Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

*S5£'Ç^8RM«flg?gŞS ÇAĞDAŞ YAYINLARI >e CÜMHURİV ET KİTAPLARINDA %50'VE VARAN İNDİRİM e-posta adresımtz ckk@ıxır com tr ÇağPazartamaAŞ Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-istanbul Te) (212)514 01 " umhuriyet Cumhuriyet INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com 77. YIL SAYI: 27292 / 250.000 TL j(DV4 KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 27 HAZİRAN 2000 SAU H H t PENGU ADASI -I- Çeviren: Bekir Karaoğlu Fransa'nın, Voltaire'i anımsatan biranlatım biçimi ve gulmece duygusuyla yazılmış öyküsü... Anatole France'ın en guzel yapıtlarından... Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... PENGUINLER ADAS1 1 MAHMUT ESAT BOZKURT ATATURK IHTILALI -III- Mahmut Esat Bozkurt'un bu önemli bilimsel çalışmasını okurlarımıza sunmayı tarihsel bir görev sayarız... Cuma günü Cumhuriyet İe birlikte... BM Ikinci Sosyal Kalkınma Zirvesi'nde soruna çözüm üretilmemesi eleştirildi Yoksııllıık itirafı Annan: Kalkınma- nın önkoşulu insa- na yannm yapmak. 1 tkıncisi düzenlenen yoksulluğu önleme zırvesinde, 1995'te lıderlenn görkemli hedefler belırlemesıne karşın 5 yılda dünyadakı yoksullann sayısmın yüzde 20 arttığı ifade edildi. Ilk zırvenin ev sahibi Danimarka'nın başbakanı "venlen sözlerin yerine gelmediğini" söyledi. BM Genel Sekreteri Annan, dünyadakı yoksulluğun önlenmesınde zengin ülkelere vazgeçılmez roller düştüğunü vurguladı. Annan, yoksul ülkelerin borçlannın etkin şekilde azaltılması ya da silinmesi gerektiğini belirtti. OECD liste yayımladı Vergi cennetleri göz hapsinde # Ekonomik îşbirligi ve Kalkınma Örgütü dünya çapında şüpheli para hareketlerine ^yataklık eden "vergi cennetlerinin" listesini •"'yayımladı. OECD, listede yer alan bölge ve . ülke yönetimlerine, şüpheli sermaye • hareketlerine merkezlik etmeye son vermeleri için 12 ay süre tanıdı.B 6. Sayfada Eczacıbaşı'nın iş dünyasına çağrısı 'Demokrasi için uğraşmalıyız' # Paris'te OECD Bakanlar Konseyi'ne paralel olarak düzenlenen FORUM 2000 toplantısmda konuşan Bülent Eczacıbaşı, iş dünyasının kendi işiyle uğraşmakla yetinmeyerek "demokrasinin pürüzsüz işlemesi için" inisiyatif göstermesi gerektiğini söyledi. • 6. Sayfada EMİNE KARAKİTAPOĞLU CENEVRE-Bırleşmış Mılletler Genel Sek- reten Kofl Annan. kalıcı bır ekonomik kal- kınmanın onkoşulunun "insana yannm yap- mak" olduğunu belırterek. gehşmekte olan ulkelen eğıtım, sağlık ve sosyal güvenlık ko- nulanna ağırlık vermcye çağırdı Fakırlığın önlenmesı ve sosyal kalkınmanın gerçekleş- tirilmesı ıçın düzenlenen zırvenin açılışında konuşan Annan, ekonomik ve sosyal refahın birbınnden ayn düşünülemeyeceğine dikkat çekerek, "Ekonomik başan oimadan ülkele- rin. vatandaşlannın bütün sosyal gereksinme- lerini karşılamalan beklenemeyeceği gibi, va- tandaşlann sorunlannusosyal gereksnmeîeri- ni görmezden gelen bir ülke de başanh sayü- maz" dedı. îlkı 1995 yıhnda 1 tf devlet ve hükümet baş- kanının katılımıyla Köpenhag'da gerçekleşü- rilen Ikinci Sosyal KalkınmaZırvesı, BM'nin Avrupa Merkezı'nde dün başladı BM'nın yoksullukla mücadelede sağlanan ılerlemele- n gözden geçırmek ıçın topladığı bır haftalık zırvenin ilk günü "acz itiraflanyla" başladı BM Konferansı'nda vanlan kararlann uygu- lanmasında alınan sonuçlan değerlendırrnek ıçın yapılan toplantmın ılk günü, bu konuda "pek de bir şcy yapdmadığT ıtıraflanna sah- ne oldu. Ilk zırvenin ev sahıbı Danimarka'nın başbakanı floul Rasmussen açıhşta yaptığı ko- nuşmada, "5 yıl önce verilen sözlerin yerinegeJ- mediğini'* belırterck. "çok üzgün olduğunu" söyledi "Sosyal Kalkınma ve Otesi İçin Dün- ya Zirvesi: Küreselleşen Dünyada Sosyal Kal- kmmayı Herkes İçin Gerçekleştirmek" başlı- ğını taşıyan zırvenın açıhşında bır konuşma yapan BM Genel Sekreten Annan, dünyada- UArkasıSa.6,Sü.8'de Genlerin sırnnın çözülmesiyle tıpta yeni bir devrim yaşandı Yaşam sınvsı ıı:/f\tıaık# 16 ayn merkezde yürütülen araştırmalarda insan genlerinin yüzde 97'sinin çözüldüğü ve bu genlerin yüzde 85'inin de doğru şekilde sıralandığı belirtildi. # Bill Clinton ve Tony Blair tarihin en büyük buluşlanndan biri olarak nitelendirdi ' tngiltere'de gen araştırmalanru yürüten bilim adamı John Harris, gelecekte insanlann 1200 yıla kadar yaşayabileceklerini açıkladı. LONDRA (AA) - Ingılız ve Amenkalı bılim adam- larının ınsan vücudunun gen haritasını çözdüğune daır açıklama. araştırmanın Ingıltere ayağını gerçekleş- tiren Sanger Genetik Araş- tırmalar Merkezı ve araş- tırmalara katkıda bulunan Wellcome Vakfi tarafından yapıldı. UArkasıSa. 19,Sü.3'te S A t D - İ N U R S İ ' D E N B U U N E Bilinmeyen İSLAM Cemaatlerin gerçek lideri Özal : Yılmaz Yalçıner uçak kaçınnca, Erbakan tekrar içeriye alınıyor. Yalçıner kımilerine göre kahraman, kimilerine göre ajan. MSP'li gençleri etkileyen bir akım: Partisizlik hareketi. Onlara göre, parti ile hiçbir şey olmaz, îran devrimi gibi bir devrim gerekli. 8. Sayfada Genelkurmay, şeriatçı basının Erkaya ile ilgili yayınlanna sert tepki gösterdi 'Çarpık zîhııiyet sahipleri^1 # Güven Erkay&'nın yaşamını yitirmesinin ardından şeriatçı basın organlannda yapılan yayınlar, TSK'nin sert tepkisine neden oldu. Genelkurmay, şeriatçı yayın organlannın kin kusarak orduya nifak sokmaya çalıştıklannı vurguladı. •"Çarpık zihniyetli" olarak nitelenen irtica odaklanyla mücadelenin ^asal zeminlerde sûrdürüleceği belirtildi. V ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Genelkurmay Başkanlığı, emeklı Oramıral Güven Erliaya'nın yaşamı- nı yitirmesinin ardından ırüca odak- lannın şeriatçı basın organlannda ya- pılan yayınlan "TSK'ye karşı yalan- larla dolu hain propaganda" olarak nıteledı. Şeriatçı yayın organlannın kın ku- sarak orduya nifak sokmaya çalıştık- lannı vurgulayan Genelkurmay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde devamldığın esas olduğuna ışaret ederek, emeklı Oramiral Erkaya'nın şahsında 28 Şu- bat sürecıne sahip çıktığı mesajını bır kez daha yineledı. MArkasıSa.9,Sü.2'de ERKAYA'YA MUSSOLİNİ BENZETMESİ • 9. Sayfada Amiral son seferine uğurlandı 28 Şubat karariannın miman ve eski Deniz Kuvvetieri Komutanı emekli Oramiral Güven Erkaya, dün devlettöreniyle toprağa verfldL Geniş güvenlikönlemi altuıda >apılan cenaze törenine şeriatçı basın ahnmadı. Törende konuşan emekli Oramiral \iiral Be\ azıt, şeriatçı basının ya>ınlan üzerine, "Onlar dinci basm degiL onlar ahlaksız basın. Dinin bununla ilgisi yok. Bunlan şiddetle kuuyorum. Onlaruı belasını hiç şüphesiz Tann vere- cektir" dedL Cenaze törenine, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kı\Tikoğlu, hükümeti temsilen devlet bakanlan Hasan Gemici, Edip Safter Gaydah, Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu. kuvvet komutanlan, MGK Genel Sekreteri Orgeneral Cumhur Asparuk, CHP lideri Altan Öymen, çok sayida eski ve yeni pariamenter, askeri ve mülki erkân, sanatçılar, medya mensuplan ve vatandaşlar kankn. • 9. Sayfada Turizmin Timut yıİF # Tunzmcılerin "kayıp yıl" ılan ettıklen 1999 turızm sezonunda yaşanan düş kınklığı sonrası, umutlann bağlandığı 2000 yıhnda Antalya ve Istanbul'dakı doluluk oranı yüzlen güldürüyor. • Arka Sayfada BORSA DOLAR Dun 14.632 Öncekı 14.931 623.200 Öncekl 621 25O Aydınlardan anayasa önerişi MARK ^ > Dun 298.2OO Oncekı 298.900 ALTIN Dun 5.710.000 Oncekl 5.735.OOO TOKTAMIŞ ATEŞ'IN 'ARAYIŞ' KÖŞESİ • 77. Sayfada # Türkiye'nin önde gelen anayasa profesörlerinin de aralannda bulunduğu 23 aydın, 2000 'li yıllara tüm yurttaşlann sevgisini kazanan yeni ve çağdaş bır anayasa ile girilmesi amacıyla öneriler metnı hazırladı. # Metin, anayasanın otonter devlet anlayışmı çağnştıran başlangıç bölümünün tümden değiştirilmesini, ölüm cezası ve YÖK'ün kaldınlmasını, erkek ve kadın eşitliğınin anayasal güvence altına alınmasını da içeren bir dizi değişıklık önensını kapsıyor. tstanbul Haber Servisi - Aralann- da Türkiye'nin önde gelen anayasa profesörlennın de bulunduğu 23 ay- dın taranndan hazırlanan anayasa de- ğışıklığı önenlen kamuoyuna sunul- du. Türkiye'nin 20O0'lı yıllarda tum yurttaşlann sevgısını kazanan yeni ve çağdaş bır anayasa ile yaşamasını amaçlayan önenler m#nı, anayasa- nın otonter devlet anlayışını içeren başlangıç bölümünün tümden değiş- tirilmesini, ölüm cezası ve YÖK'ün kaldınlmasını, erkek ve kadm eşitli- ğinın anayasal güvence altına alın- masını, anayasanın özgürlüklen "sı- nırlayıa'' değıl, "koruyucu" nıtehğe dönüştürülmesını de içeren bır dızı değişıklık önensını kapsıyor. Anaya- sa Mahkemesı'ne kışısel başvuru hakkının tanınmasını, ısım vermeden Kürtçe dıl yasağının kaldınlmasını da öngören ve sıyası partılerin kapa- mArkasıSa.l9,Sü. 3'te Iktidarda yeni bunakm # Içişleri Bakanlığı'nca hazırlanan ve aralannda Istanbul, Ankara, Izmir'in de bulunduğu valilik ve emniyet müdürlüklerinı içeren geniş kararname, ANAP ile MHP'nuı özellikle 3 büyük kente atanacak ısımler üzenndeki anlaşmazlığı nedeniyle askıya alındı. Kararname taslağına göre, Erol Çakır merkeze almıyor, Kemal Iskender Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na • atanıyor. • 19. Sayfada ; i— t Fatima'nıri 3.SİİTI hâlâ sır • Vatikan. dün düzenledığı basın toplantısıyla aylardır tartışma yaratan sırn resmen açıkladı. Basın toplantısmda, Fatima olayı sadece Katolik kılisesme, dındarlara yardım etmek olarak yorumlanırken 3. sırnn Ağca'nın Papa'ya düzenlediği suikastla bır ilgısfolmadığı vurgulandı. • 10. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY prta Asya ile (kinci On Yıl... 20OO'lı yıllarta birlikte Orta Asya cumhuriyetlerinin bağımsızlık yıldönümlerinin başındaki rakam, tek de- ğil ikı haneli olacak. Bu ülkelerle ilk on yıl içinde kur- duğumuz ılişkilenn artılannı eksilennı, duyguları ön plana almaksızın ortaya koyamazsak, ıkinci on yılı MArkasiSa.l9,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog