Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ] t a p 1 a r ı TÜFKÎYE'NtN ŞEYTAN CÇGENİ Hikmet Çetinkaya L*^ kitap KulübO Çağ Pazartama A.Ş Turkocağ Cad. No 39/41 34334; Cağaloğlu-lstanbul Tel. (212) 514 01 96 Cumhuriyet Cumhuriyet k. ı î a p 1 a r ı ASKERLER VE DIŞ GÜÇLER Cüneyt Akalın L^Btaffkulübü Çağ Pazarlama A.Ş Turkocağı Cad. No: 39/41 (34334ı Cağaloğlu-lstanbul Tel' (212) 514 01 96 78. YIL SAYI. 27766 / 500.000 TL (KDV,çınde) KURUCUSU: Y U N U S N A D İ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR N A D İ (1945-1991) 14 EKİM 2001 PAZAR Siyasi geleceğine ilişkin tartışmalar kamuoyu gündeminden düştü Derviş'in yıldızı söndü> Derviş'in "15 günde 15 yasa" istemiyle başladığı icraatı sürecinde sosyal devlet yapısı çökertilirken Türkiye dış şoklara açık pazar haline getirildi. Var olan kısıtlı kaynaklar bankacıhk sektörüne aktanlırken kamunun riskleri arttınldı. ) Devalüasyon sonucu yan yanya azalan halkın satm alma gücü, sürekli zamlar ve enflasyon karşısında geriletilmeye devam ediliyor. Tanm, desteklerin kaldınlmasıyla "çöküş" sürecine girdi. Yeni yasalar krizden çıkılmasını sağlayamazken Türkiye yoksullaştı. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Medyaıun "kurtarıcı" ola- rak gösterdiği Devlet Bakanı Ke- mal Deryiş'in yıldızı sönmeye başladı. Önce lıberal sosyal de- mokrat olduğunu. ardından Özal'a hayran olduğunu açıklayan Der- viş'in siyasi geleceğine ilişkin tar- tışmalar da kamuoyunun günde- minden düştü. Derviş'in hükümet içindeki meşruiyeti "dış kayna- ğa" bağımlı hale geldi. Derviş" in " 15 günde 15 yasa " istemiyle başladığı icraatı süre- cinde sosyal devlet yapısı çöker- tilirken Türkiye dış şoklara açık pazar haline getirildi. Var olan kı- sıtlı kaynaklar bankacılık sektö- rüne aktanlırken kamunun riskle- ri arttınldı. Devalüasyon sonucu yan yanya azalan halkın satuı al- ma gücü, sürekli zamlar ve enf- lasyon karşısında geriletilmeye devam ediliyor. Tanm, destekle- rin kakhnlmasıyla "çöküş" süre- cine girdi. Yeni yasalar krizden çı- kılmasını sağlayamazken Türkiye yoksullaştı. Dolar kuru, krizden çıkış zama- nı ve yeniden büyümeye geçiş sü- recine ilişkin öngörüleri tutma- yan Derviş'in icraat süreci şöyle: • IMF kaynağı yaklaşık 8 mil- yar dolar arttınldı. Kredi derece- lendirme kunıluşlan Türkiye'nin notunu düşürdüler. • Bütçe Yasası'nda yaptlan de- ğişiklikle, batık bankalann tasfi- yesi yerine mevduat garantisi dı- şmdaki yurtdışına yönelik kredi borçlannı devletin üstlenmesi gü- venceye ahndı. Çıkanlan ek büt- çeyle de en büyük ek bütçe, ver- gi gelirlerinin faizlere yetmeme- si, kamunun harcamalannın faiz- lenn altında kalması gıbi olumsuz rekorlar kınldı. • Emlak Bankası tasfiye edil- dı. îktisat Bankası, Tarişbank, Ba- yındırbank, Sitebank. EGSBank, Kentbank battı. • Uluslararası tahkim yasası çı- kanldı. • Hazine arazileri satılığa çıka- nldı. • Özel emeklilik yasası yürür- lüğe girdi. Devlet ek vergilerle gelir sağlamaya çalışırken özel emeklilik fonlanna vergiden mu- afiyetlertanındı. • Merkez Bankası"nın bağım- sızlaştınlmast olarak sunulan ya- sayla, para politikalan uygulaya- cak birim dış etkilere daha açık hale getirildi. Merkez Banka- sı'nın büyüme ve istihdamı bir kenara bırakarak yalnızca enflas- yonu hedef almasının yolu açıldı. • Bankalar Yasası yeniden de- ğiştirildi. Başkan dışında BDDK üyeleri görevlerinden alındı. • Şeker üreticisinden nakliye- cisine, fabrikalarda çalışanlara ve • ArkasıSa.6,Sü.3'te • DOLARLA OYNAYANA CEZA • ANKARA'DA SORUN VAR Dünya banşa yürüdüYÜZ binler haykirdl ABD'nın Afganistan'a yönelik operasyonu tüm şıddetiyle sürerken dünyada banş ısteyenlerin sesi yükselıyor. Ingiltere. Almanya, Avustralya ve Fransa'da >oiz bınlerce savaş karşıtı gösteriler düzenledi. Londra'dakı göstenye 20 bın kişi katıhrken Berlın'de yaklaşık 30 bın kişi eylem yaptı. Berlın'deki eyleme katılan Türkler, "Savaşa hayır, bombalar banş getinnez", "Ladin ABD'ye neden saldırdı?" yazılı pankartlar taşıdılar. Öncelİk yardim Olmall Londra'daki eyleme katılan Müslüman toplum lıderlennden Sıddıkı, ABD'nin Afganistan'a yönelik operasyonunun Afgan halkının hiçbir suç işlemediklen halde cezalandınlmalan anlamına geldigini söyledi. Yeşiller sözcüsü Wright, 6 milyon insanın açlıkla karşı karşıya olduğunu belirterek "Öncelık yardim olmah" dedi. Bugün de ttalyanlar "Banş" diyecek. Italya'daki gösteriye 100 bın kişinin katılması bekleniyor. • 11. Sayfada Ürdün Kralı Abdullah Ankara da ABD yere iniyor • 11. Sayfada Şarbonda Ladin kuşkusu • 11. Sayfada Ortadoğu için ortak çaba # ABD ve Avrupa'daki temaslannın ardından Türkiye'ye gelen Ürdün Krah Abdullah Cumhurbaşkanı Sezer'le görüştü. Görüşmelenn arduıdan basın toplantısı düzenleyen Sezer ve Abdullah, Israil-Fılıstin arasında sağlanacak banşın uluslararası teronzmin panzehiri olacağrnı. bunun için herkesın çaba göstermesi gerektiğini belirttiler. # Görüşmelerde Irak ya da başka bir Islam ülkesine yapılacak operasyonun tüm bölge dengelerini bozacak brr gelişme olacağı ve ciddi kanıtlara gereksınim olduğu bildırildı. Kuzey Irak'ta bir Kürt devletınin kabul edilmeyeceği mesajı Abdullah'a bir kez daha verildi. • 7. Sayfada Emekli Koramiral Atilla Kıyat: Şimdi sırada Irak var 9 Hükümet kararh tutum sergüeTse 11 Eylül sonrası Türkiye' nin çok güçleneceğini söyleyen Emekli Koramiral Attıla Kıyat. "Ne yazık ki Türkiye bu olaya ekonomik ve siyasi açıdan tarihinde en zayıf olduğu bir dönemde yakalandı. Dolayısıyla kararh bir tutum ortaya konulamadı" dedi. # Usame bin Ladin ve El Kaide örgütü üyelerinin ölü ya da diri ele geçirileceğini öne süren Kıyat, "şimdi teröre destek veren ülkeler sıralamasında ilk sırada yer alan Irak'ın hedef alrnacağını" söyledi. IETIA TW?/W0Ö.lTlOl SÖyteŞİSİ • 12. Sayfada Biyoterör smır tanımaz • 9. Sayfada Bush'ım yeni dünyası • 8. Sayfada YÜZ BİNLER EL ELE - İngiltere. Avustralya, Almanya ve Fransa'da yüz binlerce kişi savaş karşıtı gösteriler yaptı. Londra'daki gösterilerin, operasyondan bu yana düzenlenen en büyük banş eylemi olduğu bildirildi. (Fotoğraf: AP) Tanilli'nin son kitabı Yaşam yeni tavırlara çağırıyor # Server Tanilli'nin "Değışımin Diyalektiği ve Devrim. Marksizm Üstüne Yeni Düşünceler" adlı yeni kitabı çıktı. Kitabının güncel zorunluluklann ürünü olduğunu belirten Tanilli, "Yaşam bizi yeni tavırlara çağuıyor, daha da çağıracak, düşünce dağarcığımızı ona göre zenginleştirmeliyiz" dedi. TURGNY Ftşaçfnin söyteşisi • 14. Sayfada Frankfîırt Kitap Fuan Kitapların yine boynu bükük # Türkiye'nin iki ayn standla temsil edildiği Frankfurt Kitap Fuan bu yıl geçen yıllara oranla sönük geçiyor. Avrupalı biraz tedirgin, biraz ürkek. Amerikalı yayıncılann katılmaktan vazgeçmeleri ve her an bir saldın olacağı endişesi. sankı koskoca fuar alanuıı sakinleştirmiş. DUYGU ASeWran yana • ". Sayfada Avrupa ve Akdeniz Turizmde paııik yok • AB'dekiterörist saldınlann ve Afganistan'a yönelik operasyonun, ABD'ye giriş-çıkışlarda azalmaya neden olmasına karşın A\Tupa ve Akdeniz'deki turizm sektörünü etkilemediği açıklandı. 2001 sezonunun, yıllık beklentilennı etkilemeyecek kadar küçük sapmalarla sona ermesi bekleniyor. MArka Sayfada NAIPAULYAZIN DÜNYASIN1 KARIŞTIRDI • 15. Savfada KOCAELİSPOR, TRABZON'U 1-0YENDİ USpor'da SAYISAL'16 KİŞİ TUTTURDU 21 - 22 -30 -33-38-40 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Yutturmacalar Afganistan'da başlayan, en az 15 yıl süreceği söy- lenen terörle savaşın bir gün mutlaka sona ereceği- ne ınananlar "bizim savaşlanmızın" ne za-nan so- nuçlanacağı sorusuna somut, yalın yanıtlar verebi- lirler mi? "Bizim savaşlanmız" da neyın nesi demeyin. Biz- de savaşılacak sosyal, ekonomik, sıyasal alan çok! Biri bitmeden öteki başlıyor. MArkası Sa. 6, Sü. 1 'de .Sonsuz adaletin matematiği "Şu Usame bin Ladin nedir? O Amerika'nın aile sırrıdır O, Amerikan Başkanı'nın karanlık ikizidir. Güzel ve uygar görünen her şeyin vahşi ikizidir. Şimdi aıle sırrı ortaya döküldüğüne göre ıkizler birbiriyle örtüşüyor ve gitgide birbirinin parçası oluyor " Bugün Cumhuriyet le birlikte... GUNDEM MUSTAFA BALBAY Orta Asya'da Ulusların İ(h)mali... 1998 yazıydı. Semerkant'ın görülesi yerlerini do- laşırken yolum Uluğ Bey Rasathanesi'ne düştü. Ra- sathane kalıntılarınm girişinde bir masa, üzerinde makbuz, başında da iğne oyası yapan, başı yan açık Anadolu örtümlü bir kadın.Onun yanında da saka- MArkası Sa. 6, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog