Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet | İmtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmenı Orhan Erinç Genel Yayın Koordınatoru Hikmet etinkaya 9 Yazıışlen Muduru lbra- tiim Yddız # Sorumlu Mudur Fik- ret ukiz 9 Haber Merkezı Mudüru HakanKara tstıhbarat Cengız Y ıldınm 0 Ekonomı Oziem YuzakAKultur Handan Şenkoken 0 Spor Abdülkadır \ucelman • Makaleler Samı Karaören # Duzcltme Abdullah V azıcı # Fotoğraf Erdoğan Köseoğlu • Bılgı-Belge Edıbe Buğra • Yurt Haberien Mehmet Faraç Yaym Kunılu tlhan Selçuk (Başkan) Orhan Erınç, Hikmet Çetınkava, Şukran Soner, Ibrahım \ üdız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, HakanKara. Ankara Temsılcısı Mustafa Balbay Ataturk Buharı No \2> Kat4 Bakan]ıWar-AnkaraTel'419^020l' 7 hat) Faks 4195027 • Izmır Temsılcısı Serdar Kızık. H Zıva Bh 1352S 23Tel 4411220 Faks 4419117•AdanaTemsücısı Çetin \ığenoğlu, Inonu Cd 119 S No 1 Kat 1, Tel 363 12 11 Faks 363 12 15 Muessese Mudürü Üstnn Akmen O Koordınator Ahmet Korulsan # Muhasebe Bulent Yener • Idare Hüseyin Gfirer • Satış Fazılet Knza MED^A C • Yönetım Kurulu Baskanı Genel Mudur Gîlbın Erdaran # Koordınator Reha Işıtman • Genel Mudurt ardımcısı SevdıÇoban Tel 514 07 53 51395 80 5138460-61 Faks 5138463 > a\ımla>» >e Bs&an Yenı Gun Haber Ajansı Basın ve YayuKihk A Ş TuAotasıCad 9 41 CagaloShı 34334 Istanbul PK 246 Sırkecı 34435 Isunbul Tel Faks 'îO I >(20hal) www cumhunyet com tr 19 HAZÎRAN 2000 Imsak 3 22 Guneş 5 25 Oğle 13 13 Ikındı 17 11 Akşam 20 46 Yatsı 22 40 14. Kuşadası Festivali başlıyor • Haber Merkezi- Kuşadası, 24 Hazıran - 2 Temmuz tanhlen arasında duzenlenecek olan 14 Kuşadası Festivali \e Altın Guvercın Muzık Yanşması nedenıyle sanat dunyasrndan pek çok unlu ısmı ağırlayacak Bu yıl Unıtel sponsorluğunda 1 Temmuz tanhınde vapılacak olan ulkemızın populer muzık alanında tek yanşması, Altın Guvercın Muzık Yanşmasfnda En Başanlı Profesyonel Bestecı. En Başanlı Amator Bestecı ve En Başanlı Yorumcu dallannda oduller \enlecek Paederus sorunu • ADANA(AA)- Sıvnsınek \e tatarcıktan çok çeken Çukurovalı, •şımdı de son yıllarda sayılan hızla artan kanatlı kanncaya benzeyen Paederus boceğıyle karşı karşıya Çukurova Unıversıtesı Tıp Fakultesı Dermatolojı Bolumu Anabılım Dalı Başkanı Prof Hamdı Rıfat Memışoğlu, boceğın ışığa geldıgını, bu nedenle ınsanla temasırun alacakaranlık ve gecelen gerçekleştığını, vucudun açık bolumlennde yanık benzen bır tabloya neden olduğunu belırttı Memışoğlu, sağlık bınmlennın ve yerel yonetımlenn yaz aylannda salgın başlamadan once ılaçlama yaparak onlem almalan gerektığını sozlenne ekledı Babalara sevgiyle Tümdümada,çocuklannınyaşamaükçığ- hğuu atüğı hastane koridorundan başlayıp ömürteri boyunca enyakm koruyucusu, des- tekçisi,vefisi, arkadaşıolanbabalanngünü\- dü dün. Babalar Gflnü'nde yerel ydnetim- ler ve birçok kuruhış, çeşitü eddnükler ger- çekleştirdiler. Babalar Günü'nufirsatbile- e-posta : tan @ prizma. net. tr rek saöşlannı arttmnak isteyen çok sayıda firma,gazetelere ilan verirken mağazalarda hediyelik özel ürünlerinde indirinı yapbk- lannı açıkladılar. Başbakan Bulent Ecevit, yayımladığı mesajda babalann, aile kuru- munda üstlenmiş olduğu rolun, buyuk bir özveri ve sorumluluk gerektirdiğini belirtti. DY P Genel Başkanı Tansu ÇUler de Baba- lar Günü'nü kutladı. Antik Arykanda Vivaldi konseri ANTALYA (AA) - Antalya Dev- let Senfonı Orkestrası, geçmışı MO 2000 yıllanna kadar gıden Arykan- da antık kentınde konser verclı Fınıke ılçesıne bağlı Anfkoy ya- kınındakı Arykanda antık kentın- de venlen konserde, VrvaldTnın 'Mevsimler' adlı esen seslendml- dı Konserde, Antalya Dev let Sen- fonı Orkestrası'nı Şef Gûrer Ay- kal yonetırken kemanda solıst ola- rak Cihat Aşkın eşlık ettı Arykan- da'nın 3 bın kışılık amfitıyatrosu, sanatseverler tarafından dolduru- lurken konsen Istanbul'dan gelen sa- natçılar da ızledı Konsenn ardından Arykanda'da 30 yıldır arkeolojık kazı ve araştır- malar yapan Prof Dr CevdetBay- burtluoğlu'na plaket venldı Bay- burtluoğlu, yorede çok sayıda an- tık tıyatro bulunduğunu ve bunla- nn külturel etkınlere kazandınlma- sı gerektığını bıldırdı SÖYLEŞİ ATTİLÂİLHAN însan Düşmanlığı...' Babam, Mekteb-i Hukuk'tan once, o zamanlann unlu 'mek- tebı', Mercan Idâdısi'nde okumuş1 Çocukluğumda, me- rakla, 'ıdâdı ne demek?' dıyesormuştum,'- hse<' dıye cevap verdr Osmanlı'nın 'alafranga' sandığı 'ıdâdı'y\, Cumhunyet çağdaşlaştınp 7/se' yapmıştır Yanm yuzyıl once Pans'de, ara- mızdakı bazı Anadolu kokenlı oğrencıler, FransızJann da 7/seye, 7/se' ('lyc'ee') dedıklennı oğrenınce çok şaşırmışlardı, oysa Fransa'nın eğıtım/oğretım tanhınde 'lıse', Ihtilâl-i Kebir on- cesının, tankat okullanna, (StJoseph, StBenoit, vb...) karşı, Cumhuriyet'ın tesıs ettığı 'lâık' okuldur Aydınlanma'nın kul- tur ocağı' Gâzi, Cumhuriyef ı o kadar Türkiye'nın 'aydınlanması' sa- yıyordu kı, lâık oğretım kurumu olarak 7/se'yı, adını bıle değış- tırmeden ulkeye uyarlamıştı onun ıçın, Cumhuriyet'ın 'ınkılâp- çı' ve 'lâık' lıselennı, hıç umursamadan, 'kolefe donuşturdu- nuz mu, yalnızca orta oğretım kurumlannın adı değışmış olmaz, Cumhuriyet'ın cevher-ı aslTsı, orselenır, ınkâr edılmış olur: yâ- nı 'aydınlanma'cı karakten, bır bakıma, 'ModernizmV Hanı konuşmaktayız ya, o kıtapta, o kalem, bu meselenın bam telı- ne, bılıyor musunuz nasıl dokunmuş9 Hadı bır bakalım1 ". Fransız Aydınlanması ve Büyûk Devnm; ınsanın, zoolo- jik bır tûr olmanın ötesınde, manevf bır 'zâtıyet' olarak kendı kendını ortaya koyması tarihın öznesı olduğunun bilincine vanp, bu durumu, 'insan' kavramı çerçevesinde, 'ahlâkf; 'vatandaş' kavramı çerçevesinde, 'hukuksal' bir statüye kavuşturma çabasıdır..." " soz konusu 'oznelığın', maddesel temelının (evrensel ve yegâne ozunun) de, yıne Büyük Devrim'/n hemyapımcı, hem de çocuklanndan bın tarafından yakalanıp dıle getınlmesıne ıse, tanhın saatınde sadece çeyrek kalmıştır la socıete, c'est la travail!; yâni toplum, (toplumsal/beşen gerçeklık) emek- tir; Türkçesı, 'ınsanın zoolojik variığı dışında sahıp oldu- ğu her şey; yâni, beşeri vartığının tümü, yine kendı eme- ğinın ürünü; dolayısıyla insan dünyasındaki butün değer- lerin yegâne kaynağı emektir..." (s 113) (Claude de Saint- Simon, ya da Cemil Meriç Hoca'nın tâbınyle, 'ılk sosyolog, ılk sosyalıst', 1804) Karanlıkta öksürmek!.. t |Xo/ey çocuğu' post/modernist, neresınden baksa, Mo- I\dernızm ınbu insanıdrâkı'nede,onunedındığıtanhve toplum dennlığıne de, tahammul edemez Turlu bahaneyle, Jakobenler'e, nıye saldınp durduklannı sanıyorsunuz kı? Hele butun 'dınozoriar'm, en Kemalist, en Cumhuriyet'çı heybet- lenyte ayağa kalkmış olduklan bır ulkede, yapmaya çahştıkla- n, onlar ıçın, karanlıktan korkan çocuğun oksurmesınden ıba- rettır, çunku " globalleşmecı, insan bılıncını, 'Aydınlanma'mn oncele- nne gönderme yolunda, en efendıcesı, ınsanlığın bır donum çağını, gormezden, bılmezden gelmek, en çırkefcesı ıse, 'Po- zitivizm/ en hıçbır ınsanı değer/kutsallık tanımaksızın, ınsanı, salt bıçımlendınlecek bır hammadde olarak goren, zâlımâne bırbeşermühendıslığıymış gıbı tanımlayarak, bılvesıle Aydın- lanma'ya kûfretmek olan, çok çeşıtlı cambazlıklara başvura- cak, Jakobenler'esaldınrkende, 'insan haklan'ndan dem vu- racaktır " " oysa, başta 'lâıklık' olmak ûzere, 'Büyük Devrim'ın ge- tırdığı ve ınsanı dınınden, dılınden, ten rengı ya da kafatası bı- çımı, cınsel organ turu vb'den, bağımsız olarak, salt 'insan' ol- ması temelınde ele alan ılke ve çerçevelenn, devre/dışı bıra- kılmalanyla, 'insan haklan' bır yana, bu haklara sahıp olacak ınsanın bızzat kendısı, artık ortadan kalkmış olmaktadır " "...ınsan'ı, her turlü anzî özelliğinden; yâni insan olması içın zorunlu olmayan ozelliklerinden, bağımsız olarak ele almayan her turlü düşünce, inanç, âdet/örf/gelenek ya da hukuk; bizatihi 'insan' kavramının ınkân; bunlar doğruKu- sundaki her türlü uygulama, bır 'insanlık suçu'; bu tür uy- gulamalara serbestlik tanınmasından yana olmak, 'insan düşmanlığı'; hele boyle bırtavn 'insan haklan', 'demokra- si' 'özgürluk' vb. adına savunmak, eğer bir beyinsiziiğin ürü- nü değilse, sahtekârlığın en alcakçasıdır...'' (S 113) Işte bu kadar sen sağ, ben selâmet! 'Modern', 'alafranga' anlamına mı gellr? Gâlıba, sıra geldı açıklamaya1 Daha çok merakla, bıraz da hayretle - betkı, dılın çetrefillığıne az buçuk 'bozularak'- oku- duğunuzu tahmın ettığım, 'alıntılar', dört yıl önce Ankara'da yayınlanmış, bir krtaptandı: adı, 'Komprador Rejimin Ana- tomısı', yazan, Kadir Cangızbay; yayınlayan, 'Oteki Yayı- nevi'! Bırakın alıp, artını çıze çıze okumayı, hangımızın boyle bıresenn çıktığından, dogru durust haben oldu9 Oysa, çokya- rarlı, çok da gereklı, kımbılır kaç tartışmanın kapısını açabıle- cek bır çalışma1 Post/Modemızm'den soz açıldı mı, bırçoğu- muz -aydınlanmız dahıl, belkı onlar en başka- adeta 'kuşdılı' konuşmaktayız, 'modem'lıkle, 'a/afranga/;ğ/'bırbınnekanştır- dığımızdan olmasın'? Bu durum aydınlanmalı, ı'lenn noktalan yenne konmalı1 Oldum olası, 'modem' sıfatı, Bat'lı benzen -daha doğrusu 'teW/d/'-olanayakıştınlmıştır 'modern'kadın, rasyonalıst, top- lumsallığı ve yaşama tarzını ozumsemış, degerler duzenı ona ayarlı, 'aydın' kadın anlamına kullanılmaz kıl pranga, kızri çengi, süslü püslü, 'ecnebı' moda dergılerinden adeta fır- lamış' kadınlar için kullanılır. Hal boyle olunca, on yıldır sü- reklı tedavule surulen, -ıthal malı- Post/Modemizm tenmı, hem yanlış çağnşımlar uyandınyor, hem varıım sayılabıtecek yan- lış anlamalara neden oluyor Kadir Cangızbay'ın çalışması, yararlı ve zorunlu bır kıtap, okurunu, once Modemizm uzennde kapsamlı ve derlıtoplu du- şunmeye zorlayacaktır kı -neredeyse emınım- bırçoğumuz ıçın bu bıle, ya sarsıcı bır ozeleştınye yol açacak, ya geçmışıyle va- hım bır hesaplaşma sebebı olacaktır at ızıylertrzının, bu ka- dar bırbınne kanştığı (yoksa kanştınldığı mı') bır donemde ve ortamda, en çok ıhtıyacımız olan da, sanınm budur Meraklısı İçin Not Esenn tam kunyesı şoyle Turkıye ve Or- tadoğu Forumu Vakfı kıtaplığı 2/ 'Komprador Rejimin Ana- tomisi' / Kadir Cangızbay / Otekı Yayınevı /1996, Ankara! - Adres: Mediha Elden Sokak, 52/1 - 06421 Kızılay /Ankara -TTf: 0.312/425 38 33. Faks: 0.312/ 433 96 09. hrtp://www.prizma.nettr/AILHAN hrtp://www.bilgiyayınevi.com.tryailhan Faks/0-212/26019 88 J * , - >* Ünlüler. Hayatlarımıza renk katan inciler. * • . » • • • • Onlar yıldızlar. Pırıl pırıldırlar, hep ışıldarlar. . Kâh yoldaşlar, """"" kâh sırda§, kâh arkadaş. Onlar; ünlüler. Hayatlarımızdaki güzellikler. PVOICE Hani cep teîefonunuzdaki anonslar var ya, artık o anonsfart önlülerin seslerinâen duyacaksınız Aradığınız kışı bulunamadığında bır başkasıyla goruşuyor olduğunda, cep telefonunu başka bır numaraya yonlendırdığınde ya da numarayı yanlış tuşladtğınızda onlar seslerıyle sıze yardımcı olacaklar Kısaca, her an telefonunuzun ucunda, yanı başınızda olacaklar Telsım'ın yarattığı bu hoşluk Telsım abone- lerının yaşadığı ayrıcalıklardan yalnızca bın Sız de hemen bır Telsım CepShop'a gelın, Telsım'e abone olun, Telsım ayrıcalıklarından yararlanmaya başlayın.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog