Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

19 HAZİRAN 2000 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA OSS SORU VE YANITLARI A>2 8)3 q i D)i E)İ- •ntau X. Y. 2 mw kMkn taUkMg gb IMMnt A) I an»» ttaW» l i ı ı ı ı d a 8) I gnaıMıdı«ıraıa«m.^ailnlnhKnm C) 0) M gnBd»X E) lll gnBdaktdDtnnn<^ni.Xnmglv 79. » Y. T n»IM»ııı »ıMı ^ıi>w«IHnln>ı Yançap 5 cn. rdknU> 24< cm c t a A itrak bp- • n k * tar k u u u ı « a t m Damdıtı A noKa» le Oat > M aamdtta B notOK f* ĞOşn doftnı uzamfedr (•UdMa 0U. A * n hanUI «ap kutuum r * « - .ptaanoldanBMamnMrtonncamıak»»»»! O 24^2 I A» Xn(da<w«JCü B) Y çöünttiun « C) »1 vT lıgMn> l«h«ılmı b^tyv . 1 U | | | | 0)XnZ E)r»2 B> tanan 40 • o U ABC m/urm û o n hçimulakı « u . «MkMı «b kK*p tfHMink m% BOC dk i yoknu mr* duıuyn T«l tapnct cMn «• yol m n M 0) YkZnlnkabıuranlln nı.ıjııiııiıı ıiiı iııin|i>ın nur ırr- r»« « d « n «»a» laç E) Zmnannmraıiapraton A) Fyı B) dvı D) «ı »i ı m d ı» El Fv> YıAanMı |MM> «ıriUı a m n . tfUIffi! «rt Mlgaya ar«m«»r I î !gfira, M yırifit yaBMMacafc A) Y * K I B) Y«na • D)IMİI A)S B)< C)7 0)> 6)9 40. Ofen™hk>0<*ıak<lMt. A(S, * ) «jfclafcn <•**». [MJ dojjfu parfaamn ora noUHm n» »t*s»v krtmtoı * « ısakUda oMa)um g*m. * fcnjor A)1 8)2 C)3 D)4 E|5 • S,ıınMigK*MlmMı Kmaan KomnıUI gb Oç ap tomiKli tuUkıyır 0)1*11 E)l.»«« A) Am hsfMfr MyısAn PofüdMyon Afna Yıdanda* fakadt. OABC M ı * ED dotraau ««••n dojru çıfbnaı u u ı noMaaıdr? D) X—£•! «a »*ı«0 ı p n d v ftna. !•«• taıtonttnanCOı it BBaoHıdtntt M a n n * w f r lun«taaindıpoaınM « n * umoo atnfan yat •L Tohmıdı »lnıolOn tajnHmıi rv B)>-ıv-a-ı qa-ı-ıv-ı E>tV-H-»l-l d,. K nM* 4T tad* uriup. l nMJ AT kaekr MnM»nd«4id,akıyo> d, B)d<d,-d, O)d,<d<d, E)d,<d<d, öl^tedi an onn. ıMc«oı«WlnH K U a 0 noUaancfcn wlı a>*4 M I K •*( Mtnai P nokMna. Sattf 7 oam Lİ..İ..İ...İ...İ daarate. K U M noktaul q* kaynk- (C12. ».14, CM<) AJYMıal Yatar UKfen çıto*. aaı»dtt> ItMntan InmmurMlanır? A) K.d*ıoı«*nLfilı»»dm» UdataoamLyekaydnna Q MdltaaınNyataydnM D) PdtkaaadınNyalapanm E) X K L X K î L ,• ı ıot& «ûı AiSı Bu |«ıwWd bOglv* gOra. nndi laytadMn mknn m f ü ATP dı d^o- UMd»3V 2d bkûHı untm <• 2V M a m k m »)0.5 B|1 C)14 >â DM eyl p»çıyı UUnnaş dan hıqn* lûnfef a> brlnnanınl glMnian dM«M b* parça. ftttttlgtı» MtıMn» M. Bk«Meanr*.A»altWnmınranMılun hıtoBJH çaknk gtnln d> Of- (haaraagot) M d g Uw Y X ı « M n gdn I«« *m «didrid «gta U«w X.Y H. El*ny»Ml gutliMlen 20-» -C ota b. çata^a paoiMymrA uoM* It gan <* «n*«tammûm*ota «»« Sqü tMMt- Iffcı jnşbrfenf M ışığıdıkiMn- m i » H ı yunurMan. 25 *C kMar gtiıijlnde M <M ugo nonnri bmk- Türa âzgû nocm«) tMnaM af^n bımyltnn yu- •nurtttonndm. 3S-C BCMıkta eıgine kadv gı ilan ç*orj«lerte •»•n baneMenm* g v ^ U ^ . Bu «|<n beneM çttargeletn yumrttannd»! 25 "C K j B * ö ergre kadar geifan tnytente Bu ««•«» s6ra, «Ocııdun tanaUtniMdlılt Iglli, L NonnHRidûfiJkaold* bemUemyı luMraf ddm gside doğ^msye (nutasyora) R. Noflnjtds* dûşük sıoklıka. bdneUereneyto l a n M edan gende da^fmere (muKfyont) ladanotnuftur C ) Y * K « I E)llwM A+jJıcte; (emada ncriTait«rraanınbto«Jrdekı >K nttaı vg bu ndranun «nManyte <gl bazı » Btm gon, l HIII, JV, V numna djmırtırtt I g * E} V dmnk«ıd^ıumian. m d 4 i l M 17. Bunfsnaa nanda uraajefegmn»ç*ın (Hnnrirt* knk gftaz rojıi**nj yaneMan I m «not w bol katonMnlı rmtkton tar « n n m apno, n a»*>lata «uigulv umara«lr sassa: Bubulgyar.knagarfn. M. GntlOMa.kindıtagl«ıniıbnnj lal»»*»rtı«laii hanoilrin» dofcudan >ar»l M M « ? A)Y*«2l B) Yaanız M QYa*ıan D)l £)!«•• I. II U a M UaUmnfcnıttuıı»- M. Ootu AJYahal B ) Y * E I I 0)DwlV IçkıtanMnbatM,feMMatanl, aMr riataaa, A) DuıvofgaTtan-kaaMUm-hoımonMan- nKM B) Ka»»w»Ti-«ıw1»ın-duYiJorgarian- honnonbBdif! C) Dıi|uoi|a*n-tnrMkm-lıonKinbKM- ki D) E) DufiOıgaikd-katıalmı-irtMlmı- hcnmoıı bsılBn «L l|i»llıl I (toiaalmn hangMndt. YflcuBi I r t M M M M (Mtf)an - ıntfcor ntksryimı) gaffik* •MaMalMHanırıc? A) Kv gntu A olan be n s m B grubu kan Mfi- fflMI B) ArnruiutalazlınıramlaıMuraUyaııd- ırau C) P m a t o d u t a t b r n a m p m ı l n # * • ) • • D) yunurtaya karaı aleıjıı otoi br naran yınutı ^mn bf baan yeraaı kmk beMktann iomn fdn oalindı ot- Cevap anahtan SÖZEL BÖLÜM l.E,2.A,3.D,4.C,5.B,6.E, 7.D, 8.A, 9.C, 10.D, ll.C, 12.A, 13.E, 14.C, 15.E, 16.D, 17.B, 18.A, 19.C, 2O.E,21.D,22.C,23.B,24.E, 25.B, 26.A, 27.C, 28.E, 29.A, 30.B, 31.E, 32.D, 33.C, 34.B, 35.A, 36.D, 37.E, 38.A, 39.B, 40.C, 41.E, 42.D, 43.C, 44.A, 45.E, 46.A, 47.E, 48.D, 49.B, 50.E, 51.C, 52.D, 53.C, 54.B, 55.A, 56.E, 57.C, 58.E, 59.A, 60.B. 61.D, 62.B, 63.A, 64.D, 65.B, 66.A, 67.D, 68.E, 69.D, 70.C, 71.B, 72.A, 73.C, 74.E, 75.A, 76.B, 77.D, 78.E, 79.C, 80.B, 81.A, 82.E, 83.D, 84.B, 85.C, 86.D, 87.A, 88.B, 89.C, 90.E SAYISAL BÖLÜM l.B,2.D,3.C,4.E)5.D,6.A, 7.B, 8.E, 9.C, 10.A, ll.D, 12.A, 13.C, 14.B, 15.D, 16.E, 17.A, 18.D, 19.B, 20.E, 7.1, A, 22.Q23.F-, 24.D, 25. 26.C, 27.A, 28.D, 29.C, 3O.E,31.B,32.C,33.E,34.D, 35.A,36.B,37.E,38.B,39.C, 40.A, 41.D, 42.B, 43.A, 44.E,45A46.D,47.B,48.C, 49.C, 50.A, 51.B, 52.C, 53.B, 54.A, 55.A, 56.E, 57.E,58.B,59.D,60.E,61.A, 62.C,63.D,64.E,65.B,66.C, 67.B, 68.D, 69.A, 70.C, 71.D,72.A,73.E,74.B,75.E, 76.B, 77.D, 78.A, 79.C, 80.D, 81.B, 82.A, 83.E, 84.A, 85.E, 86.D, 87.E, 88.A, 89.C, 90.B ÖSS maratonu5 gerçekieştirildi • Baştarafi 1. Sayfada saat 09.30'da 81 il merkezi, bazı il- çe merkezleri ve KKTC'nin baş- kenti Lefkoşa'da başladı. Istan- bul'da sınav kitapçıklannın geç ge- tirilmesi nedeniyle sınava geç baş- landı. Tüm merkezlerde adaylann kimlik kontrolü ve ûst araması ya- pılarak salonlara girmesine izin ve- rildi. Yüzlerce aday, tüm uyanlara karşın yine sınava geç kaldı ve faz- ladan heyecan yaşadı. Heyecanlan çocuklanndan daha az olmadığı gözlenen anne ve babalar, yagmur altında saatlerce çocuklannın sınav- dan çıkmasını beklediler.ÖSS, Tür- kiye'de 144veKKTC'dedebirmer- kezdekı 5 bin 805 bina ve 73 bin 487 salonda gerçekleştirildi. Sınav- da 208 bin 890 yönetici, öğretim elemanı, öğretmen ve hizmetli gö- rev yapü. Elazığ'da türfaan gerglnllği Kimliklerinde başı açık fotoğra- fi olan ve bu fotoğraftaki kımlığını kanıtlayabilen türbanlı adaylar da suıava alındı. ÖSS Başkanı Dr. Fet- hi Toker, sınavda türban konusun- da hiçbir sorunun yaşanmadığını açıklamasına rağmen Elazığ'da kimliklerini kanıtlayamadıklan ge- rekçesiyle sayılan IO'u bulan tür- banlı adayın sınava girmesine izin verilmemesi gerginlik yarattı. Fı- rat Üniversitesi Jeoloji Mühendis- liğı binasında yaşanan tartışmalann ardından adaylar sınava alındı. Tür- banlı adaylar sınav çıkışında yap- tıklan açıklamada, sınav kimlik kartlanna işaret konulduğunu iddia ettiler. Adaylar, sınav görevlileri- nin, kendilerine türbanlannı çıkar- madıklan için sınavlannm geçer- siz sayılacağını söylediklenni de ileri sürdüler. YÖK'ün ÖSSVle tür- bana izin vermesi, aynı YÖK'ün üniversitelerde türbanı yasaklayan tavnyla çelişti. YÖK bu tutumuy- la, öğretim üyeleri ve velilerin tep- kisine neden olurken, kayıtlar sıra- sında türbanm siyasi sembol ola- rak kullanılmasına yeşil ışık yaktı. Sınavda adaylara, 180 sözel ve sa- yısal test sorusunun yer aldığı, 10 farklı türde hazırlanan kitapçıklar dağıtıldı. ÖSS'de adaylar. her so- ruya bır dakıka düştüğü için 3 saat süresince zamanla yanştı. Görme özürlü adavlar için yanm saat ek süre verildi. Sınavda sorulara veri- len her 4 yanlış yanıt, bır doğru ya- nıtı yok edecek. Llsans barajı 120 ~i Ağırlıklandırılmış Ortaöğretim Başan Puanı (AÖBP) uygulaması- na yönelık eleştırilere karşın 2000 ÖSS'de yalruzca özel yetenek sına- vı ıle öğrencı alımında yeni esaslar uygulanacak. Güzel sanatlar lısele- rinin müzık ve resım bölümleri ıle spor bölümünden mezun olan aday- lar özel yetenek sınavı ıle yerleşti- nlirken bu adaylara ek puan da ve- rilecek. Bu bolümlerden özel yete- nek sınavına gırebilmek ıçm ÖSS'de 105 puan almak yeterlı ola- cak. Diğerbolümlerden mezun olan adaylann ise ÖSS'de 120 puan ba- rajını aşmış olması gerekecek. Bu arada özel yetenek sınavı puanla- nnda, 2000 ÖSS puanlannı belırle- yecek katsayı da etkılı olacak. 2000 ÖSS'de 105 puan alan adaylar, 2 yıl- lık ön lisans, 120 ve daha üstü pu- an alan adaylar ıse 4 yıllık lisans programlannı tercih edebılecek. Bu yıl kılavuza giren Açıkögretim tn- gılızce Öğretmenliği Programı sçın ıse adaylann en az 110 puan alma- sı gerekecek. Beşte blr şans Sınav sonucunda her 5 adaydan yalnızca bıri üniversıteli olma şan- sını yakalayacak. Üniversitelenn 2000- 2001 öğretim yılı toplam kontenjanı 281 bin 130 olarak be- lırlenırken, kontenjanlann ] 57 bin 798'i lisans programlanna, 110 bin 223'ü ön lisans programlanna, 13 bin OY'U da özel yetenek sınavı ile ögrenci alan programlara aynldı. Devlet üniversitelerinın lisans programlanna 134 bin 737, ön li- sans programlanna 103 bin 398, özel yetenek sınavı ile öğrencı alan programlanna 10 bin 645 olmak üzere toplam 248 bin 780 kişi gire- bilecek. FELSEFE SORULARI ZORLAŞTIRILDÎ Matematikte iki lıatah soru ANKARA (Cumhuriyrt Bûrosu) -öğrenci Seçme Sınavı'nda (ÖSS) sayısal puan türüyle öğrenci alacak bölümleri tercih edecek adaylann Eşit Ağırüklı (E A) puanla sözel bö- lüm öğrencilerine ait tercihleri ka- patmasını önlemek için felsefe, ta- rih ve coğrafya sorulan zorlaştmla- rak bilgiye dayandınldı. Bu yıl so- ru sayısı 176'den 180'eçıkanurken; öğretmenler, basına verilen kitap- çıktaki 30. ve 44. matematik soru- lannın hatalı olduğunu dile getirdı- ler. Öğrenci Seçme ve Sınav Yer- leşrirme Merkezi (ÖSYM), geçen yılki eleştirilere bagh olarak bu yıl sınav sorulannın ruteliğinde önem- K.Maras ve Erzurum Başkasınınyerine sınavagiren iki Idşiyakalandı HaberMerkezi -Ögrenci Seçme Sınavı'nda sahtekârbk yapan iki a- day yakalandı. Kahramanmaraş ve Erzurum'da iki adayın kendi yerle- rine başkalannı sınava soktuğu be- lirlendi. Erzurum'da Yenişehir semtinde- ki Rıfkı Saîim Burçak Kız Meslek Lisesi'nde smava girmesi gereken Uftan Seferoğullan. ÖSS Kimlik Kartı'ndaki fotoğrafmın yerine Beycan Çuhadarın resmini yapış- tırarak kendi yerine bu kişiyi sına- va soktu. Sahtekârlık, smav gözet- - menleri tarafından yapılan kimlik kontrolü sırasında kimlikteki fo- toğrann değiştirildiğinin fark edil- mesiyle ortaya çıktı. Gözaltınaah- nan Beycan Çuhadar'ın Gazi Üni- versitesi Inşaat Mûhendisliği Bölü- mü 3. sımf öğrencisi, Utkan Sefe- roğullan'mn ise lise mezunu oldu- fu belirlendi. Kahramanmaraş Fa- tih Mahallesi'ndeki Çırçırcılar ll- köğretim Okulu'nda sınav öncesi yapılan kimlik kontrolü sırasında, Sûreyya San'rnn (15) ablası Nad- ye San'nm (24) yerine sınava gir- mek istediği belirlendi. Süreyya ve Naciye San gözalbna alımrken so- ruşturmanın sûrdûğü bildirildi. li değişiküklere gittı. Geçen yıl sö- zel sorulannın yoruma dayalı obna- sı nedeniyle matematik-fen bölümü öğrencilen bu aJanda başanlı olarak EA puanlannı yükseltıp Türkçe- matematik öğrencilerinin tercih şansını daraltmıştı. v. Hatalı sorular : Uğur Dershanelen Gehel Müdü- rii Orban Aras. matematikte 30. so- runun hatalı olduğunu, belirtilen ve- rilerle ABC üçgeninin çızilemeye- ceğıni: 44. sorunun ise C ve E şık- lan olmak üzere 2 yarutı olduğurra vurguladı. Tam bilgıyi gerektiren zor sorular soruldugunu kay- deden .Aras. fizikte 3. soru- nun da ÖSS mantığının dı- şında olduğunu sövledi. Soruların yorumu Güneş Dershanesi öğret- menleri de sorulan şöyle yo- rumladı Matematik: Müfredat dışı soru yok. Geçen yıllara göre mutlak değer, polınom, analıtık konulanndan daha fazla sonı geldi. Olasılık, per- mitasyon, kombinasyondan soru gelmedi. Kimya: Sorular, lise 1 ve lise 2 konulanndan geldi.Ge- çen yılki sorulardan farklı ni- telikte değil. Çeldiricı sorular çok ıyı düzenlenmış. FİZİİC: Beklenilen konu- lardan sorular geldı Işlem- jlen uzak, öğrencılcrin anla- ma ve yorumlama yetenekle- rini ölçmeye yönelık sorular. Geçen yıldan farklı olarak magnetizmada mıknatıs bö- lümünden soru geldı. TÜrfcçe: Anlama ve yo- ruma dayah sonılar var. 19. ve 20. sorular, dilbilgisinde birden çok konu alanını ölç- meye yönelik olduğu için so- nuçlar üzerinde etkılı olacak. Tarih-felsefe-coğ- rafya: Güçlük dereceleri >üksek, öğrencılerin alışık olmadığı sorular. Yorumdan çok bilgiye dayalı sorular yö- neltildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog