Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

2-1 HAZİRAN 2000 ÇABŞAMBA CUMHURİYET SAYFA dishab@cumhuriyetcom.tr 11 Müjteci faaasında tutuklama • AMSTERDAM (AA) - Hollanda polısı, Ingıltere'de oncekı gun bır tırda 58 kışının olu bulunması olayıyla ılgılı 1 kışıyı tutukladü Savcılıktan yapılan açıklamada, tngılız yetkılılenn ısteğı uzerıne Roterdam'da 3 evın arandığı ve 1 kışının tutuklandığı behrtıldı Savcılık, tutuklanan kışının ısmı ve uyruğuyla ılgılı bılgı vermedı lngıltere'nın lıman kentı Dover'da, bır tırda bulunan 60 Çınlı'den 58'ı havasızlıktan boğulmuş, 2 kışı ıse sağ kurtulmuştu Cumhurbaşkam 5y*kaiacak • PARİS(AA)- Fransa'da Ulusal Meclıs, cumhurbaşkanının gorev suresının 7 yıldan 5 yıla ındınlmesını ongören yasa tasansını ezıcı çoğunlukJa kabul ettı Ulusal Meclıs uyelennden 466'sı tasanya evet derken, 28'ı ıse hayır oyu verdı Yasanın Fransa Senatosu'nda da kabul edılmesı gerekıyor Fransa'nın muhafazakar Cumhurbaşkanı Jaques Chırac tarafindan bu ay başında teklıf edılen yasaya, Sosyahst Başbakan Lıonel Jospın de destek venyor Kafkasya dorağu bftti • MOSKOVA (AA) - Rusya Dev let Başkanı Vladımır Putın, Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Alıyev, Ermenıstan Devlet Başkanı Robert Koçaryan ve Gurcıstan Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze arasında Moskova'da Kremlın Sarayı'nda yapılan doruk toplantısı sona erdı Yayınlanan ortak bıldınye gore, "yararh goruş alışvenşınde bulunulan" toplantıda lıderler, uluslararası teronzm ıle mucadele ederek. ınsanı yardım ve dığer alanlardâ ışbırhğı" konusunu ele aldılar Ankara, banş operasyonlannda NATO olanaklannın AB'nin kullanımına sunulmasına karşı çıktı Türkiye-AB anlaşmazbğı• Dışışlen Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla Türkiye'nin NATO ıle ılgılı alınan karan kabul etmeyeceğını açıkladı. AB Komisyonu Türkiye Masası Sefi Türkiye'de AB ilegündem:Katılım ortaklığı Dış Haberler Servisi - Avnı- pa Bırhğı (AB), Turkıye'den ın- san haklan, hukuk devletı ve yargı alanında somut gelışme- ler bekledığını açıkladı AB, AGSK çerçevesınde, knz anın- da ve ınsanı yardım amaçlı ope- rasyonlarla bırlıkte banşı sağ- lama operasyonlannda NATO guçlerını kullanması hahnde karar mekanızmasınm kendı kontrolu altında kalmasını ka- rarlaştırdı Dışışlen Bakanlığı, dun ak- şam saatlennde yapnğı yazılı açıklamayla Turkıye'nın NATO ımkân ve yeteneklennın otomatık olarak AB'nın kullanımına sunulmasını ka- bul etmeyeceğını açıkladı Mılh Sa- vunma Bakanı Sabahattm Çakmakoğ- lu, AB Feıra Zırvesı'nde alınan kara- nn ardından gazetecılere yaptığı açık- lamada, "Müttefiklerimizi ve AB ülke- krinibirdefadabadüşüıımeyedavetecB- yoruz" dedı AB devlet ve hukumet başkanlan- ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AB Ko- mısyonu'nun Turkıye Masası'na yenı atanan Aiain Sevantie, görevıne başlamasının ardın- dan Ankara'ya geldı Sevanne'nın AB ıle uyumdan sorumlu ba- kanlar ıle gerçekleştırecegı görusmelerde en önemlı gundem maddesını Katılun Ortaklığı oluşturuyor Ankara'nın AB ıle uyuma ılışkın çahşma- lan ağırdan alması, süreçte bebrleyıcı olacak Katılım Ortaklığı belgesını de gecıkme tehlı- kesı ıJe baş başa bıratayor AB Konusyonu'nca haarlanacak Katılım Ortaklığı belgesı ıle Tur- kıye'nm uyelık surecınde gerçekleştırecegı re- nın Portekız'ın Feıra kentındekı ıkı gun- luk zırvesı sonunda yayun lanan belge- de, Türkıye'nın AB uyelığı ıçın ortaya konulan knterlenn yenne getırme ko- nusundakı tutumunun "not edildiği" bıldınldı Zırvekapanışbelgesınde, AB Komisyonu'ndan Turkıye'ye yapılan mah yardımlann ortak bır çatı altında toplanması ıçın gereklı hazırlığı başlat- ması ıstendı Portekız'ın 6 aylık donem başkanlı- formlara ılışkın kısa ve orta vadede öncelık- lerbehrienecek. AB Komisyonu, belgeyı ba- zırlarken Tûrk yetkıhler ıle de görüş alışven- şınde bulunuyor Sevanne'nıngoruşmelenndeKatdım Ortak- lığı ışığında Turkıye tarafindan hazırlanacak olan "Ulusal Program" konusu ve Katılım Or- taklığı çerçevesınde AB tarafindan Tûriaye'ye yapılması ongorulen mah yardım konusu da ele almacak Görusmelerde önemlı bır dığer gundem maddesını de AB bünyesınde başta AGSK olmak uzere çeşıtlı konularda yaşanas ve Turkıye'yı doğrudan etkıleyen son geuşme- leroluşturacak ğmı Fransa'ya devrettığı zırve sırasın- da Türkıye'yı yakından ılgılendıren en önemlı konu, Avrupa Güvenlık ve Sa- vunma Kımlığı (AGSK) konusunda ha- zırlananraporunonaylanması oldu. AB, AGSK çerçevesınde, knz anında ve ın- sanı yardım amaçlı operasyonlarla bır- lıkte banşı sağlama operasyonlannda NATO guçlenm kullanması hahnde ka- rar mekanızmasının kendı kontrolu al- tmda kalmasım kararlaştırdı Turkıye, knz anında AB 'nın NATO güç- lennı kullanması halınde, karar mekanızması ıçıne dahıl olmak ısterken, AB, Ankara'nın tam üye olmadığını gerekçe göste- rerek buna karşı çıkıyordu AB, Feıra'da kabul edılecek kararla bırhkte NATO ve AB arasında 4 ortak komıte kurarak, sadece danışma ve dıyaloğu surdûrme karan aldı AB aynca, NATO üyesı ve AB uyesı olmayan 6 ul- ke ıle yılda 2 kezT NATO ve AB üyesı olmayan ancak AB'ye aday 9 ûlke ıle yılda 2 kez bır araya gelecek. Dışışlen Bakan- lığı, Türkıye'nın NATO ımkân ve yeteneklennın otomatık ola- rak AB'nın kullanımına sunul- masını kabul etmeyeceğını açık- ladı AB ûyelen ıçmde tasarruf ge- hrlennin vergılendınlmesı ko- nusunda yaşanan sorunlar da dûn son dakıkada aşıldı. AB malıye bakanlan, dün yaptıklan toplantıda, tasarruf ve gelır vergılennde, uye ulkeler arasında uyum sağlanması konusunda yaşanan knzı bır kez daha tartıştı AB ülkelen ıçmde, Avusturya, tasarruf ve gehr ver- gılennının daha etkılı bır bıçımde de- netlenmesı ıçın, banka hesaplanmn gız- lılığı ılkesmın kaldırüması konusunda gennlen önenlere karşı çıkıyordu Alman Büyükelçi Schmidt 'Uygulamalara bakmak lazım'; ANKARA (AA) - Al- manya'nın Ankara Büyü- kelçısı Rodoff Schmidt, Türkıye'nın AB'ye üye olmasınrn yalnızca bugû- ne kadar alınan kararlara değıl, bundan sonra atı- lacak adımlara da bağ'ı olduğunu söyledı Tum adaylar ıçın fCo- penhag knterlennın ge- çerlı olduğunu anunsatan Schmidt, özelhkle sıyası knterlenn, goruşmelcre başlamak ıçın temel şart olaorak kabul edıldığmı be- hrttı. Schmidt sözlennı şdy- le sürdürdü "Üst düaey yönetkflerleyapüğımgö- rüşmderden çıkanbğın) sonacagöreTurkyöncti- cfler, siyasi alanda baa ek- sikükler oiduğunun far- kmda. Türkiye bu eksik- Hkleri ortadan kafctann*- yaçafaşrjoeEkmosnitkıv terlere geünce; Türki- ye'nin temd ekonomikkri- terierin çoğunu karşüa- ma çabası olduğonn söy- leyebüirim. Hükümetin başlatmışoktuğubazıeko- nomi poiitikalan, IMF fle Türkiye arasında imzala- nan anlaşmalar, özelleş- tinne projeJeri var. Bun- lara ek olarak TürkryeJ üyeKk öncesinde AB içîrf geçerli olan mevzuafj da kabul etmek zorunda. Töm bunlann sonuçlari- nı görebilmek için sanrf- nm henüz erken. Süreç^ Türkrye'nin akhğı karar- iara ve atacağı adunlara Gûmrük Biriiği Schmidt, Türkiye'de, AB mevzuatınm bır bölfiî münun gumruk bırhğı ne- denıyle uzun suredu" uy- gulandığını ve bunun Tur- kıye ıçm avantajlı bır du- rum oluşturduğunu belut- tı Abnanya Cumhurbaş- kanı Jobannes Rau'nun Turkıye zıyaretının son derece olumlu geçtığıne değmen Schmidt, "Rau, bir dostolarak buraya gel- di ve bir dost gibi ağırlan- dı'dedı . ırıanaa aa rroıchvan. Kuzey Irlanda'daki Protestan gerilla örgütü u ı ö ü r i ü i S i M = ) " K H d r i Protestanlarayond^sakfanlansorıaermezse"6yıkürsurenateşkesi sonaerdirmetehdknndebuhındu. LFFden yapılan açıklamada. "Protestan evlerine saidırân herhangi birini bu gece yansından itibaren vurma hakkımız sakbdır" denikü. UFF'nin siyasi kanadı Ulster Demokratik Partisi sozcüsu John VVhite da, saldınlar kesinrse, ateşkesüı süreceğini söv ledL Kuzey trianda'da 1971 'de kurulan ve 2 binden fazia üyesi bulunan UFF, Ekim 1994'te ateşkes ilan etnüştL KULTUR • SANAT 293 «9 7 * (3 HAT) ÖCSTMCJ 130 KişiUk dev kadrosu ile Amerikan Müzikal Tiyatro Topluluğu Turkıye de ilk kez!.. (KUZV) adlı Hz. Isa Mesih'in yaşamını müzikal dramayı, ses, ışık ve efektleri ile GÖRSEL ŞÖLEN halinde Istanbul seyircileriyle BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİ 22-23-24 23 HAZİRAN'DAN İJIBAREN YALNIZ AKADEMİ İSTANBUL SİNEMASINDA llanlarınız ıçın 0212 293 89 78 2O. 3O 'da buluşacaktır NED DEVINE'I DIRILTMEK KATEL01Ğ! BÜTÜN FESTİVALLERDE BÜYÜK İL6İGÖREN SIRADIŞI f BİR KOMEDİ FİLİMİ Neorırt UKHI Fılitı fesütalU EN İYİ KOMEOİ FllMİ P«fisffll«ıFeşli«H: simci oaı boüıu YÖNHMEN: KİRK JONES BEYTEM SANAT GALER1SI 10. YILDIZ GRUBU RESİM SERGİSİ Yusuf TAKTAK Yıldız Atolyesı Oğrencılen 15 30 Haziran 2000 BuyvAdere Caddes Beytem Ptoa. »>!• 80220 ISTANBUt TR |0212) 231 23 00 HATAY RESTAURANT7Kûltür-Sanat Etkinlikleri 22 Haziran Saat 16 00 19 00 Imza Cünü TANSU BELE - İSMET KEMAL KARADAYI 23 Haziran Saat 16 00 19 00 Şiirler Okuyarak, Şöyleşerek Güzel Bir Gün Yaşamak Dileğiyle 24 Haziran Saat 16 00-19 00 BEYHAN YEŞİLYURT -İlk Kişisel Resim Sergisi- llanlarınız Için 293 89 78 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Ünıversıtemız Atatürk llkelen ve tnkılap Tanhı Ensütûsü ve Sosyal Bılımler EnsOtûsü'ne degışık Anabüun/Anasanat Dallannın Lısansüstü programlanna, 2000-2001 ögretim yüı güz yan yılı ıçın a^agıda belırtüen kontenjanlara gore ögrencı alıoacaktır llanolumır SOSYAL BÜJMLER ENSTİTÜSÜ Antropoigıı Arkeolojı Saoat Tanhı Alman Dılı ve Edebıyatı Alman Oılbılum Alman Edebıyatı FransızDılıve Edebıyatı Amenkan Kûltür ve Edebıyatı Ingüız Dıl Bılımı tngıiız Dılı ve Edebıyatı tngılız Dılı ve Edebıyatı tngılız Kultur Araşttrmalan Ingüızce Muterum Tercûmaolık Felsefe Kütüphanecıhk Sosyoloı. Psıkolojı (») Deneysel Psıkolojı Gehşım Psıkolojı Sosyal Psıkolojı Klınık Psıkolojı Uygulamalı Psıkolojı Endüstn Psıkoiojısı Tanh Turk Dılı ve Edebıyaa TûıkDılı Eskı Tûrk Edebıyaü Yenı Tûrk Edebıyatı Tûrk Halkbıhmı Egıtım Büımlen (*) Eğıtun Yönet Teftışı, Plan ve Eko Okul Yöoeocılıgı ve Egt DeaeL Eğıtımde Ölçme ve Degerlendınne Egıtım Programlan ve Öğretım Psıkoloıık Danısma ve Rehberiık nköeretimde Sosyal BılgjeF" Yabancı Ddler Egıtırru Fransız Dıiı Egıtımı Alman Dılı Egıtımı lngılız Dılı Egıtımı TktjsâtT* lşletme(*) Tunzm Işletmecılıgı Kamu Yöneümı (•) Sryaset ve Sosyal Bılımler Yöoetım Bılımlen Malıye Uluslararası 1 Hıdropohlık Sosyal Hızmet (») lnsan Haklan Resım Heykel Grafik SeramıkveCam Iç Mıman ve Çevre Tasanmı lçMımarlık Çevre Tasanmı Pıyano Tryatro Bale Bale Dansçıhgı Koreolojı Etnomûzıkolojı ve Folklor TC Uyralda Y.Uuıı Tah Tezsiz 10 10 10 10 10 5 10- 10 15 10 10 10 10 10 20 10 20 5 10 8 7 10 30 30 15 18 18 17 17 15 25 25 20 Y.LİMBS Teza 15 10 20 Dektora 5 10 10 12 5 5 5 15 15 S*«. Yettrtik 10 10 YıbMaUymU» Y. Tezti Tezsiz Y. TezU Doktora San. Yeterlik Opera | 1 , . (*) Rıı Anahılım r>alUmna y^lni7r^ yahancı dılı ingıliTce olanlar haşvurahılır (**) Bu AnatHİım Dalında egrüm Ingıkzcedır ATATÛRKİLKELERİ VE tNKlLAP TARM ENSTtTÜSC LES SUndart P u u T i r i Eyt Ağuiıklı veya Sözel Eşıt Agırlıklı Eşıt Ağırlıklı veya Sozel Sözel, Sayısal veya EşıtAğırfaklı Sözel Sozel Eşıt Agırlıklı EşıtAğtrbklı Sözel Sözel Sözel Sozel Eşıt Agırlıklı Sözel veya Eşıt Agıriddı Sözel Eşıt Agıriıklı Eşıt Agırlıklı Eşıt Agıriıklı Eşıt Agırlıklı Sözel EşıtAğıriıklı Sözel Sozel Sözel Eşıt Agırlıklı Eşıt Agırüklı Eşıt Agıriıklı EşıtAgırlıklı EşıtAfeırlıklı EjitAftrlıklı Sözel veya Eşıt Aftırlıklı Eşıt Agıriıklı Sözel Sözel Sözel Sozel Sözel, Sayısal veya Eşıt Agırüklı Sözel Sozel Sözel Sözel Sözel KONTENJANLAR TC Uynkla Y.LhMMfTezB) Doktera 10 YabaBcıUynkta Y.Uı«B5(Tezli) Doktora BAŞVTJHUKOŞWJ^VIUVT:GtldŞSIÎ<AVl^UU/MÜLAKATLAR_ ^ _ r _ _ _ t ^^ 1- Adayiann a) 2 adet fotograf, b) Dıploma veya mezunıyet belgesının ooayü snreö, c) Mezumyet deıecesını göstenr önayb not dökümiT (Transkrrpt) ve d) Referans Mektubu e) LES sonuç belgesı ıle şahsen başvurmalan gerekır bır başkası vasıtasıyla, faks vb yoUaria baş- vuru kabul edıhnez 2- Yüksek Lısaıs ve Doktora / Sanatta Yeterlik programlan adaylannın LES'ten başvurdugu AnabılmVAnasanat Dalının puan tunınde ve ıkı yıldan eskı olmamak üzere 45 puan almalan gerekır GRE 1100 ve GMAT 550 puan alanlar LES yenne sayılabılecektır 3-B»şvrMUr Y«b«na Dfl SaMvfam SnMv/Mihdat TtrflJeri 19-30 Hazuan 2000 5Temmuz2OOO 11-12 Temmuz 2000 Yabancı Dıl Sınavlan, Ünıversıtemız Yabancı Dıller Yûksekokulu tarafindan yapılacak, mulakaüar, ılgılı Anabılım/Anasanat Dalla- nnda yapılacak ve sınavlann/mülakatlan gûn, yer ve saatlen Enstıtümûz ve Anabılım/Anasanat Daüan ılan panosunda ılan edılecek- üı 4- Yabancı Dıl sınavında başaniı sayılmak ıçın tam notun Yüksek Lısans adaylannda en az 60/100 Doktora/Sanatta Yeterlik ada> lann- da en az 70/100 olması gerekır Bılım/Sanatta başaniı sayıtmak ıçın mulakat sınav notunun tam notım Yüksek Lısans adaylannda en az 50/100, Doktora/Sanatta Ye- terlik adaylannda 60/100, genel başan notunun ıse tam notun Yüksek Lısans adaylannda en az 60/100, Doktora/Sanatta Yeterlik aday- lannda en az 70/100 olması gerekır Gınş sınavlannı kazanan adayiann lıstelen Ensntumuzde ıln edılecektır 5- lngıhzce, Fransızca ve Almanca dıllennden buınde yapılmış uluslararası standartta bır yabancı 4J sınavında TOELF-500 (Yenı 173), IELTS-5 S, CPE-C ve KPDS-60 (Işletme Anabüım Dalında Yüksek Lısans ıçın 75, Doktora ıçın <5) v e ya yukan puan/not alan ve sınav sonuç belgesı beş yıldan eskı olmayan adaylar Yabancı Dıl Gınş Sınavlanndan muaftuturur Basın 34200
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog