Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

k ı t a p I a r BÜTÜN ÖYKÜLERİ 1-2 Osman Şahin Cumhurlyrt kitap kulübü Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 Cumhuri Cumhuriyef k ı l a p I a r ı ÖĞRETEMEDtĞİMİZ TÜRKÇE Kemal Ateş ^ kitap kuluEB Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel: (212)514 01 96 77. Y1L SAYI: 27501 / 350.000 TL (KDViginde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-7997] 22 OCAK 2001 PAZARTESİ u M H U R I Y î N K Ü U R M I MAKSIM GORKI Y'UiiAİ AD/j/i V.C r Rusçadan çeviren: Ataol Behramoğlu I ^l^fa* Büyük Rus yazarı Maksim Corki 1868'de doğdu. Çok yoksul bir çocukluk ve gençlik yaşadı. 1892'de yayımladığı, ilk yazısı olan "Makar Çudra" adlı oykusunu Rusçada "acı" anlamına gelen "Gorki" adıyla imzaladı. 1936'da ölduğünde öyküleri, romanları ve oyunlarıyla Rus yazınının en buyükleri arasındaki yerini almıştı. Corki, yoksullar ve ezilenler çevresini ele aldığı, kendisinin de bir parçası olduğu bu dünyayı büyük bir sevgiyle anlattığı öyküleriyle yeni bir çığır açmış, kuşaklar boyunca pek çok dünya edebiyatçısını etkileyegelmiştir. Serserilerin, toplumun dışına fırlatılmış insanların "acı" yaşamını konu alan.. gerçekçilikle insansı bir sıcaklığın çarpıcı biçimde kaynaştığı bu öykülerden üçünü sunuyoruz... Yarın Cumhuriyel 'le birlikte... Türkiye, soykınm tasanlarının önüne geçmek amacıyla Ermenistan'a kapıyı araladı Erivania (liploıııatik temas SOYKIRIM SAVI Fransa'yı kencli arşivleri yalanhyor # Doç. Dr. Bilge Yavuz, Ermenilerin Fransızlar tarafmdan kuilanıldığını kanıtlayan çok sayıda Fransız belgesi olduğuna dikkat çekiyor. Prof. Dr. Ünsal Yavuz da Fransıziann Türklere karşı kışkırttığı Ermenilerin, daha sonra katliam yapmaya başladıklannı belirtiyor. • 11. Sayfada BOGAZ'DA KAZA 'Kaptan Cavif battı # lstanbul Boğazı girişine 4 deniz mili uzaklıkta çarpışan iki gemiden biri battı. Batan şilepteki mürettebat kurtanldı. lstanbul Haber Servisi - lstanbul Boğazı'nın Ka- radeniz girişinde iki kuru yük gemisi çarpıştı. "Kap- tan Cavft" isimli gemi ba- tarken 7 kişilik mürettebat kurtanldı. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Genel Mü- dürlüğü'nden verilen bilgi- ye göre, Boğaz girişine 4 deniz mili mesafede kaza meydanageldi. Tuzla'dada tamir ıçin demirli bulunan St. Vincent bandıralı kuru yük gemisinin makıne da- iresinde yangın çıktı. Karadeniz'den lstanbul Boğazı'na giren "Nadya" isımlı kuru yük gemisıyle lstanbul Boğazı'ndan Kara- deniz'e çıkmakta olan "Kaptan Cavif adlı kuru yük gemisi dün saat 06.35 sıralannda çarpıştı. Kaza- dan sonra Türkeli Demirle- me Alanı'na çekılen gemı- lerden Kaptan Cavit, yoğun şekılde su aldığı için saat 09.00'da battı. 7 kişıden oluşan mürettebat "Tahlisi- ye-3 adlı bot tarafından MArkasıSa.6,SiL3'de BUGUN TOPLANIYOR Eylem pianı MGK gündeminde # Türkiye'nin, Ermeni soykınmı iddiasını resmen kabul eden Fransa'ya göstereceği tepki, Milli Güvenlik Kurulu'nun bugün yapacağı toplantıda belirlenecek. Kurul toplantısma Paris Büyükelçisi Sönmez Köksal'ın da katılması bekleniyor. • 11. Sayfada Için Izfn verildi Türkiye, Ermeni soykınmı savlannın dış politikada yarattığı baskıyı aşmak amacıyla doğrudan Ermenistan ile "diplomatik temas" geliştirme karan aldı. Dışişleri Bakanlığı. Ermenistan'a yönelik yeni politikanın ilk adımı olarak Ermenistan devleti ve sivil toplum temsilcilerinin Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı'nın (TESEV) 17 Şubat'ta îstanbul'da düzenleyeceği panele katılmalanna onay verdi. BakÛ'yU ikna çabasi Bakanlık yetkilileri, diplomatik temasın "diplomatik ilişki" anlamına gelmediğini, ancak mevcut politikanın da Türkiye'nin aleyhine olduğunu vurgularken "Doğru olan, sorunlan doğrudan Ermenistan ile görüşebilmektir. Diasporanın etkinlikleri ancak böyle geriletüebilir. Diplomatik temaslar da bunun zeminini hazırlayabilir" görüşünü dile getirdiler. Türkiye, Ermenistan'a karşı yeni politika oluşturmaya çahşırken bundan endişe duyan Azerbaycan'ı iknaya ve bu yeni politikaya dahil etmeye çalışıyor. Büyükelçi Faruk Loğoğlu, cuma günü gittiği Bakû'da, yönetime, Türkiye'nin temel politikasının değişmeyeceği ve Azerbaycan'ın çıkarlannın korunacağı güvencesini verdi. • 11. Sayfada FRANSA'YA TEPKİLER ARTARAK SÜRÜYOR • 11. Sayfada MHP, Ersümer'in söylediJderiniyeterlLhulmazsa araştırma önergesini desteHeyecek GENSORUSKINTISI# DSP ve MHP'nin gensoru görüşmeleri sırasında fıre verebileceği, bu nedenle hükümetin sıkıntıya düştüğü öne sürülüyor. Ancak muhalefetin 276'yı bularak Ersümer'i düşürmesinin güç olduğu belirtiliyor. Somut bir belge gelmemesi durumunda gensoruya hayır demeye hazırlanan MHP'liler, Ersümer'in vereceği bilgileri yetersiz bulurlarsa aynı konuda verilen araştırma önergesini desteklemeyi planlıyorlar. «•. '-.••:.*'• # Bürokratlarının verdiği ifadelerle zor durumda kalan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer'in, yakın çevresine yannki görüşmelerde genel kurula ciddi belge ve bilgiler sunacağını söylediği kaydedildi. DYP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Ekinci, gensoru görüşmelerinde MHP'nin yolsuzluklan öneceğini öne sürerek "Çünkü bu gensoruya MHP destek verirse sıra Baymdırlık BakanlığVna gelir" yorumunu yaptı. • 5. Sayfada Hastax ;y trafiğine düdüklü çözüm SSK Eskişehir Böige Has- tanesi'nin polikliniklerin- de hasta sayısının aşın art- ması üzerine hastane yöne- timi "düdük" sistemi getiş- tirdi Tepebaşı'ndaki has- tanenin polikliniklerinde muayeneolan hastasayısı3 binden 4 bine çıkü. Aşın hasta sayısı nedeniyle po- likliniklerde ve hastanenin eczanesinde izdiham mey- dana geldL Bunun ûzerine yetkiüler, yaşanan kanşık- hğa çözüm olarak "dü- dük" yöntemini seçtiler. Görevlinin. etindeki düdü- ğü çalması üzerine, sırası gelen hasta polikMnikte muayeneoluyor. (Fotoğraf: CAN HACIOĞLU) Hükümetin yasal kılıfarayışı Hııkuksuz ihaleyi itiraf ettiler # Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın, yönetim hakkı stratejik ortağa devredilecek biçimde Telekom'un yüzde 33.5'lik hissesinin satışına ilişkin ihalenin iptalini önlemek için yasa taslağı hazırlaması tepkilere yol açtı. BANUSALMAN A^fKARA - Hükümetin, "Telekom'un yüzde 33.5'lik hissesinin sabsiyla Ugili Cum- hurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Ba- kanlar Kurula kararnamesinde kabul et- mediği stratejik ortağa yönetim hakkmm devrinin" ÖYK kararıyla gerçekleştirilme- sınin hukuki olduğu savunması açığa düş- tü. Bakan Yüksel Yalova'nın hazırladığı ya- sa taslağında, "G«rçek veya tüzeUdşüere devredilecek hisselcrle birlikte tanınacak haklann kapsamınu usul ve esaslannı İha- le Komisyonu'nun teklifı üzerine ÖYK be- Brier" denildi. Buna gerekçe olarak Ana- MArkastSa. 6,SH l'de TELEKOM'A ANAYASA KALKANI • 6. Sayfada 'Tasfîye edildim' VuralSavaş suçlayarak aynldı Tarlkatçılarla IŞblNlfii Yargıtay Cumhunyet Başsavcılığı görevi sona eren Vural Savaş, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i suçlayarak emekliye aynldı. Savaş, Sezer'in, Anayasa Mahkemesi'nde tarikatçı üyelerle ortak hareket ettiğini ileri sürdü. Savaş, Sezer ile aralannda rejime dair çok derin görüş aynlıklan olduğunu söyledi. Derln d e v l e t Gücünü derin devletten almadığını söyleyen Savaş, fıkirlerin silahlardan daha güçlü olduğunu belirtti. Savaş, özetle şunlan söyledi: "Diğerlerini bibnem, ama ben Silahlı Kuvvetler'in dejenere edilebileceğine inanmıyorum. Çünkü ben onlan yakından tanıdım. Yalnız hukukçularla, yalnız askerlerle bir rejim ayakta duramaz. Istiyoruz ki yargı işlerse her şey düzelir. Türkiye'de de aklı başında güçler var." • 4. Sayfada EVİRİ YAPMAYACAK MİT'ten RTÜK'e Kürtçe desteği yök # MÎT, "iş hacminin yoğunluğu" nedeniyle bundan sonra RTÜK'ün Kürtçe yayınlann çevrilmesi istemlerini karşılayamayacağını bildirdi. Bunun üzerine Radyo Telev izyon Üst Kurulu, Kürtçe şarkı yayımlayan 4 radyoya, "suç unsuru" olup olmadığma bakmaksızın uyan cezası verdi. BMUR IMİHSEVBrin yazısı • 5. Sayfada AŞLAMA TARİHİBELLİDEĞİL Futbol Federasyonu 1. ligi erteledi % Türkiye 1. Futbol Ligi maçlannın canlı yayın ihalesinin ıptalinden sonra, dün Kulüpler Birliği ile bir araya gelen Futbol Federasyonu 1. lıgın ertelenmesine karar verdi. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu çarşamba günü yenıden toplanarak lıglerin yeni başlama tarihini, ihale şartnamesini ve satış yöntemlerini belırleyecek. • Spor'da IAR1YIL TATtL.126 OCAK'TA Öğrencileri karrie heyecanı sardı > İlk ve ortaöğretim okullanndaki 13 milyon öğrenci ile 500 bin öğretmen, bugün 2000-2001 eğıtim- öğretım yılının ilk döneminin son haftasuıa girdi. Öğrenciler. 26 Ocak Cuma günü karne alacaklar. 16 günlük tatilden sonra ilk ve ortaöğretim kurumlannda eğitim-öğretim yılınm ikinci yansı 12 Şubat Pazartesi günü başlayacak.B Arka Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Meclis'te Çekingen Soru... Günlerdir Türkiye'nin gündeminde olan Beyaz Enerji operasyonu yann Meclis'in gündemine geliyor. Muhalefetin verdiği gensorunun gündeme alınıp alın- maması oylanacak. Beklenen şu: l-|pkümet, 'kelle vermem' deyip Ersümer'in arka- sında duracak. %Eİbümer, geçen haftanın son diliminde kendisine mArkasıSa.6,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog