Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cjjmhunyet k l a p l a r ı BİR CUMHURİYET DÜŞMANENIN PORTRESİ M. E, min Değer L*»,fatapbılûbû Çağ Pazariama A.Ş Turkocağı Cad No: 39/41 (34334) Cağaloğlu- istanbul Tel (212) 514 01 96 Cu m hu r iyetn ıCumhuriyet "•"-•••».-„_! t ' l ı p l ı ı ı SOLGELECEĞj Oral Çahşlar-Ba Çağ Pazariama A, Ş TurkocağTc98*No. 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel (212) 514 01 96 TB. YIL SAYI: 27774 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S N A D İ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-799?) 22 EKİM 2001 PAZARTESİ Derviş, ekonomik bunalım nedeniyle 9 ayda 15 bin firmanın kapandığını açıkladı Çöküşün itirafiIMF reçetesinln sonucu Ocak-Eylül 2O01 dönemınde faaliyetlerini durduran firmalann kapanma nedenı genel ekonomik sorunlar. Aynı dönemde ıç ticaret sektöründe kan kaybı büyürken, krizden en çok etkilenen ikinci sektör hizmet sektörü 'oldu. Bunu inşaat sektörü izledı. SERTAÇ EŞ ANKARA- Hüküme- tin uyguladığı EMF prog- ramlan kepetık kapattı- nyor. Ocak- Eylül 2001 döneminde toplam 14 bin 540 firmanın kapandığı bıldirildi. Kapanan firmalann sermayeleri- nın toplamı 1 katrilyon cıvarında olduğu vurgulanırken; genel eko- nomik sorunlardan en çok ıç tica- ret, gıda, hiztnet, imalat, inşaat ve tekstil sektörünün olumsuz yönde etkilendiklen kaydedildi. DYP'li Ismet Attila'nın Baş- IFLASLAR 5 dükkândan 17 kapandı # Türkiye çapında sayıları 4 milyonu aşan küçük esnafın 125 bininin, krizden sonraki altı ay içerisinde iflas ettiği ileri sürüldü. Yalnızca İstanbul'da 6 bin bakkalın kapandığı bildirilirken iflas edenler sıralamasında bakkallan; manav, kasap, terzi ve tuhafiyeciler izledi. Esnaf, yüksek vergiler altında eziliyor. • 8. Sayfada TURİZM Düşükfiyat baskısı # 2002 yılmda Almanya'dan gelecek turist sayısının 4 milyona ulaşabileceği belirtiliyor. Turizm sektöründe yabancı şirketlerin tekelleşme olgusu tehlikeli boyutlara vanrken Alman tur operatörleri KDV, müze girişleri, hava meydanlanndaki ücretler ve otellerdeki ekstra fiyatlann düşürülmesini istiyor. • 13. Sayfada KÜRESELLEŞME Dünyanın yarısı aç # Dünya nüfusunun yansı yani yaklaşık 3 milyar kişi günde 2 dolardan daha az gelirle yaşıyor. Buna karşıhk dünya nüfusunun yüzde 10'u ise mal ve hizmetlerin yüzde 70'ini üretip dünyadaki toplam gelirin yüzde 70'ini alıyor. Afganistan'da yaşayanlann ortalama günlük geliri ise 44 sent civannda. • 13. Sayfada bakan Bülent Ecevit'ın yanıtla- ması istemiyle verdıği yazıh so- ruya verılen yanıtta, hükümetin IMF destekli uyguladığı ekono- mik programın olumsuz sonuç- lan ortaya çıktı. Devlet Bakanı Kemal Derviş'ın Başbakan Ece- vit adına verdıği yanıtta, Ocak- Eylül 2001 döneminde kapanan ticari ve sınai ışletmelerin topla- mın yüzde 1.4'ünü oluşturduğu dile getirildi. Yanıtta, toplam ka- panan işletmelerin yüzde 21 'inin sınai işletmeler olduğu belirtilir- ken esnaf işletmeleri dışındaki kapanan firmalann toplam ser- mayesi 909 trilyon 542 milyar 587 milyon 598 bin 821 lıra ola- rak açıklandı. Attila'ya verilen yanıtta, fir- malar kapanma nedenıne ve sek- törlerine göre incelendi. Buna göre fırmalar, en çok genel eko- nomik sorunlar nedeniyle kapan- dı. Ocak- eylül döneminde bu ne- denle kapandığını beyan eden fir- ma sayısı 3 bin 725 olarak belir- lendı. Bunun dışında iflas nede- niyle 183, ölüm nedeniyle 513, devir veya birleşme nedeniyle 526, sermaye yetersızliği nedeniyle 395, finans- man temininde güçlük nedeniyle 189. ortaklar ve yönetim sorunlan ne- deniyle 140, ticareti terk nedeniyle 897, mahkeme karan nedeniyle 47 ve di- ğer nedenlerle 7 bin 925 firma kapandı. Sektörlere göre ince- lendiğinde, en çok iç tica- ret sektöründe firma ka- pandığı ortaya çıktı. Bu sektörde kapanan firma sayısı 4 bin 445 olarak saptandı Ekonomik so- runlardan en çok etkile- nen ikinci sektör ise 2 bin 708 rakamıyla hizmet sektörü oldu. Hizmet sektörünü 1546 firma ile inşaat sektörü izledi. Ocak-eylül döneminde gıda ve tekstil sektöründe 1421 firma faaliyetlerini durdurdu. Ay- nı dönemde imalat sektöründe çalışan 1031 firma da kapandı. Bu yıhn ilk 9 ayında kapanan di- ğer firmalann sektörlere dağılımı ise şöyle: DJŞ ticaret: 325, Fi- nans: 358, Kimya: 476, Maden: 130, Sınır ticareti: 48, Turizm: 232. Diplomatlar: Son açıklamalarla, AGSP'de Türkiye'ye geri adım attınlmak isteniyor AB, Ankara'yı zorluyor# AB'nin geleceğiıun tartışılacağı platforma Tûrkıye'nın katılırrunın öngürülmedığı yönündekı açıklamalan değerlendıren diplomatlar, "AB aba alandan sopa göstenyor" değerlendırmesinde bulundular. Diplonıatlara göre, Laeken Zırvesı'nde 'AGSP' konusunda sonuç almak isteyen AB liderlerı Tirkiye'yı koşullarından vazgeçirmeyı hedeflıyor # AB'nin son uyanlannın anlından Ingıltere Dışişleri Bıkanhğı'ndan Peter Rıcketts başkanhğında bır heyet, AGSP konusunda uılaşma aramak ıçin bu hifta Türkıye'ye gelecek AGSP'nin oluşum sürecınde öıemli rol oynayan Irgiltere, Ankara'ya geçen yJ sonunda heyet gindermiş ancak sonuç aınamamıştı. • 5. Sayfada Verheugen uyardı: Türkiye'ye karşı ciddi olmalıyız I AB Komısyonu'nun snişlemeden sorumlu iyesi Günter Verheugen "Türkiye'nin AB lyeliğinde ciddi cunadığımız izlenimini vıratırsak, AB ve NATO siına istikrarlı bir vrtağımızı kaybettniş duruz" dedı. BERLİN(AA)-ABKo- nisyonu'nun genişleme- :en sorumlu üyesi Günter Verheugen, Türkiye'nin \B üyeliğine ilişkin olarak .ıddi olmadıklan izlenimı- n vermeleri halinde, AB ve vATO adına istikrarlı bir ırtağı kaybedeceklerini öyledi. Verheugen, Frank- urter Allgemeine Sonn- agszeitung gazetesine ver- tiği demeçte, Türkiye'nin lArkası Sa. 8, Sü. l'de Kışlalı 'yı andık Gazetemiz yazan, Prof. Ahmet Taner Kışlalı, bombalı bir suikast sonucu öldürülüşünün 2. yılında ailesi, yakınlan, öğrencileri ve sevenleri tarafından etkinliklerle anıldı. Çayyolu'ndaki Ahmet Taner Kışlalı Parkı'nda, Kışlah'nın anıt heykeli açıldı. Kışlalı anıtının pek çok kişiye yanıt olduğunu söyleyen gazetemiz Ankara Temsilcisı Mustafa Balbay, •'Ahmet Taner Kışlah'nın ilkelerini unutmayacağız. Her yaştan gençlerle bu bayrağı taşıyacağımıza söz veriyorum" diye konuştu. Kışlalı öldürüldüğü zaman henüz 28 günlük olan bugün 2 yaşındaki kızı Nilhan Nur Kışlalı, anma etkinlüderinin ilgi merkezi oldu. (Fotoğraf: KEREM GEZER) • 4. Sayfada Rusya Devlet Başkanı Putin, George W. Bush ile yaptığı gö- rüşmeden sonra. artık iki ülkenin dost olduğunu söyledi. Asya - Pasifik doruğunda Bush ve Putin yakınlaşması Dostluk ittifakıÇin'in Şanghay kentinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik Işbirliği Doruğu'na katılan ABD Başkanı George W. Bush ve Rusya Devlet Başkanı Vladimır Putin, yaptıklan görüşmenin ardından ortak bır basın toplantısı düzenlediler. Putin. Rusya ve ABD arasında Antibalistik Füze Anlaşması (ABM) ile ılgıli görüşmelerde ılerleme kaydettiklerim söyledi. Putin, ABD'nin, terorizmle mücadele operasyonunun "ölçülü ve uygun" olduğunu belırtti ve ıkı ülke arasında ABM ile ilgili görüşmelerde yol aldıklannı bildirdi. APEC'e katılan liderler, ABD'de 11 Eylül'deki terörist saldınlan şiddetle kınadı. Zirvenin son gününde yayımlanan nihai bildıride, terorizmle mücadelede tüm seviyelerde uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesinin zorunlu olduğu ifade edildi. • 11. Sayfada TACÎKİSTAN Operasyon havada kaldı Tacıkıstan Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkılı. helıkopterlerle Kandahar'uı batısına inen 100 kadar ABD askerinin, kendilerini Taleban'ın çok etkılı olduğu bir bölgede bulduğunu ve yine helıkopterlerle sahayı terk ettığini söyledi. Operasyonun ana amacının, kamufle bir havaalanına darbe \r urmak olduğunu ve bu görevin yerine getirilemediği belirtiliyor. Şükran Soner TGS Başkanı # Türkiye Gazeteciler Sendıkası (TGS) Genel Başkanlığı'na gazetemiz yayın kurulu üyesi ve yazarlanndan Şükıan Soner seçildi. Genel kurul sonuç bildirgesinde bazı gazetecilerin, ülkenin savaşa sokulması için akıl almaz propaganda faaliyeti gösterdiğine dikkat çekildi. Kıdem tazminatlan ve ikramiyelerin kaldınlması ile ilgili girişimlere gereken tepkinin verileceği vurgulandı. • 5. Sayfada Hastanelerde irtica kokusu # Başbakanlık Kadm Statüsü ve Sorunlan Genel Müdürlüğü'nün yaptığı bir araştırma, hastanelerde ve tıp fakültelerindekı irtıcai faaliyetleri gözler önüne serdı. Araştırmada bazı erkek doktorlann kadın hastalara bakmadığı saptandı. Aynca hemşırelenn yüzde 41 'ınin, kadın doktorlann ise yüzde 23'ünün cinsel tacızle karşı karşıya bulunduğu ortaya çıktı. MArka Sayfada İki ezeli rakip yenişemedi # Beşıktaş - Galatasaray karşılaşması nefesleri kesti. Maçın ilk 30 dakikasında 2-0'ı yakalayan Siyah-Beyazlılar, ikinci yanda San-Kırmızılılara atak üstünlüğü tanıdı ve Galatasaray'ın attığı 2 golle maç berabere sonuçlandı. Diğer maçlarda ise Bursaspor, Kocaelispor'u 2-1 yenerken Gençlerbirliği-Ç. Rizespor2-2, Göztepe-Denizlispor da 1-1 berabere kaldı. • Spor'da 1 ABD Dışişleri Bakanı Povvell, harekâtın kıştan önce bitmesinin tercih edileceğini söyledi. Karada gerçekleşen ilk çatışmalann arduıdan dün sabaha karşı Afganistan'a yönelik hava akınlan yeniden başladı ve saldın helikopterleriyle alçaktan uçan uçaklar ilk kez gündüz dahşlan yaptı. ABD helikopterleri Kandahar'ı da \ r urdu. Taleban 25 ABD komandosunun öldürüldüğünü ilen sürdü. 111. Sayfada Türkiye'deki saldın önlendi • 11. Sayfada Posta görevlisinde şarbon • 10. Sayfada Afganlar sınırda sıkıştı • 70. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bu Küçülme Değil, Çekilme... Ekonomımızın arada bır krize girip çıkmasına alış- tık. Bazen girmeyince krize giriyorduk, "Acaba ne ol- du da krize girmedik" sorusuna yanıt anyorduk... Kriz ortamlarının başlıca haberleri de şunlar olur- du: "Kredi borcunu ödeyemeyen esnaf kepenk indiri- yor..." - Dövizle borçlanıp ev alan emekli, borcu katlanın- MArkası Sa. 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog