Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı AĞITTOPLUMU Adnan Binyazar L > , krtag kulübu Çağ Pazarlama A Ş Turkocagı Cad No. 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanDUİ Tel: (212) 514 01 96 Cumhuriyet . Cumhuriyet' | k ı ı a p 1 a r ı I BF.NHF.N SÖVI FMFSt Konur Erto /41 (343,34. C&galo&lö-fetaıiSıl T^l (?T2J 514 $ 96 7 8 . YIL SAYI: 27771 / 500.000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 19EKİM2001 CUMA Şaron: Katilleri vermezseniz sonunuz Taleban 'la aynı olur İsrail tehdit ediyorFİIİStin reddettl Israıl, Filistin'e ültimatom vererek öncekı gün öldürülen Turizm Bakanı Rehavam Zeevi'nin katıllerinın "derhal" teslim edilmesıni istedi. tsrail Arafat'a, "kendisini Taleban'la aynı konumda bulacağı" uyansında bulundu. Filistin ise ültimatomu reddetti ve Israü'ı, Yaser Arafat'ı öldürmeyı planlamakla suçladı. 12 ya$indakî ÇOCUk ÖldÜ Mısilleme olarak Batı Şeria'ya giren İsrail birlikleri. aralannda 12 yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğu 3 kişiyı öldürdü. Arafat'ın üst düzey danışmanlanndan Nebil Ebu Rudeyna, tsrail'in Batı Şeria'dan çıkmasını istedi ve 12 yaşındaki öğrencinin öldürülmesinikınadı. Rudeyna. "Bu saldırganlık banş sürecini öldürecektir. ABD'ye mesaj yolluyoruz: Başbakan Ariel Şaron, ABD'nın ve uluslararası topluluğun banş çabalannı yok etmektedır" dedı. • 10. Sayfada ARAP BASINI Suç Şaron'un politikalannda İlk SUİkast değil Arap ülkeleri, İsrail Turizm Bakanı Rehavam Zeevi'nin öldürülmesinden İsrail'ın polıtikasını sorumlu rutuyor. Sunye hükümetine yakın Syria Times gazetesi, İsrail Başbakanı Ariel Şaron'un geçen hafta bir Fılıstinli liderin öldürülmesiyle ilgili olarak, "Bu ilk suikast değildi, sonuncusu da olmayacak" dediğinı yazdı. Filistin politikasının acı meyvesi ürdün basuu, Zeevı suıkastının İsrail polıtıkalannın acı bir meyvesi olduğunu vurgularken, artık Israil-Filistin çatışmasına banşçı bir çözüm bulunmasının zamanm geldiğini de yazdı. • 10. Sayfada İsrail Turizm Bakanı Zeevi'nin onccki gün öldürülmeshle Ortadoğu'da gerginlik yine tır- manışa geçerken Lübnan'daki mülteci kamplarında da güvenlik önlemleri alınıyor. Kamp- larda,silahlı Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) militanları nöbet rutuyor. Zeevi suikas- tını, liderleri geçen ağustos ayında İsrail tarafından öldürülen FHKC üstlenmişti. (AP) Başkan Bush, Çin'e hareketinden önce operasyonun yeni aşamaya gireceğini ima etti ABD'den kara sînyali# George Bush, yaptığı açıklamada, kara birliklerinin yakında Afgan topraklannda operasyona başlayabileceğinı una etti. Bush, "düşmanın hava gücü ve hava savunmastnın tahnp edilmekte olduğunu" belırttı \e "Usame bin Ladin ve ;.andaşlannın adalete teslim edılebılmeleri için etraflanndaki kıskacı, >avaş ancak güvenlı şekilde daraltmak amacıyla, yerdeki durumu dost birliklere uygun hale getiriyoruz" dedi. 9 Afganistan'daki köktendinci yönetim Taleban'ın Pakistan'dakı temsılcisi, ABD hava akınlarunn başlamasından bu yana 400 'den fazla kişinin öldüğünü soyledi. Taleban temsılcisi, Afganistan'da gıda ve ilaç sıkıntısı yaşandığını belirterek yardım çağnsında bulundu. • 11. Sayfada TALEBAN'DAN AÇIKLAMA: Yıkılmadık dimdik ayaktayız # Taleban yönetimimn hükümet sözcüsü Emirhan Kuttaki, Usame bın Ladin ile Taleban yönetimı liderlerinin tümünün hayatta olduğunu açıkladı. Kuttaki, Reuters muhabirine yaptığı açıklamada, Taleban liderlen ıle Bın Ladin'in güvende olduğunu söyledi ve "ABD saldınlannın başladığı tarihten bu yana hıçbır Taleban lideri zarar görmemıştir" dedi. • 11. Sayfada DIŞİŞLERİ BAKANI STRAW: Irak'la ilgili hiçbir kanıt yok # Ismail Cem'in konuğu olarak Ankara'ya gelen Ingiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw, güçlü, profesyonel ve iyi eğitilmiş Türk ordusunun Afganıstan'a yönelik askeri operasyona katılmasından memnuniyet duyacaklannı, ancak bu kararı Türkiye'nin alacağım belirtti. Jack Straw, saldınlann ardında Irak'ın olduğuna ilişkin hiçbir kanıtm olmadığını da söyledi. • 11. Sayfada Memur maaşlarına yapılacak zam enflasyonun altında kaldı Sefalet bütçesi# Memura ödenecek enflasyon farkı otomatik hale getirildi. Hükümet, gelecek yıl ortalama enflasyon hedefı yüzde 46.4 ve yıl sonu hedefi de yüzde 35 olmasına karşın memurlara ilk yanyıl için yalnızca yüzde 10 zam verecek. Bir öğretmen maaşı, Aralık 2000'deki 395.6 dolarhk düzeyinden 259.3 dolara düştü. ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Memur maaşlanna 2002 yılının ilk yansı için yalnızca yüzde 10'lukzamverile- cek. Böylece hükümet, baz aldığı yıl sonu yüzde 35'lık TÜFE hedefinı karşılayacak ilk 6 ay için yüzde 18'lik zamrru bıle vermeyerek daha başlan- gıçta memur maaşlanna enflasyonun altında bı- rakmış oluyor. Bakanlar Kurulu'nun, enflasyon farklannın memur maaş- lannı yansıtıhnası konu- sunda Maliye Bakanlı- ğı'na bu ay yetki verdiği öğrenıldi. Böylece kasım ve aralık aylarında enf- lasyon farklan Bakanlar Kurulu karan gerekmek- sizin otomatik olarak yü- rürlüğe girebilecek. Bu uygulamanın, 2002 yı- lında da çıkanlacak ka- rarnamelerle sürdürüle- ceğı kaydedildi. Hükümet, gelecek yıl ortalama enflasyon hede- fi yüzde 46.4 ve yıl sonu hedefı de yüzde 35 olma- sına karşın memurlara ilk yanyıl için yalnızca yüz- de 10 zam verecek. Do- lar karşısında büyük bir erime yaşayan memur aylıklanndaki genleme- yi enflasyon farkı uygu- laması durduramıyor. Geçen yıl yüzde 11 geri- leyen maaşlar, 2002 'nin ük 6 ayına ilişkin enflas- yonun altında bir zamla erimeye devam edecek. 1 '4 derecesindeki bir öğretmen maaşı baz alın- dığında, 1 Ocak 2000'de 427 dolar olan bu maaş düzeyi, Aralık 2000'de 395.6 dolara düştü. Bu- günkü 1 mılyon 650 bin liralık kur üzerinden ise yapılan zamlar ve enflas- yon farklan yansıtmala- nna karşuı 259.3 dolara kadar gerileyerek dolar bazında yıllık erime 136 dolan buldu. En üst ma- aşı oluşturan bir valinin ehne geçen para da bu- gün itibanyla 1074 dola- ra geriledi. Kamuda en düşük ücreti alan bir hiz- metli ise ayda yalnızca 135 dolar kazanabiliyor. MArkasıSa.l9,Sü.3'te VERGIARTIŞLARI Devlet faize bıdasmadı # Hükümet, vergi kalemlerinde en fazla gelın, 15.4 katrilyon lırayla ücretlilerin ödediği gelir vergisinden sağlayacak. 2002'de faizden vergi alınmayacak. En yüksek vergi gelin artışı, yüzde 90.2'yle akaryakıt tüketim vergisinden ve yüzde 82.8'İe taşıt alım vergisinden elde edilecek. En düşük artış ise yüzde 3.8'le banka ve sigorta muameleleri vergisinde olacak. Dolaylı vergilere yüklenileceğı ve bazı KDV oranlarında artışa gıdilebileceği belırtiliyor. • 7. Sayfada DUNYA BANKASI Tarıına destek yok # Dünya Bankası, tanma yönelik tüm destekleri kaldırarak dekar başına buyıl 10 milyon lira olarak uygulanan doğrudan gelir desteğinde, tepki çekmemesi için enflasyon oranı kadar artışa gidilmesini istedi. Ancak, IMF'nin dar bütçe talimatlan doğrultusunda hazırlanan 2002 yılı bütçesine doğrudan gelir desteği için aynlan 1.4 katrilyon liralık ödenek buna olanak tanımıyor. • 7. Sayfada PÎAR GALLUP ARAŞTIRDI En güvenilîr kurum CunıhurbâşkaEihğı *****• PİAR GALLUP'un yaptırdığı kamuoyu araştırmasrna göre en çok güven duyulan kurum, yüzde 78.5 ile yine Cumhurbaşkanlığı oldu. Silahlı Kuvvetler ise yüzde 74.6 ile ikinci sırayı aldı. Halkm yüzde 84.7'si mıUetvekillerinin maaşlanm arttu-an düzenlemeye karşı çıktı. • 5. Sayfada AKBİL DE AFFA UĞRADI • 3. Sayfada SESSİZ ÖLÜMLER 40'AYÜKSELDİ • 4. Sayfada GARANTİ BÜYÜDÜ • 12. Savfada EMEKÇİ ANKARA'YA YÜRÜYECEK • 13. Savfada ADANA'DA DEPREM • 19. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Gerçek Nerede? Ikide bir halka gıtmenın erdemınden söz edenler hukuksal kimi nedenleryaratarak halkoylamasından köşe bucak kaçıyor. Halka gıdılmesın, maaşlarayenı ufuklaraçan mad- de halkoylamasına sunulmasın da ne olursa olsun. Halk Meclıs'ten bıraz daha uzaklaşırmış, umurların- da bile değıl! Neredeyse halka başvurmayı salık vermek bir çe- MArkası Sa. 19, Sü. l'de Ecevit, Köşk'e çıktı. YSK BaşkanıAlgan, tzgi ile görüştü Zirvede gerflim diişüyor GUNDEM MLSTAFA BALBAY # Cumhurbaşkam Sezer'in halkoylamasına gönderdiği 86. madde için formül aranırken Başbakan Ecevit, Sezer'le yaptığı görüşmeden sonra gerihmi düşüren mesajlar verdi. Ecevit, "Referandum konusuna hıç değinmedım. Bu konu Sayın Cumhurbaşkanı ile TBMM arasındakı bir konudur. Hukuksal ve teknik hususlar ise YSK'nin yetkisi ıçindedir" diye konuştu. # TBMM Başkanı Izgi'yle görüşen Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Tufan Algan, ülkenin referandumla meşgul edilmemesine dönük yollann neler olabileceğini değerlendirdiklerini söyledi. YSK Başkanı, "Anayasa değişikliği paketi yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı, 86. maddeyi TBMM'ye geri gönderebilu". Bunun hukuki bir sakıncası yok" açıklamasını yaptı. • 5. Sayfada Artık Laik, Ordusu Guçlu Türkiye var! ingiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw'ın Ankara'ya gelerek yaptığı açıklamalarta, ABD Ankara Büyükelçi- sı Robert Pearson'ın TBMM'de Dışişleri Komisyonu üyelerinın sorularına verdiği yanıtlar bırleştirilince, Af- ganistan konusunda Türkiye'nin de içinde yer aldığı MArkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog