Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

k ı t a p 1 a r ı JAPOM GÜLÜ İlhan Selçuk rCumhuriYrf ÇagPa^maAŞTüAocaSCadV^l L kltap kulübû r<4334) CTagalogiu-tsanbulTel (212)51401 96 Cumhuriye Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı BAHÇE BtZİZ GÜL BÎZDEDİR Miyasejlkımr T34334ıagaioglu-tslanhılTd 1212ı 514 0196 78. YIL SAYI: 2 7 7 7 S / 500.000 TL (KDViçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) . 2 7 EKİM 2001 CUMARTESİ Hükümet, piyasayı canlandırmak için kamu arazilerini konut yapımına açıyor Ev veişumuduArazi yağması endişesi Hükümet, kooperatif ve müteahhıtlere, "gerçekleştirilebilir" proje sunmalan ve taahhütlerini yerine getirmeleri koşuluyla, bedeli konut yapımı sonrasında alınmak üzere arsa verecek. Ancak arazilerin ücretsiz açılması, yağma tehlikesini de beraberinde getiriyor. Bal: PeşkeŞİ ÖnleyeceğİZ Devlet Bakanı Faruk Bal, "Bugüne lcadar devlet arazileri, inşaat-konut sektörüne aktarmlmamış. Bu nedenle gecekondular yapılmış, Hazine arazileri arsa mafyasının eline geçmiş, bunlardan büyük rantlar elde etmişler. Devlet arazilerinin peşkeşini önleyeceğiz" dedi. EBRUTOKTAR AJVKARA - Reel sektördeki kan kaybı- na çare arayan hükümet, inşaat sektöriinü canlandırmak için harekete geçti. Bu çer- çevede hükümet, bedeli, proje bitimi son- rasında alınmak üzere kamu arazilerini ko- nut yapımına açmayı hedefhyor. lllerden kamu arazilerinin dökümünü isteyen hü- kümet, belirlenecek arazileri, konut için uygulanabılir proje sunan müteahhit, ko- operatif ve özel kurumlara verecek. Satış esnasında arazı bedelinin alınmaması, Ha- zıne'ye sıcak para girişi sağlamayacağı ve arazi yağmasına zemın hazırlayacağı en- dişesine yol açarken Devlet Bakanı Faruk Bal, projenin "gecekondulaşmayı Önle- yeceğini ve ucuz konut üretimi sağlaya- cağını" öne sürdü. Hükümet, inşaat sektöriinü canlandırma projesi için ilk adımı attı. Bu çerçevede, va- liliklere bir yazı göndenlerek ellerindekı kamu arazilenni bildirmelen ıstendi. Ara- zi envantennin belirlenmesinden sonra, konut arazisı olarak kullanılabılecek kamu arazileri belirlenecek ve bu arazıler konut yapımına açılacak. inşaat sektöriinü bu yolla harekete geçırmek isteyen hükümet, "nakit para sıkışıklığı" yaşadığı gerek- çesiyle de arazı satışını ilk aşamada bedel- siz olarak gerçekleştirecek. Ancak bu uy- gulama, hükümete sıcak para girişi sağla- mayacak. Çünkü arsanın bedeli, müteah- hıdin inşaatı bıtırmesinden sonra alınacak. Arsa üzerinde konut yapmayı isteyen mü- teahhit veya kooperatifte, arsayı satın ala- • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de • 4 TlP IHALE YÖNTEMl • 9. Sayfada IMF ÎLE ÇALIŞMALAR AY SONUNDA BİTECEK Derviş: Kredi taıııaııı # Ajanslardan derlenen bilgilere göre, Avrupa Yatınm Bankası'nın toplantılan için îtalya'nın Sorrento kentinde bulunan ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş, yeni kaynak konusunda iyi gelişmeler kaydedildiğini söyledi. Derviş, "Bu ay sonuna kadar IMF'yle önemli detaylann tamamlanmasını bekliyoruz" dedi. Derviş, IMF yönetiminden ek kaynak konusunda da resmen talepte bulunulduğunu söyledi. Avrupa Komisyonu üyesi Solbes de Türkiye'nin istediği yardım tutannı 'çok yüklü' olarak yorumladı. • 12. Sayfada DEVRALINANTAŞINMAZLARDEVLETE SATILACAK Devlet, bitmeyen denîz # Hükümetin reel sektör için başlattığı çalışmalardan, bankalar ve şirketlere yeni aktanmlar, devlete ve vergi ödeyenlere ise yeni faturalar çıkıyor. Varlık Yönetim Şirketi'yle bankalardaki batık kredileri kurtarmamn ötesine geçilerek, borç nedeniyle bankanın devraldığı arazi, bina gibi taşınmazlar, makine, otomobil ve başka şirketlerdeki iştirakleri de kapsayacak biçimde satış kabiliyeti olmayan varlıklann devlete satılmasının yolu açılıyor. Olanaklardan "bankalann içini boşaltanlar" da yararlanabilecek. • 13. Sayfada GününAdamı Gözlüklü SamVnin harikulâde kıvırtmaları, köşe yazıları, anıları.. 32 kısım tekmili birden... TURHAN SELÇUK çizdi yarın Cumhuriyet 'te 3 MİLYAR DOLARLIK VURGUN Orümcek ağı operasyonu: 32 gözalb # Çeşitli ülkelerde paravan şirketlere ihracat yapmış gibı gümrük belgeleri düzenleyerek, ıhracatı teşvik amacıyla venlen Eximbank kredilenni usulsüz bir şekılde kullandıklan belirlenen 32 kişi gözaltına alındı. Hayali ihracat ve karapara çetesinin 3 milyar dolarlık vurgun yaptığı saptandı. Soruşturma kapsamında bınin üzerinde şırket incelemeye alındı. ANKARA (Cumhuri- \et Bürosu) - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçak- çılık ve Organıze Suçlarla Mücadele Daire Başkanlı- £1 koordinesınde Istanbul, İCDAŞ yolsuzluğu Belediyede cihat hazırlığı • Mülkıye Başmüfettışi tarafindan hazırlanan ıaporda, Tayyıp Erdoğan'ın, Büyükşehir 3elediye Başkanlığfru kazandıktan sonra yaptığı cahşmalartn. geleceğin başbakanını hazırlamak ve cıhat hazırlığı yapmak amacına yönelik olduğu ••Tirgulandı. • 4. Sayfada Ankara, Gaziantep, Ada- na ve Içel emniyet müdür- lüklerinın katılımıyla baş- latılan "Örümcek Ağı" adlı operasyonda 32 kişi gözaltına alınarak başken- te getırildi. tçişleri Ba- kanı Rüştü Kâzım Yücelen, \airgunun malı boyutunun 3 mil- yar dolar olduğunu be- İırterek, yalnızca 300 milyon dolannın sahte belgelerle katma de- ğer vergisi alınması konusunda olduğunu söyledi. Son 5 yılda ihracatçılara 15 milyar dolarlık kredi kullan- dıran Eximbank'ın kredilerinin de ciddi bir tutarda hayali ihra- catçılar tarafindan "sahte işlemlerle" kullanıldığı saptandı. UArkasıSa. 19.SÜ. 3'te Atlar bu kez tuvaldeyarıştı Türkiye Jokey Kulübü'nün düzenlediği 'At - At Yanşı - At Yeriştiriciliği ve Hipodromlar' konulu 5. Resim ve Özgünbaskı Yarışması Sergisi 6-13 Kasım tarihleri arasında Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sergilenecek. Sergide yarışmanın resim kategorisinin birincisi Gürbüz Do- ğan Ekşioğlu'nun 'Adsız', özgün baskı kategorisinin birincisi Yusuf Ziya Aygen'in 'Yolculuk' adlı yapıtları da yer ahyor. Yukanda Mehmet Kanık'ın "Gazi Koşusu" isimli tablosu. •.-.• Washington 'a Afganisîan raporu Türkiye'ye aküfgörev verilmeli # ABD yönetimine zaman zaman stratejik raporlar hazırladığı bilinen Johns Hopkıns L'niversitesi araştırmacılarının "Afganıstan Sorununun Çözümü" başlığıyla hazırladıklan raporda "Askeri, siyasi ve ekonomik olarak oluşturulan çözüm stratejisinin her aşamasında Türkıye'ye ihtiyaç vardır. Bundan sonra yapılması gereken Türkiye'nin uzun vadeli bölge stratejilerini de gözeterek yeni oluşumda etkinliğinı arttırmak ohnalıdır" denildi. l£YU 19. Sayfada AFGAN GRUPLARA BÜYÜK GÜVENLİK • 10. Savfada MİSKET ÖLÜM SAÇIYOR • 11. Sayfada İNGÎLÎZ KOMANDOLARI GÎDÎYOR • 11. Savfada Kış saati uygulaması Bu gece saatterinizi 1 saat geri almayı unutmayın! GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Nereden Tutsan Kel! Başbakan, "Bu sabah 'yine' kriz sesleriyle uyan- dık" diyor. Bir sabah değil, hemen her sabah yeni bir krizle uyandığımızı bildiği için; Başbakan herhalde "yine" sözcuğunü özenle kullanıyor. Ecevit; ıkı bakan, Devlet Bakanı Kemal Derviş ile Bayındıriık Bakanı Abdülkadir Akcan arasındaki "bir yasa tasansının zamanlamasıyla ılgili tartışma"y\ • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de Yaşlılık yazgı değil, hastalık Yaşbnma olgusunun tedavi edilebılir bir hastalık olduğu ve pek yakında tedavisınin de mumkün olabıleceğı fikrini savunan biiim adamları, yaşbnma surecını yavaşlatarak olümu olabıldığince ertelemeyi hedefliyor 9 Internette gizli mesaj trafiği nasıl işliyor? ^Göbek: ikinci beynimiz mi? ^Tütün yaşam kurtanyor GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Bueün Cumhuriyet 'le birlikte. Avrupa Kapılarında... Bugünü, Avrupa ile ilişkilere ayıralım. Bırinci bö- lümde güncel durumları aktaralım, ikinci bölümde yorumları... 1 - Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) için Türkiye'yi ikna çabaları devam ediyor. Türk-ln- giliz-Amerıkan heyeti önceki gün Devlet Konuke- vi'nde 10 saat kesintisiz bu konuyu görüştü. Kasım ayında yeniden görüşme kararı aldı. Türkiye'yi üz- • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog