Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

ŞAYFA CUMHURİYET 21 HA2İRAN 2000 ÇARŞAMBA HABERLER ÎPkaya'mn şağbk dummu -•Istanbul Haber Servisi - -CBağırsaklan ıle ilgılı bır problem" nedeniyle 1 ay önce hastaneye kaldınlan 'dski Deniz Kuvvetleri Kbmutanı emekli Oramiral Gûven Erkaya'nın .''suurunun açık olduğu, j^ncak sağlık durumunun jejddiyetini koruduğu" <belirtildı. HfctaHah davasmda tahiye • İSTANBUL(AA)- Şenatçı terör örgütü flizbullah'a Beykoz'da "düzenlenen operasyonun ardından Bursa'da yakalanan ve haklannda dava açılan terör örgütü Hizbullah üyesi 22 sanığın yargılanmasına dün başlandı. Duruşmada, 16 tutuklu sanıktan Mehmet Emir Durgun tahliye edıldi. Yapışık ikizterin sağbk durumu • Istanbul Haber Servisi - ÎÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Bölümü'nde ameliyatla birbirlerinden aynlan Sedanur ve Semanur adlı ikizlerin sağhk durumu iyiye gidiyor. İnan,kalp spaznn geçM • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-ANAPVan MilletvekıH Kamran tnan, (Meclis'te rahatsızlanarak .hastaneye kaldınldı. fTBMM'de dün saat 14.00 dolaylannda rahatsızlanan înan, Meclis doktorlannca muayene edildi. Incelemelerde endişe verici bir bulguya râstlanmadığı, ancak hafif bir kalp spazmı geçiren Tnan'ın, aynntıh tetkikler için Güven Hastanesi'ne yatınldığı belirtildi. Türtciye destek istedi • ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Dışışleri Bakanlığı, tslam Konferansı Örgütü (IKÖ) .üyesı ülkelerin JÂflkara'daki temsilcileri Tçtn bilgilendirme toplanUsı düzenleyerek Bfiyükelçi Yaşar Yakış'ın IKÖ Genel Sekreterliği için destek istedi. tşçüerden eturma eylemi • tstanbul Haber Servisi - -BEDAŞ'ta taşeron olarak çahştaılan Enerji Yapı Yol- Sen'e üye işçiler, dün Taksim'de BEDAŞ önünde oturma eylemi yaparak "kadro, ış güvencesi ve 'flısanca ücret" ıstediler. BEDAŞ önünde toplanan îyaklaşık 100 işçi, •tâşeronlastırmayı protesto -eftnek ve kadrolannın yapılmasmı sağlamak amacıyla dün sabah fsaatlerinden ıtibaren ! oturma eylemine başladı. MecHs'te yogun mesai • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükümet ,ortaklannın, TBMM'nin Içalışma düzenine ilişkin nelgdııdıği üutıı ge kurulda kabul edildi. Bu program uyannca TBMM cuma, cumartesi, pazar, pazartesi dahil, 30 Haziran'a kadar 14.00*- + 24.00 saatleri arasmda çalışacak. Genel kurulun yann ıse gündemındeki 7 Mechs soruşturma komisyonu raporu üzerindeki görüşmeler tamamlanana kadar çahşması karan alındı. Bu çerçevede, öğrenci affinın da aralannda bulunduğu öncelikli yasalann görüşülmesi benimsendi. Başbakan Bülent Ecevit, Şanlıurfa ziyaretinde köye dönüşün bu yıl içinde tamamlanacağını söyledi 'Güvercin kavganın simgesi değiPŞERTAÇEŞ ÖZCANGUNEŞ ŞANLIURFA-Başbakan Bö- lent Ecevit, Şanlıurfa ziyaretin- de Doğu ve Güneydoğu Anado- lu bölgeleri için yapılacak ça- hşmaları anlattı. Ecevit, koru- cular için yeni yasa çıkanlaca- ğını, köye dönüşün bu yıl için- de tamamlanacağını belirterek idamın kaldınlması için girişim başlatacaklannı söyledi. Ecevit, "Güvercinkavganın, yırtıcjhğm degil, barışın simgesidir" dedi. Ecevit, eşi Rahşan Ecevit ile gittiğı Şanlıurfa'da açılışlara ka- tıldı, çeşitli incelemelerde bu- lundu. Başbakan, kente girişin- de DSP'lilerin konvoyuyla kar- şılandı. Emnıyet müdürlüğünün kent- te aldığı güvenlik önlemleri ne- deniyle çevre ülerden gelen ba- zı DSP'lı yurttaşlara ait araçlar konvoya alınmadı. Durumu öğ- renen Rahşan Ecevit, güvenlik görevlilerini uyardı. Bülent Ece- vit de halka hıtaben yaptığı ko- nuşmadabu konuda partüılerin- den özür dilerken "Bunun hesa- bını Ankara'da soracağun" de- di. Ecevit, Ankara'ya dönerken uçakta konuyla ilgili olarak "Şanhurfa Vafisi'ne sftem ettim. BÖyle bir durumla muhalefette dahi karşılaşmadıgımı söyledim. Kemtisideözürdiİeyerekgereke- Şanhurfa'da çeşitii açüışlara katdan Başbakan Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit'i partflfler karşüadı. ni yapacağuu söyledi" dedi. Harran Üniversitesi'nin sos- yal tesislerinin açılışında konu- şan Ecevit, "Inanryorum Id di- ğer bölgekrde olduğu gibi Har- ran Cnrversitesi de laik, demok- ratik Tûrkiye Cumhuriyeti'nin güvencesiolacakür" dedi. Ecevit, Valı Şehabettin Har- put'tan da ilin sorunlan hak- kında bilgi aldı. Kentteki tari- katlara yakın olduğu iddia edi- len Vali Harput'un konuşması- nabaşlarken "laik,demokratik TûrkryeCumhuriyeti" vurgusu yapması dikkat çekti. Harput, illerine yönelik teşvikin geniş- letilmesini isteyerek "Aynıteş- vik Şanburfa'ya da Aksaray'a da getirUiyor. Yaünmcı doğal olarak Şanlıurfa'yı değil, Aksa- ray'ı seçiyor" dıye yakmdı. Harput, okulsuz öğrencilerin sorununun giderilmesi için 7 yatılı bölge ilköğretim okuluna gereksinim olduğunu kaydetti. Ecevit, vilayetin ardmdan DSP il başkanhğını ziyaret etti. D- SP'li yurttaşlar tarafindan be- yaz güvercinler uçurularak "Halkçı Ecevif sloganlanyla karşılanan Başbakan Ecevit halka seslendi. Köye dönüşün bu yıl içinde tamamlanacağını kaydeden Ecevit, sınır ticareti için yeni kararname çıkanlaca- ğını söyledi. Ecevit, Şanlıurfa il merkezinde tanm araçlan üre- ten bir fabrikanın özelleştirme nedeniyle kapandığını anımsa- tarak kuruluşun yeniden devlet- leştirileceğini belirtti. Halk, bu- nun üzerine Ecevit'i uzun uzun alkışladı. Ecevit, Diyarbalar'da verdiği mesajlan da yineleyerek parti- sinin ölüm cezasına karşı oldu- ğunu kaydetti. Halkın da ölüm cezasmı istemediğini vurgula- yan Ecevit, "Biz gereken giri- şimleri yapacağız. Oyle umuyo- rum ki idam kalksın" dedi. Ecevit, Şanlıurfa'daki temasla- nnm ardından yeni Halfeti'nin açıhşma katıldı. Başbakan bura- daki konuşmasında, iki yıl önce verdiklen sözü tuttuklannı be- lirterek 100 metrekarelik bah- çesi olan ve 220 konuttan olu- şanKaraotlak Evleri'nin hak sa- hiplerine teslim edileceğini söy- ledi. Ecevit halka seslendiği sı- rada çevrede toplanan yurttaş- lar, "Çiftçiyi unutma" diye slo- gan attılar. Zeugma'yı gezdi Ecevit, bir bölümü kısa süre sonra BirecikBarajı sulan altın- da kalacak olan Belkıs Zeugma antik kentini gezdi. Ecevit antik kentın kurtanlmasınm, kültür ve tarih hayatına bir borç olduğunu söyledi. Başbakan Ecevlt'ln şanlıurfaya yaptığı gezl, havaalanından itlbaren sorunlu başladı Memurlar ve topraksız köylüler çözünı istedi ŞANLIURFA (Cumhuriyet) - Başba- kan Bülent Ecevit'in Şanlıurfa gezisi, devletin ve özellikle Türk Silahlı Kuv- vetleri'nin (TSK) teröre karşı aldığı ön- lemleri azaltmadığını ortaya koydu. Ece- vit*in gezisi sırasında halktan her kesim sorunlarmı başbakana iletmeye çalıştı. Başbakan Ecevit'in Şanlıurfa'ya yap- tığı gezi havaalanından itibaren sorunlu başladı. Çevre il ve ilçelerden gelen ba- zı partililerin arabalannın konvoya gü- venlik güçlerince sokulmamasuıa sinir- lenen DSP Genel Başkan Yardımcısı Rahşan Ecevit, valilikteki brifing sıra- sında birkaç kere dışan çıkarak emniyet yetkıhlenyle görüştü. Ecevit, kentin ve bölgenin sorunlan hakkında valı Şehabettin Harput'tan ay- nntıh bilgi alırken sık sık soru sorarak not aldı. Işadamlan, bölge için getirilen teşvikler arasmda yer alan elektrik fiya- tında yüzde 50 indirimin uygulanmama- sından yakındılar. Işadamlannın TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün bu uygulamayı getirdiğini söylemeleri üzerine Ecevit, tt Bu yetkisi var mıymış'' diye sordu. Şanlıurfalılar, Ecevit'in "aT* ve "öhlm cezasuun" kaldmlmasına yönelik sözle- rirun yanı sıra kentteki özelleştirme kap- sanunda satılan tanm araçlan üreten fab- rikamn yeniden devletleştirileceği yö- nündeki sözlerini de yoğun olarak alkış- ladı. Topraksız köylüler, elleriyle yaz- dıklan dövizlerle "toprakreformu" ıste- minde bulunurken memurlar ve çiftçiler de sorunlannı duyurmaya çalıştı. Gezi sırasında, güvenlik önlemlerinin terörün azalmasına koşut olarak azaltıl- madığı da gözlendi. Başbakan Ecevit'in geçtiği yollarda hâkım noktalara koman- do birlıklerinin yerleştirildikleri göriil- dü. Konuşma ve miting sırasında sivil ve resmi güvenlik güçlerinin yoğunluğu da gözden kaçmadı. Adnan Ağca 'Kardeşim çok mutlu' tstanbul Haber Servisi - Ülkücü teröristMehmetAK Ağca'nın ağabeyi Adnan Ağca, kardeşini dün Kartal Özel Tip Kapalı Ceza- evi'nde ziyaret etti. Ziyaretin ardından saat 13.10 sıralannda cezaevin- den dışan çıkan Adnan Ağ- ca, gazetecılere kendisini tanıttıktan sonra açıklama yaptı. Kardeşiyle avukatlı- ğmı üstlenecek kişiler üze- rinde görüştügünü ve 3-4 isün üzerinde durduklannı belirten Ağca, kardeşinin Türkiye'ye gebnekten do- layı çok mutlu olduğunu ifade etti. Adnan Ağca, şunlan söyledi: "Avukatolarak Can Ata- canlı, Can Özbay Armağan diye politize olmamış bir isfan veMehmet bey diye bi- risi var. Bize ilgi gösteren avukatlara teşekkür ediyo- nım. Ancak tüm avukafla- n tercih etmemiz mümkün değiL Ağca'nın hepinizeçok selamı var. tpekçi suikastrj- la ilgili elimizde çok çok önemli deliOer var. Bunun- la ilgili yann belgeterk ba- sın toplannsı düzenleyece- ğim. Toplantıda Ağca'nın iadesiyleflgüisorulan da ya- Mehmet Ali Ağca'mn sağlık durumunun çok iyi olduğunu da ifade eden Ad- nan Ağca, "Vatikan'a çok teşekkür ediyor. Italyan- Türk ve Bati ilişküerinden çokmemnunolduğunu söy- lüyor. Papa Hazretleri'nin Türkiye'ye geleceğinden bahsediyor. Serbest bırakıl- dığı anda kendisinin gidebi- lecegini de söyhlyor'* ddİ Boray Uras, 'TrafikTerdrnyte Savaş' isimh' bir vakrf knrmakiçin yahşmalara başhHnklarmı söyledL Boray Uras'ın Ankara yürüyûşü TBMM'yi harekete geçirdi 'Tmfikcezalan3'telormındaartsın' ANKARA (Cum- huriyet Bûrosu) - Kı- zım trafik kazasında yitıren acılı baba Bo- ray Uras'ın Anka- ra'ya yürüyûşü sürerken TB- MM'nin gündeminde trafıkle ilgili bir tasan ya da öneri bu- hmmadıği, DYP ve DSP millet- vekillerinin önerilerinin ise he- nüz komisyonda bile görüşül- mediği vurgulandı. TBMM Başkanı Yıkunm Akbulut dünkü danışma kuru- lu toplantısında bu konuyu gündeme getirirken DYP Grup Başkanvekili Turhan Güven, "Öneriler bir an önce görüşül- meti. Çok kanun çıkarmakla • DYP'nin geçen hafta verdiği trafik yasa önerisinin ardîndan DSP'liler de iki ayn yasa tasansı hazırlayıp TBMM Başkanlığı'na sundu. övünen bir hükümet isterse bu kanunu bir günde çıkarabiBr" dedi. Trafik Yasası'nda yeni düzenlemeler yapılması iste- miyle protesto yürüyûşü baş- latan Boray Uras, 'TrafikTerö- rûyfc Savaş' isimli bir vakıf kurmak için çalışmalara başla- dıklannı söyledi. Uras, yürü- yüşün 13. gününü, sol ayak kaslarmdan rahatsızlandıgı için Bolu'nunYeniçağ ilçesiyakin- lannda bulunan Köroğlu Tra- fik tstasyonu'nda geçirdi. Bo- ray Uras'ın Ankara yürüyûşü TBMM'yi de hare- kete geçirdi. DYP'nin geçen hafta verdiği yasa önerisinin ardından DSP'liler de iki ayn yasa öne- risi hazırlayıp TBMM Başkan- lığı'na sundu. DYP grup baş- kanvekillerininönerisinde, "bi- linçli taksir durumunda ceza- nın üçte bir oramnda arttml- mast" öngörülüyor. DSP'li AM Arabacı, Ahmet Tan, Namık Kemal Atahan ve Emin Karaa'nın hazırladığı i- ki yasa önerisinde de Trafik Yasası ve TCY'nin bazt mad- delerinde değişiklikler yapıl- ması isteniyor. Açık ilköğretim Kayıtlar sürüyor tstanbul Haber Servisi - Açık îlköğretım Okulu'na öğrenci başvuru ve kayıt işlemleri, 24 Temmuz'a dek sürecek. Şehit-Gazi Çocuklan ile Çocuk Esir- geme Kurumu kapsamın- dakı ve Adalet Bakanlı- ğı'na bağlı Çocuk Islah Evleri'ndeki çocuklardan durumlannı belgelendir- meleri halinde başvuru ve kayıt ücretı almmayacak. Istanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, başvuru ve kayıt ücreti olarak öğ- rencüerden 20 milyon lira alınacak. Bu ücretin 10 milyon lirasının, başvuru öncesinde Ziraat Banka- sı'nın herhangi bir şubesi- ne, optik formlannda yer alan on rakamlı öğrenci numarası ve adı, soyadı ile başvurularak Ziraat Ban- kası Beşevler Şubesi'nde- ki 200575 numarah Açık tlköğretim Okulu Müdür- lüğü hesabma yatınlması gerekiyor. Geriye kalan 10 mih/on lira yanyü ba- şmda alınacak. Şehit-Gazi Çocuklan ile Çocuk Esirgeme Ku- rumu kapsamındaki ve Adalet Bakanlığı'na bağ- lı Çocuk Islah Evleri'nde- ki çocuklardan durumla- nnı belgelendirmeleri ha- linde, başvuru ve kayıt üc- reti almmayacak. Oğren- cilerden, öğrenci bürola- nnın başvuru ile ilgili iş- lem ve çalışmalannda sarf edilmek üzere başvuru ve kayıt kılavuzu ile optik form üreti olarak da 250 bin TL aünacalc. TBMM Genel Kurulu'nda, polisin olaylar karşısında tutunduğu tavır eleştiri konusu oldu Emniyete 10 bin yeni polis kadrosu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Emniyet Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında görevlendirihnek üzere 10 bin yeni polis kadrosu verihnesine iliş- kin yasa tasansı TBMM Genel Kuru- lu'nda kabul edildi. Tasannın görüşme- leri sırasmda muhalefet sözcüleri poli- sin toplumsal olaylardaki tavnndan ya- kınarak "Yerfa* yersiz, acunasızca kaba kuvvet kııllanıldığım" savundular. 10 bin yeni polis kadrosu verilmesi- ne ilişkin yasa tasansının görüşmelen sırasmda Içişleri Bakam Sadettin Tan- tan'ın hazır bulunmaması eleştiri ko- nusu oldu. DYP Tunceli milletvekilı Kamer Genç, Tantan'm, faili meçhul cinayetlerin faillerinin yakalandığına ilişkin açüdamalannın doğru çıkmadı- gını belirterek "Bombalar patiatacakn, sonunda kendisinin balonu patiadı" de- di. Genç, polisin tarafsız olması gerek- tiğini belirtirken, "baa kesimlerin yap- tığı gösterilere tepkisiz kalmHığına, an- cak bazı yüriiyüşlerde coplarlamüdaha- le edüdiğine'' dikkat çekti. FP grubu adnıa söz alan Diyarbakır milletvekili Osman Arslan da polisin zaman zaman "öst düzey bürokraüan hatta milkrvekillermi dahi rencide etti- ğmi", gösteriler sırasında yurttaşlann coplandıklannı söyledi. Tasanyla ilgili kişisel görüşlerini açüdayan FP Grup Başkanvekili Bülent Annç da polis sayısmm artmasınm bir ülkenin çağdaşhğmm koşulu olamaya- cağmı söyledi. Kurt-kus' atışması sürüyor Ecevit'ten uyum çağnsı MUSTAFABALBAY ŞANLIURFA - DSP Genel Başkan Yardımcısı Rahşan Ecevit, MHP Genel Başkam Devlet Bah- çeli'nin "Güvercin kurduyiyemez* benzetmesine yanıt olarak "Kurdun güvercini yakalama ihtima- li yoktur. Onun seviyesine yükselme ihtimah* de yoktur. Madem doğa kuralından bahsediyorlar, bendedevamettiriyorum" dedi. Başbakan Bülent Ecevit de, 57. hükümetin uyumunun bozulması halinde yazık olacağmı belirterek «Perşembe gü- nü her şey anlaşıhr" değerlendirmesini yapü. Başbakan Bülent Ecevit ve eşi DSP Genel Baş- kan Yardımcısı Rahşan Ecevit, Ankara'dan Şanlı- urfa'ya giderken uçakta gazetecilerin sorulannı yanıtladılar. Bülent Ecevit'e yöneltilen soru ve yanıtlar şöyle: - Türkiye-Belçika maçmı izlediniz mi? -Hemçahştımhem izledim. Büyük bir zafer ol- du. - Denizli'yi ük üd maçta çok eieştinnişlerdL. - Bir yenilgi olunca hemen kurtlar sarar. Siya- sette de öyle değil mi? - Portekjz maçına gitmeyi düşünüyor musunuz? - Hıç düşünmedım. TV'den daha rahat ızleniyor. - Kıbns'taki banş gücünün gfirev uzatunı için bundan böyle Türk tarafindan izin istenmeyeceği degertendirmesi var. Denktaş da buna sert kars>- hk verdi Siz ne diyorsunuz? - Bır yandan güneydeki Rum yönetiminin ku- zeyde geçerli olmadığını söyleyeceksiniz, bir yan- dan da sadece Rum yönetiminden izin alacaksı- nız. Bu olurmu? Bubır çelişki. Yakında Cem ada- ya gidecek. Durumu değerlendirecek. - Meclis'in denetim mekanizmasım düzenkyen anayasannı 83. ve 100. maddelerindeki değişikük nedurumda? - Çahşılıyor. Hangi aşamada, bılemiyorum. - Sayın Bahçeü'nin kurt-güvercin benzetmesmi nasıl karsthyorsunuz? - Bu konuda bir şey söylemeyeyim. Polemiğe girmek istemiyorum. Söylenmedik şey kalmadı. Tatsız bir sürece girildi. Ben kanşmak istemiyo- rum. Ull _s Komisyonlarda DSP'li üyeter Yılmaz için ak- feuna, Çiller içüı Yüce Divanyönündeoy kuttand^ lar. Bu çelişki değil mi? - - Genel merkez olarak, grup yönetimı olarak hiçbir telkinde bulunmam. Ancak örtülü ödene- ğin kullanımı şekli konusunda çok açık bır durum var. Gerçi Yargıtayın aklama karan var ama.. biz hiçbir telkinde bulunmadık. - Perşembeyinaalgörüyorsunuz? Mesut Yıhnaz aklansa bile hükümertc uyum eskisi gibi devam e- dermi? - Inşallah devam eder. 57. hükümetin şimdiye kadarkı temposu bozulursa yazık olur. Uyumu ve çalışma temposu aksarsa çok yazık olur. O neden- le ben ortahğı daha fazla gerginleştirmemek için azami özen gösteriyorum. - Devlet Bahçeli hafta sonundaki Tokat gezisin- de tophduğa hitap ederken istikrar sağlandı, sıra enflasyonda dedL Parti il örgütünün yemeğinde gerekirse hükümetten çeküiriz, önemli olan parti iikeleri dedL Bu çelişki>i nasıl karşıhyorsunuz? - Anlayamıyorum dedim ya. Perşembe günü du- rum anlaşılır. - Parti olarak nasü hareket edeceksiniz? Bir n*- kminizvarnu? - DSP'nin iç uyumu vardır. Kendiliğinden işler. Telkinde bulunmam. DSP, hükümetin ve Mec- lis'in uyumlu çalışmasma her zaman katkıda bu- lunur. - AB raporu taruşması do-am ediyor. Siz rapor- tarı nasıl değeriendiriyorsunuz? - Bana gelen bir rapor yok. Ama çahşmalar de- vam ediyor. Raporlann hazırlanmasuıdabir tamş- ma olmadı. MGK'de hiçbir görüş aynlığı yok. MGK'ye karşı çıkanlar orada olumsuz şeyler ol- duğu havasmı yaymaya çalışıyorlar. Ama öyle bir şey yok. Bence MGK çok yararh bir kurum. Ecevit'in bu değerlendirmeleri sırasında Rah- şan Ecevit, "Ben bir şey söytemek jstiyorum* di- yerek söze girdi ve şunlan söyledi: "Güvercin kurdu\iyemez.diyorlar_Kurdundagüvercini ya- kalama ihtimali>oktur. Onun seviyesineyüksehne imkânı da yoktur. Madem doğanm kurah diyor- laı; ben de devam etdriyorum o kurah." Rahşan Ecevit bunlan söyledikten sonra Bülent Ecevite dönerek "Yanhş bir şey söylemedim de- ğümi" diye sordu. Bülent Ecevit de gazetecilcre dönerek şu karşılığı verdi: "Hayır ha\ır... Rahşan Hanım'm sövledikkri- nin siyasetle bir ilgjsi jx>k. Biümden, doğa kuraün- dan söz ediyor." Daha sonra gazetecilerle Rahşan Ecevit arasın- da şu diyalog geçtı; -Pekian? - Konumuz o değil - \ani an da güvercin kadar vüksdeoiez, bir do- ğa kuraholarak, dep mi? - Konu oraya geldiği zaman konuşuruz. -Aynı şey at için degeçertiolabflir_ - Konumuz onlar değil. - Bu sözkriniz manşet Haber kanunu olarak» Rahşan Ecevit. 57 hükümetm kuruluşu önce- sinde de MHP'yeyönelikdeğerlendirmesiyle öne çıkmıştı. Rahşan Ecevit, 18 Nisan seçimlerinden sonra ortaya çıkan tablonun DSP-MHP birlikteliğini zo- runlu kılması üzenne sürdürülen tartışmalara 12 Eylül öncesini anımsatarak katılmıştı. Rahşan Ecevit. 1999 Mayısı'nda, "12 Eyfâl ön- cesi terör ortamuHİa binlerce kişi öldü. O günJer nasıl unutulur? Değiştiklerini nereden bûiyornz'' demişti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog