Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞYAYINLARI ve CUMHURİYET KİTAPLARINDA %50'YEVARAN İNDİRİM e-posfa adresımız ckk§ıxır.com tr Çağ Fazarlama A Ş Turkocağı Cad No'39/41 (3433i)Cağaloğlu-istanbul Tel (212)514 01 96 Cumhuri Radvo Ken 104.877. YIL SAYI: 27294 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 29 HAZİRAN 2000 PERŞEMBE u M H U R I Y E MAHMUT ESAT BOZKURT î N K Ü I ATATURK IHTILALI - III Mahmut Esat Bozkurt, 'Atatürk İhtilâli-IM' adlı ilgi çekici çalışmasında 'ihtilâl' ile 'inkılâp' arasındaki ayrılığı şöyle değerlendirmiştir: "Niçin ihtilâl diyorum? Niçin inkılâp tarihine, ihtilâl tarihini tercih ediyorum? Ben, 'ihtilâl' terimini doğru, 'inkılâp' deyimini yanlış buluyorum. Bundan dolayıdır ki, bu kitaba: 'Atatürk İhtilâli' adını verdim. Neden? Bu sorunun karşılığını vererek sizleri aydınlatmak bana bir ödevdir. Bir kere 'inkılâp', 'ihtilâl' demek değildir. Halbuki, konumuz 'ihtilâl'dir. Şu halde, maksadımızı niçin yanlış bir terim ile ifade edelim. İhtilâl, bir şeyin esasından değiştirilerek, yerine yepyenisinin konulmasıdır. İnkılâp ise bu değildir. İnkılâp, bir şeyin aslını koruyarak, başka bir kalıba girmesi, başka bir hale geçmesidir." Mahmut Esat Bozkurt'un bu önemli bilimsel çalışmasını okurlarımıza sunmavı tarihsel bir görev sayarız. Yarın Cumhuriyet'le birlikte... 'însanca yaşam koşulları' için tasarlanan eylemler yaz aylanna yayılıyor Çalışanlar ayaktaı Hükümetin "IMF" politikalanna dayanan ekonomik programına karşı işçi ve memurlann düzenlediği eylemler genişliyor. Sorunlanna çözüm isteyen Enerji Yapı Yol-Sen üyesi çalışanlar, dün de iş bırakarak Başbakanlık'a yürüdüler. > KESK Türkiye genelinde eylem yapma kararı alırken Kamu-Sen zorunlu tasarruflar için eylem başlattı. Sağlık emekçileri "gönüllü çalışma" uygulamasının durdurulması için eylemlerini sürdürüyor. Çiftçiler, tarım politikasını protesto için Tekirdağ'da bugün miting düzenliyor. ı Toplu iş sözleşmelerinin tıkanmasını protesto eden Belediye-Iş Sendikası'na üye 15 işçi gözaltına alındı. Çayırhan Termik Santrah'nın devredilmesi üzerine işletmede gerginlik başladı. Işçiler, protesto için önceki gün ve dün maden ocaklanna inmedi. HaberMerkezi - Hükümetin ekonomik politika- sı nedeniyle işçiler ve memurlar bu yazı "ncak" geçirecek. Çayırhan Termik Santralı'nın apar to- par devredilmesine karşı ışçilerin direnmesi üzeri- ne gerilim tırmanırken Ankara'da Enerji Yapı Yol- Sen üyelen dün Başbakanlık'a yürüdüler. Sağlık emekçileri, "göoüDü çalıştırma" uygulamasına karşı çıkarken Türkıye Kamu-Sen zorunlu tasarruf- lar için Türkiye genelinde eylem başlattı. Beledi- ye-Iş Sendikası'na üye işçiler, yerel yönetimlerde toplu iş sözleşmelerinin tıkanmasını Bakırköy, Ak- saray, Kadıköy'de protesto etti. Eyleme katılan iş- çilerden 15'i gözaltına alındı. Türkiye Kamu-Sen'e bağlı memurlar hükümeti protesto etmek için bugün saat 12.30'da Ankara Kı- zılay Meydanı'nda olacaklar. Hükümetin IMF des- tekli tanm politikalanna karşı harekete geçen üre- tıciler ise bugün Tekirdağ'da Cengiz Topel Ala- nı'nda saat 13.00'te yapılacak açık hava mitingin- de seslerini hükümete duyuracak. KESK Genel Başkanı Siyami Erdem. Türkiye genelinde eylem yapma karan aldıklannı açıklayarak 3-7 Temmuz tarihleri arasında tüm yurtta basın açıklaması ya- pacaklannı söyledı. Sağlık Emekçılen Sendıkası da (SES) üyelerine yönelik sürgünlerin durdurul- ması ve sağlık emekçilenne insanca yaşayabilecek- leri ücret verilmesi istemiyle 8 Temmuz 2000 Cu- ESK'YE KATILMAYAN TARAFLAR ' Suç ortağı anyorlar' # Ekonomik ve Sosyal Konsey'in (ESK) oluşumunu demokratık bulmadıklan için toplantıya katılmayan DlSK ve TZOB, kendilerinın çağnlmasının nedeninin. IMF'nin istedıği ekonomik programın altına imza attırmak olduğunu belirttı. • 13. Sayfada martesi günü Ankara'da kitlesel yürüyüş gerçek- leştirecek. "IMF" politikalanna dayanan ekono- mik programa karşı işçi ve memurlann ayn ayn dü- zenlediği eylemler genişliyor. Eşit işe eşıt ücret, öz- lük haklannın düzeltılmesı, sürgünlerin durdurul- ması ve kadrolaşmadan vazgeçilmesı istemiyle 7 Mart 2000 tarihinden bu yana eylemlenni sürdü- ren Enerji Yapı Yol-Sen üyesi çalışanlar da dün ış • Arkası Sa. 8, Sü. 1 'de Orgeneral Atilla Ateş akûsırfann oyunlan bozulacak'• Kara Kuvvetleri'nin 2209. kuruluş yıldönümü töreninde konuşan Orgeneral Atilla Ateş, ülkeyi ulus anlayışından ümmet anlayışına götürmek isteyen vatansız akılsızlar ile bölücülerin oyunlanna izin verilmeyeceğini söyledi. Ateş, TSK'nin gerekirse savaşarak ülkeyi koruyacağını anımsattı. # tki yıl önce yaptığı sert konuşmayla teröre destek veren Suriye'yi uyaran Ateş, dün de ad vermeden Iran'a tepki gösterdi. "Kimseden rejim ithal etmeye de, akıl almaya da ihtiyacımız yoktur" diye konuşan Ateş, laik rejime yönelik nifak faaliyetlerinin boğulmaya mahkûm olduğunu belirttı. • 8. Sayfada Dısişleri Bakanlığı Gülen'in okııUaıvuı destek # Dısişleri Bakanlığı'nın hazırlayarak Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık'a da sunacağı raporda, Fethullah Gülen'in Orta Asya ve Kafkaslar'daki okullannın Türkiye'nin imajına olumlu katkıda bulunduğu görüşlerine yer verildi. SERKAN DEMtRTAŞ ANKARA - Dışışlen Bakanlığı, Fet- hullah Gülen'in Orta Asya ve Kafkas- lar'da açtığı okullann kaliteli ve itibarlı olduğunu belirterek Türk imajının böl- gede yerleşmesine yarar sağladığını bil- dirdi. Gülen okullannın yüksek eğitim düzeyi nedeniyle buülkelerin en iyi oku- lu olduğunu belırten Dışışlen. Millı Eğı- tim Bakanlığı'na (MEB) ait devlet okul- lannın iyileştirilmeye muhtaç olduğunu kaydetti. Özbekıstan'ın kapattığı, Taci- kistan'ın kapatma aşamasında olduğu, Romanya'nın ise derslikleri kameralar- la izlettiği, ancak Başbakan Bûlent Ece- vit tarafından her fırsatta övülen Gülen'in okullannın son olarak Dısişle- ri Bakanlığı'nca da takdir edilmesı dik- kat çektı. Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetimini yavaş yavaş ve dikkatle atılacak adımlar- la ele geçirmeyi planladığını video ka- • Arkası Sa. 8, SiL 3'te Uluslararası Kızılhaç raporu: Geçen yıl 13 milyon insan önlenebilir hastalıktan öldü Dünya yoksııflıığını pençesmdeYoksulluğun her geçen gün arttığı dünya nüfusu, önlenebilir hastahklann tehdidi altında. Geçen yıl ölen 13 milyon kişinin, 5'er dolar yatınm yapılması durumunda yaşamlan kurtanlacaktı. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu'nun dün yayımladığı raporun kapak fotoğrannı Izmit depremi oluşturdu. Raporda deprem için gönderilen yardımlann yerinde kullanılmaması eleştirildi. EMİNE KARAKTTAPOĞLU CENEVRE - Batı dünyası insanın gen şifre- sinin çözülmesini konuşurken dünya nüfusu- nun büyük bir kısmı yoksulluğun pençesinde kı\Tanıyor. 1.2 milyar kışi günde 1 dolarlık har- camayla, kalan 3 milyan ise 2 dolann altında bir parayla mutlak fakirlikle yaşarken geçen yıl tam 13 milyon kişi önlenebilir hastalıklardan yaşamını yitirdi. 1945 yılından beri savaşlarda ölenlerin sayısı 23 milyonken, sıtma, tüberkü- loz ve AIDS gibi hastahklardan ölenlerin sayı- sının 150 milyon olduğu hesaplandı. Uluslara- rası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu dün açık- ladığı raporda, dünyada 'sessiz bir felaket' ya- şandığına dikkat çekerken, ölen 13 milyon in- sanın yaşamının kurtanlması için kışi başına sa- dece 5'er dolarlık harcamaya gereksinım oldu- ğunu, ancak bunun sağlanamadığını açıkladı. Raporda, dünya genelinde asken harcamalar- da hızlı bir artış yaşanırken 1999 yılı uluslara- rası yardımlannın 2.5 milyar dolarla en düşük düzeyde gerçekleştiği belirtildi. Kapağında, yı- M Arkası Sa. 8, Sü. l'de # KJZI Selin Uras ve nişanlısı Erdem Celasun'un Bağdat Caddesi'ndeki trafik kazasında yaşarnlannı yitirmeleri üzerine, trafik yasasuun çıkması için tek başına yürüyüşe başlayan Boray Uras, dün saat 02.00'de Ankara'da kalacağı Ador Altınel Oteli'ne ulaştı. Geceyi burada geçiren Uras, sabah saat 10.15'te otelden Anıtkabir'e dogru tekrar yürüyüşe geçti. # Uras'ı Anıtkabir'de, aralannda "trafik kurbanlannın" yakınlannın da bulunduğu kalabalık yurttaş topluluğu alkışlarla karşıladı. Uras ve beraberindeki kalabalık, daha sonra Atatürk'ün mozolesini ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu ve çelenk bıraktı. • 4. Sayfada Türkiye tarafından hazırlandı KKTC'de ekonomik paket rahatsızlığı # Ankara'nın görevlendirdiği ekonomi uzmanlannın hazırladığı kamu sektöründe ciddi önlemler içeren IMF reçetesine benzer "ekonomik paket", KKTC hükümeti tarafından sıcak karşılanmadı. Ankara'nın, paketin uygulanması için dayatması durumunda KKTC hükümetinin istifa edebileceği bildiriliyor. # KDV oranlannın arttınlmasını, lüks tüketimin vergilendirilmesini, elektrik ücretlerinde artışa gidilmesini, Merkez Bankası'nın özerkleşmesini ve tüm fonlann Maliye'de toplanmasını da içeren paketin takdiminde "KKTC'nin kendi ayaklan üzerinde durmasının hedeflendiği" vurgulanıyor. Kumarhaneler de Meclis'e sunulan yeni tasanyla ek vergi getirihnesine tepki olarak 3 Temmuz'dan itibaren faaliyetlerini durduracaklar. • 8. Sayfada KKTC, BARIŞ GÜCÜNE SINIRLAMA GETİRDİ • //. Sayfada TOKTAMIŞ ATEŞ'ÎN YAZISI • 7. Sayfada ""HÜKÜMETE KHK ÇIKARMA YETKİSt B 4. Sayfada ILK FÎNALİST FRANSA MSpor'da û DOLAR MARK û B2200D ' 299400 S A İ D - İ N U R S İ D E N B U G U N E Bilinmeyen Islam Cemaat ve tarikatlaraı çoğu, eskı liderlerin siyasi yasağının sürmesinden yana oy kullanıp ANAP'a destek verdi... Referandum sonucunda siyasi yasaktan kılpayı kurtulabilen Demirel, Ecevit, Erbakan ve Türkeş, baskın seçimle karşılaştılar... Erbakan'dan Nakşi şeyhi Esat Coşan'a: "Sen Akşemseddin'sin, ben de Fatih'im!" Oral Çalışlar, Tolga Çelik, Ergun Gümrah araştırdı... GUNDEM MÜSTAFA BALBAY 6. Sayfada Ekonomik ve S.O.S.yal Konsey! 2000 yılının ikinci yansına giriyoruz. Bunun hükü- met açısından anlamı şu: Yılbaşında yürüriüğe konan ekonomi kararlarının sonuçlannın sorgulanacağı süreç başlıyor. Çünkü, gerçekçi değeriendirmelerin yılın ikinci ya M Arkası Sa. 8, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog