Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhurfyvt] l ı !ı p 1 a rı SUSUZYAZ Necati Cumalı r Cumhurtyrt \. krtap kulubu Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad Ncr39/41 (34334)Cağaloğlu-fstanbol Tel (212)514 01 96 Cumhuriye? AY BÜYÜRKEN UYUYAMAM Necati Cumalı "' Cumhurtyeî ^ kitap kulûbü Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-isianbul Tel (212)514 01 96 77. YIL SAYI: 27491 / 350.000 TL (KDVıçındej KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI- NADİR NADİ (1945-1991) 12 OCAK 2001 CUMA H R H r K • î Prof. Dr. YÜCEL ÖZKAYA MILLI MUCADELEDE ATATÜRK VE BASIN-I Ulusal Bağımsızlık Savaşı sırasında Turk kamuoyunun olusmasmda ve birlik oluşturmasında basının onemli rolü olmuştur, Mustafa Kemal Ataturk Anadolu basınını desteklemış, Istanbul basını ile ilişki kurma yoluna gıtmıştir... Bugün Cumhuriyet le birlikte... Mffii Mueartelede Atattırk ve Kasınl AUCUST STRINDBERG DUŞ OYUNU Çeviren: AfifObay İsveç'in yetiştirdiği en büyük yazar... Dışavurumcu tiyatronun öncüsü Strindberg'in ilkdışavurumcuoyunu... Yazılışımn 100. yılında sunuyoruz. ı Salı günü Cumhuriyet le birlikte... AKyev'in konuğu olarak Ba- kû'ya giden Putin'in amacı AnkaraHı kaygılandırdı. Hazar kaynaklan Büyük oyunda yeni perde # Rusya Devlet Başkanı Putın, Hazar petrolleri konusunda ağırlığını koymaya başladı. Bakû'yla yakınlaşmaya çabalayan Putin'ın asıl amacı, Azerbaycan'ın zengin petrol yataklanndan pay alabilmek ve Bakû-Tiflıs-Ceyhan gibi büyük projelen engellemek. # Putin'in Azerbaycan zryareti sırasında Türkiye'yi kaygılandıran gelişme, Hazar Denızı'nın statüsüne ılişkin bildiri oldu Bu bıldınye göre Hazar Deruzi'nın tabaru kıyıdaş üikeler arasında bölünürken denızın sulan ortak olacak. Bu durumda petrol ve dogalgaz boru hatlan konusunda her ülkenın söz sahıbı olma olasılığı da güçlendı. • 10. Sayfada Necati Cumalı'yı uğurluyoruz tstanbu) Haber Servisi - Yakalandığı karacığer kansen nede- niyle önceki gün yaşamını yıtıren yazın ustası Necati Cumalı. bugün toprağa verılecek Cumalı ıçın bugün saat 10 30'da Dev- let Tiyatrolan Taksım Sahne- si'nde tören düzenlenecek. Cumalı, Teşvıkıye Camı- si'nde kılınacak öğle narnazı- nın ardından Zıncırlıkuyu Mezarlığı'nda toprağa ven- lecek. Edebıyata şıırle başla- yan Cumah'nın roman, öy- kü, tıyatro oyunu daJlannda birçok ürünü bulunuyor. ÇOK YÖNLÜ. BAŞARILI BlR EDEBÎYATÇIYDI' 114. Sayfada OnatKutlar anıldı # Gazetemîz yazan ve eleştirmen Onat Kutlar, bombalı saldın sonucu katledilişinin 6 yılında Aşıyan MezarlıgYndaki kabn başında anıldı. Yazar ve sanatçı dostlannın katıldığı anma töreninde konuşan Şükran Kurdakul, Onat'ı öldürenlerin, îdebıyata, sanata düşman cesılmış toplumun aykın niçlen olduğunu söyledi. 119. Sayfada Ecevit ve Yılmaz'ın sözleri ile 'askeri dönem' tartışması Genelkurmay'ı rahatsız etti Askerden sert yaıııtTSK'yi yıpratmak Isteyenler Genelkurrnay Başkanlığı'ndan yapılan 2.5 sayfahk açıkJamada, "Türk Sılahlı Kuvvetleri'ni anlamsız ve tehlikeli bır siyasi tarhşmanın içine çekme ginşımlerinı büyük bir endişeyle izliyoruz. Gerçek anlamda karanlığı özleyenler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıprahp pasifize ederek siyasi çıkar ve çekişme alanlanna çekmek isteyenlerdir" denildi. 'En büyük Iftlra" Açıklamada, "Askeri dönemlerde en büyük yolsuzluklann yapıldığı şeklindeki suçlamalar, AB'ye katıhm ile operasyon arasında ilişki kurularak ve operasyonu bu katıhma karşı olanlann tertiplediğı ilen sürülerek TSK'nin AB'ye karşı olduğu ve tertıpçilerin arasında bulunduğu ımajı yaratılması TSK'ye karşı yapılmış en büyük ifh'radır" ıfadesine yer verildi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Genelkurmay; "Beyaz Enerji" operas- yonunun başlatnğı tarnşmalara Türk Si- lahlı Kuvvetleri'ni (TSK) çekmeye ça- lışan Başbakan BûlentEcevit ile ANAP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcı- sı Mesut Ydmaz'a sert yanıt verdi 2.5 sayfalık bir açıklama yapan Genelkur- may Başkanlığı. Mesut Yılmaz"ın "as- keri dönemlerde en büyük yolsuzlukla- nn yapıldığı'' ifadesıni tartışmayı AB eksenınde yürütmeye çahşması ve or- duyu da ima ederek operasyonu AB karşıtlannın düzenlediğı savlannı "ko- nuyla hiçbir Ugisi bulunmayan TSK'ye karşı yapılmış 'en büyük ıftıra'-." ola- rak niteledi Genelkurmay, TBMM'de önceki günkü grup toplantısında "de- mokrasiyi özûmseyememiş kişive grup- lann varhğı''ndan söz eden Ecevit'e, a net bflgi vermesi durumunda gerekfa' yasal işlemleri yapacağT yanıtını verdı. W Arkası Sa. 9. Sü.2'de Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Nahit Senoğul 'AB Türkiye'ye önyargılı' # Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Nahit Şenoğul, Tûrkiye'nin AB'ye üyeliğini destekleyen bir Avrupaülkesinin bulunmadığını belirtti. Tûrkiye'nin, AB üyeliğini istediğini vurgulayan ŞenoğuJ, "Ancak, bazı AB ülkeleri ülkemize karşı önyargılıdırlar ve her zaman Türkiye karşıtı hareketin içinde yer almaktadırlar" dedi. Orgeneral Şenogul. Nice Doruğu'ndaki kararlann Tûrkiye'nin güvenlik ihtiyaçlanna zarar verecek nitelikte olduğunu belirtti. AB'nin yeni yapılanmasmda Tûrkiye'nin dikkate ahnmadığmı ifade eden Orgeneral Şenogul, Kıbns ve Ege sorunlannda tek taraflı ödün ve ulus- devletten fedakârlık yapmamızuı istendiğini söyledi. • 9. Sayfada Teftiş Kurulu raporunda Enerji Bakanı için de suç duyurusunda bulunulması isteniyor Ersümerkorunchı# Başbakanlık açıklamasına göre, "7 ay 17 gündür" incelemesi süren ve Başbakan'ın onayına sunulacak aşamaya gelmediği için gereği yerine getirilmeyen raporda, Ersümer hakİunda "ödenmeyen faturalar, hesaplann sahte faturalarla kapatılması, usulsüz mahsuplaşmalara onay vermesi" nedeniyle suç duyurusunda bulunulması isteniyor. Rapora göre Ersümer, Aktaş Elektrik ve Kayseri Elektrik firmaîarıyla bütün uyanlara karşın >eni sözleşme imzalanmasuıa da onay verdi. SEKTAÇEŞ ANKARA-Başbakan Bûlent Ece- vit'in "7 ay 17 gündûr" ışleme koy- madığı 24 Mayıs 2000 tanhlı enerjı yolsuzluğuna ılışkın raporda, Cum- hur Ersümer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç du- yurusunda bulunulması istemının de yer aldığı ortaya çıktı. Başbakanlık açıklamasına göre "7 ay 17 gündür incelemesisüren veBaşbakan 'ın ona- yına sunuiacak aşamaya geünediği'" için gereğı yenne getınlmeyen ra- porda, Ersümer hakkında "ödenme- yen faturalar, hesapJann sahte fatu- nuartakapaulması, usulsüzmahsup- iaşmalara onay vermesi'' nedeniyle suç duyurusunda bulunulması isteni- yor. Rapora göre Ersümer, Aktaş Elektnk ve Kaysen Elektnk firma- lanyla bütün uyanlara karşın yeni sözleşme ımzaJanmasma da onay MArkasıSa.l9,Sü.3'te YILMAZ'IN YAKIN ÇEVRESÎNE INCELEME • 19. Sayfada ÖZELLEŞTİRME ÇÖKTÜ • 4. Sayfada ÇUŞ LARA YASAL GÜVENCE HAZIMJĞI YatuTiıı adı altında yağma # Hükümetin "Bakanlar Kurulu karan" olarak TBMM'ye sunma aşamasma getirdıği "Endüstri Bölgeleri Hakkında Kanun Tasansı" yatınmlar için yer seçiminde planlama, koruma \e ımar kurallannı devre dışına çıkaran düzenlemelen kapsıyor. # Tasan eger yasalaşu^a, çokuluslu şırketlerin (ÇUŞ) yatınmları için önerdıkleri araziler "Endüstri Bölgesi" ilan edilerek hemen "imar ıznı" verilecek. Tasanya göre, SlT'lere ilişkin izın için Kültür Bakanlığı dışındaki bakanlıklardan oluşan bır danışma kurulu yer seçımlenni belırieyecek. 0K1OT BÜCtti» takth • 3. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Operasyon Renkleniyor Beyaz Enerji operasyonu giderek renkli bir biçım- sellik alıyor. Olayın bu duruma gelişinde Başbakan Ecevit'le yardımcısı Mesut Yılmaz'ın payı neredeyse yüzde yüz. Her ikısinin yolsuzluğu başka yönlere kaydırması, gelışmeleri özellikle dikta heveslilennin marifetı say- ması olaya rejimsel bır görüntü verdı. WkArkasıSa.l9,SHl'de Avcılar 'da deprem tatbikatı Avcılar'da 32 flköğretim okulu ve Ksede yapılan deprem tatbikatj başanyla gerçekleştirildL Avcılar Kaymakamı Vehbi Avuç, Üçe MiIliEğitim Müdürü Recep Karabulut Avcılar Belediye Başkan Varduncısı Fikret Konya da tatbikatı izİedi. Deprem tatbikan. Avcüar'm yanı sıra Küçükçekmece, Büyükçekmece, Sflivrive ÇataJcadaki okullarda da aynı saarte gerçekleştirildi (Fotoğraf: ZAFER ÜÇÜNCÜ) Demirel'in kredilerine hasıraltı TBMM KİT Komısyonu, Halk Bankası'nın 1997 ytlı hesaplannı koşullu olarak ibra etti. Y- DK'nin, Yahya Murat Demirel'in şirketle- rine kullandırılan kredilerie ilgili soruştur- ma açılması yönündeki temennileri ko- misyona getirilmedi. • 19. Sayfada Baykal'a karşı güçbiriiği CHP'de muha- lifler, genel merkez yönetiminin hukuk dı- şı uygulamalarına karşı birlikte hareket et- me kararı aldı. • 5. Sayfada 'Sosyal patlama' uyarısı 2001 yılının ekonomik göstergelerinin de değerlendi- rildiği Türk-lş raporunda, yaşanan ekono- mik sorunlann "sosyal patlamalara" yol açabileceği uyarısında bulunuldu. • 19. Sayfada Dün 11.264 Önceki I 11.539İ f- Dun | 666.500 1 1 Önceki 1 669.700 | Dun i 324.000 önceki 322.500 s Dun 5.660.000 önceki 5.735.000 fhlas'ta spekülasyon gerçegi Ihlas Hol- ding bünyesindeki Ihlas Finans, Kristal Kola, Ihlas Ev Aletleri hisselerinin 9 Ocak günü taban fiyatlanna düşmesinin ardın- dan önceki gün hızlı bir çıkışa geçmesi SPK'nin dikkatıni çekti. SPK, Ihlas hisse- lerinde gerçekleştirdikleri manipülatif iş- lemler nedeniyle 13 kişiye sürekli olarak işlem yapma yasağı getirdi. • 12. Sayfada Panzerli polisler minikleri dövdü Küçük PKK'lUer cezaevine # Diyarbakır'da operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, çeşitli mahallelerde sokakta oynayan 7-16 yaş arasındaki 29 çocuğu gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan çocuklar daha sonra Viranşehir Yedek Hâkimligi'ne gönderildi. 7 ya^ındaki bir çocuk serbest bırakılırken 28'i "PKK lehine slogan attıklan" iddiasıyla tutuklandı. DtYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - Şanlıurfa"nın Viranşehir ılçesınde 9-16 yaş- lanndakı 28 çocuk. "PKK lehine slogan at- nklan gerekçesiyle" tutuklandı Kuzey Irak'ta PKKlılenn Celal Talabani güçlenyle olan çatışması ve TSK bırlıklennın operasyonla- nnı protesto eden bır grup, 9 Ocak günü Vi- ranşehir'de slogan atarak yürüyüş yaptı Akşam saatlennde kentte operasyon dü- 7enleyen güvenlik güçlen. çeşitli mahalleler- de sokakta oynayan 7-16 yaş arasındaki 29 çocuğu gözaltına aldı Emniyette sorgulanan çocuklar daha sonra Viranşehir Yedek Hâ- kımlığı"ne göndenldı 7 yaşındakı bir çocuk serbest bırakılırken 28 "i "PKK lehine slogan attıklan" iddiasıyla tutuklandı. Çocuklarla ilgili dosya Diyarbakır TX3M Savcılığf na gönderildi. lnsan Hakları Derneği'nın (1HD) Diyarbakır ve Şanlıurfa şubelenne başvuran aıleler, gözaltına alman çocuklann bır bölü- münün olay günü sokakta top oynadığını, ba- zılarının da yaktıklan ateşın başında ısındı- ğını belırttıler. Aıleler, bu sırada bır panzerin olay yenne geldığını ve içındekı polislerin çocuklan "slogan attıklan'' iddiasıyla yaka- ladıklannı ve kaçanlann adlannı söylemele- • Arkası Sa. 19, Sü. 8 'de MKEK'DE MERMÎ SKANDALI • 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Öze, Biçim Örtüsü mü? Beyaz Enerji operasyonu dört boyutlu hale geldi: - Soruşturmanın özü. - Soruşturmanın biçimi. - Siyasal yansımalan. - Askerin durumu. Son üç madde, özün önüne geçti. •özaltına alınanların ifadeleri henüz kamuoyuna • . • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog