Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 HAZİRAN 2000 ÇARŞAMBA 10 DIŞ HABERLER dishab(a cumhuriyet.com.tr İHt adun Şam'dan bekleniyor' • WASHEVGTON (AA) - ABD savunma çevrelerinin dergisi Defense News, Suriye lideri Hafiz Esad'ın ölümünün ardından Türkiye-Suriye iljşkilerinde yakınlaşma sağlanabilmesi için Şam'ın adıın atması gerektiğini yazdı. Derginin haber- yorumunda, Abdullah Ocalan meselesinin çözümlenmesinin ardından, Ankara ile Şam arasında yaşanan gerginliğın azaldığı, ancak Suriye'nin su konusu ve Hatay ile ilgili tutumunda değişiklik olmadığı belirtildi. Haberde, Hafiz Esad'ın yerine geçen oğlu Ueşir'in, Türkiye'nin "altını oyma politikalanndan" vazgeçmesi, su ve Hatay konulannda makul bir tutum takınması halinde, Türkiye'nin de karşılık vereceği anlatıldı. Annan, HbbuHah IkJeriyle görüştü • BEYRUT(AA)- Ortadoğu turuna çıkan BM Genel Sekreteri Kofî Annan, dün Hizbullah lideri Şeyh Nasrallah ile görüştü. Annan, görüşmeden sonraki açıklamasında, Lübnan'ın güneyindeki gelişmeler, BM banş gücünün rolü ve bölgenin ekonomik ve toplumsal gelişmesiyle ilgili çok yararlı bir görüşme yaptığını • söyledi. Annan ile Nasrallah, tsrail-Lübnan sınınndaki ihlaller konusunu da ele aldı. Görüşmenin, BM'nin, Güney Lübnan'a banş getirmekiçin yapmaya çalıştığı düzenlemelerde Hizbullah'ın etkisini tanıması anlamına geldiği belirtiliyor. Görüşmeden sonra Annan Ürdün'e gitti. Bir Hıristiyan köyüne saldıran Müslüman milisler en az 108 kişiyi öldürdüler Eııcloııez}a\la cliıı katüatnı Dış HaberierServisi - Endonezya'da- ki Moluku Takımadalan'ndan Halma- hera Adası'nda, yaklaşık 4 bin Müslü- man müisin bir Hıristiyan köyüne sal- dırması sonucu en az 116 kişi yaşamı- nı yitirdi. Saldınnın, yaklaşık 2 yıldır dini çatışmalann kasıp kavurduğu En- donezya'da gerçekleşen en kanlı saldı- n olduğu bıldiriliyor. Önceki sabah meydana gelen saldı- nda ölenlerin 108'inin Hıristiyan, 8'inin- se Müslüman saldırganlar olduğu, olay- da 80'e yakın kişinin yaralandığı bil- dirildi. Saldırganlar Duma köyünden kaçarken çok sayıda kadın ve çocuğu kaçırdılar. Müslüman milisler 292 evi ve bir kiliseyi de yaktılar. Olay sırasın- da kilisede 200 kişi bulunduğu, saldır- ganlann önce kiliseye girip içerideki- • Duma köyüne saldıran 4 binden fazla milis, köydeki bir kiliseyle 300'e yakın evi yaktı. Milisler çok sayıda kadın ve çocuğu da kaçırdı. lere palalarla saldırdıklan, sonra da ki- liseyi bombalayıp ateşe verdikleri be- lirtildi. Çatışmalarda el yapımı bomba- lar, palalar ve ok gibi silahlar kullanıl- dı. Olaylarköye gelen askerlertarafin- dan bastınldı. Bölgede durumun hâlâ gergin olduğu belirtiliyor. Saldınya uğ- rayan Duma köyündeki yaşayanlann köyden kaçtıklan kaydediliyor. Moluku Takımadalarf ndaki güven- lik yetkilileri olayı doğruladılar, ancak kayıplar konusunda resmi bir açıklama yapmadılar. Hıristiyan Kriz Merke- zi'nden Yerda adlı bır kadın yetkili, or- duyu şiddeti durdurmak için hiçbir şey yapmamakla suçladı ve saldırganlann geçen günlerde Cava Adası 'ndan gelen Müslüman milislerin üniformalannı gıydiklerini öne sürdü. Müslümanla- nn temsilcileriyse çatışmanm yerel Müslümanlarla Hıristiyanlar arasında çıktığını belirttiler. Binlerce kişi öldû Endonezya'nın "baharat adalan" adıyla da anılan Moluku Takımadala- n geçen yılın başından beri dini çatış- malara sahne oluyor. Insan haklan ör- gütleri, dini çatışmalarda binlerce kişi- nin öldüğüne dikkati çekiyor. Müslümanlarla Hıristiyanlar arasın- daki çatışmalar, Moluku Takımadala- n'nın başkenti Ambon'da 1999 yılının ocak ayında başlamış ve kısa bir süre içinde bütün adalara yayılmıştı. Çaüş- tnalarda binlerce kişinin ölümünün ya- nı sıra binlerce ev yakıldı, yüz binler- ce kişi evlerini terk ederek diğer ada- lara kaçmak zorunda kaldı. Moluku Takımadalan ve diğer ada- larda yaşanan dini ve etnik çatışmala- nn, Endonezya'nın zaten zayıflamış olan ulusal birliğini tamamen yıkabı- leceği belirtiliyor. 216 milyon nüfus- lu Endonezya'nuı yüzde 87'sini Müs- lümanlar, yüzde 6'sını ise Protestan Hı- ristiyanlar oluşturuyor. BM Kıbrıs özel Temsilcisi De Soto '3. turgörüşmeler mutlakayapılmalı' ANKARA (CumhuriyetBûro- su) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan'ın Kıbns Özel Temsilcisi Aharo De Soto, Ankara'daki temaslannda 3. tur görüşmeler öncesinde ge- rilen havayı yumuşatmaya çalış- n. Dışişleri Bakanı Ismail Cem ile görüşen De Soto, Kıbns ^ ^ _ sorununa çözüm yönünde aralık ayından bu yana olumlu bir atmosfer oluş- tugunu belirterek, son haf- tada yaşanan gerilimlenn süreci etkilememesıni, ta- raflann 3. tura katılacak- lannı umduklannı belirt- ti. Cem ise Güvenlık Kon- • BM Temsilcisi Alvaro DeSoto Ankara'yı iknaya çalıştı. seyi'nin Banş Gücü'nün görev süresini uzatma karannda "Kıb- ns hükümeti" ıfadesini kullan- ması ve KKTC'yi yok sayması- nın kabul edılemez olduğunu be- lirterek, BM'nin bu tutumun "eşit- tikükesine" uymadığı uyansında bulundu. Cem, "SsçinRaufDenk- ta§ buna ne kadar tepki gösterse yerindedir'' dedi. Kıbns sorunun- da statü sorunu aşılmadan ilerle- me sağlanmasının mümkün ol- madığının bir kez daha ortaya çıküğını vurgulayan Cem, Türki- ye'nin BM'nin tarafsızlık ilkesi- ne aykın bu tutumun son bulma- sını beklediğinı bıldirdı. De Soto, Rauf Denk- taş'ın 74 Banş Hareka- tı'nın yıldönümünü kut- lamak için görüşmelere ara vererek adaya dön- mek istemesinin, görüş- meleri olumsuz etlaleye- büeceğinden duyduğu kaygıyı dile getirdi. Cem, görüşmelerde KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş' ın önerdıği konfederas- yon tezının masadakı yennı ko- ruyacağını kaydediyor. Diplomatik kaynaklar, yaşa- nan son genlim ile görüşmeler- de sağlanan zeminin kaydığını bununda3.turgerçekleşsede so- mut sonuç çıkmasını güçleştirdi- ği.dejeriendjrmesinı yapıyorlar._ IsraiPde hüküıııet krizde İsraü'de Başbakan Ehud Barak Kdertiğindeki hükümetin koafisyon ortağı köktendinci Şas partisinin 4 bakanı ile 3 bakan yardınıcısı dün istifa etti. Şas, din okullan yaranna bütçe artbnmı ve tsraU- FHktin görüşmelerine katılnıa>ı istiyordu. Dün bütçeyle DgOi sonınlar çözüldü, ancak ——4sail-F0istin banşı konusundaki görüş aynhğı yüzûnden bakanlar istifa etti. Istifalann 48 saat sonra geçeıii olacağı ve Barak'ın bu süre içinde parthle uzlaşabileceği belirtiliyor. Şas koaüsyondan ayntarsa hükümet çoğuniuğu kaybedecek. Öte yandan, aşm sağcı binlerce Yahudi, önceki gün Kııdüste, FDistinlflere toprak verümemesi için gösteri yapü. (REUTERS) BORUSANISTANBUL FILARMONI ORKESTRASI EL PASO TİKSAS SENFONİ ORKESTRASI Kutılımıyla şef: Gürer AYKAL Solistler : Kıshna Davis -soprano" Lavvrence Craig -Banton" Program F. Tüzün : Türk Kapriçyosu, G. Gershvvin : Porgy and Bess Operasından Bölümler, A. Dvorak : 9. Senfoni -Yenı Dunya'dan" Haziran 2000 Saat: 21.30 - İZMİR Efes Antik Tiyatro Haziran 2000 Saat: 21.30- BODRUM Bodnım Kalesi Haziran 2000 Saat: 21.30- MARMARİS Marmaris Açık Hava Tiyatrosu Haziran 2000 Saat: 21.30- ANTALYA Aspendos Antik Tiyatro Bilgi için Izmir :IKSEV0232/463 03 00 Bodnım : 0252/316 16 76-316 17 68 Marmaris : MAKSAD 0252 / 412 28 76 Antalya : Class Org. 0242 / 324 30 36-37 Sanat Koordinatörü Numan PEKDEMİR T.C. Kültür Bakanlığı'nın katkılanyla ANKARA ASÜYE18. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1999/117 Davacı Tamis Aslan vekili Av. Aytac Saygı tara- nndan davalılar Buyükşehır Belediye Başkanlığı, K. Ören Belediye Başkanlığı dahılı davalılar Alı Kozan, Bayram Kahvecioğlu, Emin Alay, Hatice Akkese, Hürmet Yüdız, Mehmet Üçler, Sadık Tekı- ner, Zeynep K.eskin ve Ark. aleyhine raahkememiz- de açılan tapu iptali ve tescil davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara karan uyannca, Dahılı Davalılar Alı Kozan, Bayram Kahvecioğ- lu, Emın Alay, Hatice Akkese, Hürmet Yıldız, Mehmet Üçler, Sadık Tekıner ve Zeynep Keskin'ın adresi tesbit edilemedığınden ılanen tebligat yapıl- tna-iina karar verümiştir. Karar gereğince duruşmanın bırakıldığı 26.9.2000 günü saat 9.25'de duruşmaya bizzat gel- meniz veya kendınizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, gelmedjğiniz veya kendınizi bir vekil ile temsil et- tırmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı HUMY'sının 213 ve 377. madde- si uyannca 7201 Sayılı Tebligat Yasası'nın 31. maddesi gereğince ilan tanhinden ıtibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı tebligat yerine gecerli obnak üzere ilanen tebliğ olunur. 12.6.2000 Basnı: 3376 BRT - Birleşik Rehberler Turizm "KÜLTÜR GEZİLERİ" 25Hazimı BİZANTİON AKROPOUSİ Topkıpı Sui)% ArktoJoji Mizesi, Çiuii Kö^k, Gotlar Sitıııu, Sur-ı SıiUni. 25 Htzinuı - 02 Temmıu GİNEVDOĞl' 1 VA OLAĞANtSTÜ BtR SEY AHAT BeUos-Zngııu, Gizemii Tanbidiı, Sogmatv, Htsankcyf ve Güıq Da|ı NtmrıL 02 Temmız BOĞAZGEZİSl YalıUn, Sırnlan ve KrçJtleriyle yışayu BoJıziçL 11-16 Temmıu DOGlî ANADOLD Kars, \ni. D. Be>ıat, AhlaL Kef Kılesi Bitiis, Ntmrat, Aktun», Hojıp Kıksi, \ »n. 17-23 Temmıu ORTA, DOĞU KARADENİZ AnuK)i, Tokat, Şebinkınhisar, Ermruın, Artvin, Çunhben^in. Rİ2C. tzaıgöL Sumelı. Tnbzoo... 21-29 Temmuz ARJANTtN (TA.NGO GEZtSİ) Bvcııos Aires'de ker gece bir Mik»fi_. 26-30 Temmız K1R1M Bakçeum, Yılta, Sivutopol, Puşkio Çe^nesi, Kbenoıesus, Tıur Etkamnsu Livıdi» Sanyı-. Me5rıti>e( Cıd. 198/5 Şqhıne/tSTANBUL. Tel: (212) 252 65 78 (3 hat) Fıks: (212) 293 98 44 ANKARA 22. ASLİYE HUKUK HÂKtMLİĞİ'NDEN 1999/710 Esas Davacı Mehmet Güvercın tarafindan davalı Anne-Mane Demse Ganty (Güvercın) aleyhine açılan boşamna davasında, Geçımsızhk sebebıyle açılan boşanma davasında, davalınm adresi meçhul kaldıgından ışbu dava dılekçesının ilanen teblıği- ne, duıuşmanın 12.9.2000 günü saat 9 35'e bırakılmasına karar verilmış, belırtılen gün ve saatte duruşmaya gelmesı veya ken- dısını bir vekılle temsil ettırmesı dava dılekçesı yenne kaım olmak üzere ılan olunur. Basın. 33795 BIÇAK SIRTI EROL MANİSALI Çözelim Ama Nasıl? "Kıbns'ı çözmeden AB'ye giremeyiz", bunu bazı işa- damlanmız TV kanallannda, gazete yazılarında söy- lüyoriar, yazıyorlar. Peki, nasıl çözeceğiz? Bunun ya- nıtını vermiyorlar, sadece çözün diyorlar. Acaba şunlan mı kastediyorlar? 1) AB'nin istediğini yapın; "Federasyon kurulsun ve bu federasyon 3-5 yıl içinde AB'ye girsin" mi di- yorlar? Eğer "çözün" diyen içerdeki bu çevreler bu- nu kastediyorlarsa böyle bir çözümün şu sonuçlan do- ğuracağını bilmiyorlar mı; a) KKTC, federasyon içinde ayrı bir egemenlık hak- kı olmadığı için sadece bir topluluk (cemaat) konumun- da kalacaktır. b) Kıbns Cumhuriyeti AB içine girdikten sonra AB kurumlan, Kıbns Cumhuriyeti'ni "ev içi" meseleleri olarak göreceklerdir. Ada ile Türkiye'nin her türlü iliş- kisi kopacaktır. Londra ve Zürih antlaşmalan ortadan kalkmış olacaktır. Türkiye'den Kıbrıs'a gitmek iste- yenler, Yunanıstan'a, Girit'e gider gibi "v/ze " almak zo- runda kalacaklardır. Kıbns Türklerinin Batı Trakya'daki Türklerden hiç- bir farkian kalmayacaktır. Türkiye'nin dışında olduğu AB'ye, Kıbrıs'ın bir federasyon olarak giımesi "dolay- lı Enosis"ten başka bir şey değildir. 2) Atina'nın ve Rumlann ıstediklerini, Türkiye'nin yerine mi getirmesini istiyorlar? Atina ve Rumlar, Türk- ler bir azınlıktır tezini savunuyorlar. Güneydeki mev- cut Rum Cumhuriyeti'nın (Kıbns Cumhunyeti) şemsi- yesi altında Türklerı, bazı özel haklan olan bir toplu- luk (azınlık) olarak görmek istiyorlar. Kıbns'ı "çözün" diyen bazı işadamlan ve onlann güdümündeki bazı "yazariar" yoksa böyle bir çözü- mü mü istiyorlar? - Gerek AB'nin gerekse Atina'nın (ve Rumlann) is- tedikleri çözümler sonuçta, Kıbns adasının Türki- ye'den kopanlmasına ve Yunanistan ile AB şemsiye- si altında bütünleşmesine yol açan sonuçlardır. Tür- kiye'de "çözün" diyen bazı çevrelerin ben bunu kas- tettiklerine inanmak istemiyorum. Çünkü böyle bir şey "ihanet"ten başka bir anlam taşımaz. OrtadaTBMM'nin kararlan var, Türkiye ile KKTC ara- sında imzalanan anlaşmalar ve Denktaş-Demirel, Denktaş-Ecevit deklarasyonlan var, MGK kararian var. "Adada ıkı devlet vardır, sorvnlar bu iki devletli yapı içinde çözülür" diyen bütün bu karariara; - Bazı işadamlan karşı mı çıkıyorlar? Biz Tün^iye'nin aldığı bütün bu karariara karşryız. AB'nin ve Atina'nın dedıklerini yaparak Kıbns uyuş- mazlığını çözün mü diyorlar? Eğer böyle ise bunu açık açık söylesinler. Yoksa "Çözün" sözcüğü ile "ihanet" çağnşımlannayol aça- bilecek genel ifadeler kullanmasınlar. Yanlış adres Aslında "çözün"diyen bazı işadamlannınyöneldik- leri adres çok yanlış. Atina'ya, Rumlara, AB'ye ve hat- ta ABD'ye çağnda bulunarak; - Kıbns'ta Rumların ne kadar haklan varsa Türkle- rin de o kadar hakkı vardır. - Bugün adada tüm fonksıyonfan ile çalışan iki dev- let vardır, gelin bu iki devletin yan yana varfığını kabul edin, banş içinde yaşamalarına yardımcı olun deme- leri gerekmez mi? Bunu yapmıyoriar, buna karşılık "dışardakilerin" çö- züm adı altında söylediklerini TV kanallanndan, gaze- te köşelerinden Türk kamuoyuna yansıtıyoriar, onla- nn sözcülüğünü yapıyoriar. Son yazdığım kitapta (*) Kıbns uyuşmazlığının ba- şından sonuna kadar durumunu anîattıktan sonra Brüksel'e de bir öneride bulundum; "Madem Türki- ye'yi 5-10 yıl sonra AB'ye alacaksınız, neden KKTC ve GKRY'yi de ayn ayn alıp AB içinde yan yana bir- likte yaşatmıyorsunuz" dedim. Öyle ya, AB içindo sı- nır yok, Lüksemburg ile Belçika ve Hollanda gibi Tür- kiye, Yunanistan, KKTC ve GKRY beraberiik ve banş içinde AB şemsiyesi altında yaşarlar. Ancak AB bu makul öneriye hayır diyor. Kıbns'ı üni- ter yani, Rum egemenliği altında AB'ye sokup Kıbns adasını Türkiye'den koparmak istiyoriar. Çünkü Tür- kiye'yi ileride de AB içine tam üye olarak sokmaya- caklar. The Economist dergisinin haziran (10-16) sa- yısını okuyanlar, Türkiye'nin AB umudunun neden sı- fıra yakın olduğunu göreceklerdir. Türkiye'de bazı çevreler Kıbns uyuşmazlığını "çö- zün" dediklerinde, çözümden neyi kastettiklerini lüt- fen açıklasınlar. Yoksa aklımıza başka şeyler gelmeye başlıyor. O Cypms, Yesterdayand Today, Der Yaytnlan Istanbul, 2000 CUMHURİYET MAHALLESİ 1. kısımda satılık arsa 0532 738 83 33 İZMÎR 2. ASLtYE HUKUK MAHKEMESİ EsasNo: 1999/830 Karar No: 2000/242 Davacı Okan Yavuz veküi tarafindan davalı Levpa Gıda San. ve Tic. AŞ aleyhine açı- lan sözleşme iptali rehnin fekki davasının yapılan yargılaması sonunda: Davalı Levpa Gıda San. ve Tic. AŞ dosyada mevcut adreslennde bulunamadıkJann- dan mahkememizin 4.4.2000 tarih 1999/830 E. 2000/242 K. sayılı ve davanın kısmen kabulüne ve davacıya ait olan 35 HEV 26 plakah araç üzeıine konulan rehnin kaldınl- masına, rehın sözleşmesinin iptaline, bakiye 88.200.000.- lira harç bedelinin davahdan tahsiline, 60.000.000.- lira nisbî vekâlet ücreti ile 33.055.000- lira mahkeme masrafi- nın davahdan alınmasına yargıtay yolu açık olmak üzere karar verümiş, işbukarann da- valı Levpa Gıda San. ve Tic. AŞ'ye davetiye yerine kain olmak üzere tebliği, 15 gün içinde temyiz edilmediği takdirde hükmün kesinleştirıleceği ilanen tebliğ olunur. 5.6.2000 Basın: 34084 SARAYÖNÜ ASLtYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1997/30/Karar No: 1999/49 Sanık: Mevlüt Yüce, Ismail ve Şerife oğlu 12.02.1953 d. lu Konya ili Çumra ilçesi Karkm köyü nürusuna kayıth ohıp, halen Izmir ili Kiraz ilçesi Karakuş köyünde oturur, evli, üç çocuklu, elektrikçi, sabıkalı. TC Islam Suç: Hizmet sebebiyle emniyeti suiisti- mal Suç tarihı: 1996 yıh Ekim ayı Karar tarihi: 01.06.1999 Uygulanan kanun maddesi ve verilen cezamıktan: TCK510 ve 522. md., 1 yıl hapis cezası Yukanda mahıyetı yazıh gıyabi hükümlfl sanığın mah- kûmiyetine karar verihniş ve tüm aramalara rağmen karann tebliği ve zabıta marifeti ile yapılan tahkikatta da adresinin tespitı mümkün olmadığından, hükmün 7201 sayılı ya- sanın 28 ve daha sonraki maddelen uyannca ilanen teblığıne, ılan tarihinden ıtibaren yedi gün sonra tabligatın yapılmış sayılmasına karar verümıştu-. Tebliğ yerine geçerlı ohnak üzere ian olunur. 01.06. 2000 Basın: 33957 MCHFLER AYŞE VE ERCOMENO KALMK VAKFI 1»M YIU BİLANÇOSU (1.000TL) PASİFLER 1.DONEN VARUKLAR HAZIR DEĞERLER Kasa Bankalar MENKUL DEĞERLER özel Keen Tahv* ve Seoe< OIĞER ALACAKIAR STOKLAR Venten Stpart; Avanttan 2. DURAN VARUKLAR TİCARİ ALACAKLAR Alıator MAOOI DURAN VARLIKLAR Bmatar Oeırataflar DıOer Madcb Duran Vartıtdar GELECEK YILL AİT GIDERLER Getocek Yıtara Aıt Gıder AKTİF TOPLAM 5S.181.7O9 1 .KISA VADEU YAR KAYNAK. 3.S77.B49 51 826 578 TİCARIBORÇLAR 2 738 811 2 892 751 Abnan Depozıto ve Temnatlar 2 738 811 48 733 827 DİĞER BORÇLAR 052 942 1750000 OftaUara Borçlar 690656 1790000 Oıger ÇoşıMBorçlaf 37 714() 1.740.131 ÖDENECEK VERGİ VE DIĞ YOK 288 096 1740.131 Ödenocek Vergı ve Fonlar 137.068 65000 Odenecak Sot Gûv Kasmtaı 1*8 028 65 000 2. UZUN VADEÜ YAB.KAYNAK. 8M.51S 29.178.16» BORÇ VE GİDER KARŞtUKLARI 886 519 80.000 CKğer Borç ve Gtder Karylıkl 886 519 80 000 3. ÛZKAYMAKLAR 79.795.507 29 077.765 OOENMİŞ SERMAYE 26 079 383 16 798 567 Svtnaye 26 079 383 1421 041 SERMAYE YEDEKLERI 2 548.182 11297 500 MDVYenkJenDefler Artı» 2548182 43B343H KAHYEDEKLER» 7344886 20.401 öze\ Fonlar 7 344.856 20 401 GEÇMİS YILLAR KARLARI 33.628 602 DONEM NET KARI(ZARARI) 10.194 484 84.359.875 PASİF TOPLAM M.359.875 AYSE VE ERCOMENO KAUMK VAKFI 199» YIU GEÜR-GtoER TABLOSU (1.000TL) A-BROTSATtŞLAR 1JM0.87S IDıgerGeMer 1.040200 2B»on ve Yardtmlar 10 675 B-SATIŞİNOİRİMLERİ C- NET 8AT15LAR 1.030.875 D- SATtŞLAMN HAÜYETİ 1.050J75 e-FAAÜYCTG)DCRLErt(-| 11.4M.157)-) 1 Genel YCnekm GKJerteo(-) 11 494.157(.) Faakyet Kan veya Zaranf) 10 443 282<-) F- OtöER FAAL.OLAa.QEUR ve KAR 1 Fatz Gehrten 2Faad.llsMı D^er Gekr ve Kartar G- Dİ6ER FAA.OLAÖ.Gİ0ER VE ZARARLAR(-) 1 Dıger Olağan Gıder ve Zamrtmr OLAĞAN KAR VEYA ZARAR t. OLAOAN K3IGEÜR VE KARLAR J- OLAĞAN «91 GtoER VE ZARAR(-) 1 04er OUğandıv Gıder v« Zarartat DONEM KARI VEYA ZARARI K- DONEM KARI VERGİ VE DİĞER YAS.YÜKÜM.KARŞIUKLARI(-) DONEM NET KARI VEYA ZARARI ».914.152 21 506 069 10083 11532() 11061.338 86SJ64(-) 866854(-) 10.194.484 10.194.484 MCTİFLER MUSTAFA ENVER AOAKAN VAKFI 1999 YIU BİLANÇOSU (1.000TL) PASİFLER 'ARUKLAR HAZIR DEĞERLER Ka*a Bankatar STOKLAR — Verten &pan» Averaien DİĞER DONEN VARLIKLAR Peşm Odenen Vergı ve Fon 2. DURAN VARUKLAR MALİ DURAN VARLIKLAR Bagk ttenkıi KıymeHer MADDI DURAN VARUKLAR Bmalar Tesı» Makne ve Ohaztar Oemnbaşlar Bınknvş Amonsmafilaıt-) Yapılmakta Olan Yatınmlar GELECEK YILLAİT GİOERLER Golecek Yılara A* Gıder 178.093.B99 177 388 045 41 506 177 346 539 300000 300 000 405 554 405 554 54.581.414 681565 681565 53 880 255 46 095 000 25 689 4864 094 786 527(-) 3 7X000 19 594 19 594 1 .KISA VADEU YAB. KAYNÂtC 9K.792 TtCARI BORÇLAR 25 195 Satıcılar 249 99B(-) Alınan Depozıto ve Temmattar 275 194 OrtaMara Borçlar " 690656 DİĞER BORÇLAR 125 000 Dtflef Çe^ıtk Borçlar 125 000 ÖDENECEK VERGİ VE DK5 YÜK 806 597 Odenecsk Vergı ve Fonlar 469440 ödenecek Sos Guv Kesmtısı 337 157 2.U2UN VADEÜ YAB.KAYNAK. 3. ÖZKAYNAKLAR 2J1.718.221 ÛDENKMŞ SERMAYE 65 596 709 Semıaye 65 598 709 SERMAYE YEDEKLERI 1 416 584 MDVYenıdenDe9erArtış 767219 tflraMer Yemden Defl Artışlan 649 385 KAR YEDEKLERI 117 375 731 OzelFortar 117 375 731 GEÇMİŞ YU.LAR KARLARI 94 831464 DÛNEM NET KARI(ZARARI) AKTİF TOPLAM 232.875013 PASİF TOPLAM 44 504 267(-) 232.675.013 A-BRÜT (ATISLAII 1 04er Gcürter = 2 Bağı« ve Yerdımav B- SATIŞ İNDİRİMLERİ C- NET SAT1SLAR D- 8A1TÇUARIN MALTYETt E- FAAÜYET OİDeRLERİ(-) 1 Genel Yonetm G«jerteri(-) Faaüyel Kan veya Zaran(-) MUaTAr A CNVCH ADAKAN VAKFI 1999 YIU SEÜR-GİOER TABLO$U<1.000TL) F- DtĞER FAAL.OLAĞ.GEÜR ve KAR 13.165.306 1 Içtıraklerden Temettû Gelırten 2 889 658 2 Faa Gebrten 10 239 647 3 Faal llgaı Dfler Gelır ve Kartar 36 003 G-DİĞER FAA.OLAĞ GrDER VE 426.037'-) ZARARLAR(-) 1 Diğer oiağan Gıder ve Zararlar 426 037(-) OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 45 203 589(-) I- OLAĞAN Dtşı G E U R VE KARLAR 1 077 038 1 Onceiü Dûnem Gelır ve Kartar 1 077 038 J- OLAĞAN DtŞI GİDER VE ZARAR(-) }77.T1»(-) 1 Ooce», Donem GıOet ve Zararlar(-) 377 715(-) 2 Dtğer Olagandışı Gıder ve Zararlar 1 (-) DONEM KARI VEYA ZARARI 44.504-267(.) K- DONEM KARI VERGİ VE DİĞER YASYUKÜM.KARŞIUKLARM-) 1702 500 6595 500 6.296.000 »İM.0O0 66.240.861 (-) 66240 86H-) 57 942 861 (-) DONEM NET KARI VEYA ZARARI 44.S04.267M
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog