- mez" diye yazdı. Dıe Welt, Batı 'da Atatürk ıle muka- yese edilebilecek az sayıda devlet adamı bulunduğunu, Charles de Ga- ulle ve VVinston Churchill'in bile ün- lerini ikinci Dünya Savaşı'na borçlu olduklannı, ancak Atatürk kadar ye- nıhk yapamadıklannı belirtti. TİSK'TEN BÜROKRASt RAPORU Bir yaürnn için 172 iıııza IMF ek kaynak Fatura yine çalışana # Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), l aydır vermedığı 3 mılyar dolarhk kaynak dilımıyle 13 mılyar dolarhk ek kaynağı sağlayabılmek ıçın hükümet halkı yoksullaşhracak ve ışsız bırakacak polıtıkalan uygulamayı kabul edıyor I 8. Sayfada Eylem çağrısı 9 Kasım'a hazırlık • ICFTU Genel Sekreteri Bill Jordan, Türk-lş, Hak-İş, DlSKve KESK yöneticılenne gönderdıği mektupta, sendikalann küreselleşmenin zararlannı durdurmak konusunda kararlı olduğunu açıkladı. Çahşanlann dayanışma ve adaletle desteklenen bır küreselleşme istedıklerini vurguladı. • 8. Sayfada # Türkiye'de girişimcilerin, yatınmlan sonuçlandırmak içın 172 imzaya gereksınım duyduğuna dikkat çeken TÎSK, 14 ayda bıten bır enerji projesınin tüm izinlerinin ancak 9 yılda tamamlanabildiğinı kaydetti. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TtSK, Türki- ye'nin şırket kuruluşu için gereklı olan bürokratık iş- lem sayısı bakımından, Av- rupa ülkeleri arasında 1. ol- duğunu belırledi. Türkiye'de gırişımcılenn, yatınmlan sonuçlandırmak için 172 imzaya gereksınim duydu- ğuna dikkat çekenTlSK, 14 ayda biten bir enerji projesi- nin tüm izinlerinin ancak 9 yılda tamamlanabildığini kaydetti. Elektronik devle- te yönelik çahşmalar açısın- dan da Türkiye'nin, Afrika ülkeleri düzeyinde kaldığı- na işaret eden TİSK, gerek- siz tüm formalitelerin kaldı- nhnasını ve tüm işlemlerin tek bir işyeri numarası ile yapılmasını ıstedi. Türkiye İşveren Sendika- ları Konfederasyonu (TlSK), Türkıye'deki vergi ve bürokrasi sisteminin, gi- MArkası Sa. 8, Sü. 3'te Cumhuriyet Bayramı nedeniyleAnıtkabirziyaretçi akınına uğruyor.Anıtkabir'i dün ziyaret edenler arasında Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen öğrencüer ve vatani görevini yapmakta olan askerler de bulunuyordu. Hür ve Kabul EdUmiş Masonlar Büyük Locası Derneği üyeleri de bayram nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret ettiler. Günün Adamı Gözlüklü Sami'nin harikulâde kıvırtmaları, köşe yazıları, anıları.. 32 kısım tekmili birden... TURHAN SELÇUK çizdi bugün Cumhurryet 'te Palme'nin katili itirafetti # Isveç'ın eskı başbakanı Olof Palme'yı 1986 yıhnda öldürmekle suçlanan, ancak kanıt yetersizliğinden dolayı aklanan Christer Pettersson, cinayeti işlediğinı itirafetti. Pettersson'un arkadaşı olan gazeteci Gert Fylking tarafından yazıhp Expressen gazetesine gönderilen mektupta, Pettersson'un '"Elbette ateş eden bendim, ancak beni hiçbir zaman suçlayamazlar, çünkü silah kayboldu" dedığini belirtti. • 3. Sayfada Toplumda cinsellik aşüamryor # Türkiye'de cinsel hastalıklar nedeniyle hekıme baş\ r uranlann oranının sadece yüzde 1 olduğu belırtildi. Uzmanlar. cinsel sorunlann ortaya çıkmasında bilgisizliğin önemli rol oynadığına dikkat çekerken yanlış inanışlann da sorunlara neden olduğunu ifade ettiler. UArka Sayfada Yakın tarihin arkeolojisi # 7. Uluslararası Istanbul Bienali'ne katılan Cem Ank'ın iki mozaik panosu Aya Irini Müzesi'nde sergileniyor. Türkiye'de 1950'lerde popüler olan inşaat malzemelerinden BTB mozaikleriyle oluşturulan panolan, küratörYuko Hasegawa, Ank'ın projeleri arasından seçmiş. • 75. Sayfada FENERBAHÇE MALATYASPOR: 3 - 1 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK GALATASARAY TRABZONSPOR: 3 - 1 YOZGATSPOR BURSASPOR: 3 - 4 RİZESPOR GÖZTEPE: 0 - 0 MSpor'da Türk Geldi Aşka Batı'mn Aşkı Başka Galıba hâlâ dövizin yükselişını, borsanın inişini ön- leyecek formulün farkına varamadık. Oysa "formü/"ün geçerliliğini kanıtlayan örnekler önümüzde. Önceki günler Ihale Yasası üzerinde iki bakanın ka- MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de i yurttaş olmak için Tanh Vakfı, sayısız sergi, yayın ve belgenin sığdırıldığı onuncu yılını geride bıraktı. Vakfın Genel Sekreteri Orfıan Silier, uygarlık tarihinden kopuk bir tanh eğitimini gençlere duyulan güvensizliğe bağlıyor. İyi yurttaş olmak içın önerdiği ise gelişmiş bir tarih bilinci... Bugün Cumhuriyet'le birlikte... GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ecevit'in Oteki Yüzü Başbakan Bülent Ecevit'in ezeli ve ebedi düşü Köykent projelerinin Ordu Mesudiye'dekı deneme alanını ikinci kez ziyaret ediyoruz. Yola çıkarken ge- çen yılki gezi öncesi dağıtılan bilgi notlarını da yanı- ma almıştım. 1 yıl öncesinin hedefleri şunlardı: . Iç göçün önlenmesi için köylerin çekim merkezı yapılması. . Zamanla tersine göçün yaşama geçirilip büyük MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog