Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet tmtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmenr Orhan Erinç • GenelVayın Koordınatörü- Hikmet Çetinkava # Yazıışlen Mudüıû: tbra- him Yıldız 9 Sorumlu Müdür: Fik- ret Ükiz • Haber Merkezı Müdürü: HakanKara lstıhbarat Cengiz Yıldınm • Ekonomı Özlem Yizak • Kultür Uandan Şenköken • Spor Abdülkadir Yücelman # Makaleler Sami Karaören • Düzeltme Abdullab YIZKI • Fotograf Erdoğan Köseoğlu • Bılgı-Belge EdibeBuğra^YurtHaberlen Mehmet Faraç Yayın Kurulu Ühan Selçuk (Başkan). Orhan Erinç, Hikmet Çetinkava, Şükran Sooer, İbrabim Yıldız, Ornan Bursab. Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsılcısı. Mustafa Balbay Atatûık Bulvan No 125,Kat 4,Bakanlıklar-AnkaraTel 4195020(7hat), Faks 4195027 • lzmır Temsılcısı Serdar Kızık, H Zıya Blv 1352 S 2/3Tel 4411220, Faks-4419117•AdanaTemsdcıa Çetin Yigenoglu, Inönü Cd 119 S No 1 Kat 1, Tel 363 12 11, Faks 363 12 15 Müessese Müdürü. Üstûn Akmen # Koordınatör Ahmet Korulsan 0 Muhasebe Bülent Yener • tdare. Hüseyin Gürer • Satış FazUetKuza MEDYA C: • Yönetım Kunılu Başkanı - Genel Müdür Gâlbia Erduran • Koordınatör Rehl [ptman 9 Genel MûdürYanhmcısı ScvdaÇotnn Tel 514 07 53 - 51395 80-513846Wl,Faks.S138463 Yavralj>afl \t Basan: Yenı Gün Haber ^ansı, Basuı \e Yayincılık A Ş Ttaocağı C3d 39 41 Cagaloğlu 34334 lstanbul PK 246 - Sırkecı 34435 tstanbul Tel (0/212) 512 05 05 (20 hal) Faks (0/212)513 85 95 www.cumhunyet.com.tr 1 AĞUSTOS 2000 tmsak:4 07 Güneş: 5.53 Öğle: 13.18 tkındi: 17.10 Akşam: 20.28 Yatsı: 22.07 Zeugmacılara mifde • ANKARA (ANKA)- Bir bölümü sular altında kalan Zeugma'dan çıkanlan mozaiklerin Internet'te tanıtımı konusunda devlet kurjmlan ağır kalırken boşhığu, Nızip'te yaşayan bir vatandaş, açtığı web sitesiyle doldurdu.. "Www.nizip.com" adresindeki web sıtesinde Gaziantep Müzesi'nde sergilenecek olan mozaiklerin yanı sıra kazı alanından görûntüler de yer alıyor. Kabartma tetefon faturası • ANKARA (ANKA)- Özürlülerden sorumlu Devlet Bakanı Şuayip Üşenmez, görme özürlü vatandaşlara telefon faturalannın kabartma harflerle gönderilmesini ıstedi. Üşenmez, Ulaşörma BakanTna gönderdiği resmi yazıyla ankesörlü telefonlann da tüm özürlülenn kullanabıleceği şekilde dûzenlenmesinı ıstedi. VMPdartskli • ANKARA (ANKA)- Cep telefonlanndan tntemet'e enşımde hızla yaygınlaşan WAP sisteminin de risk taşıdığı belırtiliyor. BT Haber dergisindeki yazısında uzman Yalçm Gerek, cep telefonlanııın ilk ıletişimlerini WAP Gateway sistemiyle kurduğunu, kablodan gelen bılgının havaya aktarıldığını ve bilgılerin havadayken HTML şifresinin çözûlebileceğini belirtti. Gerek, ıleride alınacak önlemlenn WAP sıstemlı cep telefonlannın değişmesıne neden olabileceğini bildirdi. Akdeniz Enerji Kampanyası Sorumlusu Keskin, durmayacaklannı söyledi Hedef teıııiz enerjiCEMULUTAŞ Greenpeace Akdeniz Ofisi Enerji Kampanyası Sorumlusu Mekla Keskin, Türkiye'de nükle- er santrala karşı muhalefetin ön- cülerinden. Brezilya'da Siemens fırmasının 25 yıl önce başladığı reaktör ınşaaönın hâlâ bıtırileme- dığıni, projenin maliyetinin 10 milyar dolan aştığını anlatan Kes- kin, "Düşünsenize, Türkiye 10 nûkleer santral yapma>ı planb- yordu. Hepimize büyûk geçmiş oisun" dıyor. Keskın'ın 8 yıl ön- ce "Nükleer santrala hayir" ya- zılı pankartı açarak Izmir Körfe- zı'ne gıren Greenpeace gemısı Sinus'la başlayan mücadelesi, 25 Temmuz'da Başbakan BülentEce- vh'ın nükleer santral ihalesinın iptal edildiğıni açıklamasıyla son •"Nükleer enerjiye hayır" karanndan sonra temiz enerji kampanyalannı sürdüreceklerini bildiren Melda Keskin, Türkiye 'deki fosil yakıt bağımlılığını ortadan kaldırmak üzere bir çalışma yapacaklannı belirtti. buldu. Keskin, bu sonucun şim- bı ınsanlann, gruplann bütün gü- di gezegen ölçeğmde faaliyetini sürdüren nükleer endüstriye kar- şı mücadele veren insanlara esin kaynağı oldugunu söylüyor. - Sizi herkes nükleer santrala muhakfet ederken tanıdı. Şimdi ihaledeiptalediMi; arük tssizkal- dınız herhalde. - Aslında asıl işimiz şimdi baş- lıyor. Türkiye'de bız enerji kampan- yası yürütüyoruz, nükleer enerji kampanyası değıl. Son derece saç- ma ve mantık dışı olan, bizim gı- cünü odakladığı nükleer kampan- yadan kurtulmuş olduk. Türkı- ye'nin bir kere enerji politikasına sahıp olması, gerçek talebın belır- lenmesı, öncelıkle üretılen enerjı- nın nakil hatlannda kaybolması sorununun gıdenlmesı gerekiyor. - Alternatif enerji rürleri dev enerji talebinikarşılavabilecekdu- rumdamı? - Rüzgâr esmıyor kı, fınldaklar- la pervanelerle enerji uretılemez kı dıyorlardı. Ama Başbakanın açıklamalanyla rüzgâr enerjısınin, enerji üretımınde çok onemlı birpay alabıleceğını tescıllemış olduk. - İptal karannda sivil muhale- fetin de etkili oldugunu düşünü- yor musunuz? - Ben buna ınanıyorum. Çün- kü Türkiye' nın hıçbır zaman pa- rası yoktu nükleer santral ıçın. Bız bunun pahalı, tehbkeü \ e ank- larının çözümsüz oldugunu, re- kabet edemeyecek kadar hantal ve uzun vadelı yatınmlar oldu- gunu söyleye söyleye bınlennın kulağına ulaştırdık. -Bundan sonraenerji kampan- yasının öncetikleri ne olacak? - Şımdı enerjıdekı payı ağırlık- h olan fosıl yakıt enerjılen öne çı- kıyor. Türkiye'dekı fosıl yakıt ba- ğımlılığını ortadan kaldırmak üze- re bir çalışmamız olacak. GREENPEACE EYLEM YAPT1 Zehirli variller geri gönderilsin Yurt HaberJeri Servi- si - Greenpeace eylem- cilen, bölgede canlı ya- şamı olumsuz etkıleyen, içme suyu kaynaklaruıı kirletenltalya'yaaıt 127 adet zehirli varilin Si- nop'un Soğuksu Kö- yü'nde depolanmasını protesto etti. Greenpeace eylemcı- leri, 1988 yılından bu yana Soğuksu Kö- yü'ndeki bir depoda tu- tulan zehirli varillerin Italya'ya geri göndenl- mesı ıçın eylemlerinı sürdürüyor. Dün sabah saat 08.00 sıralannda va- rillenn bulunduğu de- ponun üzerine kırmızı, beyaz, yeşil renklerde, üzennde îtalyanca ve Türkçe "taüya'da ûre- tDdi, Türkiye'ye abkfa" yazan büyük bir pankart asan eylemcıler, depo- nun önüne atıklann ge- n göndenlmesıni talep eden Ingjlizce ve Türk- çe yazılı ikincı bir pan- kart daha astılar. Depo- nun bulunduğu alanın etrafinı da şentle çeviren eylemciler,"Dikkattok- sUtaük" yazan tabelalar çaknlar. Greenpeace'ci- ler deponun bulunduğu alandan toprak ve su nu- munelen aldılar. Greenpeace Akdeniz Ofısi Toksik Maddeler Kampanyası Sorumlu- su Toiga Temuge, Çev- re Bakanlığı'mn atıkla- n tzmit Atık Yakma Te- sısı'ne gönderme öne- risının yeru sorunlara yol açacağıru, bu durumun zehirli atık ticareti ya- pan fırmalann Türki- ye'yi potansiyel çöplük olarak görmelerinı teş- vık edeceğını söyledi. Temuge, tek çözümün atıklannın Italya'ya ge- ri gönderilmesi oldugu- nu belirtti. Ertaş, 30 yıl sonraIstanbuVda Tûrk halk müziği sanatçısı Neşet Ertaş, önceki akşam Harbiye Cemil Topuztu Açıkhava Tiyatrosu'nda, dinleyenleriyle özlem giderdi 30 yıkhr tstanbul'da konser vermeyen Ertaş, 3 saat süren konserinin ardmdan Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu'ndan AhiUk Sanat Ödûlû'nû aldL Ahi Kültürünü Araşürma ve Eğitim Vakfi Başkanı Galip Demic, Ertaş'a ödülö, "Ahiliğin sevgi. sa> gu hoşgörü, çalışma, ahlak, örf ve âdetlerine sa>gı" gibi prensiplerine u\gun davranışlanndan dola\ ı verdiklerini belirtti. Ertaş, konserde babası ve ustası Mubarrem Ertaş"ın tûrkûlerine de ver verdL AL GÖZÜiVI SEYRETLE/IŞILÖZGENTÜRK ÜçMaymunu Oynamaktan Bıkmadınız mı? Güzel bir lstanbul ge- cesı. Her yer laciverL Tek- nemiz Boğaz'da ilerhyor. Arkadaşımızın doğum günü. Teknemiz adım adım bu yaz Istanbul'un gözde eğlence yerlerınm yanıbaşından usulca ge- çiyor. Olağanüstü güzel ışıklandınlmış mekânlar, nklım tıklım, bakımh, es- mer bu- kalabalık. Gece yansına doğru mutlaka bir yerde bir havai fışek göstensı yapüacak. Öy- le şenlikli Istanbul'un bır kesimı, öyle mutlu bir yaz geçınyor. Bizim de keyfîmiz ye- rinde. Teknede politika konuşmak yasak.. gene de söz dönüp dolaşıp ha- yanmızageliyor. Ve hayatımızın en hazin görün- tülerinden bıri- nin, Tarkan'ın ünlü şarkısı "O>nama Şık>- dım Şıkıdım"ı gerdan büküp göbek atarak söylemeye çah- şan Kızıl Ordu Korosu'nun gö- rüntüsü oldu- ğunda bir anda birleşiveriyoruz. Üç ku- şak yan yanayız ve hepi- miz o göriintülerle bir- likte hayatımızm bir par- çasını sonsuza dek yıtir- diğimizi hissediyoruz. Bir zamanlar hepımizi vakur, görkemh duygu- larla harekete geçıren, kı- mi zaman şarkılanna göz- yaşlanyla eşlik ettiğimiz koro, bize ihanet etmiş, bizı yapayalnız bırakıp gerdan kınyor. Hüzünlü bır andan son- ra Boğaz'ın güzellığı ye- niden bızı gelip buluyor ve şen şakrak teknemizi terkediyoruz. Dostlanm- dan bınsı bir yaş daha büyüyor ve ben bir yaş daha yaşlanıyorum. Sonra yeryüzündeki tüm baskılan, yoksullu- ğu, çaresızlıgı unuttuğu- mu sandığım o gecenin sabahında, hayır sabahın- da değil sabaha karşı dör- dünde bütün mahalleyi ayağa kaldıran bir ulu- mayla uyanıyorum. Ayazpaşa'da kentin gö- beğmde, çok yoksullarla çok zengmlerin buluştu- ğu, medyamızm büyük bır kısmının oturduğu bu semt bir ulumayla ayak- lanryor. Tannm ne bu? Sanki bir hayvan. Küçücük sa- vunmasız bir yavru, dağ başında yapayalnız kal- mış gibi uluyor. Annesi- ni, yakınlannı yıtırmiş gibi. Acısı öylesine yoğun kı, ses bütün evlerin bal- konlanndan ginyor, pen- cerelerinden giriyor ve tinde acıdan kıvranıyor ve biz sadece onu seyre- diyoruz. Unuttuğumuz her şeyi anımsatıyor bi- ze. Nüfusunun yüzde 85'i açlık sınınnda olan bir ülkede yaşadığunızı, 19 milyon işsiz oldugunu, analann kendilerini sat- tığını, babalann kızlan- ru fuhşa teşvik ettiğini, genç erkeklennbedenle- rini satmaktan başka ça- releri kalmadığını, uyuş- turucunun gençler ara- sında hızlayayddığmı ve ölümü anmısatıyor. Biz sessizce duruyo- ruz ve birden benim ak- lıma Kızıl Ordu Korosu geliyor. Tannm, bunca yıkım nasıl oldu? kalkıyoruz. Sesin sahıbi- ni bulmamız gerek. Evet, işte orada.. be- nim evimin hemen aşağı- sındakı dut ağacının altın- da. Çınlçıplak. Evet bu küçük bir çocuk. Tinerci dediklerimizden.. ağla- mıyor, uluyor sadece. Acısından uluyor. Ve onun sesi kentin bü- tün lacivert güzelliğini kana, acıya boğuyor. Kim, küçücük bir çocuk bır ağaç dibinde acıdan sadece uluma sesı çıka- rabilirken, eğlenebilir? Kim böylesine acunasız olabilir, kim onun varlı- ğını görmemezliğe gele- bilir? O bütün eğlence yerle- rine, bütün arabalara, bü- tün süslü vitnnlere inat, işte orada, kentin tam gö- beğinde, zenginlerin sem- Usulca, hep bırlikte o yaralı yavruyu, o çınl- çıplak, sadece ulumayı başaran ınsan yavrusunu kucaklayıp götürüyoruz. Nereye, ne kadar? Ve sabah ilk iş hâlâ 01- kenin ekonomisinin iyi oldugunu söyleyen, sol- daki her şeyi kötüleyen eskı solculann acımasız- lığıru düşünüyonım. Ne zamana kadar üç may- munu oynamaya devam edecekler? Sadece ve sa- dece lacivert bir gecede olmak ıçın. Ama lacivert gecelerin sonunda hep bir uluma olabilir. ( Kulaklan sağır eden. Bize ınsan olduğumuzu anımsatan. Bizi üç may- mun olmaktan çıkaran! Mutlaka! isoz50@hotmail.com Kör noktayı ortadan kaldıran çift açılı yan aynalar Peugeot'da... OTOMOBİL HER ZAMAN BÖYLE KEYİFVERMELİ P E ü C E O T Peugeot Otomotıv Pazarlama A Ş. Peugeot Otomobıllen'nın TürKıye Genel Dlstribütörû'dür. Peugeot Otomotıv Pazarlama A.Ş otomobillerın teknık özelhk ve donanımlarını herhangı bır on bıldınmde bulunmadan degıştırme hakkını saklı tutar. Tel : (0216) 579 94 00
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog