Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

21 HAZİRAN 2000 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Bezmeıfln hHefi Iflas davası • tSTANBÜL(AA)- îşadamı Halil Bezmen'in sahibi olduğu, 6 yıl önce iflas eden Santral Holding'in 11 yöneticisi hakkmda, "banka borçlanndan kurtulmak için şirketi hileli şekilde iflas ettirdikleri" gerekçesiyle açılan davanın görülmesine dün devam edildi. Duruşmada sanık avukatlan, bilirkişi raporunda Santral Holding'in hileli iflas etriğine dair fıil ve maddi unsura rastlanmadığını ve iflas sırasında sanıklann yönetici olup olmadıklannın belgelenmediğini bildirdiler. Mahkeme heyeti, dunışmayı evraklann incelenmesi için erteledi. Iç borç stoku SOkatPilyon • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - tç borç stoku mayıs sonu itibanyla 29 katrüyon 840 trilyon liraya ulaştı. Iç borç stokunun 28 katrüyon 301 trilyon lirasını tahvil, l katrilyon 539 trilyon lirasını ise bonolar oluşturdu. tç borç stoku, yalnızca bir ayda l katrilyon 301 trilyon lira arttı. Iç borç stokunda yılbaşuıdan bu yana ise yaklaşık 7 katrilyon lıralık artış kaydedildi. Öğretmenlerin atama istemi • ANKARA (AA)-tl içi ve iller arası yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvurularının, 26-30 Haziran günleri arasında okul veya kurum müdürlüklerince kabul edileceği bildirildi. Öğretmenlerin, başvurulannda yer değiştirmek istedikleri illeri, işlemlerin branşlannda açık norm kadronun bulunması gerektiği belirtildi. islamiCihat Örgütü'davası • ANKARA (AA)- "Anayasal düzeni silahh mücadele ile yıkmak" amacıyla kurulmuş silahh tslami Cihat Örgütü mensubu olduklan gerekçesiyle açılan davada 15 sanığın yargılanmasına dün başlandı. Örgütün sözde Türkiye sorumlusu Muhammed Selamet hakkında 22.5 yıldan az olmamak üzere hapis istenirken 10 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya, 4 sanık hakkında da 34 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor. YÖKraporu • ANKARA (Cumhoriyet Bürosu) - TBMM YÖK Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Gül, dün Ülkede susuzluk olağanüstü boyutlara ulaşırken gözler yine Türkiye'de îsrail, Türk suyunda kararhFRANKnJRT (Cumhuriyet Bürosu)-Israıl hükümeti olağa- nüstü boyutlara varan su sıkın- tısı nedeniyle uzmanlannı Tür- kiye'ye gönderdi. Israilli uz- manlann Israil'in Türkiye'den su olanaklannı ve 2001 yılı için gereldi olan 50 milyon metre- küp suyu Türkiye'nin garanti edip edemeyeceğini araştıracak- lan bildirildi. Alman gazetesi "Die Wett"te yayımlanan aynn- tıh bir haberde Türkiye'nin Fı- rat ve Dicle sulannın yeterli ol- duğu ve bu nedenle Israil'e su verebilecek durumda olduğuna dikkat çekildi. Israil su şirketi "Makerofun yöneticisi Amos Epstein, Israil'in içinde bulun- duğu su sıkıntısının bu kez ola- ğanüstü boyutlara vardığını be- • Uzmanlannı Türkiye'ye gönderen îsrail hükümetinin, su olanaklannı ve 2001 yılı için gerekli olan 50 milyon metreküp suyu Türkiye'nin garanti edip edemeyeceğini araştıracağı kaydedildi. Alman Die Welt gazetesi Türkiye'nin Fırat ve Dicle sulannın yeterli olduğunu dolayısıyla Israil'e su verebilecek durumda olduğunu yazdı. lirtti. Epstein, "Üçyeratosukay- nağı en altdüzeye indi. Israfl, bü- yük bir olasdıkla bu yaz Türki- ye'den su ithaJ etmek zorunda kalacak" diye konuştu. Türk uzmanlarla görüştüğü kaydedilen Epstein, bu yıl Isra- il'de çiftçilere daha az su dağı- tıldığını vurguladı. Ülkesinde Kızıl Deniz ve Akdeniz sulan- nın tuzdan anndınbnası için ku- rulacak olan ve su sorununu çö- zebileceği belirtilen tesislerin hâlâ tamamlanamadığını da söyleyen Israilli yönetici, bugü- ne kadar bütün hükümetlerin bu konuyu ele aldıklannı, ama el- de edılen suyun yüksek maliye- ti ve tüketiciye çok pahalı gel- mesi nedeniyle sonuçlandınla- madığını belirtti. Geçtiğimiz kış Îsrail çok az yağmur aldığı için, uzmanlar Genazereth gölünde bu yıl teh- like sınınnın bir metre altında su toplanabildiğini belirriyorlar. Ürdün nehrinden beslenen göl, sahil bölgesinin tek su kaynağı- nı oluşturuyor. Dünyanın en dü- şük seviyedeki gölü olan Ölü Deniz'in gözle görünür bir bi- çimde buharlaşıp hızla su yitir- mesi dikkat çekerken, su seviye- sinin 1994 yılında deniz seviye- sinin 407.5 metre altında oldu- ğu, geçtiğimiz günlerde yapılan son ölçümlerde bu rakamın - 413.5 metreye kadar düştüğü belirtildi. Îsrail hükümeti, kaynaklardan verilen bilgiye göre, petrol taşı- yan eski tankerlerin elden geçi- rilerek dönüştürühnesi, sutaşı- maya uygun bir hale getirilme- si ve suyun Aşdod limanına ta- şınması için hazırlık yapıyor. Söz konusu tankerlerin 250 bin tonluk birhacmi olacağı ve bun- lann getireceği sulann bu li- mandan borularla su sistemine sokulacağı belirtildi. FUistin'in özerk kentlerinden Ramallah ve çevresinde Îsrail makamlanna göre, son 1 hafta- dır çok ağır bir susuzluk çekili- yor. Sadece Batı Ürdün' de 210 bin kişinin susuzluğun pençe- sinde kıvrandığı belirtilirken, Filistinli yetkililer, son 35 yılın en ağır kuraklığmın yeni çö- zümleri gündeme getireceğine dikkat çektıler. Kongre kapsamında uzmanlık standardını yükseltmek amacıyla ilk kez 'yeterlilik sınavı' yapıldı Âvrupah eerrahlar IstanbuFda bulııştu • Lütfı Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan ve 30 ülkeden 1500 bilim adamının katılacağı konferanslarda, meslek ilkeleri ve sorunlan tartışılacak. Konferanslarda 100'ün üzerinde bilim adamı konuşma yapacak. Istanbul Haber Ser- visi - Türk Cerrahi Der- neği ile Avrupa Cerra- hi Birliği'nce düzenle- nen "Ulusal Cerrahi KongresT ve "10. Av- rupa Cerrahi Kongre- s " Istanbul'da başladı. Ulusal Cerrahi Kongre- si kapsamında uzmanlık eğiti- minin standardım yükseltmek amacıyla bu yıl ilk kez "Cerra- W Yeteriüik Suıavı" gerçekleş- tirildi. Lütfı Kırdar Kongre ve Ser- gi Sarayı'nda yapılan ve 30 ül- keden 1500 bilim adamının ka- Lütfi Kırdar'daki konferanslarda Yunanistan'dan cerrahlarm katılacağı özet bir Türk-Yunan oturumu düzenlenecek. tıldığı konferanslarda, meslek ilkeleri ve snpıplan tartışılacak. 4 gün sürecek konferans, panel ve sempozyumlarda 100'ün üzerinde bilim adamı konuşma- cı olarak yer alacak. Konferanslar kapsamında, Türkiye'de ilk kez düzenlenen "Cerrahi Yeteriüik SmavTna 130'a yakın hekim, cerrah ve son yıl asistanlan katıldı. Türk Tabipleri Birliği ve Uzmanlık Deraekleri Koordinasyon Ku- rulu işbırliğıyle hazırlanan sı- navda katılımcılar, kalite belge- si alabilmek için 125 soruya ya- nıt aradılar. Kongre Genel Sekreteri ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fa- kültesi Dekanı Prof. Dr. Isken- der Sayek, sınavın nitelik arttı- ncı olduğunu vurgulayarak "Sı- nav sonucunda uzmanhk belge- si alanlar, bunu referans olarak kulianacaklar. Aynı zamanda bu sutav, bekünlerimizin şu an- ld seviyekrini ortaya koyarak kendikrini değeriendir- melerini sağlayacak" diye konuştu. Avrupa Birliği'nde de böyle bir sınav dü- zenlendiğini ve Türki- ye'nin ileride bu sınava katılabileceğini belirten Sayek, "ŞimdidenTür- kiye'deki bazı uzmanlar bu sınava giriyor, ancak Ueride yaygınlaşabüır" dedı. Kongre için Antarya Devlet Hastanesi'nden gelen genel cerrah U- fuk Şenköylü, sınavın henüz oturmadığını ifa- de ederek "Sınav, cer- rabJan befli bir sevijcye çekmeyi amaçhyor. Şu an iseancakcerrahlann sevryesini tespit edebi- Kr"dedi. Meslekı tartışmalar Ue"YayıııEtiğr,''Dep- rem ve Türkiye'' gibi konulann işleneceği konferanslarda Yu- nanistan'dan cerrahlann katıla- cağı özel bir Türk-Yunan oturu- mu da düzenlenecek. Oturum- da Atina Üniversitesi'nden Prof. Dr. Stefanos Geroulanos "Tıpta Istanbul'un Veri" konu- lu bir seminer verecek. JMÎNA URGANANISINA SÖYLEŞÎ DÜZENLENDÎ 'Toplumun onun gibigerçek bilim adamlanna ihtiyacı var' tstanbul Haber Servisi - Istanbul Üniversitesi (ÎÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhan Şenatalar, Mîna Urgan'ın toplumsal adalet ve sorumluluk duygusuna sahip bir kişiliğe sahip olduğunu vurgulayarak "O, hayaümızı zenginleştiren enfes bir insandT dedi.Geçen perşembe akşamı yaşammı yitiren Ingiliz Edebiyaü Profesörü Mîna Urgan anısına İU Ingiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde söyleşi düzenlendi. Toplantıda konuşan Prof. Dr. Cevat Çapan, bir dönem Mîna Urgan'ın asistanlığını yaptığını ve bundan çok gurur duyduğunu belirterek "M&ıa Hanun demek, Nâzım Hikmet demek. Onu tarumak Nâzım Hikmet'i, Orhan Veti'yi tannnak demektir" diye konuştu. Çapan, Urgan'ın en güzel yönlerinin, "dûrüsdûk" ve "korkusuzhık" olduğunu vurguladı. 1Ü Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taner Tarhan da Urgan'ı anlatmak için yazılı bir metine gerek olmadığını belirterek "Urgan ile aynı çaü altında bulunma muthıluğuna erişen genclerden biriyim. Toplumun Mîna Urgan gibi hocalara, lideriere, gerçek bilim adamlanna ihtiyacı varthr" dedi. Boğaziçi Üniversitesi Ingiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oya Başak da Urgan'ın, bir modernist olduğunu anlatarak "Öertemeye ve bffinçli yaşamaya inanan bir insanth. Sevecendi ve her zaman gençüğe inanırdı. Özeüikle eğJtime inanan bir insandı" diye konuştu.Gazetemiz yazan Oral Çahşlar ise Mîna Urgan'ın, "aykm" bir insan olduğunu eşitlik ve özgürlük adma direndiğini ifade ederek "Gençkr, onu örnek ahn" dedi. Söyleşiye, IÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Taylan Akkaya, Mîna Urgan'ın kızı Zeynep Irgat, IÜ Ingiliz Dih ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Zeynep Ergün ve gazetemiz yazarlanndan Ataol Behramoğlu da katıldı. BîR ŞOFÖRÜ ÖLDÜRDÜĞÜİDDİA EDÎLİYOR Katilzanlısıpolis memuru ve 3 arkadaşuıa tııtııklama tZMtR (AA) - Izmir'den Ankara'ya giden sigara yüklü kamyonun şoförünü Konya'da öldürerek sigaralan sattıklan iddiasıyla adliyeye sevk edilen polis memuru ve 3 arkadaşı dün tutuklanırken 1 kişi de serbest brrakıldı. Kamyon şoforü Osman Gûlcanan'ı (30) öldürdüğünü itiraf eden polis memuru Muhterem Topçu (31), cinayeti bedelli askerlik parasıru bulabihnek için ışlediğıni söyledi.lzmir Torbah'dan mart aymda 120 milyar lira değerindeki sigara yüklü 45 ZN 878 plakalı kamyonu Ankara'ya götürmek üzere yola çıkan Osman Gûlcanan'ı öldürmek suçundan gözaltına alınan Muhterem Topçu ile arkadaşlan Nihat Yemez (34), Mehmet Humi Kaplan (36) ve Aytuğ Kıran (28) dün çıkanldıklan nöbetçi mahkemece tutuklandı. Mahkeme heyeti, Topçu'nun kayınbiraderi Esat Keskin'in (31) ise serbest bırakılmasını kararlaştn-dı.Topçu, mahkeme öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, polislerin çok zor şartlar altında çalıştığrnı, 25 yıl çalışan bir polis memurunun emekli ikramiyesi olarak 4 milyar lira alabildiğini söyledi. Topçu, "Yapüğımın doğru olduğunu savunmuyorum. Meslektaşlanmın adını kkelediğun için üzgünüm ve pişmanun. Bedelli askerlik parasını temin etmek için bu yola başvurdum" dedi. Manısa Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nde görevli 8 yıllık polis memuru Muhterem Topçu, ifadesinde, cinayet planını arkadaşlanyla birlikte yaptıklannı, gasp ettikleri sigaralan Konya'daki kayınbiraderi Esat Keskin aracılığıyla Mardin- Kızıltepe'de 7 milyar ve 5 bin tnark karşılığında sattıklannı söyledi. Topçu, Osman Gülcanan'ın aracına "otostop" yaparak bindiğini, yolda direksiyona geçtiğini, bu su-ada uyumakta olan şoförü de başma beylik tabancasıyla 2 kez ateş ederek öldürdüğünü anlattı. komisyonun raporunu TBMM Başkanlığı'na sundu. 30'u aşknı suç duyurusunda bulunulması isteminin yer aldığı rapora DSP'li üyeler muhalefet şerhi koydu. Raporda YÖK Başkam Prof. Dr. Kemal Gürüz hakkında 7, lstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu hakkında 5, bazı üniversitelerle ilgili olarak da 21 konuda suç duyurusunda bulunulması istendi. GÖLBAŞIGAYRİMENKUL tCRA DAtRESİ'NDEN GAYRIMENKULÜN AÇIK AKTTIRMA tLANI Dosya No: 2000 3 lş. Satdnusma karar verilen gıyrimenkulöo cinsi, kıvmeti, adedi, evsafı: Gölbaşı Tulunlaş köyü 659 parselde kayıtlı Fevziye köyü yoluna ve bağ yoluna cepheli Tuluntaş köyüne 2 km. mesafede kıraç vapılı hafif meyılli 3. sınıf kuru tanm arazısı üzerinde ekonocnik değen olmayan 6 adet odunluk vasıflı yaşlı armut ağaçlannın bulunduğu tarla vasıfiı üzerinde muhteviyat olmayan 76700 m2 mıktarlı gaynmenkulün m2'sı 4.000.000 liradan üzenndeb ağaçlanyla birlikte tamamı 306.860 000.000 - TL'dir. Satış ;artlan: 1- Satış, 8.8.2000 günü saat 14.00'ten 14.10'a kadar Gölbaşı Adliye Mezat Bınası önünde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edılen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmu- unu ve satış ma«raflannı germrV şarti ileihale olunur. Böyle bir hedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla 18.8.2000 günü aynı yerde aynı saatte ikınci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edi- leroemişse gaynmenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma üanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinın malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve sarjş ıs- teyenin alacağma rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevırme ve paylaştırma mas- raflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektır. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin. tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar mıl- li bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil venlebılir. Tellalıye resmı. ıhale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aıttir. Bırikmış vergiler satış bedelinden öde- nir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla dığer ılgililerin (*) bu gaynmenkul üzenndeki haklannı hususıyle faız ve masrafa daır olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır Aksi takdirde haklari tapu sicıli ile sa- bit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ıhale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefılleri. teklif ettikleri bedel ile son ıhale bedelı arasmdakı farktan ve dığer zararlardan ve aynca temerrüt faızınden mûteselsılen mesul olacaklardır. Ihale tarkı ve temerrüt faızı aynca hukme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak, bu fark, var- sa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname. ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alı- cıya bir ömeği gönderilebilir. 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmış sayılacaklan, başkaca bilgi almak ısteyen- lerin 2OOO'3 lş sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ılan olunur. 14.6.2000 (*) Ugililer tabınne irtifak hakkı sahiplen de dahildır. KDV alıcıya aittır. Basın: 34161 ADAPAZARI1. İCRA VE tFLAS MÜDÜRLÜĞÜ İLAMSIZ TAKtPLERDE ÖDEME EMRİ 1999,3847 Alacaklı ve varsa vekilinin adı soyadı ve ıkametgâhı: Sümerbank AŞ vek. Av. Yaşar Özaslan (Sakarya Barosu'ndan) Borçlu: Aü Ihsan Sivri - Cumhunyet Mah. Dr. Kâmil Sok. No: 32/2 Adapazan Borç: 73.317.604.- TL asıl alacak 63.541.920.- TL temerrüt faizi 3rt7T096.- TL yüzde 5 gider ver. (faizin) 140.036.620.- TL 'nin icra masraflan Av. Üc. Vek. Takip Tr.den iti- baren yüzde 240 tem. faizi, fon gıderi BSMV ile tahsili. Borcun sebebı: 15.3.1998 tarihh kredı kartı üyelık sözleşmesı. Işbu ödeme emnnın teblığ tanhınden itibaren borcu ve takip mas- raflannı yedı güne on beş gün ılavesıyle 22 gün içinde ödemenız, (te- minat vennenız) borcun tamamına veya bir kısmma veya alacaklınm takibat ıcrası hakkına dair bir ıtırazınız varsa, senet altındakı ımza sı- ze ait degilse yine bu yedı güne on beş gün ilavesıyle 22 gün içinde ay- nca ve açıkça bıldırmenız, aksı halde ıcra takıbınde bu senedın sızden sadır olmuş sayılacagı. ımzayı reddettığınız takdirde merci önünde ya- pılacak dunışmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vakı ıtırazını- zın muvakkaten kaldınlacağı, senet veya borca itırazınızı yazılı veya sözlü olarak ıcra daıresıne yedı güne on beş gün ilavesıyle 22 gün için- de bıldırmedığınız takdirde aynı müddet içinde 74. madde gereğırıce mal beyanında buiunmanız, aksi halde hapısle tazyık olunacağuuz, hıç mal beyanında bulunmaz veya hakıkate aykın beyanda bulunursanız hapısle tazyik olunacağuuz, borç ödenmez veya ıtıraz edilmezse ceb- ri ıcraya devam edileceği, takıbe ıtıraz ettıgınız takdirde itırazla bir- likte tebliğ gıderlennı ödemenız, aksi halde ıtıraz etmemiş sayılacağımz ilanen ihtar olunur. 12 6.2000 Basın: 34114 DUZYAZI ORHAN BİRCİT BİP Yüksek Mahkeme Karan... Anadolu Ajansı'nın VVashington kaynaklı bir habe- ri, ABD Yüksek Mahkemesi'nın çok ilginç bir karan- nı dün ekranlara taşıdı. Yüksek Mahkeme, özellikle liselerde "toplu dua"y\ yasakladığını hükme bağlıyor. Böylelikle bu ülkenin liselerinde, özellikle beysbol oynayan gençler yıllardır sürdürdükleri bir uğur ge- lenegini, bundan böyle bırakmak zorunda kalacak- lar. Çünkü Amerika Yüksek Mahkemesi'ne göre han- gi amaçla olursa olsun, kamuya açık yerlerde yapı- lacak toplu dualar, dinin politikaya alet edilmesine yö- nelik mesajlar içeriyor. Karar, 9 kişilik kurulda 3'e karşı 6 oy ile alınmış. 1995 yılında Amerika Özgürlükler Birliği adında bir sivil toplum örgütü, özellikle liselerdeki spor karşılaş- malan başlamadan önce adeta maçlann vazgeçil- mez bir seremonisi olarak yapılan toplu dua uygula- masını laikliğe aykın bulduğunu söyleyerek davayı açmış. Kamuoyunda geniş bir ilgi uyandıran dava sü- rerken 1 'i Demokrat, 19'u Cumhuriyetçi Partili 20 se- natör, Yüksek Mahkeme'ye bir tür bilirkişi kimliği ile başvurmuşlar ve uygulamanın dini destekleyen yö- nüne yargıçlann dikkatini çekmek istediklerini söy- leyerek toplu dua seremonisinden vazgeçilmemesi- ni istemişler. Toplu dua yanlılannın sürdürdükleri bu uygulama- nın kamuoyundaki tepkileri de davanın devamı sıra- sında ABC televizyonunun yaptığı bir araştırma ile sağlanmış. Eğitim kurumlarındaki toplu dua için dü- şüncesi sorulan 1000 denekten yüzde 67'si "evet" demişler "toplu dua devam etmelidir." Yüzde 27'nin görüşü "etmemeli" yönünde olmuş. Yüzde 6'lık kesim fikirleri olmadığını bildirmiş. Yüksek Mahkeme, önceki gün sonuçlandırdığı da- vada, liselerde toplu duayı yasaklayan kararını verir- ken, yasağın Amerika Birleşik Devletleri Anayasa- sı'nın 1. maddesiyle koruma altına alınan konuşma özgürlüğü ile ilgisi olmadığını özellikle vurguluyor. "Dini mesajlann okul tarafından desteklenmesine izin verilemez. özellikle dışandan gelen seyircilere böyle bir mesaj verilemez" diyor. Yüksek Mahkeme karannın ABD kamuoyundaki yankılan, özellikle yakteşan başkanlık seçimleri ne- deniyle gerçekten meraka deger. Hemen söyleyeyim. llktepki, elektronik posta ile bu ülkedeki Islam Bir- liği'nden geldi. Zaten dün sabah bilgisayanmdaki posta.kutusunu araştınrken rastladığım o tepki me- sajı dikkatimi çekti ve sorunu olabildiğince geniş bir biçimde araştırmama da yardımcı oldu. Sanınm Amerika'ya yerleşmiş Türklerin de yönetiminde yer aldığı biriik, Yüksek Mahkeme karannı, kendi cema- atlerinin öyle okullarda maç öncesi toplu dua gibi bir uygulamalan olmadığı halde eleştiriyor. Eleştirirken kendi inanç özgürlüklerinin de Yüksek Mahkeme'nin bu karanyla sınırlanacağını hesaplıyor. ••• Bugün gazetelerimizde göreceğinizi sanınm. Istanbul'daki Fatih Üniversitesi dün ilk mezunlan- nı verdi. Çogunluğu türbanlı kız öğrenciler, YÖK'ün bu konudaki yasağını hiçe- sayarak, elbette dinsel simge olarak taşıdıklan türbanları ile gelip törenin onur konuğunun elinden diplomalannı aldılar. Onur konuğunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yıldınm Akbulut olduğunu unutmadan söy- lemeliyim. Sayın Akbulut, toplumumuzun yıllardan beri yakın- dan tanıdığı bir isim. Kendisini yakından tanıtan özel- likleri arasmda, mesela Turgut Özal tarafından baş- bakanlığa atandığı zaman, "Bu da Bakanlar Kurulu listeniz" denilmesine aldınş etmeyecek kadar alçak- gönüllülüğü de van Merve Kavakçı'ya bir gün mil- letvekili işlemi yapıp, bir başka gün yasama meclisi üyesi olmadığını bildiren resmi yazılara imza atması da!.. Keşke o çok sevdiğim politika muhabirtiği döne- mime rastlasaydı da, Yıldınm Bey'e Amerikan Yük- sek Mahkemesi karannı yetenekli ve deneyimli bir hu- kuk adamı olarak nasrt yorumladığını sorma fırsatını bulsaydım. Demirel' e hakaret davası Yücel ilk dunışmada tahKye edildi tstanbul HaberServ>- si- "Bu memkketDemi- rel'den kurtubnalıdır" başhklı bildıriyı dağıta- rak eski cumhurbaşkanı Şüfcvman Demirel e ha- karet ettiği iddiasıyla tu- tuklu olarak yargılanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Cihan Yücel, ilk duruşmada tahliye edildi. lstanbul Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkeme- si'ndeki oturuma BÜ Bilgisayar Programcılı- ğı 2. sınıf öğrencisi Ci- han Yücel katıldı. Yücel, sorgusunda Sosyalist tktidar Partisi üyesi olduğunu, ancak davaya konu olan bildi- riyi dağıtmadığım be- lirtti. Yücel, öğrencili- ğinin de göz önünde bu- lundurularak mahkeme heyetinden tahliyesini istedi. Yücel'in tahliyesine karar veren mahkeme başkanı, oturumu erte- ledi. ANKARA ASLİYE BÜÜNCÎ TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN Dosya No. 1999 182 Dıvıcı: Pamukbank TAŞ Vekili: Av. Hakan Vural-Ziya Gökalp Cad. No5 Kızılay Anka- ra Davab: Yılmaz Taban-Samsun Yolu Demırcıler Sit. No: 134 Si- teler/Ankara Vekili: Davacı vekılı tarafından davaiı aleyhine açılan itirazın iptaline ılişkin da\ada. Mahkememızın 6.4.2000 gün, 1999,182 esas, 2000. 161 K. sayılı nıhaı karannda; 1-Davacınm (lavasmnrkısıiTCn kaiıutn iteTİavalmnrAnkara 11. Icra Müdüriüğu'nün 1999/1633 esas sayılı dosyasında 3.542.969.941 TL"lık takıbe yaptığı itirazın iptalıne. bu miktar ıçın takibin devamına, bunun 2.153.372.044 TL'lık kısmına takip tari- hinden itibaren %375 TL faiz ve %5 gıder vergisınin (BSMV) uy- gulanmasına, 2- %40 icra inkâr tazminatı olarak 861.348.817 TL'nin davalı- dan alınarak davacıya verilmesine, 3- Alınması gereken 159.433.479 TL ılan harcından peşın alınan 32.524.479 TL ilan harcının mahsubu ile bakiye 126.909.000 TL ilan harcının davalıdan tahsiline. 4- Davacının yaptığı 194 479 479 TL yargılama giderlennin 35/36'smın davalıdan alınarak da\acıya venlmesıne. bakiyesımn davacı üzerinde bırakılmasına. 5- Avukatlık ücret tarifesı uyannca 61 542.969 TL vekâlet ücre- tinın davalıdan alınarak davacıya verilmesine dair temyizi kabil ol- mak üzere oybirliğiyle verilen karar davacı \ekılinin yüzüne karşı davalının gıyabında alenen ve usulen teihim edildi, davaiı Yılmaz Taban'a tebliğ yerıne geçerli olmak üzere keyfıyet ilanen tebliğ olunur. Basın: 34174
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog