Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

.21 HAZİRAN 2000 ÇARŞAMBA CUMHURİYET Necmettin Erbakan, imam hatip okuUannuı açılmasıyüzünden Süleymancüann hücumuna uğra Nur cemaati içinde parti tarüşması ve bölünmesi sürerken tarikat gençlere eğitim veriyordu. Türkiye'nin çesirli verlerindeki kamplara abnan öğrencilerin eğhıminde disiplin ve itaat ön planda tutuluyordu. Verilen dini eğfâm çocuk yaşlardan başbyordu. SüleymancılardanMSP'yesavaşŞAİD-1 NURSİ'DEN BUGÜNE Bilinmeyen ; İSLAM - 4 - ORAL CALIŞLAR . TOLGA CELİK . ERGUN GUMRAH • CriP-MSP hükümeti kurulduktan sonra Af Kanunu gündeme gelince Yeni Asya camiası ve diğer dini çevreler ayağa kalktı. Mehmet Şevket Eygi, çıkardığı 'Büyük Gazete'de Erbakan için ağır yazılar kaleme aldı. • Eygi, isim vermeden Erbakan için şunlan yazıyordu: "Gurur, kibir, nefsaniyet, riya, nifak içindesin. Ve }şjn kötü tarafı, bütün bu helak edici sıfatlara dindarlık perdesi altında sahipsin. Etrafına üç-beş safdil ve tecrübesizi toplamışsın ve onlara liderlik taslıyorsun. Başkanlık elinden gidecek diye korku ve telaş içindesin. Mütevazı ol, manyaklığı terk et!.." 12 Mart darbesinin olduğu günlerde Yeni Asya cemaatinın lideri Zübeyir Gündüzalp öldü (2 Ni- san 1971). Otorite, kontrol ve yönetme kabiliyetine sahip Zübeyir Gündüzalp'in boşluğu doldurulacak gibi değildi.Cenazesi çok kalabahk oldu. Fatih Camii ve avlusu cenazeye katılan binlerce kişiyi almadı. Tahiri, Sungur, Bayram, Abdullah, Hüsnü, Hulu- si, Mehmet Feyzi, Bekir Berk, Mehmet Kutlular, Kırkuıcı Hoca, Fethullah Hoca ve Osman Demirci gibi Nurculann önder ısimleri cenazeye katıldılar. Yeni Asya cemaati için "Bundan sonra ne ola- cak" kaygısı başladı. Bekır Berk, Kutlular, Fınncı, Birinci ve diğerleri bir araya geldiler. Yeni Asya ce- maatinın yönlendirilme işıni "meşverede" yüriit- me karan aldılar. Bu toplantılarda Mehmet Kutlu- lar ön plana geçti. Gazete, yaymevi ve "ictimai me- seJeteri" o yûrütecekti. Mehmet Fırıncı, cemaat ile diğer gruplar arasındaki irtibatı sağlayacak kişi ola- caktı. Gazete, Yavuz Bahadıroğhı, Mustafa TunceL Mûmine Güneş, Mehmet Dikmen, Cemal Uşşak, thsan Atasoy gibi isımlerle takviye edildi. Yayıne- vi kitap yayınına hız verdi. Bütün ülke çapında ders- hane açma, kamp kurma çalışmalan genişletildi ve bu konuda büyük bir hareketlenme yaşandı. Fethullah Cülen hapse atılıyor 12 Mart yönetiminin Nurculan kollamasına rağ- men tzmir'de Fethullah Gülen ve Mustafa Birlik tu- tuklandı. Bekir Berk onlan savunmak için Izmir'e gitti, itiraz dilekçelerini yazdıktan sonra Balıke- sir'e geçti ve orada bir Nur ayini sırasında yakalan- dı. Tutuklanan Bekır Berk, Izmir Sıkıyönetim Ko- mutanhğı'na sevk edildi. Bademlı Asken Hapisha- nesi'nde Nurculuktan içeriye alınan 4 gruba men- sup 53 kışi vardı. Bekır Berk ve diğerleri açıkça Nurcu olduklannı söyleyip müdafaa yaparlarken Fethullah Gülen ve Mustafa Birlik, Nurcu oldukla- nnı gizlediler. Ama bunun bir faydası olmadı; Be- kir Berk 1 yıl ceza alırken Fethullah Gülen ve Mus- tafa Birlik 3 'er yıla mahkûm edildi. Diğerleri ise be- raat etti.Bunun dışında 12 Mart darbecileri Islam- cılann üzerine pek gitmedi. 1961 Anayasası'nın sağladığı özgürlükleri yok etti. Dini çevreler rahat hareket ettiler ve her grup, çalişmalanm alabiidiğı- ^ıeliızTandırdT. Cenerallerden Erbakan'a: TürKlye'ye dön, partlnl kur 12 Mart muhtıracılan, MNP'yi kapatmalanna rağmen dini, komünizme karşı panzehir olarak gö- rüyorlardı. MNP'liler de partileri kapatılmış olma- sına rağmen darbecilere karşı değillerdi. Hatta MNP'li Hasan Aksay, "12 Mart'ta ordumuz yeti- şip anarşiyi durdurmasaych, mevcutsryasilerin elin- de millet ve memleketimiz bir uçuruma yuvarlanır- dı" şeklinde konuşuyordu. 1972 yılında iki genera- lin Isviçre'ye gıderek Erbakan'ın ülkeye dönmesi- ni sağladıklan iddia edildi. Erbakan'a bir şey ya- Necip FazüKısakürek: Necmettin Erbakan 'ın boynıı vurulmalı MSP'nin fıkir babası sayılan ve MSP kitlesinin ideoloğu kabol edikn Necip Fazd Kısakürek de MSP'ye karşı öfkeliydi Eleştirüeri Mehmet Şevket Eygi kadar acımasız ve ağırdL Ona göre, Erbakan 'Şeriaön başbeia»*ydj, delivdive"ruh hastası'ydı. Hatta Erbakan *boynu vurulması gereken' biriydL. Şöyle dryordu Kısakürek: "Söyletmen vurun!. gibi bir yobazhğa düşmenin hak oiabüeceği bir \azi>et var mıdır, olabilir mi? Vardır ve olabilir! Bedahet haiinde bir vkdan sesi olarak 'vurun. susturun!' nidası yalnız Baülı susturnıakta hak kazanır. Söyletmen vurun! Bu adanun ne söyleyeceği, ne söyleyebüeceği evvelden malumdur. Lisaıu. üslubu. lügatçesu diyalektiği, kıyas unsurlan. hokkabazhğı, hicabsızlığı, vicdansizhğı, gerçekleri tersine çeviriş ve çevresine yutturuşh le çepçevre bir malum.- Söyletilmeden, söz söylemeden manevi boynunun vurulması gereken tek adam odur. Nasıl öteceği evvelden bilinen kargava söz hakkı verilmez." (Rapor 7/9, sayfa 180-181, Büyükdoğu Yayınlan). Necip Fazıl bununla da kalnıadı. MSP'nin yayın organı MilB Gazete'ye "Erbakan'ın Tımarhanesi'", Milli Gazete'de çahşanlara da "Erbakan Tımarhanesinin DetilerT diyen yazılar yazdı. "Necmettin Erbakan tımarhanesinin zavalü delikri!.. Size aayorumL" (Rapor 7/9, sayfa: 73, Büyükdoğu Yayınlan) Mehmet Şevket Eygi de gazetesinde aynı tarzda saldınlannı sürdürdü. Bir yazısuıda Erbakan'ı manyakhktan megalonıanyakhğa terfi ettirdL "tslam cephesi bir mih/onluk bir orduya benziyor. Bunun 500 bini büyük mûcahh mareşal rütbesinde. 100 bin orgeneraL, 80 bin korgeneral, 70 bin rümgeneraL, 60 bin tuğgeneraL. Nihayet geriye birkaç yüz rütbesiz nefer kahyor. Evvda bu gülünç duruma son vereceğiz. Bir tek mareşal, birkac kurmay~ gerisi haatkâr asker. Ama megaiomanyak mareşal istemiyoruz." (Büyük Gazete, 2 Haziran 1976, sayı 8, sayfa: 14). Aynı tarz yaymlar Yeni Asya gazetesinde de görülüyordu. Daha önceleri siyasi konulara açıkça girmeme tavrma sahip olan Yeni Asya cemaati, Mehmet Kutlular idareyi ete aldıktan sonra tamamiyle bir parti yaym organı haüne geldi Yeni Asya gazetesinde MSP yerilmekte, AP övübnekteydL Gazetenin ve yuzarlannm boy hedefinde Erbakan ve MSP vardL pılması söz konusu değıldı, dılerse parti kura- bılecektı. MNP kapatılmasına rağmen parti yö- neticileri ve üyeleri hakkında herhangı bir iş- lem yapılmamıştı. MNP'liler aynı kadroyla 11 Ekim 1972"de Milli Selamet Partisi'nı kurdu- lar. Kaldıklan yerden 1973'teyapılacak seçim için bütün hızlanyla çalışmalanna devam etti- ler. Erbakan da Türkiye'ye döndü ve MSP"nin çalışmalanna katıldı. MSP'nin emanetçı lide- ri Süleyman Arif Emre'ydi. MSP'de Nakşi- Nurcu ittıfakı daha da genişledı ve bütün Islam- cı gruplar partinin çalışmalanna katıldılar. MSP bütün Türkiye'de hızla teşkilatlandı, köylere vanncaya kadar örgütlendi. Partinin görüşünü yansıtacak Milli Gazete 12 Ocak 1973'tekuruldu. Gazete MSPyı, MSPli aday- lan tanıttı ve partinin teşkılatlanmasına önem- lı katkılarda bulundu. CHP'de ise bır lıder değışikliği yaşandı. Yıl- lann politikacısı Ismet tnönü devnldi, Bülent EcevitCHP'nin lideri oldu. Ecevlt ve Erbakan * Yapılan seçimde CHP ve MSP başanlı oldu. Ecevit'li CHP oyunu yüzde 33.3'e çıkanrken ilk kez seçime giren Erbakan'ın partisi MSP de 11.8 oy alarak 48 millervekilliğı kazandı. MSP'nin aldığı bu sonuç bütün îslamcı çevre- leri mutlu etti. tslamcılara göre. Türkiye artık Müslüman olacaktı. AP, CGP ve MHP seçimin mağluplan oldu. Solcularla-İslamcılar ilk kez birhükümette yeraldı. Ecevıt başbakan, Erba- kan başbakan yardımcısı oldu. MSP'nin CHP ıle koalisyon kurması cemaat ve tarikat çevre- lerinde soguk duş etkisi yarattı. Yıllarca düş- man görülen. uğnına mücadele edilen CHP ile MSP, nasıl bırlikte olabilir görüşü yaygınlaştı. AP ile hükümet kurmak varken CHP ile hükü- met kurmak gafletti, davaya ihanetti. Bu eleştirileri en çok Yenı Asya cemaati di- le getirdi Ellerine MSP ile mücadele etmek için müthiş bır koz geçmişti ve bu kozu sonu- na kadar kullanarak diğer dini çevreleri de et- kilediler. Aynca sağ kesimin en büyük gazete- si Tercüman'ın dışında, Yenı Asya dini çevre- len etkıleyecek tek gazete konumundaydı. Cünkü 12 Mart. Yeni Asya gazetesine dokun- mazken Mehmet Şevket Eygi'nin Bugün ve Sabah gazetelerini kapatmış, Eygi de yurtdışı- na kaçmak zorunda kalmıştı. Eygi"nin yurtdışına kaçması ve bu yüzden dini çevrelerin gözünden düşmesi de Yeni As- ya cemaatine yaradı. CHP-MSP hükümeti kurulduktan sonra Af Kanunu gündeme gehnce Yenı Asya camiası ve diğer dini çevreler ayağa kalktı. Af Kanunu, on- lara göre komünistlerin af edilmesı demektı. MSP dini çev relerin yogun baskısıyla karşı kar- şıya kaldı. Nurcu kökenlı mılletvekillen, Ah- met Tevfik Paksu, Hüsamettin Akmumcu gibi ısimler ne yapacaklannı bilemez hale geldiler. Süleyman Demirel de, Erbakan ve arkadaş- lannı sıkıştırmak için Af Kanunu aleyhinde yo- ğun bir kampanya yürüttü. Bütün bu baskılara rağmen MSP-CHP Af Kanunu konusunda an- laştılar. Kanun, Meclis'ın gündemine geldi. Maddeler birer birer çıkmaya başladı. tslamcı- lan hedef alan 163. madde Meclis'ten geçti, solculan hedef alan maddelerden 146. madde de af kapsamına alındı. Iş, solculan kurtaracak asıl kritik noktaya, 141-142. maddelere gelin- ce MSP içindeki Nurcu kanat su koyuverdi. 141 ve 142. maddenin af kapsamı dışında kal- ması için Ahmet Tevfik Paksu ve 21 arkadaşı, muhalefetle birlikte bu maddelerin aleyhinde oy kullandılar. Kanun çıktı, ama solculann ço- ğu af kapsamı dışında kaldı. Bunun üzerine Ecevit af konusunu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü ve Anayasa Mahkeme- si, 141 ve 142. maddenin de af kapsamı içine alınmasma karar vererek solculann salıveril- mesini sağladı. MSPyeaf tepklsl Af çıkınca bütün sağ kesim ve dini çevreler MSP'ye yüklenmeye başladı. Komünistlere affın Ecevıt ile Erbakan tara- fından çıkarıldığı iddialan yayıldı. Cemaatler ve tarikatlarda, komünistlerin Erbakan'ın yü- zünden cezaevlerinden salıverildiği görüşü hâ- kimdi. Bu hadise bazı dini kesimleri Yeni As- ya cemaatinin çizgisine çekti AP'nin MSP*ye tercih edilmesı görüşü kabul gördü. Af Kanu- nu sonrası MSP'de ortaya çıkan Nurcu-Nakşi çekışmesi uzun yıllar devam etti. Ancak Erba- kan, ipleri hiçbir zaman elinden bırakmadı. Izmir"deki Fethullah Gülen çevresi ıle Yeni Asya cemaati birbirlerine yakınlaştılar. Fethul- lah Gülen'in "Hitabet Çiçekleri" adlı bir kita- bı Yeni Asya yayınlan arasında yayımlandı. Yeni Asya cemaati için asıl kazanım daha önce MSP'ye kayan Nurculann tekrar büyük oranda MSP'den uzaklaşmış olmalanydı. CHP-MSP hükümeti sırasında gerçekleşen Kıbns Banş Harekâtı ve imam hatip okullan- nın açılmasına rağmen cemaat ve tarikatlar MSP'ye mesafelı kalmaya devam ettıler. Mehmet şevket Eygl. Erbakan'a 'manyak' diyor Necip Fazıl Kısakürek ve aftan sonra Türki- ye'ye geri dönen Mehmet Şevket Eygi de çı- kardığı "Büyük Gazete" de Erbakan için çok ağır yazılar kaleme aldılar. Mehmet Şevket Eygi, isim vermeden hitap ettiği Erbakan'a "manyak" diyen bır yazı yaz- dı. "Gurur, kibir. nefsaniyet, riya. nifak içinde- sin. Ve işin kötü tarafi. bütün bu helak edici sı- fatlara dindarhk perdesi aranda sahipsin. Etra- fına üç-beş safdil ve tecrübesizi toplamışsın ve onlara liderlik tashyorsun. Rets olnıak ihtirası- nı, emretmek manyakhğını tatmin için onlan alet ediyorsun. Başkanlık elinden gidecek diye korku ve telaş içindesin. Mütevazı ol, manyak- hğı terket!.." (Büyük Gazete, 5 Mayıs 1976, sa- yı 2, sayfa 11). Bu tür eleştiri ve saldınlar MSPlılen müt- hiş bunaltıyordu. Işte bu "herkesbizedüşman" duygusu MSP'lılen bırbinne kenetledı. Onlar da herkese düşman oldular: CHP komünist, AP mason, cemaatlerin çoğu gafildı, Nurcular bı- le bile küfre hizmet etmekteydi... MSP kar$ıtı kampanya Af Kanunu yüzünden başta Nurcular olmak üzere dini çevrelerin hışmına alt etmek isteyen MSP'liler. bu sefer de imam hatip okullannın açılması yüzünden Süleymancılann hücumla- nna uğradı. Hatta Süleymancılar. yürüttüklen kampanva ile MSP'liler için tam bir baş belası oldular. O güne kadar sessiz sedasız, kendi halınde olan Süleymancılar, Kuran kurslan ve imamlan va- sıtasıyla köylere vanncaya kadar örgütlenen bir grupru. Köy imamlan. genellikle Süley- mancılann Kuran kurslanndan yetışme imam- lardı. Ama CHP-MSP koalisyonu döneminde imam hatip okullan tekrar açılınca, imam ol- ma hakkı yalnızca bu okullardan mezun olan- lara tamndı. Bu da Süleymancılann imam ol- ma imtiyazını elinden aldı. Bu yüzden Süleymancılar bütün güçleriyle her yerde, özelhkle de kasaba ve köylerde MSP'lilerin aleyhinde faaliyet gösterdiler. Sü- leymancılar her ortamda iddıalannı sürdürdü- ler: "MSP imamlann ekmeğiyle oynuyor, Ku- ran kurslanna kmt \nruyor. komünistlerle iş- birliği yapıyor. İmam hatip okullanndan imam hatip değil, imam hatap (odun imam) yerişhor. Onlann imamhğı caiz değiL gerçek imamlan Süleymancılar yetiştiriyor." Süleymancılann bu yoğun propagandası, MSP'nin kırsal kesimde oy kaybetmesine ne- den oldu. YARIN Af çıknktan sonra Nur cemaati taranndan MSP've yapılan eleştiriler çoğaldı. Cemaatin çeşitii toplantüannda MSP'nin yapüklan eleştirUiyordu. • Hekimoğlu Ismail, Yeni Asya'dan aynlıyor... • Yeni Asya cemaatinden "Korkut Ozal içki içti" diyen birMSPbroşürü... • Erbakan, MSP'yi bir cemaat düzenine sokuyor... • MSP içinde gelişen radikal kesim... • Necip Fazıl ve Mehmet Şevket Eygi'nin MSP'lilerce dışlanması...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog