Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriyeC Genel Yayın Yönetmeni: Orhan Erinç # ayın K d i ö i H i k t Çetinkava # Yazuşlen Müdürü tbra- hi Ydâ 0 S l Müdii Fik y ç Genel Yayın Koordinatöni Hikmet # t İmtivaz Sahibi: Berin Nadi Ç # ş him Ydâız 0 Sorumlu Müdiir: Fik- ret llkiz # Haber Merkezı Müdürü: Hakan Kara Istıhbarat Cengiz Yıldınm # Ekonomı: Ozlcm Ynzak • Kültür Handan Şenköken • Spor Abdülkadir Yücelman • Makaleler Sami Karaorcn 0 Düzeltme Abdnllah \ azıcı • Fotoğrat Erdoğan Köseoğju • Bılgı-Belge Edibe Buğra # Yurt Haberlen Mehmet Faraç Yayuı Kurulu İJhaD Selçnk (Başkan), Orhan Erinç, Hikmet Çetinkava, Şnkran Sooer, tbrahim Yıkta.Orhan Bursalı. Mustafa Balbay, HakanKara. Ankara Temsılcısı. Mustafa Balbav Atatüık Bulvan No: 125,Kat4,Bakanlıklar-AnkaraTel.4195020(7hat), Faks- 4195027 • Izmır Temsılcısı Serdar Kızık. H. Zıya B!v 1352 S 2/3 Tel 4411220, Faks 4419117 •AdanaTansıkıa. Çetin Yiğenoğhı, lnönü Cd 119 S. No 1 Kat 1, Tel: 363 12 11, Faks 363 12 15 Müessese Müdûrû. Üstün Akmen 0 Koordınatör Ahmet Korulsan # Muhasebe Bölent Yener • Idare Hüseyin Gürer • Satış Fazilet Kuza MED\ 4 C: • Yönelım Kurulu Başkanı - Genel Müdür Cilbin Erdoran # Koordınatör Reha Işrtman 9 Genel MüdürYardımcısı SevdaÇoban Tel 514 07 53 - 5139580-5138460-61,Faks 5138463 YatunlavM ve Basın: Yenı Gün Haber Ajansı, Basm ve Ya\ıncılık A Ş Türkocağı Cad 39 41 Cagaloglu 34334 Istanbul PK. 246 - Sırkecı 34435 lsJanbul Tel (0/212)51205 05(20 hat) Faks (0 212)513 85 95 www.cumhuriyet.com.tr 21HAZİRAN2000 tmsak:3.22 Güneş: 5.25 Öğle: 13.13 tkindi: 17.11 Akşam: 20.47 Yatsı: 22.40 Aşın sıcak bunalttı • ANTALYA(AA)- Antalya'daki sıcak hava, yerli ve yabancı turistleri serinlemek için çareler üretmeye sevkediyor. Sıcaktan bunalan turıstler, su cenneti Akualand'de bulunan şelaleden akan suyun altına girerek serinliyorlar. Entelektüeller daha az zarar görüyor • CHICAGO(AA)- Bilimsel araştırmalar, entelektüel insanlann ileri yaşlarda ortaya çıkan depresyondan daha az zarar gördüklerini ortaya koydu. Stresin insanlarda daha çok orta yaşlardan sonra meydana geldiğini kaydeden bilim adamlan, okumuş olan insanlann daha iyi ekonomik duruma sahip olduklannı ve sağlıklannı korumak açısından daha dikkatli davTandıklannı, stres yaratacak durumlarda daha iyi kararlar alabıldiklerini belirtiyorlar. 'Siyanürle altm istemiyopuz/ • İZMİR (Cumhuriyet Bürosu) - Türkıye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıklan Korumu Vakfı (TEMA), Bergama"0a sıyanürlü yöntemle altın üretilmesine ilişkin olarak Başbakanhk'ın 5 Nisan 2000 tarihinde kamu kuruluşlanna gönderdiği yazıya tepki gösterdi. TEMA'dan yapılan açıklamada, bu raporu hazırlayan ve imzalayan TÜBlTAK üyesı bilım adamlan, hukuk bilimine ve genel etığe saygı duymadıklan için protesto edildi. Açıklamada aynca, görevi çevreyi korumak olan Çevre Bakanhğı, yasalann kendisine verdiği görevleri yapmaya çağnldı ve Cumhurbaşkanı'nın da bu olaya el koyması ıstendi. Kansere karşı tutunden aşı • VVASHINGTON (AA) - ABD kongresı, tütünün kanser tedavısinde kullanılıp kullanılamayacağına ilişkm araştırma için 3 mılyon dolar aynlmasına ilişkin tasanyı kabul etti. insanlarda kansere yol açan virûsten alınan genetik materyali tütûn tohumlanyla birleştirmeyi amaçlayan projede, tütün tohumlanndan ortaya çıkan bıtkınin, ası yapımında yardımcı olması bekleniyor. Çocuk felci ile mücadeleye kuttaına • ANKARA (AA)- Dünya Sağhk Örgütû (WHO) Avrupa Bölge Direktörü Madc Danzon, Türkiye'yi çocuk felci hastalığını ortadan kaldırması nedeniyle icutladı SaghkBakanı Osman Durmuş'un davetıyle Türkiye'ye gelen Danzon, Vv'HOnun Türk cumhunyetlen ile ilişkısini sağlamak için Türkıye ye irtibat ofısi açılacağını söyledi. Bodrupı'da şiddetli rüzgânn etkisiyle hızla yayılan yangmda yüzlerce hektar alan tahrip oldu Ormaıılar alev alev yamyor• Bodrum'daki yangın sırasında mahsur kalan ve Türk Telekom görevlisi olduklan bildirilen 7 kişi helikopterle kurtanldılar. Yurdun değişik yerlerinde 7 yangın daha çıktı. Eğitim-Sen Okullarda başan oranı yüzde30 Haber Merkezi-Eğı- tim-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Alaattin Din- çer, 1999-2000 öğre- tim yılını değerlendi- rirken, Türldye'deki ba- şan düzeyinın ortala- ma yüzde 30'larda ol- duğunu söyledi. Din- çer, başansızlığın ne- denlerinı şöyle sırala- dı: • Ders anlanmlann- da yeterli araç-gereç kullanılmıyor. • 60-70 kişiliksınıf- lar nedeniyle konular yeterince anlatılamı- yor. • Çevre ve aile or- tamlan olumsuz. • Eğitim sistemine güvenilmiyor. • Özgür eğitim ya- pabihne olanağı yok. • Birçok branşta öğ- retmen açığı bulunu- yor. • Sekiz yılhk eği- timde ortaya konan he- deflere ulaşılamadı, toplanan kaynaklar ve- rimli kullanılamadı. • Öğretmenlerin ekonomik, sosyal ve özlük sorunlan çözüle- miyor, örgütlenme önûndeki engeller sû- rüyor. • Öğrencide moti- vasyonu ve çalışma is- teğını sağlayacak ko- şullar sağlanamıyor. Yurt Haberleri Servisl - Yurdun 8 ay- n ormanlık bölgesinde dün yangın çık- tı. Yangınlardan altısı tamamen, 1 'i kıs- men kontrol altına alındı. Bodrum'un Torba ve Demır bölgeleri arasındakı yangında yaklaşık 400 hektarlık alan tahrip oldu. Yangın sırasında mahsur kalan, Türk Telekom görevlisi oldukla- n bildirilen 7 kişi helikopterle kurtanl- dılar. Orman Bakanlığı Yangın Harekât Merkezi yetkililerinın verdıği bılgıye göre, dün Bodrum Torba, Didim, An- talya'nın Manavgat-Taşağıl ve Kumlu- ca-Akdağ, Burdur- Yeşilova, Aydın-Sö- ke, Marmaris-Hisarönü, Bursa'nın Or- haneli-Kanncalı şefliği sınırlan için- deki bölgede orman yangınlan çıktı. Kahramanmaraş'ın Antakya tşletme Müdürlüğü'ne bağlı merkez şefliği sı- nırlan içinde çıkan orman yangını kıs- men kontrol altına alındı. 2 arazöz ve bir helikopterin müdahale ettiği yan- gında 0.2 hektarlık alan tahrip oldu. Torba'daki yangın Dün saat 14.50'de Bodrum'un Torba ve Detnir bölgelerinde çıkan orman yangını yaklaşık 400 hektarlık alana yayıldı. Muğla Orman Bölge Müdürlü- ğü yetkilileri, rüzgânn şiddetli olması nedeniyle yangının kısa sürede çok ge- niş bir alana yayıldığmı söylediler. Yangınm şimdilik herhangi bir yer- leşim yerini tehdit etmediğini ifade eden yetkililer, gerekirse bazı yerieşim yer- lerinin boşaltılacağını söylediler. Yangm bölgesinde bulunan Bodrum Kaymakamı Uğur Boran, 7 Türk Tele- kom görevlisinin yangında helikopter- le kurtanldığını söyledi. Boran, yangı- nm akşam saatlerinde kontrol altına alındığını bildirerek 400 hektar alannı tahrip olduğunu söyledi. •* Didim Didim'de çıkan orman yangının- da, Aydm Orman Işletme Müdürlü- ğü'ne ait 1 hektar ağaçlandırma sa- hası ile 5 dekar makılık orman alanı yandı. Yangının kontrol altına alınması için çahşmalann sürdûğü bildırildi Öte yandan, Marmaris- Çubucak'ta dün öğle saatlennde orman yangmı çıktığı, ancak yangmın başlangıç aşa- masında tamamen kontrol altına alı- narak söndürüldüğü ifade edildi. Düziçi Osmanıye'nın Düziçi ilçesine bağ- lı Çitlı Köyü Koçalan mevkiinde or- manlık alandaki bir ağaca yıldınm düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangın, kontrol altına alınırken 5 dönümlük kızılçam alanı tahrip oldu. Saint Tropez'de 'yelken'açtılar Fransa'nın Saint Tropez kentinde yapılan Grigtio Rotex Kupası yansmasına 80'den fazla yat kaüldı. 253 millik mesafesiyle Akdeniz'de gerçekleştirüen en uzun mesafeli yanşlanndan biri olan Crigtio Rolcs Kupası'nın başlangıcında seyircilerin en çok ilgisini çeken yatiardan biri ttatyan Numero L'no 3 oldu. Kadın milletvekilleri parlamentoda basın toplantısı düzenledi 'Türk kacbnı dayak yiyor9 ANKARA (AA) - ANAP Izmir Milletvekili Işılay Saygm, Türk ka- dınlannın, yüzde 57.9luk bir oran- la dünyada en çok şiddete uğrayan kadınlann başında geldiğini bil- dirdi. DSP Adana Milletvekili Tayyi- be Gülek, FP Ankara Milletvekili Oya Akgönenç, MHP Antalya Mil- letvekili Nesrin Ünal, ANAP Iz- mir Milletvekili Işüay Saygın ve DYP Kayseri Milletvekili Sevgi Esen, parlamentoda düzenledikle- ri basuı toplantısmda, New York'ta katıldıklan 'Kadın1 konulu BM ge- nel kurul özel oturumu ile ilgili iz- lenimlerini anlattılar. 5 yıl önce Pekin'de yapılan oturumda öngö- rülen düzenlemelerin hayata geçı- rilip geçirilmediğinin incelendiği- ni bildiren Saygm, bu toplantının sonuç büdirgesinde daha ileri öne- rilere yer verildiğini söyledi. Oturumda 'Kadmlara Karşı Şid- det' konusunun da ele alındığun bildiren Saygm, i yvıde57.9'' luk bir oranda, Türk kadınlannın dünya- da en çok şiddete uğrayan kadın- lann başında geldiğini ifade etti. Ka- dının şiddete maruz kalmaktan kur- tulmasuım yolunun aynmcılığm kaldınlması ve eğitimden geçtiği- ni belirten Saygm, hükümetin bu alanda yapacağı düzenlemelerin yakın takipçisi olacaklanm bildir-' di. DSP'li Tayyibe Gülek de, tüm yasalann cinsiyet aynmcıhğı açı- smdan gözden geçirihnesi gerek- tiğini bildirdi. Gülek, tüm dünya- ya, Türkiye'nin cinsiyet aynmcı- lığının olmadığı bir gelenekten gel- diğininanlatılmasınıdaistedi. FP'li Oya Akgönenç, kadınlann özel- likle savaş koşullannda büyük acı- lar yaşadıklannı beürtti. UZAY TEKNOLOjISt Meteorolojide ^ lazer kullaıulacak CHICAGO (AA) - ABD'nin Ulusal Havacı- lık ve Uzay Dairesi (NA- SA) bilim adamlan, şim- e-posta : tan @ prizma. net tr diyc kadaryerden yapılan - rüzgâr hızı ve yönünü sap- tama işleminin, bundan sonra uzaydan lazer uy- dusuyla sürdürüleceğini ye kuvveth rüzgâriann şid- detiyle yönünün önceden saptanabileceğinı açıkladı. - -Meteorolojı uzmanlan- na hava tahmm raporlan- nı kesin olarak önceden haber verecek olan yeni sistem sayesinde, rüzgâr- lann esiş yönleri havayo- lu şirketlerine bildirilerek benzin tasarrufu sağlana- cak. Yeni sisteme "Udar" adı veriliyor. "Iidar'', ra- dara benzeyen, aynı ilkey- le çahşan, ancak radyo dal- galan yerine kızılötesı ışın kullanan ve atmosferdeki fiziksel degişfldiklerrve^ parçacıklan saptayabilen aygıtm adı. Uzmanlar uzay "Lidar uydu sistemiyle" uçakla- nn ters rüzgâr yönünde uç- mamalannm sağlanacağı- nı ve her yıl ticari uçakla- nn 100-200 milyon dolar arasında yakıt tasarrufunun yapılacağmı belirttiler. Uzay merkezli Lidar uy- dusuyla atmosferin duru- munun, firtmalann oluşa- cağı yükseklik gibi ölçüm- lerin yapılabileceği ve ha- va boşluklannın saptana- bileceği kaydedildi. ^NVANLARINIZI, HALKI KORUMAK tÇİN KULLANIN^ 6 Depremci 9 profesörlere çevrecflerden kmama İstanbulHaberServisi- Marmara'da 17 Ağustos'ta meydana gelen deprem- den sonra, gazete ve televızyonlarda sık sık görüş bildiren Prof. Aykut Barka,Prof. NadGörûrve Prof. Ha- luk Eyidoğan, mahkemc karanyla izinleri iptal edilen Bergama'da Eu- rogold şirketine yeniden izin verme zeminini hazn-layan raporu imzaladıklan için Çevre îçin Hekimler Der- neği'nce kınandılar. Dernek, söz konusu bilim adamlarmı, bilgi ve unvan- lannı uluslararası şirketle- rin çıkarlannı değil, halkın yaşam ve sağhk hakkını korumak için kullan- maya davet etti. Çevre için Hekimler Derneği Ge- nel Sekreteri ve basm sözcüsü Dr. Ümh Şahin tarafindan yapılan açık- lamada, TÜBlTAK'ın Eurogold'un siyanürle altın aynştınnasının hiçbir risk taşımadığını iddia eden bir rapor hazırladığı anımsatılarak bu davranı- şın bilim adamı sorumluluğuyla bağ- daşmadığı bildırildi. Açıklamada şöy- le denildi: "Siyanürle altın arama işleminin ne kadar önemli ekolojik felaketkre yol açabüeceğinin acı bir ömeğini da- ha 4.5 a> önce yaşadık Romanya'nın kuzeyindeki Baia Mare'de Esmeral- • Çevre için Hekimler Derneği Prof. Aykut Barka, Prof. Naci Görür ve Prof. Haluk Eyidoğan'ı Eurogold'a izin veren raporu imzaladıklan için kınadı. da şirketi tarafindan işletflen ve Ber- gama'da çaiışunlmak istenen maden- le benzerözeÛiklertaşryan bu shanür- lü maden aynşbnna tesisinde bulu- nan siyanür barajı. 30 Ocak 2000'de taşarak yakınındaki Tîsza Nehri'ne kanşn. Karadeniz'e dökülen Tuna Nehri'nin bir kolu olan ve o güne ka- dar bölgenin en temiz ırmağı olan Tîsza, bugün değjl bahklann, bakte- rilerin bile yaşamadığı ölü bir ırmak haHnegekn." Çemobil'den sonra AvTupa'run ya- şadığı en büyük çevre felaketi sayı- lan kazanm üzennden 5 ay bıle geç- meden, hükümetin neye dayanarak Bergama madenine izin verdiğini an- lamanın zorolduğu vurgulanan açık- lamada şöyle devam edildi: "Bergama'da siyanürte alün çıkarümasuıa yeniden izin vermeye yarayan rapo- ru imzalayan bilim insanla- rmı kınıyvruz. Hükümeti ve bilim insanlannı bu vebalin alüna girmemeye da\et edi- yoruz. Bergama halkmın her zaman yanında olduğumuzu duvnruyoruz." Söz konusu TÜBlTAK raporunda imzası olan diğer bilim adarnlan ise şöyle: Prof. DerinOrhon, Prof. OteayTû- nay, Doç. Işık Kabdaşh. Prof. Meh- met Canbazoğlu, Prof Hasan Yazt- cıgfl, Prof. Mahir Vardar, Prof. Fe- him Cçısık ve öğreüm görevlisi Sû- lomanOvez. SÖYLEŞİ ATTİLAİLHAN Üçüncü Parantez... ir parantez daha mı? Evet! Sâde suya tirit ya- yıncılığın, gözden kaçırdığı bazı eserlen; gün- almak, basbayağı heyecan uyandırdı: kitap- lar da, tartışma konusu ediliyor; kitaplann getirdiği, soruniar da! Yurtiçinden olduğu kadar, yurtdışından da; gözlemleri, tesbitleri, kuşkulan ya da kaygılany- la, tartışmaya katılanlar oldu; 'köşe yazaritğını', bu işe başJadığım tarihten bu yana, daima 'ortaklaşa bir eylem' saydığımdan mıdır nedir; okurdan gelen her 'katkı' benim açımdan bir 'dûrtü', bir 'uyan', en azından bir 'eleştiri' yerine geçer; belki de bu yüz- den, şu üçüncü parantezı, gerekli ve yararlı görüyo- rum. llginç olan, en büyük heyecanı, Türkçe öğre- tim tarbşması'nın yaratması; bu heyecanı daha da ilginç kılan, sorunla ilgili 'tesbiT ya da 'düşüncele- ri'nı iletenlerden çoğunun, 'yabancı dille öğretim'd&n geçmiş, hatta 'ecnebi ülkelerde okumuş' kişiler ol- malan; birisi dışında, hepsinın, 'yabancı dille öğre- tim 1 doğru bulmayıp eleştirmeleri ise, neresinden ba- kılırsa bakılsın, son derece önemli: çünkü Türki- ye'de vahamet halinde yaşanmakta olan 'kül- türsüzleştirme'; bunun için de, işe 'dilden' baş- lama operasyonunu, en ümit bağladıklan kesi- me dahi 'kabul ertiremediklerinin, açık kanıtı. Şimdi söz sizin!) •Yorumsuz' \ •',/- Tesbit/1. Bursa'dan Dr. llhan Azkan: ODTÖ'de okumuş, yüksek lısansını Birmingham'da (Ingil- tere) yapmış; kısa mektubu, anlamı hem derin, hem vahim bir 'tesbitini' içeriyor. (25 Mayıs 2000) "...Köşenizde, dilimizle ilgili olarak, son günlerde yazdıklannızı, zevkle okudum, aşağıdaki anımı, size göndermek istedim..." "...geçen yaz, Side'deyiz: birköşebaşı bakkalın- dan, sigara almak istedim; tezgâhtaki, yerel giysili kadına, '-...bir paket Parlement/Hafifl' dedim; al- dığımyanıt, '-...bizdeParlement/Hafîf yok, Parle- ment/Light var' şeklinde oldu. Yorvmsuz, dikkati- nize sunuyorum.." Aynca yoruma ihtiyaç var mı, Doktor? 'Hastalığın' vücudun hertarafını 'sardığı', açık ve ortada. Kazandığınız fakülteyi okuyamıyorsunuz! Tesbit/2. Erkan Attınsoy. FHtoe dogumlu, But- I garistan goçmenı; 1977, (Özel) Tercüman U- sesi, sonra Boğaziçi ÜnK/ersitesi, Mütercim? Ter- cümanlık Bölümü mezunu (1995). (27 Mayıs 2000) "... Boğaziçi bizım bölümden ibaret değil: bıraz bil- gimiz olması için, diğer bölümlerden de ders aldık; dersler Ingilizce ama, birçok öğrenci dersleri de, kitaplan da, anlamakta zorluk çekiyor Ingilizce bilgileri yeterli değil! Yabancı yazarlann, akade- misyenferin kitaplan ders kitabı olarak kullanılı- yor; bence, ya bizım yazahar kıtap yazsın, ya da ya- bancı dildekı kıtaplar Türkçeye çevnlsın. Herhangi bir bilim dalını, Türkçe öğretemiyorsak, bu bizim ayıbtmız!..." "...derslerde, öğrencilerin sorulan, ya da ho- calann anlarbklan, bizim okuldayken 'Boğaziçi- ce' dediğimiz Türkçe/lngilizce salatası bir şekil- de oluyordu.(...) Diğer bir sorun da, Ingilizce hazır- lık. Eskiden Universite'ye gelen öğrenciler, Ingilizce bilgılerine göre (bazılan hiç bilmiyordu) ikıyıla kadar hazırlık okuyorlardı. Birkaç yıl önce bu süre biryıla indirildi. Buna rağmen, bazı öğrencilerin Ingilizcesi, çok kötüydü. Yâni bir yılın sonunda Ingilizce ba- raj sınavını geçemezseniz öğrenime başlayamı- yorsunuz. Türkiye'de, Ingilizce bilmediğiniz jçin, kazandığınız üniversiteye gidememeniz, ne acık- h!..." "...özel kolejlerdeki Ingilizce eğitimi 'göstermelik' ve öğrencilerin ancak küçük bir bölümü gerçekten Ingilizce öğrenebiliyor. Devlet okullanndaki ıngiliz- ce eğitimi ise, zaten 'Allarılık'. Aziz Nestn, bir gün şöyle demişti: 'Yabancı dil eğitimi, Türkiye'deki en büyük yalanlardan biri: hangi devlet lisesinden mezun olmuş kişi, yabanct dil konuşabilıyor?'. Aziz Nesin'in zaman zaman, yüzumüze tokat gıbi çarp- tığı gerçeklerden biriydi bu. Devlet okullannda, ör- neğin 5. ve 6. sınıftan itibaren, düzgün ve modem kitaplarla, 'göstermelik' olmayan bir eğitim yapılır- sa, Tûrkiye'de hayalbile edemeyeceğimizkadarçok kişi, yabancı dil öğrenebilir..." Doğru! Doğru da bu, üzüm yemek mi, yoksa bağ- cıyı dövmek mi istediğimize bağlı; şimdilik, ne üzüm yiyebiliyoruz, ne bağcıyı dövebiliyoruz: malı 'ecne- bi' götürüyor. 'Kültürel istilâ söz konusudur...' Tesbit/3. Dr. Sedat Organ. Dahiliye Mütehassı- sı. Teşvikiye, İstanbul. (5 Haziran 2000). "llkokulun beşinci sınrfında iken, sınıfta birkitap- çık okumuştuk: "Vatansız Adam'. Yazannı hatıria- mıyorum. Vatanını sevmediğini söyleyen -belki de hskaret eden- Amerika 7/ bir deniz subayına verilen ceza, Amerikan topraklanna girememekti. Subayın ömrü, cezasının affını bekleyerek, gemilerde geçi- yor. gemiler karaya yaklaşıyoriar ama, subay kara- ya çıkamıyor; affedilmesi için hep girişimlerde bu- lunuyor. Neticesiz. Sonunda Amerikan topraklan karşısında, vatanına baka baka, oraya ayak basama- yarak ölûyor. Bu kitap beni ömrümce etkiledi..." '...gelelim Yabancı dil' meselesine! llkokulun ilkdört sınıfını, Fransızca öğretimyapılan 'Assomotion' ad- lı Fransız okulunda okudum. Türkçe Gramer, Kom- pozisyon, Tarih/Coğrafya, Türkçe idi; diğer dersleri Fransızca okurduk. Türkçem 5. sınıftaki arkadaşla- nmdangerideğHdr, hatta önlerindeydr, yabancrke^ limeleri kullanmaya, hiç heves etmedim..." "...bana kalırsa, şimdiki Ingilizce istilâsında, In- gilizce öğretim yapan okullann etkisi olsa da; her zaman çok iyi belirttiğiniz, 'Küttürel İstilâ' söz ko- nusudur (...)Apartmankap(cısına, '-...yönetici, 'vell come' yazılıpaspas koymuş, Türkçeyazanıyok muy- du?' d'ıyorvm. Isteyerek, seçerek, beğenerekalmış. Bu yabancı dil ile öğretimden kaynaklanmıyor. Ya- bancı okullann, ihtiyaçlanna uygun 'devşjrme- ler 1 yetiştirdikleri doğru ama, her zaman değil!..." Doktor haklı, kendisi de buna bir örnek: Allah mu- hafaza, ya çocukluk yıllannda 'Vatansız Adam' oku- mamış olsaydı? httpy/www.prizma.net.tr/AILHAN http^/www.bilgiyayınevi.com.tr./ailhan Faks/0-212/2601988
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog