Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

2 1 HAZRAN 2000 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER AyteHn dömlü • tstanbul Haber Servisi - Çevre Bakanı Fevzi Aytekin, Macarisan'a yaptığı ziyareti tamamlayarak Türkiye ye döndü. Macaristan'ın Szetendre kentinde gerçekleştirilen "YerleşikBölgesel Çevre Merkezi"nin 10. yıl kutlamalan ve "Avrupa Bölgesi'nde Çevre Politikalannm Oluşturulmasr toplantısına katılan Aytekin, toplantılara AB üyesi ülielerle adaylık sürecindeki ülkelerin katıldığını söyledi. Paraşüt operasyonu • ANKARA (AA)- 'Paraşüt operasyonu'nu yürüten Ankara DGM Cumhuriyet Savcısı Talat Şalk, kara para aklanması, büyük kaçakçılık, yolsuzluk ve uyuşturucu ticareti gibi suçlarla mücadelede, 'Türkiye SavcüığYnın daha etkili olacağını düşündüğûnü ifade ederek "Türkiye Savcıhğı'nın kurulmasından yanayım" dedi. Paraşüt operasyonunun Ankara merkezli olmasının, operasyonun başansında büyük rol oynadığını ifade eden Şalk, "Bu dıırum, Türldye Savcıhğı'nın gerekliliğinde bir gösterge sayılabüir" diye Ciampi ludı karar vermiş • ROMA(AA)-ltalya Cumhurbaşkanı Carlo Azeglio Ciampi, "Ağca'nın affına çok hızlı karar verdim" dedi. Ancona'ya yaptığı zıyaret sırasında başpiskopos Franco Festorazzi ile de görüşen Ciampi, Ağca'nın affinda yürütme organlannın çok hızlı ışlediğini va kendisinin de çabuk karar verdiğini söyledi. Festorazzi, Ağca'yı affindan dolayı Ciampi'ye teşekkür etti. Italyan haber ajansı Ansa'nın verdiği haberde, Festorazzi, "Ağca için verilen karardan dolayı memnun oldum. Papa'ya gönderdiği mesajlarda özgür olmak istiyordu" dedi. Parris şimdi de tale'deÇanakk • ÇANAKÇANAKKALE(AA)- ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Mark Parris, Türkiye'nin sadece Ankara'dan ibaret olmadığını söyledi. Parris ve beraberindeki heyet, Canakkale ziyaretlerinde, Vali Ekrem Ozsoy ile Belediye Başkanı Ismail Özay'a nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükelçi Parris, Türkiye'nin değişik bölgelerini ziyaret ettiğini behrtti. Bip dava daha • ANKARA (AA)- Türkiye Kamu-Sen, bazı üst düzey bürokratlar, askerler ve yargı mensuplannaTCmsü" tazmınatı ödenmesini öngören Bakanlar Kurulu karannm iptali ve yürütmenin durdunüması istemiyle Danıştay'da dava açtı. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Resul Akay'ın açtığı davanın dilekçesinde. 26 Nisan 2000 tarihli söz konusu Bakanlar Kurulu karannın dayanağını oluşturan 4505 sayıh yasanın 5 maddesinin anayasaya aykın olduğu ileri sûrüldü. Yılmaz'm SEKA dosyası yarın, Çiller'in 'örtülü'sü cuma günü görüşülecek Dk 'hesaplaşma' yamıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Danışma Kurulu, aralarında ANAP lideri Mesut Vılmaz hakkında YüceDivan'asevkistemini içeren SE- KA Soruşturma raporunun da bulun- duğu 7 komisyon raporunu yann, DYP Genel Başkanı Tansu ÇiDer hakkında- ki "Örtûlü ödenek" soruşturma komis- yonu raporunu da cuma günü genel ku- rulda görüşülmesini kararlaştırdı. An- cak, iktidar kanadının, örtülü ödenek soruşturması ile Yılmaz hakkındaki GSM ihaleleriyle ilgili raporlann aynı gün ele alınması için, komisyonlann ge- nel kurulda yenni almayarak görüşme- leri gelecek haftaya bıraktırmayı plan- ladığı öğrenildi. MHP ise raporlann ta- til sonrasma bırakılması yönündeki ıs- ranndan geri adım attı. TBMM Başkanlığı'na raporunu sun- mayan ya da henüz basun aşamasında olan 6 komisyon raporunun da 29 Ha- ziran Perşembe günü genel kurulda gö- rüşülmesi konusunda ise ANAP ve DSP gruplan "temenni" dile getirdiler. MHP'li bazı milletvekillerinin genel kuruldaki oylamalarda Yılmaz ve Çil- ler'in Yüce Divan'a sevki yönünde oy kullanması beklenirken DYP ve ANAP bu partiye karşı yeni taktikler geliştir- di. Bu çerçevede DYP, "kendi verdiği önergelerede tersoy kuDanmamak" için oylamalara girmeme yöntemi ızlerken ANAP'ın örtülü ödenek soruşturmasın- da benzer yöntemi uygulayabileceği ifade edildi. DYP yönetimi bu çerçeve- SEKA kitabı ÇİZMEDEN YUKARI MUSAKART ANAP'm alternatif raporu ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - ANAP, SE- KA soruşturması konu- sunda "topyekün savun- maya" geçti. ANAP Ge- nel Başkanı Mesut Yıhnaz hakkında MHP oylanyla Yüce Divan'a sevk karan veren TBMM Soruşturma Komisyonu'nun raporuna "alternatif rapor" niteli- ğinde kıtapçık hazırlayan ANAP yönetimi, kararda dönemin Cumhurbaşkaru Süleyman Demirel'den, bugünkü Başbakan Bü- lent Ecevit'e kadar birçok siyasinin imzası olduğu bilgisineyerverdi. Soru-yanıt biçiminde hazırlanan kitapçıkta, Yıl- maz'ın herhangi bir suçu ohnadığı ileri sürülürken "Bu yönüyle SEKA soruş- turma dosyası, siyasi ne- denlerle Meclis soruştur- ma sisteminin dejeneras- yonunun en beürgin bir örneğkür" görüşüne yer verildi. Yılmaz'ın son an- da bir değişiklik olmazsa bu kitapçıkta yer alan bil- giler doğrultusunda genel .. ^, . kuruidasavunmayapaca- CHP lideri Oymen, Meclis'teki partilerin aklın yolımu ğı ifade edildi. Kitapçık, J r J bütün siyasi partiler ile parti örgütlerine dağıtıldı. ANAP Genel Merke- zi'nce hazırlanan "Seka Dosyası- Gerçekler ne- dn-?" başhklı kitapçıkta, ilk ihalenin iptal ediliş ge- rekçesi ile dönemin FP Kocaeli Milletvekili Os- man Pepe tarafindan veri- len gensoru önergesine de yer verildi. Gensorunun Meclis'te reddedildığine işaret edilen kitapçıkta, "Gensoru olmadu soruş- turma okun" mantığıyla bu kez DYPnın önerge- siyle Meclis soruşturması açıldığı vurgulandı. Ford-Otosan'a arazi tahsisiyle ilgili suçlama- lar ve eleştirilere tek tek yanıt venlen kitapçıkta, "Bir şeyin bedelsiz veril- mesi, onun bedavaya da karşıhksız verilmesi de- mekdeğBdir" denildi. Ki- tapçıkta, tahsisin fırma le- hine "sebepsiz zenguüeş- me" sağlamadığı, "hibeve bağışolmadığr savunma- sına yer verilirken ülke ekonomisine sağlayacağı katkılar üzerinde duruldu. MHP'nin Yüce Divana sevk istemine gerekçe gösterdiği eleştiri ve ya- nıtlannın da yer aldığı ki- tapçıkta, "kimlerin imza- 9 var" bölümünde, döne- min DSP'li bakanlar ku- rulu üyelerinin isimlerinin ise "koyu renkk" vurgu- lanması dikkat çekti. de, Çiller hakkındaki örtülü ödenek so- ruşturması dahil, bir kaç kişi dışında genel kuruldaki oylamalara katılmama kararı aldı. DYP yönetimi bu yöntemi "ahnan kararian protesto edryoruz" di- ye açıklarken bir parti yöneticisı," Ver- diğnniz önergelere ters oy kuDanama- yız. Onun için en iyisi oylamalara kanl- mamak" diye açıkladı. TBMM Danışma Kurulu'nda, eski Devlet Bakanı Burhan Kara hakkında- ki soruşturma komisyonu raporuyla, DYP Genel Başkanı Çil- ler hakkındaki raporun da cuma günü görüşülmesi üzerinde ilke karan alın- dı. ANAP Grup Başkan- vekılı Beyhan Aslan ise örtülü ödenek soruştur- masının "ertelenmesi- nin" kendilerine bir yarar getirmeyeceğini belirte- rek "Raporlar, geliş sıra sayısma göre görüşüleceği için, aynı gün içinde de ol- sa yine örtülü ödenek so- ruşturması önce görüşü- lecek. Artık, bundan son- ra ince hesap yapmaya ge- rek yok. Ne olacaksa ohır" dedi. Ancak daha sonra yapılan temaslar sonu- cunda, eski Devlet Baka- nı Burhan Kara hakkın- daki soruşturma raporu ile Çiller hakkındaki örtü- lü ödenek soruşturma ko- misyonu raporlannın da gelecek hafta ele alınma- sı benimsendi. Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan'ın devreye gırmesıyle MHP, soruşturma raporlannm yeni döneme ertelenmesi yönündeki tutumundan geri adım attı. MHP, ra- porlann Meclis tatile gir- meden önce görüşülme- sini kabul etti. MHP hderi Devlet Bah- çeli, milletvekillerinden genel kurulda "vicdani kanaatlerine" göre oy kullanmalanoı ıstedi. .,u izlemediğini söyledi 6 Yolsıızhıklarda siyaset hesabı 9 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Emekli general. emekli albay, doktor, mühendis, öğretım üyesi, avukat, sendikacı, eski milletvekili, hemşire, gazeteci, noter, bürokrat, işadamı, ev kadınlanndan oluşan 167 kişi dün törenle CHP'ye katıldı. CHP Genel Başkanı Altan Öymen, Türkiye'nin yolsuzluklar ülkesi olmaktan çıkmasınm istendiğini, ancak Meclis'te çoğunlukla bunun "aklama paklamayla" yürütüldüğünü vurguladı. Öymen. "Meclis'teki partilerden hiçbirinde akhn yoluna eğflimyok" dedi. CHP'ye yeni katılımlar nedeniyle genel merkezde tören düzenlendi. Partiye katılanlardan emekli Tuğgeneral Ergin Yurddaş, Atatürk'e olan minnet borçlannın bir bölümünü ödemek için partiye katılma karan aldığını kaydederek yüreğini, beynini bu dava için ortaya koyduğunu söyledi Prof Dr. Hatis Dörtiemez, İcardiyolog olduğunu belirterek partiye politikacı olarak değil "yürek uzmanı" olarak katıldığını kaydettı. Dörtlemez. "Işte o yürek Türldye olarak gözuktü" dedi. Öymen, olanağı olan herkesin siyasete katılmasuıın görev olduğuna dikkat çekerek "Dünyada ve Türkhe'de birçok sonınun çözülmesi si>asetJe oluyor" dedi. Öymen, ınsan haklanmn düzeltihnesi için bazı yasalar ve • CHP'ye yeni katılımlar nedeniyle genel merkezde tören düzenlendi. Emekli Tuğgeneral Yurddaş, Atatürk'e olan minnet borçlannın bir bölümünü ödemek için CHP'ye üye olduğunu söyledi. anayasanm değiştirilmesi gerektiğini kaydetti. Öymen, enflasyonun yüzde 60 olduğu bir dönemde memur maaşına yüzde 15 civannda zam verilmesini; asgari ücretliye yüzde 17, destekleme alımın yüzde 27.5 dolayında kalmasını eleştirerek herkesin hak ettiğini alabilmesinin siyasetle mümkün olacağını belirtti. Nükleer enerji lobısıne değinen Öymen, "Nükleer enerjinin hem de terk edfimiş eski teknoloji ile Türkiye'de başlaübnasını vatandaş olarak istemiyoruz'' diye konuştu. Türkiye'nin yolsuzluklar ülkesi olmasından çıkmasınm istendiğini belirten Öymen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Meclis'te künin çoğunluğu varsa orada aklama paklama yapabttiyor. Sayuı Mesut Yılmaz hakkındaki dosyalar aklama paklama> la gidrvordu. ANAP ile MHP arasma kara kedi girdi, aklama paklama birti. Siyaset hesabryla karar veriUrse yolsuzluklan izkme olanağı ortadan kalkar. Meclis'teki partilerden hiçbirmde akhn yohına eğüim yok. Tahkim ve sosyal güvenlik vasalannın çıkanlmasmda da iktkiarla muhaleferin arasında fark yok gibiydL" Öymen, partiye katılan katılımcüara tek tek parti rozetlerini taktı. CHP'ye kaühm törenin ardmdan CHP Genel Başkanı Öy- men. 68 yaşına girmesi nedeniyle merkezyönetim kurulu adV na getirilen. üzerinde kendisinin fotoğrafi ile CHP vazısuun buhmduğu doğum günü pastasını kesti. (SERDAR ÖZSOY) Kutan, hükümet ortaklannın partisinin kapatılacağına ilişkin sözlerine tepki gösterdi 4 Bilitnkurgu senaryolar yazıyorlar' POLJTtKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETtNKAYA Çeyrek Final... Mustafa Denizli'ye saldıraniar bugün onu alkış- lıyorlar, futbol bilgisinin derinliğinden, inancından, çağdaş taktik anlayışından söz ediyorlar... ; Türkiye'de 'büyük boy', 'küçükboy' spor yazar- lan sanınm her konuda düşünce sahibi... .; Futbol bir ayak oyunudur... '? Yenersin de, yenilirsin de!.. ,; Türkiye önce Italya'ya yenildi, Isveç'le berabş- rekaldı, Belçika'yı da 2-0 yendi... • Peki, Türkiye Italya, Isveç ve Belçika'yla bera- bere kalsa ne olacaktı? * Topu topu üç puan? Isviçre, Belçika'yı yense ya da Belçika rtalyajyı yenip Isveç'le berabere kalsaydı, bizim spor ya- zarlan ne yapacaklardı? Italya dokuz puanla grubun lideri oldu; bize ye- nilse, Belçika'yla Isveç'le berabere kalsaydı, dün- yanın sonu mu gelecekti? Türkiye Italya'ya karşı çok kötü oynamadı, an- cak yenildi; Isveç karşısında berabere kaldı; kale- ci Rüştü sayesinde Belçika karşısında galip gel- di... " Şimdi yer gök inliyor!.. Aslan Mustafa Denizii!.. Kaplan Denizii!.. Aferin aslanlar!.. Gelin yanaklarınızdan öpelim!.. Avru- pa'ya ders verdik!.. Oysa bir hafta önce sporyazarlan Denizli'yi yer- den yere vurup onun bilgisiziiğini, beceriksizliği- ni yazmıyorlar mıydı? Elbet, Türkiye'de gerçek spor yazarlan var, fut- bolun bir gösteri oyunu olduğunun bilincinde olan arkadaşlar var!.. Sözümonlara değil!.. Benim sözüm, kendilerini 'teknik direktör' sa- nan,futbol bilgılerını 'genişalan-daralan'sözcük- leriyle sınırlayıp gazetelerin spor sayfalannı, tele- vizyonlann ekranlannı kuşatanlara!.. Mustafa Denizii ve ekibini neredeyse 'vatan ha- ini' gibi gören bu kafalara, aynı kafada bir futboi- cu yanıt verdi: "Onlar vatan haini!.." Haydi bakalım, çıkın işin içinden!.. Diyarbakırspor'u Kayserı'de, Konya'da, Ri- ze'de "PKK" diye protesto eden kafalarla bunlar arasında ne fark var?.. ••• Spor gazetelerini ve gazetelerin spor sayfalan- nı, televizyonlardakı spor tartışmalannı izleme- ye çalışıyorum... Italya maçı sonrası yazılanları, konuşulanları unutan bazı spor yazarlan, dün içleri biraz buruk, Denizii ve ekibini alkışlıyoriardı... Yazılanlann özeti: Kötü oynadık, ama Belçika'yı yendik... Avrupa şampiyonasının her maçının final oldu- ğunu unutmuştu sporyazarlan... İşin sonunda Belçıka'ya karşı oynayıp yenilmek de vardı, berabere kalmak da... Kalede Rüştü devleştı; Hakan Şükür kötü oyu- nuna karşın iki gol attı, sahanın yıldızlanndan Arif ise gol kaçırdı... Belçika Milli Takımı'nın kalecisi De Wllde bizlm yenmemiz için çaba harcayınca, Doğan Koloğ- lu'nun tanısı 'cuk' diye yerli yerine oturuyordu: "Futbolun mantığı yoktur. Ama galibiyetin man- tığı vardır..." Demek ki futbol bir oyun!.. lyi oynarsın kaybedersin ya da berabere ka- lırsın; kötü oynarsın galip gelirsin!.. Bence Tüıi<iye o denli kötü oynamadı... Pyuncuların üzerinde korkunç bir baskj vardı; Galatasaray'ın UEFA başansı, ulusal takım için de neden geçerli olmasındı!.. Mantık buydu!.. halya yenilgisi Mustafa Denizli'yi giyotine götür- meye yetip de artmıştı bile... Dün sabah gazetelerin spor sayfalanna, spor gazetelerine bakınca yine şaşırdım... • Denizli'ye övgüler, yergiler iç içe girmişti. Bazı- lan Türkiye'nin çeyrek finale katılmasını içlerine sindirememişlerdi. Mustafa Denizii benim arkadaşım, dostumL Mustafa Denizli'ye hakaret edenler, ona en ağır biçimde saldıraniar, bakalım bundan sonra ne ya- pacaklar? Alaçat'dan Izmir'e geldi o!.. Yıllarca Altay'da top oynadı!.. Milli formayı de- falarca giydi!.. . I Kendini yetiştirmesini bildi!.. f Onu Italya, Isveç maçlarından sonra televizyon- larda izlerken çok öfkeli gördüm... Bunun adına Izmir'de ne derier bilir misiniz?: lyonya öfkesi!.. „' Mustafa önceki akşam gülümsüyordu... f Dün sabah telefonla arayıp kutladım... Dedim ki: "Mustafa sana öfkelenmek değil, gülmek yakı- şıyor!.." Zoru başardın Mustafa. Zoru başardınız çocyk- lar... Alkışlar!.. J hikmet.cetinkaya(u cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - FP Genel Başkanı Recai Kutan, hükümetle ilgili eleştirilerini sürdürürken "Çıkar çe\Teleri de. 1MF de bu hükümeri kurtaramavacak. İ Ikenin geleceğinde geniş ufuklu. geniş vizvonlu hükümet alternatifleri olduğu inancındayız" dedi. MHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli nın FP'nın kapatılması olasılığına ilişkin açıklamalannı ıma eden Kutan, "Hükümet ortağı partiler ya umut tacirliği >apıyoriar ya da başka partilerin geleceği>le ilgili bUhnkurgu senanolar yazryorlar** diye konuştu. Recai Kutan partisinin grup toplantısmda yaptığı konuşmada, hükümetin geniş halk kitlelerini değil, yalnız IMF'yi ve bir avuç mutlu azınlığı memnun ettiğini belirtti. Hükümet ortaklarının "pişkinlikle ekonominin iyhe gittiginden ve istikrardan söz ettiklerini" kaydeden Kutan, "Ancak halkın karşısına çıkacak yüzleri yok. İ lke>i bir çöküntmle karşı karşı>a getiren bu hükümetten mutiaka kurtulmak gerekryor" dedi. Hükümet ortaklannın halkın sorunlanna çözüm bulmak yenne başka partilerin geleceğiyle ilgili bilimknrgu senar> r olar yazdıklannı savunan Kutan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Halka istikrar diye yuttunnaya çahşnklaru statükoculuktan başka bir şey değil. İki Türkiye var; birisi vardış \ apanlann, statükoyu korumak isteyenlerin Türkiye'si, diğeri de evrensel ilkekri ve demokratik kurallan >erleştirmek isteyenlerin Türkiye'si. Mfllet umut tacirierinden, biraz daha kemer sıkma önerisinde buhınan hükiimetlcrden bıkıp usandı. Tanm Bakanı hakkında verdiğimiz gensoru bu hükümete ilk uyanmız. Diktiği çalıJara takılan koyunlann yününü satarak zengin olma hayalleri kuran Nasrettin Hoca hikâyesini herkes bilir. Hükümet Nasrettin Hoca rolünü üstlenebilir, ama bilsinler ki halk koyun rolünü oynamayacak. Diktikkri çahlara eninde sonunda kendileri, beslejip semirttikleri rantiye takuacakbrf Cum kitap ıhurtyet ı kulübü <f*»ttrik&y£i ÇAĞININ TANIĞI ÜÇ YAZAR 2 BASI KÜ1İLAY OLAYI VE TARİKAT KAMPLARI 4. BASI SANCILI YILLAR KU$ATI1MI$ SOMKUt 4 BASI KpPOSTUNDAKURT ZAMBAK SANA DA BÜIA$TI KAN 2. BASI DİN BARONUNUN KAZLARI AjlK KADIMLAR SOKAĞI 2 BASI SERİAT PAZARI SEVDANIN ADRESİ BELLİ DEĞİL TÜRKİYE'NİN $EYTAN ÜÇGENİ ZLERİN POYRAZ Cumhunyet Kıtap Kulubu Çağ Pazarlama A.Ş. Turkocağı Caû. No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel514 01 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog