Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞYAYINLARI ve CUMHURİYET KİTAPLARINDA %50'YEVARAN İNDİRİM e-posta adresımız ckk®ıxır com tr Çağ Pazariama A Ş Türkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağalo$liJ-lstanbul Tel (212)514 01 96 Cu mhur iye7 7 . Y1L SAYI: 27288 / 250.000 TL (KDV>ç,nde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) H H t MAHMUT ESAT BOZKURT ATATÜRK İHTILALI - II Mahmut Esat Bozkurt'un bu önemli kitabını okurlarımıza sunmaktan büyük kıvanç duyarız. Bugün Cumhuriyet'le birlikte... PFNGUENLER Çumhuriyet iJ^TERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com 23 HAZİRAN 2000 CUMA NCE PENGUENLER ADASI - I Çeviren: Bekir Karaoğlu Fransa'nın, Voltaire'i anımsatan bir anlatım bıçımi ve gulmece duygusuyla yazılmış öyküsü... Anatole France'ın en guzel yapıtlarından... Salı günü Cumhuriyet İe birlikte... SAİD-İ NURSt'DEN BUGÜNE Bilinmeyen İSLAM Erbakan emir verdi: "Fethullah Hocamıza sahip çıkın" Eygi ve Kısakürek, Erbakan'ı tslamcılann liderliğine layık görmüyorlar. Necip Fazıl ve M. Şevket Eygi'ye kızan MSP'liler, onlann gazetelerini boykot ettiler. MSP'lilere göre Fethullah Gülen diğer Nurcular gibi değildi. Aslında MSP'liydi. Ancak açıkça siyaset yapmıyordu. 6. Sayfada M. Şevket Eygi sorularımızı cevapladı: "lslami kesimdeki bazıradikal,militan, köylü kültürlü kişiler devlet düşmanlığı yaparak hata ediyorlar." Oral Çalışlar, Tolga Çelik, Ergun Gümrah araştırdı... Yann Cumhuriyet 'te. Sezer: Çözümün adı honfederasyon # Cumhurbaşkanî Rauf Denktaş'ın davetlisi olarak ük dış ziyaretini Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştıren Cumhurbaşkanî Ahmet Necdet Sezer, Kıbns sorununa bulunacak en gerçekçi ve yaşama geçirilebilir çözüm şeklinin konfederasyon olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanî Sezer, KKTC'nin 17 yıl önce kurulmuş bir gerçek olduğunu, Güvenlik Konseyi'nin bu gerçeği gcz ardı edemeyeceğini söyledi. • 5. Sayfada TEMA'nın raporunda, IMF politikalannın yeni ve ağır sorunlara neden olacağı belirtildi Tanm foitiriliyor> TEMA'nın çahşmasında, 2002 yılında ürün desteklerinin tamamen kaldınlacağı ve üretimin uluslararası piyasa koşullanna bırakılacağı belirtildi. • IMF ve Dünya Bankası programlannın temel amacının ekonomik ve mali istikrar olduğuna işaret edilen çahşmada, "Tarımla ilgili öngörüler bu amaca endekslendiği için Türkiye tanmının gelişim hedeflerini karşılamaktan uzaktır" denildi. Küçük işletme egemen 'Üretici örgütlenmeli' # TEMA'nın "Türkiye Tarımı ve Üretici Orgütlenmesı" konulu çalışmasında, Türkiye tanmında örgütlenme düzeyının çok düşük olduğu belirtildi. Çahşmada, üreticınin, emeğının hakkını almasının, örgütlenmesine bağlı olduğu vurgulandı. B 19. Sayfada Hayvancılık Kongresi Sezer, yapısal reform istedi # 20 yıl sonra toplanan Hayvancılık Kongresı'nde, Türkıye'nin hayvancılık pohtikasında da IMF'ye teslun olduğu vurgulandı. Cumhurbaşkanî Sezer, Türkiye'nin bazı ürünlerde dışa bağımlı duruma gelmesının üzüntü venci olduğunu söyledi. M19. Sayfada Baro Sezer'e başvuruyor Bergama'da izinhukuksuz # Izmir Barosu Başkan Yardımcısı Ahmet Okyay, Eurogold'un çahşmalarının mahkeme karan ıle durdurulduğunu anımsatarak baronun ıdari binmler hakkmda gereğınin yapılması için Cumhurbaşkanî'na başvurma karan aldığını açıkladı. • 3. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğai Varlıklan Koruma Vakfı (TEMA), Uluslara- rası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası polı- tikalan doğrultusunda ortaya konulan tanm programının yeni ve ağır sorunlara yol açaca- ğmı ortaya koydu. TEMA'nın çalışmasında, 2002 yılında ürün desteklennın tamamen kal- dınlacağı ve üretimin uluslararası piyasa ko- şullanna bırakılacağı belirtildi. Bütçeye daha fazla malı yük getırecek olan doğrudan gelir desteğı sıstemınin de kısa sürede kaldınlaca- ğına dıkkat çekılen çahşmada. "Biryandan ve- rilen para tanm dışı amaçlara harcanacağın- dan sektörün gelişimine katkı sağlamayacak, bir yandan da tapu karşıbğı para alan Idtlenin esasen zor koşulİarda devam ettiği üretimden vazgeçmesi, toprağını terk etmesi ve sonuçta çok ciddi üretim azalması gibi son derece ağır yeni sorunlara yol açacaktar" uyansı yapıldı IMF ve Dünya Bankası programlannın te- mel amacının ekonomik ve mali istikrar oldu- ğuna işaret edilen çahşmada, "Tanmla ilgili öngörüler bu amaca endekslendiği için Türki- yetanmının gelişim hedeflerini karşılamaktan uzaktır" denıldı. IMF'ye güvence olarak ve- nlen nıyet mektubu ve tanmda yeni düzenle- meler ıçm venlecek proje kredısınin karşılığı olarak dayatılan Dünya Bankası tanm progra- mı önerilennın özünde, "Türidye'flin kamu fi- nansman açığının önemli ölçüde lanmsal des- teklemelerdcn ka\ naklandığı. dola\ısı\la bu desteklerin kaldınlması gerektiği" duşüncesı- nın yattığı kaydedıldı "İanm refonnu" olarak nıtelendınlen ön- görülenn Türkiye tanmı açısından gerçekçi olmadığı ve yeni sorunlara yol açacağı kayde- dilen raporda, şu belırlemelere yer venldı: MArkasıSa. 19, Sü. l'de MHP lideri Bahçeli oy kullanmazken DYP'liler oylamaya katılmadı, FP ise bölündü Mecüs Mesut Yıbnaz'ı aldadı ÇETELEB SAVAŞI ÇafacCya karştiık gecikmedi # Çete liden Alaattın Çakıcı ve "Karagümrük çetesi" arasında Kartal Cezaevi'nde söz düellosuyla başlayan kanlı hesaplaşma sürüyor Nuri Ergın'in küçük kardeşi Zeynel Ergin, Karagümrük'teki bir restoranın önünde Çakıcı'nın adamı olduğu belirtilen bir kişının düzenledığı sılahlı saldın sonucu yaralandı. Restoranda çalışan Mustafa Kamil Erdoğan ise yaşamını yitirdi. # Saldınnın ardından Ergın, bu olayın ıntikamının aluıacağını söyledi. Bu açıklamadan sonra silahlar bu kez tstanbul Yenikapı'da konuştu. Yenikapı'dakı bir restorana düzenlenen saldında da Hacı Hasan Pençe olay yennde ölürken 4 kişi gözaltına alındı. • 8. Sayfada Senlİk *** Avrupa Futbol Şampiyonasrnın ilk bölümü geride kakfa. Kiıni sevindL kimi üzüMü. Ancak bir gerçek varki futboisev- gisi her şeyin üstüne çıkü. HoUandalılar ve Fransızlar, vapöklan ilginç makvajlaria med>anın U- gi odağı ohırken İngiltere, Almanya ve Belçika'nm eİenmesi, •holiganizmin" temposunu düşür- meye yettL Ulusal takımnmz ise yarm oynayacağı Portekiz maçı için Amsterdam'a geçti. BORSA Dün 14.885 önceki 14.669 MARK Dün 299.OOO Onceki 300.000 DOLAR f>LJDün 620.500 önceki 619.3OO ALTIN CrDün 5.75O.OOO önceki 5.72O.OOO Aleviler AB gündeminde • AB Komisyonu'nun, Kopenhag kriterleri çerçevesınde Türkiye'deki Alevilerin sorunlannı gündemine alması, Türkiye ıle AB arasmda gerginlik yarattı. Dışişlen Bakanlığı'nın AB Temsüciliği'ne "Türkıye'nin hassasıyetinı" iletmesi üzerine, AB Komisyonu Türkiye Temsilcisı Karen Fogg, kendı daveti ile gündeme gelen toplantıya katılmadı. \ Temsilcilik dışında gerçekleştirilen görüşmede, Alevi toplumu temsilcileri, AB Komisyonu Türkiye Masası uzmanlanndan Patrick Sımmonet'ye, Türkiye'nin tartıştığı sıyasi reformlara ilişkin görüşlerini ve karşılaştıklan sorunlan anlattılar. Alevi temsilcileri, komisyona " Türkiye'de din-devlet ilişkisi" konusundakı görüşlerini içeren bir rapor da verdiler. • 4. Sayfada Ecevit: Sonuç OİUmlU ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın Yüce Divan'a sevkine karar veren SEKA soruşturma komısyonunun raporu TBMM'de I72'ye karşı 215 oyla reddedıldi. 6 milletvekilinin çekimser kaldığı oylamada 107 MHP milletvekilinin Yılmaz'ın Yüce Divan'a gönderilmesı yönünde oy kullanması dıkkat çekti. DYP'li mılletvekıllennin katılmadığı oylamalarda, FP'nın yanı su^ iktidar partileri de bölündü. Başbakan Bülent Ecevit, sonucu 'olumlu' olarak değerlendirdi. Fazllet Partlsl'nden önerge Yılmaz'ın Yüce Divan'a sevkine gerek olmadığına karar verilen Türkbank soruşturma komisyonu raporu görüşmelen sırasında FP'lilenn verdığı Yüce Divan'a sevk önergesi de I24'e karşı 239 oyla reddedildi. Genel kurulda dün 5'i Yılmaz'la ilgili olan 7 soruşturma komisyonu raporu görüşüldü Meclis, eski CHP mılletvekili Mustafa Kul ile FP'li Necati Çelik'i de akladı. • 19. Sayfada TÜSİAD İSTtŞARE KONSEYİ Iş dünyasından hükümete uyarı # TÜSİAD Istişare Konseyı Toplantısı dün Istanbul'da yapıldı. Iş dünyası Türkiye'nin olası bir erken seçimi kaldu^mayacağını belırterek yapay knzlerin ekonomıye zarar vereceğinı vurguladı. TUSlAD YİK toplantısuım ardından düzenlenen öğle yemeğmde konuşan Demirel, istıkrarın sağlanması gerektiğinı söyledi. • 9. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Zoo-Politik! Türkiye'nin çevresiyte ve Baft'yla ilişkileri söz konu- su olunca, söze şu terimle girilir Jeopolitik durum! Bir ülkenin coğrafi konumu, nüfusu, ekonomisi bir araya gelir ve bu tenmin içinı doldurur. Biz de sık sık jeopolitik durumumuzla övünürüz. Toplumbıhmcıler, strateji uzmanlan bunayenı ekleryapıyorlar. Bolge ılış- kilerindebaşrolpetroldürdiyenler, "petro-politik" ta- • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog