Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

21 HAZİRAN 2000 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Başkanlara yasak kalkn • DÎYARBAKIR (Cumhumet Bûrosu) - HADEP'li'belediye başkanlan Feridun Çelik, Mehmet Selim Özalp ve Feyzullah Karaaslan'a PKK'ye yardım ettikleri ve talimat alarak hareket ettikleri iddıasıyla açılan davanın dünkü oturumunda mahkeme heyeti, başkanlann yurtdışı yasağının kaldınlması ve el konulan projelerin iade edilmesine karar verdi. Diyarbakır 2 No'lu DGM'deki duruşmada, ilk kez savunma yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Feridun Çelik, gözaltında kaldığı süre içınde kaba dayak yediğini belirtti. Çelik, PKK'nin HADEP üzerinde etkili olmak ve müdahale etmck için zaman zaman girişimlerde bulunduğunu, ancak bu girişimlere göz yumulmadığını söyledi. Hasankeyf yaşatılsın' • Haber Merkezi-Eskı Kültür Bakan) Ercan Karakaş, antik kent Zeugma ıle ilgili olarak yaptığı açıklamada, tarihi varlıklanmızın ilgililerin duyarsızlığı yüzünden bırer birer yok olduğunu, Cumhıııbaşkaıu Ahmet Necdet Sezer dışında kımsenın konuyla ilgilenmediğini belirtti. Karakaş, Başbakan Bülent Ecevit'in ziyaretinden daha önemlisinin, suyun bir süre daha tutulması yönünde talünatlar vermesi olduğunu söyledi. Karakaş, "Zeugma büyük ölçüde kaybedildi, hiç değilse Hasankeyf yaşatılsın" dedi. lETD'den paneüep • Haber Merkezi- lnteraet Teknolojileri Derneği'nce (INETD) düzenlenen 'Yeni Ekonomı ve Türkiye: Olanaklar ve Tehditler' konulu panel yann yapılacak. Ekonomistler ve bilişim sektörü temsilcilennın de katılacağı panel, Istanbul Teknik Universitesi Taşkışla Kampusu'ndaki Bilim Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak. Çinkup işçüeri engeUeraf • KAYSERİ (Cumhuriyet)- Kayseri'nin Incesu ilçesinde kurulu bulunan Çinkur AŞ'de işten çıkanlan 380 işçinin Ankara'ya yürümesine polis izin vermedi. tşçiler yürûmelerine izin verilmezse eşleri ve çocuklanyla birlikte Türk vatandaşlığından çıkmayı düşündüklerini söylediler. îşçiler, Kayseri Valisi Nihat Canpolat'ın isteği üzerine dağıldılar. Hazipandakap • Viırt Haberieri Senisi - Yurdun özellikle kuzey kesimlerinde hava sıcaklıklannın mevsim normallerinin alüna düşmesi nedeniyle Erciyes ve Ilgaz'dan sonra rSrvas'taki Tecer Dağı'na ve Samsun'daki Akdağ Yaylasf na haziran ayında kar yağdı. Erzincan'ın lliç ilçesinde de sağanak yağış hasara yol açtı. Bağıştaş- lliç arasında bulunan NATO boru hattının 200 metrelik bölümü hasar gördü. Yetkililer, sıcaklıklann bugünden ıtibaren artacağını bildirdiler. Dünya Sağlık Örgütü hazırladığı raporda BM üyesi 191 ülkeyi değerlendirdi Sağhk hizmetnıde geri kakhk EMİNE KARAKİTAPOĞLU CENEVRE - Dünya Sağlık Örgütü (WH0) tarafından ülke- lerin vatandaşlanna verdikleri sağlık hizmetleriyle ilgili olarak ilk kez yapılan bir araştırma, dünyada en iyi sağlık hizmetini Fransa'nın verdiğini, Türki- ye'nin bu konuda 70. sırada bu- lunduğunu ortaya çıkardı. Fran- sa'yı Italya'nın izlediği belirle- nen araştırma, BM üyesi 191 ül- keyi kapsıyor. Araştırmayla ilgili veriler, "Dünya Sağlık Raporu 2000- Sağtık Sistemlerinde Perfor- mans" başlıklı raporda yer aldı. WHO'nun değerlendirmesine göre, ulusal gelirine oranla sağ- lık alanında en fazla harcama yapan ülke olan ABD, iyi sağ- lık hizmeti verme konusunda 37. sırada bulunuyor. WH0 Başkanı Gro Harlem Brunddand, raporla ilgili ola- rak yapüğı açıklamada, halkla- nn sağlığının, ülkelerindeki sağlık sisteminin performansına bağlı olduğunu vurguladı. Daha fazla harcama yapma- nın sağlık alanmdaki perfor- mansı arttırmadığına dikkat çe- ken Brundtland, hükümetlerin, performansı geliştirecek yön- temleri öğrenmeleri ve böylece daha iyi sağlık hizmeti verilme- sini sağlamalan gerektığınin al- tını çizdi. WH0 raporunun or- Diyarbakır'da insanların yüzde 4O'ı yoksulluk sınırının altında Bulaşıcı hastalıklarda artış DfYARBAKIR (Cumhuriyet Bfirosu) - Diyarbakır'da insanların yaklaşık yüzde 4O'ı yoksulluk smırmm altında yaşarken bulaşıcı hastalıklarda aröş gözleniyor. İnsanların yüzde 64.3'ünün herhangi bir sosyal güvencesinin olmadığı kentte mevcut 110 sağlık evinden 93'ü, 77 sağlık ocağından da 12'si kapatıldı. Kentte 123'ü uzman 423 doktora, 3 bin 97 sağlık görevlisine gereksinim duyuluyor. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi'nce hazarlanan " Diyarbakır Sağlık Raporu"nda, kentteki sağlık ve altyapı sorunlanna dikkat çekildi. Rapora göre Türkiye genelinde nüfusun yüzde 14.2'si yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bu oran îstanbul'da 1.5, îzmir'de 1.7 iken Şanlıurfa'da yüzde 36.5 ve Diyarbakır'da yüzde 39.7'ye yükseliyor. Türkiye genelinde nüfusun yüzde 31.5 'inin sağlıklı tuvaletinin bulunmadığı bildirilen raporda, oranm Diyarbakır'da yüzde 47.8'e ulaştığına dikkat çekiliyor. Sağlıkta eşitsizliğin, toplumsal nedenlerle ortaya çıktığı belirtilen raporda, önlenebilir farklıhklarm kabul edilemez olduğu vurgulandı. Raporda, sağlık hakkının yasal olarak tanınmasına karşın Türkiye'de bu haklann kâğıt üzerinde kaldığı belirtiliyor. taya koyduğu çarpıcı gerçekler- den bazılan şöyle: • Tüm dünyada yoksullar, ye- terli sağlık hizmetinden yararla- namıyor ya da sağlık hizmeti alabilmek için kendi ceplerin- den harcama yaparak daha çok yoksullaşıyorlar. • Sağlık alamnda karaborsa, yolsuzluk ve rüşvet hâlâ önlene- medi. • Birçok ülkede doktorlar, hem kamu sektöründe hem de kendi muayenehanelerinde ça- lışıyorlar ve bakanlıklar bu du- ruma göz yumuyor. WHO'ya göre bu durum, kamu sektörü- nün özel muayenehaneleri ya- sadışı yoldan fınanse etmesi an- lamına geliyor. • WHO, tüm dünyada sağlık sigortasının mümkün olduğu oranda yaygınlaştınlmasını tav- siye ediyor. • Sanayileşmiş ülkelerde, ge- nelde, sağlık harcamalanmn yüzde 25'i hastalann cebinden çıkıyor. Bu oran ABD'de yüzde 56, Hindistan'da yüzde 80. • Pek çok ülkede yoksullar sağlık hizmetleri için nispi ola- rak zenginlerden daha fazla har- cama yapıyorlar. WH0, araşnrmasını 5 temel esasa dayandırdı. Bunlar halkm genel sağlık düzeyı, sağlık ala- nında karşılaşüan haksızlıklar, hastalann verilen sağlık hizme- tinden ne oranda memnun kal- dıklan, sağlık hizmetlerinin ta- lebe ne oranda cevap verdıği ve sağlık sisteminin mali yükünün ne şekilde dağıtıldığı, dığer bir deyişle sağlık hizmetlerinin fa- turasını kimin ödediği. Rapora göre Akdeniz ülkelerinden Fransa, Italya ve Ispanya'da sağ- lık hizmetleri, Avrupa'mn diğer ülkelerinden daha gelişmiş du- rumda. Iskandinav ülkeleri ara- smda ise Norveç birinci sırada bulunuyor. Güney Amerika ülkeleri ara- sında Kolombiya, Şıli, Kosta- Rika ve Küba en iyi sağlık hiz- meti veren ülkeler. Asya'da Sin- gapur ve Japonya'da sağlık hiz- metleri çok iyi. Pasifık bölge- sinde ise Avustralya ve Yeni Ze- landa bu açıdan dikkati çekiyor. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da ise Umman, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas'ta yeterli sağlık hizmeti ve- riliyor. En dengeü Kolombiya Sağlık hızmetlen ve sağlık si- gortası açısından yoksullarla zenginler arasında en iyi denge- yi sağlayan ülkenin Kolombiya olduğu belirlendi. Bu ülkede yoksullar sağlık hizmeti almak için yılda 1 dolar harcarsa, zen- ginler 7.60 dolar harcıyorlar. Bu açıdan dengesizliğin en yaygın olduğu ülkeler arasuıda Sierra Leone, Brezilya, Çin, Vi- etnam ve Rusya önde geliyor. Raporda, yılda kişi başına 60 dolann altında sağlık harcama- sı yapan ülkelerde halkın yeter- li sağlık hizmeti alamadığı da vurgulandı. Zengma'da kazdar sürerken 1993'te antik kenttcn çıkanlan mozaiğin eksik parçası ABD'de buhınarak geri getirildi Eksik mozaik parçası (Hğerieriyle ~''J_' birleştirüerek Gaziantep Mûzesi'nde sergUenmeye başlayacak. eugma'dan kaçınlan eser döndü BEKİRŞAHİN GAZÎANTEP - Belkıs Zeugma antik kentinden 1968 yılında yurtdışına kaçı- nldığı belirlenen mozaik parçası önceki gece uçakla Gaziantep'e getirildi. Mito- lojide Uti sevgilinin ölümsüz aşkını sim- geleyen mozaik parçası Gaziantep Müze- si'ne konuldu. Gaziantep'in Nizip ilçesi, Fırat Nehn kıyısında bir hafta içinde sular altında ka- lacak Zeugma'da 1993 yılında yapılan kazılar sırasında villanın taban mozaiği- nin bir bölümünün sökülmüş olduğu be- lirlenmiş ve kalan parçalar Gaziantep Müzesi'ne getirilmişti. Daha sonra ka- • Gaziantep Kültür Müdürü Hasan Eliaçık, uzunca bir süreden sonra mozaik parçalannın Türkiye'ye getirilmesinden büyük bir mutluluk duyduğıinu söyledi. lan parçalardan yola çıkılarak yapılan in- celemelerde kaybolan mozaiğin Metiose- Partenopeye ait olabileceği belirtümiş- tı. Mozaiklerin izine Amerika'da rast- landı. 1994 yılında Kanadalı mozaik uz- manı Şila Kempbel, Amerika'nın Hous- ton kentindekı Rice Üniversitesi Menil Koleksiyonu'nu gezerken çalınan moza- ik parçasıyla karşılaşü ve dönemin Ga- ziantep Müzesi müdürüne durumu bil- dirdi. 1994 yılında dönemin Anıtlar Mü- zeler Genel Müdürü'nün, kendisine ve- rilen belgelerle ABD'de yaptığı karşılaş- tırmalarda, kaçınlan mozaik parçası ile geride kalan mozaiklerin bırbırlerini ta- mamladığı ortaya çıktı. 1995 yılında Türkiye mozaiğin iade sürecini resmen başlattı. 1998 yılı arahk ayında yapılan bir görüşmede, ilgili üni- versite iade işlemıni kabul etmedi, ancak 15 yıllık bir süre istedi. Türk yetkilileri ise bu sürenin uzun olduğunu ve bir yıl süre verebileceklerinı ifade ettiler. Daha sonra ise Türkiye uluslararası anlaşma- lardan doğan haklannı da kullanarak ia- de ışlemini sonuçlandırdı ve yasadışı yol- larla yurtdışına çıkanlan mozaik parça- sı, önceki gece saat 24.00 sıralannda Kül- tür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü arkeologlanndan Esra Akça tarafuıdan uçakla Gaziantep'e getirildi. Mozaik, Gaziantep Mûzesi'nde geride kalan parçasıyla birleştirildi. Gaziantep Kültür Müdürü Hasan Eli- açık uzunca bir süreden sonra mozaik parçalannın Türkiye'ye getirilmesinden büyük bir mutluluk duyduğunu ifade et- ti. Eliaçık, bu gelişmeyle yurtdışına ka- çınlan diğer kültür varlıklannm iadesinin de hızlandınldığını belirtti. îsviçre'nin Freiburg şehrinde düzenlenen forumda Türkiye'de yaşanan felaket tartışıldı Marmara i Avrupa'ya ders oldu 10 cadır yandı, 3 kişi yaralandı Çadırkentteyine yangın çıktı RUJHATAVŞAR BOLU - Bolu'da ttalyan Çadırken- Ji'nde elektrik konta: ğından çıkan yangın- da 10 çadır yandı, 3 kişi hafif yaralandı. Sağlık Mahalle- si'ndeki îtalyan Ça- dırkenti'nde Nevzat Özoğhı'naaıt çadırda dün saat 12.00 sırala- rmda çıkan yangın. rüzgânn etkisiyle di- ğer çaduiara sıçradı. Yangında 8 çadır kül olurken 2 çâdn- kıs- men yandı. Itfaiyeye yanlış adres verilme- si yangına geç müda- hale edilmesine ne- den oldu. Çadırkent sakinleri yangın sön- dürme cihazlanyla yangını söndürmeye çalıştılar. Bu sırada çadınndaki eşyalannı çıkarmak isteyen 40 yaşındaki bir kadının eli ve yüzü, 2 kişinin de ellen yandı. Olay yerinde ince- lemelerde bulunan Bolu Ü Emniyet Mü- dürü Uğur Gflr, yan- gına sebebiyet veren çadırkent sahipleri hakkmda, 'tedbirsiz- lik ve dikkatsizük so- nucu yangın veyara- lamaya sebep olinak- tan' soruşturma açıl- masını istedi. FREİBURG (Cumhuriyrt)-tsviç- re'nin Freiburg şehrinde düzenlenen Kriz Yönetimi Bakanlar Konferansı, ülkelerarası işbirliği ve iletişımin art- tuıhnasmı öngören bir bildiri ile so- na ererken Türkiye'de yaşanan dep- remler foruma damgasını vurdu. Konferansta yıkıcı Marmara depre- mi, Avrupa ülkelerini ortak strateji belirlemeye ve daha etkin koordinas- yon oluşturmaya iten sebepler ara- sında gösterildi. 37 uluslararası ku- ruluş ile 52 ülkeyi ilk kez bir —i^— karşılaşılan güçlüklerin, uluslararası camiayı Friburg forumunu oluştur- maya götüren etkenlerden birisi ola- rak gösterdiler. Ev sahipliğini Isviç- re Dışişleri Bakanı Joseph Deiss'ın yaptığı konferansta, Kofl Annan'ın Insam Yardımlar Özel Temsilcisi Sergio VTeira de Meflo, yardımlarm u- laştınlmasında en büyük sorunun, alıcı ülkedeki görev dağıhmının iyi yapılmaması ve yardunlann girişini engelleyen uygulamalan olduğunu getiFea teptentıda, •İ37 Tihıslararası kuruhış ile 52 ülkeyi ilk Marmara depremınde kar- k e z b i r ^y^ g e t i r e n K^ Yönetimi sılaşılan sonınlar ve yaşa- Bakanlar Toplantısı'nda, Marmara nan deneyımler sıklıkla dı- , . , , \ , ', le getirildi depremınde karşılaşılan sonınlar ve yaşanan Doğal ve insan ürünü fe- deneyimler devamlı gündeme getirildi. re ilişkin olarak "Deprem sırasında ortayaçıkanzayıfhklanmızın gkteril- mesi için idari, çevresel poütika ve mevzuat değişiklikleri ile giderilmesi sürecine girmiş bulunuyoruz" dedi. Konferansta, felaket zamanlann- da vatandaşlannı korumamn bütün ülkelerin en önemli görevi olduğu vurgulanırken, kriz yönetimi, fela- ketlere hazırlık ile yardmılann giri- şinin kolaylaştınlmasına ilişkin ge- rekli düzenlemelerin yapılması, ilgi- — — li kurumlann oluşturulması istendi. ^Avnıpa^Ukelenfii^ ortak strateji oluşturmak laketler ile iç savaşlar sıra- —— sında yardun-kurtanna çalışmalan- nuı hızh ve etkin yapılması için, Av- rupa ülkelen arasındakı kriz yöne- tim mekanizmalannı güçlendirmeyı amaçlayan iki günlük Friburg Kon- feransı dün sona erdi. Konferansın Doğu Avrupalı bakanlan ile aralann- da NATO temsilcisinm de bulundu- ğu konuşmacılan, kurtarma ve yar- dun etkinliklerinde koordinasyonun önemini vurgularken, Türkiye'de vurguladı. Ikili anlaşmalann önemi- ne dikkat çekerken de, depremler sı- rasındakı Yunanıstan-Türkiye yakm- laşması ile ortak kurtarma birliğinin önemli bir örnek başlangıç olduğu- nu belirtti. Bayındırlık Bakanı Koray Aydm, ülke görüşlerinin açıklandığı bölüm- de Türkiye'deki depremleri anlattı, bildiri hakkında ise görüş açıklama- dı. Bakan Aydın, yasal düzenlemele- için ilk kez bir araya getiren konferans sonundaki Fri- burg Bildirisi'nde şujortak kararlar açıklandı: ^ • •• " • Ülkelerin koordinasyon mekanizmalanm güçlendırmeleri ve kununlar arası görev dağılımını net- leştirmeleri, • Yardımlann ülkelere girişini engel- leyen uygulamalan kaldırmalan ve özel birimlerin oluşturulması • Komşu ülkelerle ikili anlaşmalara gidihnesi, • Sivil kurumlann güçlendirilmesı ve uluslararası işbirliğinin kolaylaştınl- ması. GENİSAÇI HİKMET BtLA MHP, Oligark, Gark, Gurk••• Meclis'te Yüce Divan günleri yann başlıyor. Sa- dece Mesut Yılmaz'ı ve Tansu Çiller'i değil, bü- tün siyasal gelişmeleri etkileyecek oylamalann ari- fesindeyiz. Meclis, soruşturma komisyonlarının raporlannı görüşüp oylayacak. Merkez sağın iki lideri ya Yü- ce Divan'a gönderilecek ya da yasamanın gözün- de aklanacaklar. Siyaset çevrelerinde iki olasılığa göre de hesap- lar yapılıyor. Bazı dosyalann Meclis tatili sonrası- na bırakılacağı da tahminler arasında. Ve bütün ypr rumlar MHP'nin stratejisinde odaklanıyor: "Efendim MHP'nin hesabı şu: Merkez sağın iki lideri Yılmaz ve Çiller'i sürekli Yüce Divan baskısı altında tutarak, FP'nin kapatılması olasılığını da dikkate alarak sağın tamamını ele geçirmek. Ge- nel kuruldan Yûce Divan karan çıkmasa bile, evet oylannı hayır oylanndan fazla tutarak iki liden bu ayıplayaşatmak..." Yüce Divan baskısı altında ANAP. n> Yüce Divan baskısı altında DYP. IQ Kapatma baskısı altında FP. c Bütün sağ oylar MHP'ye... MHP'liler "Haşa bizim öyle birniyetimizyok"d\- yorlarsa da inandırıcı olamıyorlar. Çünkü hesap ortada. MHP'liler adeta kedinin fareyle oynadığı gibi sağ siyasetle oynuyorlar. Kendi adlanna iyi de yapıyorlar. Bravo... • • • Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller... Merkez sağın i- ki lideri. İki başbakan. İki deneyimlı sıyasetçi. Son dört yıldır bu iki lider acaba hangi olaylarla anılı- yor? 1996 yılı başından bu yana ıkisinın adı "Yü- ce Divan " sözcükleriyle birlikte geçmiyor mu? Başka? örtülü ödenek, SEKA, Mavi Akım, GSM, Türkbank, ihale, özelleştınme, kayırma, aracılık, usulsüzlük, yolsuzluk, iddialar, iddialar, iddialar... Bu kadan çok değil mi? Bu dört yıl içinde Sayın Yılmaz ve Sayın Çiller'in adının vatan-millet adına, halk ve ülke yararına bir girişim ya da projeyle birlikte geçtiğini duydunuz mu? Bırakınız halka gitmeyi, halkın sorunlanna çözüm üretmeyi, çok kritik bir dönemden geç- mekte olan Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili doyu- rucu, yol gösterici bir demeç verdiğini gördünüz mü? 18 Nisan seçimlerinde ANAP ve DYP baraja ka- dar neden düştüler acaba? Hele ANAP... Iktidar ortağı ANAP... : - Siz, partinizi büyük bir kitle partisi olmaktan çı- kanp, adı sürekli Yüce Divan'la birlikte anılan bir kulüp durumuna getirirseniz kamuoyundan da darbe yersiniz, iktidar ortağınızdan da... Siz, bir zamanlar "dört eğilımın temsilcisi" olan partinizi bugün sadece ve sadece büyük serma- yenin sözcüsü gibi kullanmaya kalkarsanız, elbet- te karşınızda ciddi bir muhalefet bulursunuz. KQ- alisyon ortağınızı bile... „ L ,t < Hele hele ortağınız MHP ise... .'. „*.."„. . . J y ^ . Niye hele hele? Hangi MHP3,.-, ı, -,-, •••v-twı\ Yıllardır büyük sermayenin ve siyasal uzantıla- nnın baskısı altında ezilmiş, ıtilmiş, kakılmış, ku- çük düşürülmüş küçük sermayenin oylarıyla sa- ğın en büyük partisi olmuş MHP... "Oligark"\ara karşı garibanların sözcüsü olmuş MHP... Misak-ı Milli sınıhan içinde siyasal önceliği hal- ka ve halkın sorunlanna verenlerle, önceliği oligaf- şinin yolundaki engelleri temizlemeye verenler ara- sındaki fark... Işte son günlerde siyasette yaşanan gergınlığin özü... Gerisi ayrıntıdır. Yüce Divan oy- lamasından evet ya da hayır çıkmış, hükümet bo- zulmuş ya da bozulmamış, o kadar önemli değil... • • • Beğenin ya da beğenmeyin. Sevin ya da sev- meyin. Ama MHP'li yöneticilerin çoğunlukla nere- lerde gezip dolaştığına bir bakın. Onlan ya Osma- niye'de görürsünüz, ya Haymana'da, ya Yozgatta görürsünüz ya da Çankın'da... Bodrum'da ya da Nil'de değil... Bu fark siyasette de kendinı bir şekilde göste- recekti. Gösteriyorda... ': Peki bu fark kapanır mı? Nasıl kapanır? Denk- lem henüz çözülmüş değil. MHP'nin alacağı şekjj de henüz bilinmiyor. Bekleyip göreceğiz. Ancak şimdiden görülen bir şey var: O da YtP maz ve Çiller'in, Devlet Bahçeli ile Süleyman Demirel arasında sıkışmış olduğu... Ve bugün sağın tablosu: Biryanda MHP, biryarr- da oligarşi. Arada da gark gurk... '*" hikmetb(S ntv.com.tr !b Istanbul depreme hazırlanıyor Coğrafıbilgi 3 sistemi kuruldütstanbul Haber Servi- si- Istanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezi'nden (AYM) sorumlu Vali Yardımcısı Ali Cafer Akyüz, Istanbul Sivıl Savunma Teşkilatı'nın toplam 291 kişilik kad- rosundan 213'ünün boş olduğuna dikkat çekti. Akyüz, depremi 8-10 saniye önceden haber veıebılmesı ve şıddcle niki BüğJ Ağustos Marmara dep- reminden sonra, valilık bünyesinde kurulan merkezin çalışmalannı anlatan Akyüz, amaçla- nnın afet zararlannı en aza indirmeye yönelik önleyicı ve koruyucu tedbirlerin alınmasını sağlamak olduğunu açıkladı. Akyüz, Istanbul Tek- rrtdr bağlı olarak erken uyan yapması planlanan pro- jenin, enerji, doğalgaz ve buna benzer sistemle- - re müdahale edilmesini sağlayacağmı ifade etti. îstanbul'da olası bir depreme karşı hazırhk- lan yürüten AYM'den sorumlu Vali Yardımcı- sı Ali Cafer Akyüz. AA'ya yaptığı açıkla- mada, "tstanbul Dep- rem Erken Uyan ve Acil Müdahale Amaçh Kayıt Sistemi"nin kurulması gerektiğini belirtti. 17 ;azıçı, ıııuız Teknik ve Mimar Sinan üniversıtelen ile Istan- bul Büyükşehir Beledi- yesı personelınden olu- şan AYM Bilimsel Ku- rulu bünyesindeki çahş- ma gruplannm, deprem basta olmak üzere, bazı~ projeler üzennde çalış- tıklannı söyleyerek "ts- tanbul'la ilgili bütün sa- yısal haritalar ve afet planlamasına ilişkin top- lanan veriler bilgisa>ara yüklenerek İstanbul'un coğrafi bilgi sistemi' kuruldu" dıye konı>ştu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog