Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

ı Cumhuriyet ÖZGÜRLEŞME EYLEMİ KÖY ENSTİTÜLERİ Mehmet Başaran Çag Pazariams A Ş. Turkocağı Cad No 39/41 I34334) Cağatoğlu-lstanbul Tel (212) 514 01 96 CumhuriyetYIL SAYI: 27769 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ11924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) TBMM Başkanı îzgi, milletvekillerinin özlük haklannı içeren maddeninyeniden düzenlenec Hükümet gözealamadıKarari YSK verecek Bakanlar Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Sezer'in onayladığı anayasa paketinin Resmi Gazete'de yayımlanması, halkoylaması karan verilen 86. maddenin ise bekletilmesi kararlaştınldı. Yüksek Seçim Kurulu'nun bugün toplanarak Sezer'in Başbakanlık'a gönderdiği pakette yer alan milletvekili maaşlanyla ilgili maddenin Resmi Gazete'de yayımlanıp yayımJanmayacağına karar vereceği öğrenildi. Sezer'in yetkileri kısıtlanacak Uziaşma Komisyonu, TBMM Başkanı Ömer Izgi başkanlığında toplandı. Izgi, 86. maddenin yeniden düzenleneceğini söyledi. Başbakan Ecevit ile görüşen Izgi daha sonra Sezer'e hükümetin görüşlerini iletti. Komisyonda içinde cumhurbaşkanınm halkoyuna sunma yetkisinin daraltılmasına yönelik düzenlemenin de yer alacağı 16 maddelik yeni bir paket getirilmesi gündeme geldi. • 5. Sayfada *****Köşk maliyet hesapladı Cumhurbaşkanlığı'na yakın kaynaklar, referandum ile 'kıyak' maaşın maliyetlerinin hesaplanması gerektiğini vurgularken "Hangisinin daha kamu yaranna olduğunun hesabı gerekir. Bu konuda çok aynntıh bir karşılaştırma yapılmış değil, ama açıkça çok farklı olacağı belli. Birisi 3-5 trilyonluk bir şey, diğeri her ay o kadar. Mukayese edilebilecek yakın rakamlar değil" diye konuştular. • 5. Sayfada .#***** Savaş ve terorizm karşıtı girişim, haçlıya da cihat ordulan arasında bir tercihte bulunmayı reddediyor Aydııılamı barış(lilekçesi TÜrkiye Savaşa gİmieSİnYüzlerceaydın,yazar, sanat- çı ve bılım ınsanı, teröre ve savaşa karşı bir araya geldi. Yapılan açıklamada "Teröre karşıyız, savaşa karşıyız, Tür- kiye'nin savaşa gırmesine kesinlikle karşıyız. Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ve savaşa asker yollama kara- n alan tek İslam ülkesi olan Türkiye'de yapılan karşı çıkı- şın, önemli olduğunu düşünüyoruz" denildi. • 9. Sayfada Annan: SİVİIIer ÖlmeSİn BM Genel Sekreteri Annan, Afganıstan'daki operasyonlar sırasında sivillerin ölmele- rinin önlenmesi için çaba harcanmasını istedi. Afganis- tan'da artan çatışmalann sonucu trajik can kayıplanndan üzüntü duyduğunu ifade eden Annan "Tüm dünya tero- rizmle mücadele amacıyla birleşmişken masum sivilleri korumak ıçin her şeyi yapmalıyız" dedi. • 11. Sayfada İnternete yasak girişimi ABD, intemette su kaynak- lan ve santrallann harıtalanndan askeri ve başkanlık ko- muta, kontrol merkezlerinin yerine kadarpek çok sırra ko- layca ulaşılmasını, "düşmanın eline koz verdıği" şüphesiy- le engellemek için yeni önlemler ahyor. ClA'ran eski baş- kanı James Woolsey, bu tür detaylı askeri bilgilerin inter- nette bulunmasını "çılgınlık"olarakniteledi. M 9. Sayfada PEARSON: Planımızda devletiyok #ABDBüyükelçisi Pearson, Türkiye 'nın Irak'la ilgili duyarlılığını paylaştıklannı vurgulayarak "Irak'ın toprak bütünlüğünün kûrunması konusunda Türkiye ile aynı düşüncedeyız" dedi. Türk hûkümetiyle büyük uyum içinde çalıştıklarmı kaydeden Pearson, PKK veDHKP-C'yi •uluslararası terör örgütleri" listesine alacaklannı belirtti. • 7. Sayfada OPERASYON Özel birlikler devrede 9 ABD ve îngiltere'nin Afganistan'a yönelik coerasyonu 10. gününe grerken önceki gün özel kıra birliklerine ait ıçaktan uçan tombardıman uçaklan \e helikopterlerin bllanılmaya bışlanması, operasyonun yeni bir a-amaya girmek üzere o.duğu şeklinde yorumlanıyor. |/7. Sayfada Bosna Hersek: Bosna Hersek 15 Ekım 1991 de bagiTisızlıgını kazandı BaşkentSara>tx)sna1992 l de S rplar tarafından kuşatıldı ve etnık Musluman katlıamları gerçekleştırıldı Sırplar, Muslumanlar ve Hırvatbf arasınaa çıkan çalşmalara 1996 yrtmda NATO mûdahale ettı. Kasım 1995'te Bosna. Hırvat ve Strp bdarlenn kaSlımıyte Dayton Antlaşmast ımzalanarak botgeyetjanşgekjı. Çeçenıstan: 1994 yniında Rusya Çeçen Cumhunyetı ne asken bırtıklennı gonderdı 1995 te başkent Groznı duştu Ancak Çeçen genllaiar dırenışlennı surdûrduler ve başkentı gerı aldılar 0 dofiemd«n bugune suren banş goruşmelenne ve Rus brlrktenran çek*nes bekterrtılenne karşın savaş devam ed'vof Sincan: Dunyanın en kalabalık ulkesı Çın ın Sıncan Uygu' Ûzertt Bolgesı nde yaşayan Turk kokenıı Uygurtar Sıncan ın bagımsızhğı ıçın Pewn yonetımme karş yıAeirdr mücadele venyor. Sıncan ın yuzde 75'ı Uygur Turklen nden oluşuyof, ancak Pekır 1950 lerden bu yana Smcan'a Çinlı gâçmenlen yerieştifefek Çmnlerin says'nı artırma polıt'kas 1 'zlıyor -•** Karadeniz ,,3T * Çeçenistaa-{ Afganıstan: 1996 yılında ABD nın ** ( aestekledç Talefcan yonetmı Kâbi'ı J alarak Afganıstan ın kontrolunu ete geçırdı Usame bın Ladın ile yakın ılışkılen bulunan Taleban yonetunı Ladın ı terons' saldmlann sonjmlusu olarak gcren ABD yonetımı 27KATRİLYONAÇIK Türkiye için denk bütçe hayal # Liderler zirvesi ve Bakanlar Kurulu'nda 2002 mali yılı bütçe tasarısı görüşüldü. Bakanlar Kurulu'nda çözüm önerileri konusunda sonuca ulaşılamadı. Yastık altındaki kaynağı çıkarmak için köprü gelirlerinin yeniden satışa sunulması önerildi. EBRU TOKTAR Israil - Fılistin: 1930 yılından ıtıbaren Otadoğu ya goç eden Israil ozellıkle ABD nın destegıyle bolgeye yerleşmeye başladı ve 1948 de Isral Devletı nı ılan ettı Bolge ulketenyle uzun ydtar suren çatışmalar Israil ın 1980 yılında Kudus ve 1989 yılında Bati Şena ve Gazze yı ışgalı ile yogunlaştı ve "ıntıfacla başlamışo>du 1993 te başiayan Osto banş gorüşmelen geçen yıi yeniden sekteye uğradı ve çatışmalar suruyor Filistin Hazar \ Denızı mSincan * v veşmir 1 Afganıstan Israil Eiasraitörfezı | Umman Körfe Kızıt Denız 'a? Irak; 1988 de iran 4e savaşın brtmesının ardından •ak 1990 da Kuveyt e gırdı Bundan sonra A3D nın Irak a yoneiık askeri saldınsı gundeme geldi ABD saldınıarından sonra Bırleşmış Mılletler ırak a ambargo oygulamaya başladı Ulkenır kuzey ve guney bolgesı "uçuşa yasak bolge olarak ılan edıkt ve s>k sık ABD ve Ingılız guçlennın saldmlanna hedef oluyor ?--;? irti Keşmır riırdıstan la Pakıstan arasında ıkıye DOiunen Keşmır eyaletmdekı gergınlık 1948 den bu yana suruyor Ingıltere çekılmedeı 1 once somurgesı Hındıstan 11947 de Pakıstan ve riındıstan olmak üzere ıkıye boldu. Yaklaşık 12 rrnlyon H>ndu hındıstan a Muslumanlar Pakıstan a geçerten çıkan çatışmalanja 200 bınden fazla ınsan oldu DUNYANIN EN SICAK KUŞAGI- ABD Başkanı George W. Bush, 11 Eylül saldınlannın ardından haçb seferi başlataca^nı açıkladığında, "din- ler çatışması"run başladığıru savunanlar oldu. Balkanlar, Ortadoğu.Asya'da- ki savaşlar da bir din çatışmasının zaten var olduğunu düşündürtecek nite- likte. İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerin- den Yavuz Gökalp Yıldız, kriz alanlannın, dunyanın yoksul bölgeleri olduğu- nu belirterek "Zengin-yoksul uçurumu dünyada hızla artryor. Üstelik ener- ji alanlan ile dünyadaki güç ve rekabet mücadelesinin merkezindeler. Anlam- sız anıbargolarla çocuklar öldürülüyor. Savaşı en acımasız şekilde yaşıyor- lar. LTkeler ulusal kinılikleriııi gelişriremiyorlar. Bunlar bir biçimde sesleri- ni duyuracaklar. Kendilerini ifade edecekleri söylem dinseldir. Dinsel söylem, ulusal hedeflerle örtüşerek birden öne çıkmaya başüyor" dedi. • 7. Sayfada ANKARA - 2002 malı yılı bütçe tasa- nsının görüşüldüğü Bakanlar Kurulu, ba- kanlann çok sayıda istemine sahne olur- ken çözüm önerilen konusunda sonuca ulaşılamadı. 2002 bütçesi 27 katriryon lı- ralık açık venrken faız dışı bütçe harca- malan da 55 katrilyon lira olarak hesap- landı. Reel sektörün sorunlanna çözüm bulunması ıçin KOBİ ve üretici kurumla- ra kredi verilmesi, köprü gelirlerinin ye- | nıden satışa sunularak yastık altından 5-6 mılyar dolar kaynak sağlanması yönünde görüşlerin tartışıldığı toplantıda, ıhraca- \Arkasıl9,Sü. 3'te İSTÎFA SÖYLENTİSİ Piyasalarda Derviş gerginligi # Sezer'in, milletvekillerinin maaşlannı düzenleyen anayasa maddesini halkın oyuna sunmasıyla tedirgin olan para ve sermaye piyasalannda ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Derviş'in görevinden istifa edeceği haberlerinin yayıhnası gerginlik yarattı. # Kemal Derviş, dün Bakanlar Kurulu girişinde gazetecilerin"İstifa edecek misiniz" sorusunu yanıtsız bırakırken Hazine Müsteşarlığı Basın Müşavirliği, istifa söylentilerini yalanladı. • 12. Sayfada • TÜRK-IŞ'TEN GENEL GREV UYARISI • U. Sayfada Galatasaray grup lideri 9 Şampiyonlar Ligi'ndeki Eaısilcüniz Galatasaray, Ali Sımi Yen Stadı'nda Nantes ıfc 0-0 berabere kaldı. Grupta ornanan dığeT maçta FSV'nin Lazio'ya 2-1 vnilmesiyle San- krmızılılar liderliğe yıkseldı. Galatasaray, bu snuçla tstanbul'da oynadığı !". maçı da kaybetmedi. tSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK HaBda Maaş Arasına Süaşan Meclis! Cumhurbaşkanı Sezer'in milletvekili maaşlarıyla il- gili anayasa maddesini halkoylamasına götürme ka- rannı açıklamasından sonra sıyasetçılerin hedefi Çan- kaya! Cumhurbaşkanı'nı suçluyorlar: Siyasetı parçalama MArkasıSa. 19,Sü. l'de UNICEF'İN ARAŞTIRMASI: Türkiye'de bebek ölümleri arttı # UNICEF'ın araştırmasına göre, ülkede dünyaya gelen her bın bebekten 43'ü, bir yaşına gelmeden ölüyor. Bebek ölüm oranı doğu-batı. şehır-kırsala göre de farklılık göstenyor. Doğudakı bebek ölüm oranı batıya göre yüzde 40, kırsal bölgelerde ıse şehırlere göre yüzde 48 daha fazla. MArka Sayfada STEPHEN HAWKING: Kıyametten kurtuluş uzayda # Ünlü Ingılız bılım adamı Stephen Havvking ınsanhğın bir kıyamet günü virüsüyle yok olmasının mümkün olduğunu söyledi. Daıly Telegraph gazetesıne görüşlennı açıklayan bılım adamı, ınsanhğın uzaya yerleşmemesi halınde hayatta kaunayı başaramayacağını düşünüyor. MArka Sayfada TÜRKİYE GERÇEĞI VE AB TÜSİAD'dan hükümete 10 emir • TÜSlAD'çılar, 21 Mayıs 2001 günü bir basın toplantısıyla kamuoyuna 10 maddelik bır 'Memorandum' açıkladılar. Işadamlannın 'Memorandum'unda, ne tanm sektöründen ne de memur ve ışçilenn örgütlenmesinden söz edüdı. DBIIİtnŞ CEYHirill y a İZM • 6. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog