Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

21HAZİRAN 2000 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ / ekonomi@cumhuriyet.com.tr 13 •Biitçe tisiptini sürecek' • ANKARA (Cumhurfyet Bürosu) - Enflasyonla mücadele programını Kurtuluş Savaşı'na benzeten Devlet Bakanı Recep Önal, sivil toplum örgütlennce bu programa destek vermeyenlerin "cepheden kaçan asker kaçağı" ilan edilmesini istedi. Ekonomik ve Sosyal Konsey'in bu hafta toplanacağını açıklayan Önal, 2001 yılında da bütçe disiplininin süreceğini kaydetti. Önal, off- shore'zedelere yapılacak ödemeye ilişkin yasanın henüz TBMM'ye sunulmadığını söyledi. Muzcuya DTÖ tehtfidi • ANKARA (AA)- Tanm ve Köyişleri Bakanlığı'nın, yerli üreticiyi ve tüketiciyi korumak amacıyla muz ithalatı sırasmda yaptığı uygulamalar, uluslararası muz ihracatçısı firmalann tepkisine neden oldu. Ekvador menşelı muzlan "Bonita" markası ile pazarlayan Pacifıc Fruit Company ttaly SPA firması, Türkiye'nin muz ithalatı sırasmdaki uygulamasının Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallanna aykın olduğunu öne sürdü. ABüpetrol stokçusu • ANKARA (AA) - Ekonomik Işbirliği ve Kalkınma Oıgütû (OECD) üyesi 28 ülkenin 1999 yılı sonu itibanyla petrol stoku 3 milyar 697.3 milyon varil düzeyınde bulunuyor. OECD ülkeleri arasında en fazla petrol stokuna 1 milyar 486.2 milyon varil ile ABD'nin sahip olduğu belirtiliyor. Medyada iiçüi nikâh • PARİS (AA) - Fransız altyapı hizmetleri ve medya holdingi Vivendi, Kanadalı içki ve eğlence şirketleri topluluğu Seagram ve kendi kontrolündeki Canal Plus televızyon şirketi arasında üçlü bir birleşme planladığını doğruladı. Ericssondan cep-port • İSTANBUL(AA)- Ericsson, her tûrlü bilgiye cep telefonundan ulaşmayı sağlayacak Cep-Port hizmeti başlattı. Ericsson Türkiye Genel Müdür Yarduncısı Ali Kesan, Tüıkiye'de mobil intemet ve kablosuz uygulama protokolü (WAP) kullanımının hızlı bir gelişme gösterdiğini söyledi. kKBBakû borsastna ortakotdu ^^~ • tSTANBUL(ANKA) - îstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Bakû Borsası'na yüzde 5.26 payla ûrtak oldu. ÎMKB'den yapılan açıklamada, 1998 yılında anonim şirket olarak kurulan Bakû Borsası'na iMKB'nin diğer ortaklarla eşit bir düzeyde yüzde 5.26 pavla 19'uncuortak olarak katıldığı belırtildi. Düşük enflasyona geçiş sürecinde Türk bankacılık sektörünün geleceği değerlendirildi Zayıf bankaran kapısıııa ldlit • Arjantin Merkez Bankası'nın, enflasyonla mücadele sürecinde fînansal kuruluşlann tümüne el koyduğu kaydedilen raporda, aynı dönemde 83 bankanın iflas ettiği vurgulandı. HAZALATEŞÇAKPt Yıllardır bilanço ve gelir-gider yapısı- nı enflasyona ve yüksek faizlere koşul- landıran, devlet iç borçlanma senetleri alım-satımı yaparak kâr elde eden ban- kalar zorlu bir sınavdan geçiyor. Ziraat Bankası Araştnma ve Geliştir- me Dairesi'nin 'Yüksek Enflasyondan Düşük Enflasyona Geçiş Sürecinde Türk Bankacılık Sektörü' raporunda Brezilya, Arjantin, Meksika ve Israıl'de hiperenf- lasyondan düşük enflasyona geçişle bir- likte sorunlu banka sayısınm hızla azal- üldığı kaydedilerek Türk bankacılık sis- teminde de gerekli tedbirleri almayanla- nn kapılanna kilit vurulacağı mesajı ve- rildi. Arjantın Merkez Bankası'run, enf- lasyonla mücadele sürecinde fînansal ku- Sektörü bimdan sonra neler bekliyor? # Kamuya aktanlan mali kaynaklar, kredilere yönlenecek. # Kâr marjlannda daralma gözlenecek, özkaynaklardaki zayıflık belirgin- leşecek. # Yüksek faizle TL plasman ımkânının kalkması ile bankalann kaynak top- larken daha seçici davranmalan sağlanacak. 9 Türk mali sistemûıde yabancı banka sayısı artacak. # Küçûk ölçekli ve mali bünyesi zayıf bankalar, birleşme yoluyla güçlen- mek zorunda kalacak. # Halka açılarak verimli iştirakler yaparak bünyelerinde risk yönetimini geliştirip alternatif kaynaklar yaratacaklar. # Alternatif dağıtım kanallan çoğaltılarak faiz dışı giderlenni azaltıp da- ha fazla müşteriye ulaşma ımkânı sağlayacakJar. # Düşük enflasyon sürecinde azalan kâr marjian ve yükselen rekabet, sek- törde verimlilik ve etkinlik kavramlannın degerlendirilmesini gündeme geti- recek. Hizmette kalite artacak. ruluşlann tümüne el koyduğu kaydedilen raporda, aynı dönemde 83 banİcanın if- las ettiği vurgulandı. Ziraat Bankası Araştırma ve Geliştir- me Daire Başkanı Dr Şenol Babuscu ile OğuzKöksaL Zeynep Yaaa, Arzu Unsün tarafından hazırlanan 'Yüksek Enflas- yondan Düşük Enflasyona GeçişSürecin- de Türk Bankacılık Sektörü' raporunda bankacılık sektörünün geleceği masaya yaonldı. Raporda, bankalann asıl fonksiyonu olan kredilerin tekrar önem kazanacağı belirtilerek hizmet çeşitliliğinin arttınl- ması gerektiği bildirildi. Türk bankacılık sisteminin yıllardır bilanço ve gelir-gider yapısını yüksek faizlere ve enflasyona koşullandırdığı anlatılan raporda, gerçek fonksiyonlan olan kredi kullandınnundan uzaklaştığı vurgulandı. Raporda, açık pozisyon yaratarak kâr sağlayan bankalann sayısı hızla artarken bundan sonraki süreçte mali yapısı zayıf bankalann faaliyetlerini sürdürmelerinin mümkün olmayacağına dikkat çekildi. Rekabet artışının bankalan zorlayacağı- na işaret edılen raporda, "Sermaye yapı- sıgüçlüolan, kârfahkveetldnfikteoptimum seviyeyi yakalayan ve stratejik planlanm ekonomide getişmeleri öngörecek şekilde hazırlayanlar varhğını sürdürebüecekrir " denildi. Raporda, banka birleşmelerinin sektö- rün gündemine girmesmin zorunlu oldu- ğu ifade edilerek, sektörü zorlu bir geçiş sürecinin beklediği vurgulandı. Rapor- da, enflasyonla mücadele sürecinde Ar- jantin Merkez Bankası'nın ülkedeki ku- ruluşlann tamammın yönetimine el koy- duğu, 83 banka ve banka dışı finansal kuruluşun iflas ettiği belırtildi. ünde 1 dolara mahkumiyet Ekonomi Servisi - Dünyada 1.5 milyar insanın günde 1 do- lara (616 binTL) dahiulaşma- yan gelirle yaşadığı belirtilirken 850 milyon kişinin de gizli işsiz olduğu açıklandı. Uluslararası Çalışma Teşkila- tı'nrn (ILO) yılhk raporuna gö- re, 250 milyon çocuk da yok- sulluk nedeniyle çahşmak zo- runda kahyor. ILO'nun "Dünya Raporu 2000: Değişen Dünyada GeUr Güvencesi ve Sosyal Koruma" başlıklı raporunda, Avrupa ve Kuzey Amerika'dakı zengin ül- kelerde bile ışsızlik sigortasuıuı küçültüldüğü, kapsamının ve ko- ruma süresinin daraltıldığı bil- dirildi. Raporda ABD, Kanada, Ja- ponya, Ingiltere, Irlanda, Avust- ralya ve Yeni Zelanda'nın daha az kişiye işsizlik sıgortası sağ- • ILO'nun yıllık raporuna göre dünyada 1.5 milyar insanın gün- de 1 dolara dahi ulaş- mayan gelirle yaşarken 250 milyon çocuk da yoksulluk nedeniyle çahşmak zorunda kahyor. layan "ortadüzey* sosyal güven- lik sistemine sahip olduklanna işaret edildi. Rapora göre, kalkınmakta olan ülkelerin çoğunda, bu sosyal gü- venlik şemsiyesi bile bulunmu- yor. Isveç en sosyal güvenlik harcamalan listesinde üst sıra- da yer alırken Avustralya ve ABD en alt sırayı paylaştılar. Buna karşılık, Isveç'te işgücünün ve- Satılık Gayrimenkuller Bankalar Kanunu'nun 50. Maddesi gereği elden çıkanlacak olan ve aşağıda tapu kaydı ile özellikleri belirtilen ihtiyaç fazlası gayrimenkuller, yazılı tekltf alınmak suretiyle satılacaktır. ÎSTANBUL • Stlnm tlçesi; Selımpasa Koyu, Koyiçı Mevku, 60 pafu, 8973 parseunde kayıdı gaynmenkulun 1. kat 5 no"lu mesken, zemın kat 1 no'lu dukkân nıtelıklı bagımsız bolumlcn. - Alıbey Mahallesı, Karasınan Asfaltı Mcvku, 56 ada, 24 parselde kayuJı 266168 m 1 yuzolçumlu tartanın 3/8 hıssesı. - Alıbey Mahallesı, Kavakustu Mevku, 82 ada, 102 parselınde kayıtlı 4070 m ; yuzolçumlu tarla. - Degırmenköy Koyu, Kınıklı Mevku, 2 paita, 179 ada, 1 parselınde kayıtlı 9682,2S m ! yuzolçumlu a m uzenne ınsa «lılmış 4780 m ! kapalı alanlj fabnka buiası. - Selımpasa Köyu, Ağıl Cıvan Mevkıı, 41 pafta, 3612 parselınde kayıtb 9635,34 m 2 yuzolçumiu arsa uzenndekı natamam bınalar. - Sclımpaşa Koyu, Araptepe Mevku, 7 pafta, 9183 parselınde kayıtlı taşınmazın D 3 Blok 9 no'lu bahçelı kârgır ev mtelıklı bağımsız bolumu. - Selımpaşa Koyu, Taşkopru Sırtı Mevku, 16 pafu, 9225 parselınde kayıtlı gaytunenkulun 1 no'lu dubleks mesken nıtclıklı ba|ınuız bolumu. - Seymen Koyu, Koyıçı Mevku, 21 pafta, 1455 parselınde kayıtlı 3230 m' yuzolçumlu tarla. • Şişli tlçesi; Ayazaga MahaLLesı, 2 pafta, 4024 ada, 1 parselınde kayıtlı gayrımenkulun 17 no'lu dukkân ile 12, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23 no'lu asma katlı atolye mtelıklı bağımsız bolumlerı. - Cumhunyet Mahallesı, Arpasuyu Sokagı, 142 pafta, 991 ada, 18 parselınde kayıtlı gayrımenkulun zemın kat 1 no'lu dukkân nıteüklı bağımsız bolumu. - Dıkılıtas Mahallesı, Şıslı Buyukdere Caddesı, 58 pafta, 1199 ada, 359 parselınde kayıtlı gayrımenkulun 1. bodnım katında mevcut 1 ve 2 no'lu magaza mteiikli bagunsız bolumlerı. - Kaptanpasa Mahallesı, 279 pafta, 2152 ada, 176 parselınde kayıtlı gayrımenkulun A Blok 55 ve 56 no'lu buto mtelıklı bağımsız bolumlerı. - Mesrutıyet Mahallesı, Kodaman Sokak, 131 pafta, 984 ada, 69 parselınde kayıtlı gayrımenkulun 3. kat 12 no'lu ve 194 pafta, 941 ada, 17 parselınde kayıtlı tasınmazın zemuı kat 5 no'lu mesken mtelıklı bagımsız bolumlerı. - Mesruoyet Mahallesı, Nışantaşı Çıkmazı, 133 pafta, 967 ada, 26 parselınde kayıtlı gayrımenkulun 3. kat 10 no'lu dubleks mesken mtelıklı bağunsız bolumu. • Üsküdar tlçesi; Burhanıye Mahallesı, Rasımaga Sokak, Tasocakları Mevkıı, 219 pafta, 713 ada, 6 parseunde kayıtlı gayrımenkulun natamam 2 no'lu trıpleks vılla mtelıklı bağunsız bolumu. - Hacıhesna Hatun Mahallesı, Camı Sokak, 104 pafta, 522 ada, 30 panelınde kayıtlı gayrımenkulun B gırıslı 7 no'lu mesken mtelıklı bağunsız bolumu. - Kandıllı Mahallesı, Mezariık Sokagı, 163 pafta, 946 ada; 8 parselınde kayıtlı tasınmazın; - Bl Blok 2 bağımsız bolum no'lu trıpleks vıllanın 15/201 husesi, . - - B3 Blok 4 bağunsız bolum no'lu trıpleks vıllanın 14/192 hıssesi, - Cl Blok 6 bağunsız bolum no'lu tnpleks vıllanın 22/300 hıssesi, - C2 Blok 7 bağunsız bolum no'lu tnpleks vıllanın 22/291 hıssesi, - D2 Blok 9 bağunsız bolum no'lu tnpleks vıllanın 25/342 hıssesi, - 17 no'lu parselde kayıtlı tasınmazın D Blok, 4 bağımsız bolum no'lu dubleks meskemn 44/400 hıssesi, - 21 no'lu parselde kayıtlı gayrımenkulun 54/2400 hıssesi, - 22 no'lu parselde kayıtlı gayrımenkulun 54/2400 hissesı, • Zeytinbumu tlçesi; Zeytmburnu Sokağı; - 86 pafu, 754 ada, 10 ve 26, - 86 pafu, 755 ada, 1 parsellerinde kayıtlı buular. Merkezefendı Mahallesı, 493 pafta, 2944 ada, 39 patselınde kayıtiı gayrımenJculun; - A ve B Blokbrmda 111,112 ve 116 no'lu dukkân ruteukJı bajtımsc botanleri. ^T> BTokunda 161, 162, 1637164, 165, 166,167,168, 169,171,172,173, 174 ve 175 no'lu dukkân mtelıklı bağımsız bolumlen. - Merkezefendı Mahallesı, 494 pafta, 2948 ada, 37 parselınde kayıtlı gaynmenkulun zemın katında mevcut 211 no'lu asma katlı sanayı tıpı ımalathane mtelıklı bağunsız bolumu. - Merkezefendı Mahallesı, 513-514 pafta; - 3105 ada, 1 parseunde kayıdı kat ımfaklı gaynmenkulun 4, 7, 8, 9,10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,42,43,44,45, 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 no'lu dukkân nıtelıkb bağunsız bolumlerı, - 3104 ada, 1 parseunde kayıtlı kat ırtıfaklı gayrımenkulun 42 no'lu dukkân mtelıklı bağımsız bolumu. - -- " NtĞDE • Merkez tlçesi; - Kırbağları MahaUesı, 18N1 pafu, 1876 ada, 7 parselınde kayıdı 420 m' yuzolçumlu 3 katlı bına. - Ahıpasa Mahallesı, 31 pafu, 342 ada, 1 parselınde kayıtlı gayrımenkulun 4. katında mevcut 41 ve 42 no'lu buro mtelıklı bağımsız bolumlen, - Fertek Koyu, 10 ada, 1 parseunde kayıtlı 498 m 2 yuzolçumlu arsa, - Yağdan MahaUesı, 132 pafu, 1479 ada, 4 parselınde kayıdı 426 m' yuzolçumlu tnpleks vılla. RİZE • Merkez Uçest; Mermerdelen MahaUesı, Şose Cıvarı Mevku, 42 pafu, 240 ada, 10 parseunde kayıtlı gaynmenkulun 10 no'lu mesken ve 2 no'lu dukkân mtelıklı bağunsız bolumlen. - Pırıçelebı MahaUesı, Sahıl Mevku, 1 pafta, 88 ada, 6 parselınde kayıth gaynmenkulun 6, 7 ve 8 no'lu mesken mtelıklı bağunsız bolumlen. SAKARYA • Kaaıati llçea, Batak Mevku, 2 pafta, 10628 parselınde kayıdı 1999,97 m 2 yuzolçumlu tarla. • Sapanca tlçesi; Kırkpınar Koyu, Şosealtı Mevkıı, 11 pafu, 937 parselınde kayıtlı gayrımenkulun 50 no'lu mesken mtelıklı bağunsız bolumu. - Mahmudrye Koyu, Koyıçı Mevku, 2 paha, 431 parselınde kayıtlı 1951 m 2 yuzolçumlu bahçelı kârgır ev. SAMSUN • Merkez llçesi, Kozlu Koyu, Hayat Deresı Mevku, 33 pafu, 807 ve 810 parselınde kayıtlı toplam 15.226 m 2 urla. - Çaulçam Koyu, Yalı Mevku, 4-5 pafu, 107 ada, 47 parselınde kayıtlı gaynmenkulun 14 no'lu çatıarası olan 2 katlı mustakıl konut mtelıklı bagımsız bolumu. TEKİRDAĞ • Çorlu tlçen; Hıduağa Koyu, Suyu Kumluca Mevkıı, 81 pafta, 941 ada, 9 parselınde kayıtlı bına. - Kazımıye Koyu, Isunbul Caddesı, 33 pafu, 183 ada, 32 parselınde kayıdı gaynmenkulun 4. kat 35 no'lu buro nitelıklı bagımsız bolumu. - Seymen Koyu, Çukur Çengel Yolu Mevkıı, 4 pafu, 95 ada, 25 ve 26 parsellerinde toplam 12.499,50 m 2 yuzolçumlu urlalar. - Camıank MahaUesı, Fanh Sokagı, 41 pafu, 675 ada, 30 parseunde kayıdı gayrimenkulun 12, 13, 14 ve 15 no'lu asma katlı buro mtelıklı'bağunsız bolumlerı. - Muhıttın MahaUesı, Yembaglar Sokagı, 59 pafta, 1578 ada, 87 parstlınde kayıtlı gayrımenkulun 12 no'lu dubleks mesken nıtelıklı bağunsız bolumu. • M.Errğlısı, Yenı Çıfdık Koyu, Denızboyu Mevkıı, 35/2 pafu, 5134 parseunde kayıtlı gaynmenkulun 1 ve 2 no'lu dubleks mesken mtelıklı bağunsız bolumlen. • Şarkoy tlçesi, Kızılcaterzı Koyu, Deredoğan Mevku, 2 pafu, 1816 parseunde kayıdı kat ırtıfaklı gaynmenkulun 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 no'lu dubleks mesken (arsa) nıtelıklı bağunsız bolumlen. TRABZON • Merkez tlçesi; Ayasofya Mahallesı, 113 pafta, 1038 ada, 157 paneUnde kayıtlı gaynmenkulun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 no'lu meskenler ve 9 ve 10 no'kı dubleks mesken ile 11,12 ve 13 no'lu dukkân mteiikli bağımsız bolumlen. - Ayasofya MahaUesı, 6 pafta, 879 ada, 22 parselınde kayıdı gaynmenkulun A Blok 3 no'lu mesken nıtelıklı bağımsız bolumu. - 2 no'lu Besırlı MahaUesı, 20J-UI pafta, 1545 ada, 4 parseunde kayıth gaynmenkulun 20 no'lu dubleks mesken mtelıkh bağunsız bolumu. - Erdoğdu Mahallesı, 119 pafu, 468 ada, 29 parselınde kayıth gaynmenkulun 4, 5 ve 9 no'lu meskenler ile 1 ve 12 no'lu dubleks mesken nıtelıklı bagımsız bolumletı. - Konaklar Koyu, 16 pafta, 211 ada, 58 parselınde kayıtlı gayrımenkulun 1 , 2 « 3 no'hı mesken, 4 no'lu depo nıteuldı bafeırrmz bolumlen. rimliliği, geçen 16 yılhk dönem- de yüzde 1 ile en düşük düzey- de bulunuyor. Aynı dönem ıtiba- nyla, sosyal güvenlik harcama- lannm düşük olduğu ülkelerin arasında yer alan Japonya'da iş- gücünün verimliliği yüzde 3.5 ar- tarkenbu harcamalannortalama- nın üzerinde seyrettiği lrianda'da işgücü verimliliği artışı Japon- ya'dan sonra geliyor. Ekonomik Işbirliği Teşkilatı (OECD) üyesi ülkelerin hemen hemen tümünde işsizlik sıgorta- sıyla sağlanan koruma, "yarar- lanma şartlannın sıküaştmlma- s " ya da "ödemelerin süresinin kısaltıtanas''ile 1990'lardaazal- tılmış bulunuyor. ABD ve Ka- nada'da ücretlerin yüzde 58'i ka- dar işsizlik sigortası ödenırken bu oran Finlandiya'dayüzde 63, Ispanya'da yüzde 77'ye çıkıyor. Avrupa ülkelerinın çogtm- da işsizlik sigortası ödeme süresi Kuzey Amerika ve Ingiltere'den daha uzun. En cömert işsizlik sigortası ödemelerinı Avusturya, Belçika, Danimarka, Fın- landiya, Fransa, Almanya, tzlanda, Lüksemburg, Hol- landa, Nor\eç, Portekiz, Ispanya, tsveç ve Isviçre yapıyor. Raporda, sosyal korumanın, ulusal ekono- milerin, değişen şartlara uyum sağlama kabiliyeti- ni azalttığı yolunda pekbir kanıt olmasa da, sanVüeş- miş ülkelenn işsizlik sigor- tasmm kapsamını daralt- tıklanna dikkat çekildi. -1 no'lu Besirlı MahaUesı, 20J-1.4 pafu, 1516 ada, 3 patselınde kayıriı Usınmazuı 14 no'lu mesken, , - 2 no'lu Besırlı MahaUesı, 20J-1 pafta, 1420 ada, 7 parselınde kayıth tasınmazın A BLok 15 no'lu mesken, - 2 no'lu Besırlı Mahallesı, 20J-H pafu, 1454 ada, 4 parselınde kayıtlı tasınmazın 2 no'lu mesken, -r •"• - Ayasofya MahaUesı, 6 Pafu, 1219 ada, 101 parselınde kayıdı u$ınmazmA~ Blok 8 no'lu mesken, - Erdoğdu MahaUesı, 20L-I pafta, 475 ada, 390 parseunde kayıdı 64,14 m 1 yuzolçumlu atsa uzerındekı 3 katlı natamam bınanın tamarnı, - Çamoba Koyu, 3 pafu, 206 parselınde kayıtlı 537,65 m 2 yuzolçumlu tarla uzennde ınsa eddrms 6 katlı natamam bınanm umamı. Daha fazia bılgı almak ve yazılı teklıf vermek ısteyenlerın TÜRKİYE GARANT! BANKASI A.Ş. TNŞAAT VE EMLAK MÜDURLOGÜ Buyukdere Caddea No: 63 M»slaWSTANBUl. (Tel: 335 35 35 Faks: 286 03 02) adresıne ya da T Garann Bankası A Ş Bolge Mudurluklen ile Şubelcrme başvurmaları üan olunur UlGARANTİ SADULLAH USUMt Çiftçi Trakya'da Bip Kez Daha Patiayacak Çiftçi liderierinin 14 Haziran'da Manisa'da yap- tıklan ortak toplantı tarım kesımıni ateşledı. Çiftçilefden büyük destek alan Ziraat Odalan, hü- kümetin verdıği taban fiyatlannı ve Tanm Satış Ko- operatifleri Yasası'm protesto etmek için yanşa gi' riştiler. ; Manisa toplantısında ağırlık koyan Tekirdağ Zi- raat Odası Başkanı Şerif Baykut ilk açık havatop- lantısının Trakya bölgesinde yapılmasını sağladı. önce 6 Temmuz olarak tespit edilen toplantı ta- rihi daha etkili olabilmek ve zaman kazanabilmek için öne alındı. Protesto mitingi 29 Haziran Perşenv be günü saat 13.00'te Tekirdağ Meydanı'nda ya1 pılacak. Manisa toplantısının bir karartoplantısı olduğu- nu söyleyen oda başkanı Şerif Baykut şöyle diyor "Manisa toplantısi bizim için ciddi bir ön çalış- ma oldu. Toplantının en güzelyanı, çiftçilerin, hû4 kümetin tanm kesimialeyhine aldığı karahara kar~ şı birieşmesiydi. Çiftçi kunıluşlan ilk kez böytesi- ne bütünleşti ve ortak eylem karanaldı. Herkes gö- recektirki, 29 Haziran Perşembe günü Trakya'da yeryerinden oynayacaktır... Hükümet gereken me* sajı Tekirdağ'dan alacaktır..." ••• önceki gün Trakya Ziraat Odası başkanlan Te- kirdağ'da toplandı. Açık hava toplantısının başa- nlı geçmesi için gerekli karariar alındı. Bu arada, Trakya'mn tüm köylerine bildiri gön- derilerek açık hava toplantısı duyuruldu. Çiftçinin kendi sorunlanna sahip çıkması istendi. Şerif Baykut Türk çiftçisinin beklentilerini şöyle sıralıyor: 1. Taban fiyatlar kesinlikle yeterii değildir. Bu fi- yatlar yükseltilmezse tanm batar. Ekmeklik bugda- yın alım fıyatı 175 bin liraya çıkanlmalı veya 125 bin lira fıyat, 50 bin lira da prim verilmelidir. 2. Gübre fiyatlan bırdenbire füze gibi fırtadı. Mut- laka yanya indirilmesi sağlanmalıdır. 3. Çiftçiye ucuz mazot vaadi mutlaka yerine ge- tirilmelidir. Hem de hiç vakit kaybetmeden. 4. Tanm Satış Kooperatifleri Yasası'ndaki deği- şikliklerden vazgeçilmeli, sadece özerklik sağlaya- cak hükümler bırakılmalıdır. ••• Trakya'mn tüm il ve ilçe ziraat odalan, 29 Hazi- ran'da Tekirdağ'da yapılacak protesto toplantısı- na destek verecek. Edime Ziraat Odası Başkanı Sa- bahattin Vatan, IMF'nin dayatmacı tutumunu ve hükümetin IMF'nin etkisinde kalmasını sert bir üs- lupla eleştiriyor "Hükümet yanlış yaptı. Türk çiftçisi IMF ve Dün- ya Bankası'na kurban edildi. Bugûn ilan edilmiş bu- lunan taban fiyatlaha çiftçi ve tanm yaşayamaz. Bir- kaç yıla kalmaz, iflas eden çiftçileryatağını yorga- nını topladığı gibi büyük kentlerin yolunu tutar. İş- sizlik artar. Istenmeyen işier başlar. Bu nedenle, hû- kûmet buğdaya mutlaka en azından 75 bin Hrâ prim vermelidir. Hükümeti uyarmak için Tekirdağ toplantısını bütün gücümüzle destekleyeceğiz..." öte yandan Kırklarelı Ziraat Odası Başkanı Nec- mi Koyuncu da barut fıçısı gibi... Düşük taban fi- yatlarına ateş püskürüyor: "Çiftçinin zaten dayanacak gücü kalmamıştı. Hububata maliyetinin çok altında fîyat verilmesi ta- nm kesimini tam bir çıkmaza soktu... Hükümetin fıyat politikasını beğenmiyoruz. Protesto ediyo- ruz. Ankara 'ya sesimizi duyurabilmek için Tekirdağ toplantısına büyük destek vermeye karariıyız." Trakyalı esnaf da Tekirdağ toplantısına sahip çı- kıyor. Zira çiftçide para olmayınca il ve ilçe piya- salannda da işler duruyor. Esnaf, alışveriş yapma- dan dukkân kepenklerini kapatmak zorunda kalı- yor. Bu nedenlerle bütün Trakya halkı hükümetin ta- nm politikasını eleştiriyor ve Tekirdağ toplantısına hazırianıyor. ABD'll ekonomi profesörü Mark Sirovver ' 1 Birleşmepara kaybettiriyot EkonomiServisi-Şirket birleşmeleri konusunda uzman, dünyaca ünlü ABD'li ekonomi profesö- rü Mark Sirmver, şirket birleşmeleri ve satın al- malarda son on yıldır gö- rülen nakit ödeme yerine hisse senedi tle ödemele- rin artmakta olduğunu kay- dederek bunun hisse sene- di sahibi küçük yatınmcı- lar için "fdaketderecesiıı- de para kaybına yol açü- 1 bildirdi. New York Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Mark Sirovver, Global Menkul Değerler'in da- yetlisi olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde "Satın AhnaveBJrleşmderdeNa- kitveya Hisse Devri Alter- natifleri" konulu bir kon- ferans verdi. Makaleleri- ne, The Nevv York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, The lş yönetiminde yeni dönem ÎSTANBUL (AA) - Dünyanınen kaliteli 8 iş yönetiminin gurulan arasındagösterilen Cbt- usMoBer, şirkeüerin gü- nümüzde rekabetçi bir ortamda mücadele ede- relc yeni bir iş yönelimî çağâîa girdiklerini belir- terek bu çagın en temel özelliginin, işe kendini bütün benligı ile veren veelindengefenin en iyi- sini yapan elemanlan bulmak ve onlan koru- mak olduğunu söyledi. "Oaus Moller PDR velnternarjonal" bünye- sindekı PDRkonferans- lannın Türkiye şubesi tarafından tstanbul'da organize edilen "Hard Wwk" (işeyüreğını koy) konulubirkonferans ve- ren Claus Moller, iş dün- yasının çok sayıdaki genç yöneticisine hitap etti. ŞİTketlerin geçmiş- te en önemli hedefkri- nin en büyük pazarpfc_^ yı içinmücadele etmek olduğunu hatırlatan Moller "Yüksek reka- betortamında mücade- le eden şirkctkrinarOk günümüzdekiasüamaç- lan, işine bütün beniiği 3e sanhp elinden gele- nin en rvisini yapan, bir başka deyişle işine ken- di üe birlîkte kalbini dc getiren çabşanlan bul- mak ve bunlan mem- nunederekişwrindetut- makhalmialmtştnf dedi Financal Times gazetelo rinde sıkça rastlanan Prof. Sirovver, şirket yönetici- lerini satm alma ve bir- leşme öncesinde hisse se- netlerini alarakkendileri- ne yatınm yapmış küçük yatınmcılan bilgilendir- meye çağırdı. Amerika'nın CBS,, CNN ve ABC televizyonr lannda mülakatlara çağn- larak şirket satın almala- n ve birleşmelerinde sık sık görüşüne başvunılan Prof. Sirovver, şirketler ara- sında vanlan satm alma ve birleşme anlasmalan sonrasında, satm alan şir- ket veya yeni oluşan şir- ketın değerinde düşmenm çoğunlukla görülen bir ol- gu olduğunu vurguladı. Tavsiyeler Prof. Sirovver, şirketle- rin yönetim kurulu üye- lerinrrrve^üksek Ifiîzey^ yöneticilerinin satm alma ve birleşme görüşmesi yapmak üzere görüşme masasına gitmeden önce, yapılacak satın alma ve birleşmemn finansal ve stratejik içenğini çok net şekilde anlamalannı tav- siye etti. Mark Sirovver, yöneticilerin binlerle ifa- de edilen hisse senedi sa- hiplerine satm alma ve bir- leşme öncesinde küçük yatınmlanna negatif etki- ler olabileceğini İ2ah etme- leri gerektiğini kayHetii.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog