Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞYAYINLARI ve CUMHURİYET KİTAPLARINDA %50'YEYARAN İNDİRİM e-posta adresımızckk@ıxırcom tr Çağ Pazarlama A.Ş Türkocağı Cad. No.39/41 (34334(Cağaloğlu-istantxjl Tel. (212)514 01 96 Cumhuriye advo 104.8 77. Y1L SAYI: 27293 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 28 HAZİRAN 2000 ÇARŞAMBA U M H U R î Y E MAHMUT ESAT BOZKURT î N K Ü U R M I ATATURK IHTILALI - III Mahmut Esat Bozkurt, 'Atatürk İhtilâli-lll' adlı ilgi çekici çalışmasında 'ihtilâl' ile 'inkılâp' arasındaki ayrılığı şöyle değerlendirmiştir: "Niçin ihtilâl diyorum? Niçin inkılâp tarihine, ihtilâl tarihini tercih ediyorum? Ben, 'ihtilâl' terimini doğru, 'inkılâp' deyimini yanlış buluyorum. Bundan dolayıdır ki, bu kitaba: 'Atatürk İhtilâli 1 adını verdim. Neden? Bu sorunun karşılığını vererek sizleri aydınlatmak bana bir ödevdir. Bir kere 'inkılâp', 'ihtilâl' demek değildir. Halbuki, konumuz 'ihtilâl'dir. Şu halde, maksadımızı niçin yanlış bir terim ile ifade edelim. İhtilâl, bir şeyin esasından değiştirilerek, yerine yepyenisinin konulmasıdır. İnkılâp ise bu değildir. İnkılâp, bir şeyin aslını koruyarak, başka bir kalıba girmesi, başka bir hale geçmesidir." Mahmut Esat Bozkurt'un bu önemli bilimsel çalışmasını okurlarımıza sunmayı tarihsel bir görev sayarız. Cuma günü Cumhuriyet 'le birlikte... DPT'nin raporunda ekonomik programın riskli olduğuna işaret edildi Hedef tııtmayaeakbasma SlZdl Ekonomik ve Sosyal Konsey (ESK) toplantısında dağıtılacak bilgi notu yerine, DPT Müsteşan îzmirlioğlu'nun bilgi notuna dönüştürerek yanına aldığı rapor yanlışlıkla basına verildi. 'Kazara' basına sızan rapor, kapalı toplantılardaki değerlendirmeleri gün ışığına çıkardı. Rapora göre, enflasyondaki düşüş beklenenin, büyüme de öngörülenin gerisinde. TL'nin aşın değer kazanması nedeniyle ithalatın yüksek oranda arttığı belirtilen raporda, memur maaşlannın reel olarak gerileyeceği vurgulandı. • 6. Sayfada atlŞtl, hÜkÜmet dinledl Hükümetin, sosyal tarafiann ekonomik programa direncini kırmak için IMF'nin önerisi doğrultusunda bir yıl aradan sonra bir araya getirdiği Ekonomik ve Sosyal Konsey tartışmalı geçti. Meral ile Baydur arasında iş güvencesi ve kıdem tazminatlan nedeniyle sık sık tartışma yaşanırken hükümet dinlemekle yetindi. Ecevit, toplantıya katılmayan DÎSK ve TZOB'yi eleştirdi. Parti liderlerinin Meclis'te birbirlerini aklamalan konusunda Bakan Yücelen ile tartışan Miras toplantıyı erken terk etti. • 6. Sayfada Bilim adamları, gen haritasının kötü amaçlar için de kullanılabileceğini belirtti 'İNSANLAR DAMGALANACAK'• Genlerin sırnnın çözülmesinin, insan yaşamının kontrol edilmesi gibi olumsuz etkileri olabileceğini belirten AÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Işık Bökesoy, "Insanlann kötü veya iyi genleri var, deyimi yanlış. Çünkü o zaman 'Sende şu hatalı gen var, sen şusun. Bende bu var, ben iyiyim' olur. Yani insanlan damgalamak mümkün. Bu, etik olarak son derece büyük bir sakınca" dedi. HaberMerkezi- Insanın gen ha- ritasının çözümlenmesinin evri- min varlığını kanıtladığını belir- ten bilim adamlan, bu bilginin pek çok olumlu gelişmeye yol açmak- la birlikte, insan yaşamının kont- rol edilmesi gibi olumsuz amaçlar için de kullanılabileceğini vurgu- luyorlar. Projeyle birlikte 'genetik aynmcıkk', bulunan genlerin pa- tent hakkı ve bulgulann ekonomik çıkar amaçlı kullanımı gibi konu- lar da tartışılmaya başladı. Anka- ra Üniyersitesi Tıp Fakültesi Öğ- retim Üyesi Prof. Dr. Işık Böke- soy, insan vücudunun gen harita- sının çözümlenmesinin evrimın varlığını kanıtladığını belirtirken bu biyolojik devrim ile hastalıkla- ra çare bulunacağı ve ömrün uza- yacağı açıklamalanna dikkat çek- ti. Bökesoy, yenı hastalıklann gün- deme geleceğini belirterek "Bu- günkû hastalıklann çaresini bul- sanız yann başka hastabklar çıka- caktir" dedi. Prof. Bökesoy, bazı yeni canlılarda bulunan ömrü uza- tan genlerin, insanda nasıl ışleye- ceği konusunda yeterlı bilgi olma- dığını belirterek şunlan söyledi: • Arkası Sa. 9, Sü. 2'de GENLERİN SIRRI 20 yıl içinde çözülecek # Bilim adamlannın gen haritasını 10 ile 20 yıl içinde tamamlayacaklan tahmin ediliyor. Ancak bu süre içinde eldeki bilgilerin ışığı altında, insan sağlığı konusunda çok büyük atılımlann gerçekleşeceği belirtiliyor. # Bilim adamlanna göre bir insan DNA'sını oluşturan 3.1 milyar kimyasal "harf "in gizinin çözülmesi, Apollo uzay gemisinin Ay'ın yüzeyine insan bırakması kadar önemli bir gelişme. • 9. Sayfada BtYOTEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ Sermayenin iştahı kabardı # tnsanın gen haritasının çıkanlmasının ardından sermaye bu gelişmeyle nasıl kâr edileceğini tartışmaya başladı. Uzmanlar, insanın gen haritasının çıkanlmasının biyoteknolojiye yatınm yapanlara yeni ufüklar açacağını belirttiler. # Tıpta yaşanan devrimin ekonomide, 1970'lerde bilgisayar teknolojisinin yarattığı değişime benzer bir sonuç doğuracağı ve gelecek yıllann genetik ekonomi çağı olacağı öne SÜrÜlÜyor. • 13. Sayfada 'Insanrinciti'nepotis copu İHD tstanbul Şube Başkanı Eren Keskin, tHD'likr. ÖDP yönetkileri ve tutuklu yakınlanndan olu- şan bir grup, dün saat 1230 sıralannda Bayrampaşa Cezaevi önüne gelerek 'hücre (F) tipi cezaev- lerine karşı birlik zinciri' oluşturmak istedi Güvenlik güçlerinin 'dağılın" uyansma uymayan gru- ba çevik kuvvet müdahak etti. "Hücre tipi ölümdür, girmeyeceğiz", "Analann öfkesi katilleri bo- ğacak" sloganı atan İHD'Her ve tutuklu yakınlan dövülerek gözaltuıa almdı. Daha sonra üzerleri- ne "Analann öfkesi katiUeri boğacak" sloganlan yazdı önlüklcr gjyen "Halkevleri Grubu' da sk> ganlarla hücretipicezaevlerini protesto etti. Güvenlik güçleri bu gruba da müdahale ederek gözaJ- üna aldı. SosyaKst tktidar Partisi, Istanbul Halkevleri ve tstanbul L niversite Öğrencileri Koordi- nasyonu yapüğı açıklamalarla poUsin rutumunu kınadı. (Fotograf: HATtCE TUNCER) Bilim adamlarından uyarı 'Gen aynmcılığı engellenmeli' # tnsanın gen haritasının çözülmesinin suiistimale açık oldugunu belirten bazı bilim adamlan, dünyayı bir genetik aynmcılık tehlikesinin bekJediğini öne sürüyor. Ingiltere'de gazeteler, buluşu 'başan' olarak ele alırken Metro gazetesi, bazı bilim adamlannın, buluşun yaratacağı olumsuz etkilere de işaret ettiklerini duyurdu. # Dr. Tom Shakespeare, "Kimin bizim gen haritamızı tümüyle bilmeye hakkı var" sorusunu yöneltti. Shakespeare, bu bilginin işveren, sigorta şirketleri ve devlet tarafından doğru ve hakkaniyet içinde kullanıhp kullanılmayacağından kimsenin emin olamayacağını belirterek "Eğer kişi ve kurumlar bilgiyi bireylere karşı, haklannı çiğneyecek şekilde kullanırsa ne olacak" diye sordu. • 9. Sayfada Türkiye Bilimler Akademisi 'Hukuksal boyut — acilen düzenlensin' # Türkiye Bilimler Akademisi'nde ortak açıklama yapan bilim adamlan, bilimsel etik ve hukuksal açıdan "acil" düzenleme isterken "Bu evrensel buluş bütün detaylanyla tüm bilim adamlanna ait olmalıdır" görüşünü dile getirdiler. # Türkiye'nin biyoteknoloji konusunda yıllar önce atması gereken adımı atamadığını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Öztürk, "Kısa sürede atılabileceğinden de emin değilim. Aslında projenin vaat ettiği yeni umutlardan bahsederken 'Zenginin malı fakiıin ağzıru yorarmış' psikolojisi içindeyim" dedi. • 9. Sayfada — — Atina-Moskova yakınlaşması Egeye # Moskova'ya resmi ziyaret düzenleyen Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantin Stefanopulos'la yaptığı temaslarda Atina'nın Ege politikalarını "alkışladığını" belirten Putin, iki ülkenin askerı. teknik ve enerji alanlanndaki işbirliğıni geliştirme kararı aldiğını da açıkladı. , # Atina-Moskova yakınlaşmasını aynntılanyla izleyen Türkiye. Putin'in uyguladığı politikaların bölgesel çıkarlannı olumsuz etkileyebıleceğı değerlendirmesini yapıyor. • //. Sayfada AGSK Cem'in zor kararı # AB'nin, AGSK'nin karar alma mekanizmalanndan dışladığı 6 NATO üyesi ülkenin, AGSK Koordinatörü Javier Solana ile bir araya gelmesini sağlamak üzere Brüksel'de yapılacak toplantı konusunda Ankara henüz kesin karannı vermedi. "T" # Ankara, Norveç'in girişimiyle 3 Temmuzya yapılması planlanan toplantının ne yarar sağlayacağını anlamaya çahşıyor. Cem'in de bu konuyu İKÖ zirvesi dönüşüne bıraktığı j bildiriliyor. ş I 5. Sayfada TGC'DEN JIEKELLE3ME UYARISL M19. Sayfada KÖYE DÖNÜŞ PROJESİ İÇİN 2.8 TRİLYON • 4. Sayfada EMEKÇİLER IŞ BIRAKTI B 6. Sayfada BOBSA | DOLAB 1 MABK | ALT1N ûOOn 14J63 O OiûODûn 922JK0 Oncetu Dun 5.700.000 Oncetu 5.71O.0O0 Biikaıılıktaıı şeriatçı basına suç duyurusu Haber Merkezi - Adalet Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı'nın başvurusu üzerine, emekli Oramiral Güven Erkaya'nırı yaşamı- nı yitırmesinin ardından ya- pılan yayınlar nedeniyle şe- natçı Akit ve Yeni Şafak gazeteleri hakkınıia Istan- bul Cumhuriyet Başsavcı- lığı'na suç duyurusunda bulundu. Genelkurmay Başkanlığı, şeriatçı basının emekli Oramiral Erkaya ile ilgili yayınlanna sert tepki göstermiş, yayınlan "TSK'ye karşı yalânlarla dohı hain propaganda" ola- rak nıtelemıştı. • Arkası Sa. 19, Sü. l'de t D t N U t D N B U U N Hilinmeyen İ Ozal maddı manevi cemaatleri desteklemeyi sürdürdü. Emniyet güçlerince aranan Fethullah Gülen yakalandığmda devreye girip serbest bıraktırdı. Gülen'i gözaltına alan Burdur Emniyet Müdürii, ertesi gün Erzurum'a tayin edildi. R P , tarikat ve cemaatlerle uğraşmaktan vazgeçiyor. RP'nin yeni hedefi. sokaktaki insanlara ulaşmak. Erbakan, Turgut özal'm el ahından dnri kesimleri kaDandınnasından memnun: '"Özal bızım tarlamıza tohum atıyor, bize ürün venyor." RP'nin yüzlerce hatıbı Türkıye'yı karış kanş dolaşarak partıyı toparlamaya gınştı. Bu hatıplenn başını Bülent Annç. Recep Tayyıp Erdoğan ve Şevki Yılmaz çekiyordu. Şevki Yılmaz, hatıplerin arasında en sivrilen isim oldu. Oral Çalışlar, Tolga Çelik, Ergun Gümrah araştırdı... 8. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog