Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makale



Katalog


«
»

CumhurtyaC k ı H p U r ı HAİÂTIMIZ VE DEĞERLJİZ ErdalAtabek Çağ Pazariama A.Ş. Türtocağı Cad *1 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel: (21296 Cumhu Cumhurlyet k ı t a p 1 a r ı İNSANLAR İNSANLAR Erol Manisalı Çağ Pazariama A.Ş Turkocağı Cad No: 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel (212) 514 01 96 TaYILSAYl: 27753 / 5OO.QQÇDV içinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (7924-7945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 1 EKİM 2001 PAZARTESİ Başarıya göre oara artacak Sokak çocuğuna lOmifyon maaş • Sokakta yaşayan veya ;alıştınlan çocuİc ve f gençlerin "habilitasyonunu ğlamak için 'Çocuk ve ençlik Merkezleri' [ uıulacak. Sokak xuklanna ayda 10 lyon liraya yakın da uş bağlanacak. Devlet üuıa ve arkadaşlannın Sytlanna kasıtlı zarar j^eren çocuklann ardıklanndan shti yapılacak. . 3 Sayfada \rw{lsmeister 'in sergisi açılıyor \Ankam rnummn hatnüuk # Avısturyalı Mirrıri Profeörû Clemens' Holsneister, aralanji TBMî, Çankaya F&ü çeştli bakanlıkl? r -»aÜizere 13 aruft ıyi Ankara'yı jya "mmünden mohr oaşkece çevirmişrj Hiçbimeydan ve iokağuia ûnlü miıan adının ııılunmayışı başkenbelediyesim yüzkam. ÖZGEPACAR ANKRA(Cumlivet) -"Türke'yel928'«eivet edilmiştn. („.) peocem- den (Anıra'da) mniam bir yaylaan başka t şey göremiyaiuııı.'' Bu sösrin sahibfya- bancı kmS" diye so»üir- 1 siniz. Başentliler ofl ya- , ııtlannı hnen henJ her | iin, her kjede görfcrlar. I 'ınıtlamaan öncea ya- tlann lissini verm: *İArkasıS,6,Sü.ü [ îeryılnrtanorun ıldJu ektieekI i Ulusal lÜSğhğı Matformu v$diyoloji Jerneği BaşoProf. Dr. Dnat, korondp rahatsızlıklaı "salgın" bir duruma gğini söyledi. Onat, bilinçl iradeyle hasta sayısınan yanya düşürülebileını vurguladı. Türk Kalp V Başkaıu Yıldınmakııbilim çevrelerinin hdamar hastalıklannD30'lu yıllara kadarlikesini sürdüreceğinpit ettiğini kaydetti. • A Sayfada MtNtK SIĞEVMACI - bd yaşmdald Rubüıa, PaJdstan'da yaşayan 2 miljon \fgan sığuımacıdan birisi. Rubina, aflcsiyle Ur- ükte, Pakistan'uı başkenti Islamabad yakmlannda, Afgan sığınmacüar için oluşturulan bir kö> de kalıyor. BM, ABD'nin olaa bir sakhnsının ardından Pakistan'a akın etmesi beklenen 1 milyon sığuımacının bannabüeceği yer bulma çauşmalannı sürdûrûyor. Terör, ABD'li bakanı Incîrlik'te vuracakü SAVAŞ KARŞITIGÖSTERİLER ARTIYOR Banşcephesi giderek genişliyor # Dûnyanın dört bir yanında savaş ve ABD karşıtı gösteriler her geçen gün arüyor. Washıngton'da Beyaz Saray'dan bırkaç sokak ötede toplanan ve sayüan 10 bini bulan göstericıler, "Savaş cevap değil", "Şiddet şiddetle çözûlmez" sloganlan attılar. Londra'da küreselleşme karşıtlan, Başbakan Blaır'e, terörist saldınlara savaşla yanıt verilmemesi çağnsında bulundu. Fransa, lspanya, Yunanistan ve Italya'da da yûz bınler savaş ve terorizmi proteto etti. • 10. Sayfada # The Washington Post gazetesinde yayımlanan habere göre, Clinton döneminin savunma bakanı William ' Cohen, Incirlik'i ziyaret ettiği sırada öldürülecekti. Cohen'in încirlik ziyaretinin terör tehdidi nedeniyle iptal ettiği belirtüdi. WASHINGTON (AA) - ABD'nin saygın ga- zetelerinden The Washington Post, teröristlerin, geçen aralık ayında Adana' nın Încirlik beldesın- deki Tûrk-ABD Ortak Savunma Tesisleri'ni zi- yareti suasuıda eski ABD Savunma Bakanı WB- Kam Cohen'e saldm planı yaptığını öne sürdü. MArkasıSa.9,Sü.8'de tNGÎLlZ BASIN1: OPERASYONA SAATLER KALDI • 11. Sayfada ı 1 Ecevit,fyzniSiyasi Partiler Yasası ve seçim ıstemlerine yanıt verdi: ÜTÜSÎAD'ın eleştirileri çokhaksızSaldin ekonomlyl VUrdU Başbakan Bülent Ecevit, TÜSÎAD'ın hükümetin çekilmeşi, seçime gidilmesi yönündeki istemlerine yanıt verdi. Başbakan, TÜSİAD'ın istemlerinin haksız olduğunu söyledi. Ecevit, 11 Eylül'e gelinceye kadar ekonominin iyi gittiğini, iş çevreleri dahil herkesin kabul ettiğini savundu. ABD'deki terörist saldınların ardından Türk ekonomisinin de sarsıldığını kaydeden Ecevit, "Bunu en iyi idrak edebilecek kişiler sanayiciler. Siyasi Partiler Yasası'nın değişmesi gerekli, ama Türkiye'yi krizden çıkarabilecek bir değişiklik değil bu" dedi. TÜrklye pasif kalmadl Ecevit, ABD'ye düzenlenen saldınnın ardından Türkiye'nin pasif kaldığı yönündeki yorumlara da "Bu büyük bir haksızlıktır. Bu hükümeti yıkmak için büyük bir kampanya var. Bu kampanya bu olaya da yansıtıldı" diye yanıt verdi. Usame bin Ladin'in Afganistan'dan kaçması durumunda bile Taleban yönetimine karşı operasyonun sürmesi gerektiğini kaydeden Ecevit, "Bu durum Orta Asya için ve Türkiye için önemli. Çağdışı köktendinci rejim yerini demokratik rejime bırakmazsa Orta Asya ve Türkiye için de tehdit olabilir" dedi. • 5. Sayfada TÜSlAD'dan sonra TOBB de erken seçim dedi Oda başkanlan da umudunu kesti Hükümete güven azaldı TOBB'ye bağlı 58 oda başkanı ile gerçekleştirilen anket, işadamlannın krizin sorumlusu olarak "hükümeti" gördüğünü ortaya çıkardı. Anketin sonuçlan TÜStAD'dan sonra TOBB'nin de erken seçim istediğini gösterdi. Bynâînın t>orumtyr>u Mm? Globalteşme Bankalar Koalisyon hükümeti Erken seçim beklentlsl îşadamlan "Erken seçim bekliyor musunuz" sorusuna, yüzde 57 oranında "evet" yanıtını veriyorlar. Buna göre; işadamlannın yüzde 43'ü 2002 yılının ilk yansında, yüzde 21 'i 2002 yılının ilk 3 ayında, yüzde 36'sı da 2002 yılının sonunda erken seçim olacağı görüşünü taşıyor. iç borçlar tıkanacak k borç konusunda umutsuz olduklannı belirten işadamlanna göre, 2002 yılının ilk 3 ayında iç borç ödemelerinde tıkanmalar başlayacak. îşadamlan çözüm için güven unsurunun sağlanması gerektiğine dikkat çekiyorlar. • 5. Sayfada ABD müttefîklerine kredi kolaylığı Yenifinans süahı: IMF # Washıngton Post yazarlanndan Paul Blusteın'ın unzasını taşıyan "IMF ve DB ılkelennde yenı bir politika tehlikesi" başlıklı yorumda, ABD ve gelişmiş ülkelerin, IMF ve Dûnya Bankası'nı fınansal silah olarak kullanacağı ileri sürüldü. Başta Pakistan ve Türkiye gibi ABD müttefîklerine kredi taleplerinde büyük kolayhklar sağlanacağı belirtıldı. Kredi dıhmlerinin Washuıgton'ın hedeflen göz önüne alınarak verileceği savunuldu. • 9. Sayfada Maliye kalkmasına karşı Vergi iadesi belirsizliği # IMF son görüşmelerde vergi ıadesinin bütçeye önemli bir yük getirdığinı savunarak uygulamanın kaldmlmasını istedi ancak Maliye Bakanlığı yetkilileri bu öneriyi sıcak karşılamadı. Vergi iadesinin geleceği 2002 bütçe çalışmalannda netleşecek. Yetkililer uygulama kaldınlsa bile fatura ve fiş için gider indiriminden yararlanılacağını vurguladılar. • 13. Sayfada GALA1ARAY, ISTANBUPOR VE BEŞÎK1 GALlP CELAIOĞAN ANTEP'IRAKTI FENEAHÇE YÖNETİMUZURSUZ ULUS/TAKIM TOPLflYOR MİLAN RK YEDÎ Savaş kadnım lıaldamu da ahyor • Pakistanlı siyasetbilimci Shazia Premjee, Müslüman kadınlann ortak sorununun kendi kararlannı verememek olduğunu söyledi. Premjee, savaş zamanı kadnıların uğradığı fiziksel şiddetin arttığını vurguladı. ÖZLEMGÜVEMLİ Pakistanlı Shazia Premjee, 28 yaşında ve 1 çocuk annesi. Lise- yi ve üniversiteyi Kanada'da oku- masına karşın Müslüman ülkeler- de yaşayan kadınlarla aynı soru- nu paylaşıyor: "Kendi hayatıyla Ugili kendi kararlannı alama- mak." Ülkesindeki politik belir- sizliklerden endişe duyduğunu anlatan Premjee, "Pakistan'da ka- dınlar hâlâ var olabflme sarvaşı ve- riyor. Kadmlar, potitikaya girdik- lerinde kadın sorunlannı bir ke- nara bmdap günlûk çekişıneterin içmegiriyoıiar'' diyor. Pakistan'da büyüyen, Kanada'da politika tari- hi üzerine eğitim alan Shazia Premjee, cinsel sağlık üzerine ça- lışmalaryapanAAHUNG'unak- tif üyesi ve ülkesindeki pek çok hemcinsinden daha şanslı. MArkasıSa.9,Sü.2'de • TALEBAN: LADÎN KONTROLÜMÜZDE • 11. Sayfada • 'ÜSTÜN UYGARLIK' IKLÎMİ 117. Sayfada GÜTNDEM MUSTATA BALBAY Şertaf Karanlık! 11 Eyiül'den sonra başlayan iklim değişikliğinin yansımalan usul usul açığa çıkıyor. İlk günlerin toz du- manının ardından her coğrafya kendini yeni duruma hazırlıyor. Soğuk savaş, sıcak savaş dönemlerinden sonra içinde bulunduğumuz koşullan "karanlık sa- vaş" diye tanımlayabıleceğımızı söylemiştik. Gerçek- ten de şeffafiık goruntusu altında kimin ne yaptığının belli olmadığı bir ortamdayız. O zaman şu tanım ye- MArkasıSa.6,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog