Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

ŞAYFA 5 7. hüJcümet bir yıJ önce kunıi- muştu. Sayın Ecevirgüçlü bir gü- venoyu ile başbakanJığa gelmiş- ti. Sayın Ecevit'i yanmyüzyıldır tanınm. YıHarca aynı partide, aynı hü- kümette sorumluluk paylaşmıştık. Bu nedenle yakından tanımak firsatını bul- - mustum. Dür'kt onurlu bir siyaset ada- au. gerçek anJamda karizmatik bir lıder- dir. YıJlar Ecevit'i çok değiştırmiş, gü- nümüzün bütün güçJüklerinı, hatta ken- disini aşan bır performansla başbakan- .«gı sürdürmektedir. Az, öz konuşuyor, son derece hoşgörü, sabırla olaylan gö- ğüslüyor. Bu tanımlama, Sayın Ecevit'in ve DSP'nin, artısı eksisi ile kamu duyun- cuna (vicdanına) yansıyan görüntüsüdür. Sayın Bahçeli ve MHP için de söylene- cek ızJenim, kamuoyu imgesi, aynı ko- şutJuktadır (paraleldedir), yalnız tüm kadrosu ile MHP henüz tam oturmuş degildir. Hükümetin üçüncü ortağı için birçok rezervlerle konuşmak, yine ka- mu duyuncundan gelen sestir. ANAP ve Sayın Yılmaz merkez sağın darma- dağın olmasından sorumlu görülmekte- dir. Belleklerde Türk Ticaret Bankası, Mavi Hat, Karadeniz kıyıyolu ve daha birçok söylentiler, akJanma olasılığı bu- bmamış fotoğraflardır. Hatta 55. hükü- CUMHURİYET 19 HA2JRAN 2000 PAZARTES OLAYLAR VE GORUŞLER an İstikrar Bozulmasm! olay.gorus@cumhuriyet.com.tr _ ıttler yûzünden çekilmek zorunda kalmı$tır. Sayn1*1R!niaz 57. hükûmette görev almamış, gerekçe olarak da "Yflce Di- vaüı'dfa aldanmadan görev almam doğ- ru olmaz" diye yiğitçe bir açıklamada bulunmuştur. Böylesine birjestin arkasından, Mec- lis Araştırma-Sonısrurma Komisyonu Yüce Divan 'a sevk karan alınca, büyük tepkilerle, hükümetten çekilme tehdit- leriyle ortahk bir anda toz dumana bo- ğulmuştur. Konu ne olursa olsun, Mec- Iis'in görevlendirdiği bir komısyonun üyeleri duyunçsal kanılanna göre bir karara varmışlardır. Bu, siyasal bir or- ganın siyasal bir karan da olabilir... Ni- tekim dâha önce ÇiDer ve Yılmaz böy- lebiranJaşmaile "algülümvergûluın'' işleminde bulunmuşlar, birbirlerini Yü- ce Divan ttan kurtarmışlardı. Oysa bu- nun tek yolu, adaletin tarafsızlığına gü- venerek yargıya başvurmaktı. Maale- sp rrn^rVo,s 3 ş partileri ve genel başkan- Prof.Dr.CelaIERTUĞ lan kamu duyuncunda çok yıpranmış- lardır. Giderekde erimektedirler. Bu ba- tı ülkelerinde olsa çoktan halk kitleleri, parti organlan çözüme bağlarkrdı... Hfikûmet, uyom, uzfaşı, istikrar Şimdi bu hükümetin göriilmemiş bir uyum, uzlaşı içınde çalışıp çalışmadığı- na, böylece istikrann bozulmaması ge- reksinimine bakalım... Koaiisyon parti- lerinin uyum, uzlaşı içinde çalıştddan- nın ölçütleri nedir? 1 - Bu uyum ve uz- laşrnın ölçütleri, Türkiye'nin yaşamsal bir düzeyde muhtaç olduğu, demokra- tikleşmesüıin doğasına uygun bireysel inisiyatifin harekete geçirümesi midir? Demokrasi kültürünün tüm yurttaşlar- ca özümsenılmesi midir? Siyasal meka- nizmanm yeniden yapılanması mıdır? Bir kelime ile gerçek demokrasiye yönelik birdeğişim midir?.. 2- Siyasal Islamcı- lığın, tarikatçılığın, partileşemeyen par- tilerin, liderhegemonyasının, demokra- tik işlerlik kazanamayan parlamentola- rrn, asla iktidar olamayan hükümetlerin haikın denetimine açüması mıdır, seç- me seçilme haklanrun, iç demokrasinin harekete geçirilmesi midir? 3- Irtica teh- likesi ciddiye alınarak yasal düzenie- melere gidılmesı midir? 4- Mevcutpar- tilerin, çıkar, popülizm, makyavelizm, entrika, dini ıstısmarlardan anndınlma- sı mıdır? 5- Partiler yasasının, anayasa- nın demokratikleşme doğrultusunda de- ğişime açılması mıdır? Bu ve benzer sistem değişimlerinin hiçbirinde koalis- yon partilerinin uyum, uzlaşı yoklama- sına bile gerek gördügünü duymuyo- ruz... Sayın Yıhnaz'uı gürlemesi her- halde hedefîni buldu ki, buzlar eridi di- ye biryorumda bulundu. Yani genel ku- rulda Yüce Divan reddolunacak mı? Böylece çocuklar yaramazlık yapma- yacak, istikrar, ne ise, bozulmayacak. Şu- na inanmak gerekir ki Türkiye'de ne is- tikrar, ne uyum, ne de uzlaşı bu koşul- larda sağlanamaz. Atanmış bir parla- mento, liderhegemonyası, al gülüm ver gülüm değiş tolcuşu ile dikensiz gül bah- çesi yetiştirilebilir, ama ne Avrupa Bir- ligi'ne ne de uygarlığa, demokrasiye ulaşılamaz... Demokrasi birhalk istenıidir (talebidir), biryaşam biçimidir. bir kûl' türdür. Demokrasi verilmez, bireysel inisiyatifin harekete geçmesiyle elde edilir. Ve demokrasinin bir özdenetira mekanizması vardır, ondan başka hiç- bir kuvvet yoktur, bu güç de halk gücü- dür. Sayın Ecevit'in kafasında bu he- deflerin olduğuna yürekten inanıyorum. Aman çocuklar uslu durun demesinin de bu erime ulaşnıak hatınna olduğu kanı- sındayım. Ama biratasözü vardır, "Kem âlât fle olmaz Kemâfât" Yani "Bozuk araçlaria gelişim olamaz_" Bir meclisi bir kurucu meclis gibi çalıştırarak ger- çek demokratikleşmeye giden yollan açmak, sivil toplum örgütlerinin deste- gini geliştirmek bir umut kapısı olabi- lir... Gene de Ecevit'e Tann yardımcı ol- sun... Konuyu şöyle bağlayacağım: Koaiisyon ortaklarmın gerçek anlam- da bir uyum ve uzlaşı içinde Türkiye'yi sistemsel bir degişime, taban demokra- sisine götürmekte birleşmelerini diliyo- ruz. Bunun için de partileryasasını, ana- yasayı öncelikle ele almalannı bek- İiyoruz. Türkiye'de sigortasız ev kalmasın! S'f de 9O'jj|gşHa güvencestnden yoksun. 1 --1 -- Aharjolu Sigorto konuf . Anadolu Stgorta ^^.,, y^ ^^tailara sahip oluyorsunuz: • TPV. nn!ifBv!c; v ,,,,,i , r c ,v ,,ıdeki ejyalarıntzı depremden SL1 rangından hırsızlığa kadar 25 ayrı riske karşı koruma altına atmıs. oluyorsunuz. • isterseniz "Anadolu Hizmefin sunduğu elektrikçi, su tesisatçısı, camcı ve çilingir hizmetlerinden yararlanabiliyorsunuz. • Dilerseniz konuf sigortasryla birlikte ferdi kaza sigortası da • Türkiye'nin neresinde olursanız olun, priminizi Türkiye İş Bankosı şubelerinden ödeyebiliyorsunuz. Türkiye Iş Bankası'nda hesabınız varsq, otomafiLoderne (alimafı verfp, prim ödemelerinin zamanında yapılmasını sağlayabifiyorsunuz. • Kredi kartıyla ödeme avanfajlarından yararlanabiliyorsunuz. • (0212) 2 9 3 8 0 8 0 no'lu telefondan ya da internet sttemizden sigortalama işlemlerinizi kendiniz baslatabiliyorsunuz. • Peşin ödeme yapfığınız fakdirde, özel indirimden yararlanabiliyorsunuz. Unutmayın, Anadolu Sigorta'dan yaptıracağınız konut sigortasıyla aile mutluluğunuzu güvence altına almış oluyorsunuz. SİGORTA 757 'Sigortacılıkta kalitenin zirvesi' CUMHURtYET'TEN OKURLARA^ ORHANERİNg Turna Katarı Gibi.. Uğurlu denemeyecek bir haftayı geride bıraktı Cumhuriyetçiler. Mfna Urgan, Dr. Aziz Çöl, Erol Geyran ve Raif Ertem, turna katan gibi geçip grt- tiler bu dünyadan. Yürekli, direnç". inançlanndan ödün vermeyen bir aydındı Mîna Urgan. Pek sık olmasa da, ikinci sayfamıza yazilar gönderir, değerli görüşlerini biz- lerle paylaşırdı. Cumhuriyet'te uzun yıllar önce işyeri doktoru olarak görev alan Dr. Aziz Çöl, az kahnmızı ve na- zımızı çekmemişti. Erol Geyran ise eski bir Cumhuriyet okuruydu. Cumhuriyet Okurlan (CUMOK) girişimi, onun ha- zırladığı bir ilanla başlamış ve bir çığ gibi yayılmış- tı. Raif Ertem, tanıdığımda bir hukuk fakültesi öğ- rencisiydi. Bugün yandaşlan tarafından yere göğe konula- mayan Demokrat Parti iktidannın son yıllanydı. En beceriksiz hükümetlerin bile henüz kıramadığı yüz- de 215'lik enflasyon rekoruyla ekonomi çökmüş- tü. Ancak 12 Eylül yönetiminin egale edebildiği de- mokrasi karşıtlığı ile de ülkeyi birkardeş kavgasj- na sürüklemişti. Işte Raif, bu dönemın öğrenci derneği yönetici- lerinin önde gelenlerindendi. Beyin takımını oluş- turan gençlerdendi. 27 Mayıs ve sonrasındaki so- la açılım döneminde yadsınamaz katkjlan cdmuş- tu. Yıllar sonra Cumhuriyet çatısı altında buluştuk. "Rasgele" köşesinde avcılık ve çevrecilik üzerine yazılaryayımltyordu. özgün birbiçemi vardı. Cüm- lelerinin çoğu tek kelimeliktı. Ama şairliğinden de gelen bir akıcılığı vardı. Eskilerin "menhus" (uğursuz) diye nitetendirdik- ' leri hastalığını öğrendiğimizde hepimizin içi yanı- verdi. Ama Raif, ya bildiğini gizleyerek bizi işletiyor ya da üzerine kondurmuyordu. Tek yakınması, sol omzunun ağnsındandı. "Dok- toriaryanlış tedavi uyguladılar. Birtürtügeçmiyor" diyordu. Keyif aldığı rakj ve sigara yasaklanmıştı. "Ortıaa hadi cemiyetin üstüne gidelim. Birtekatanz"çağ- nlanna mazeret uydurmakta zorluk çekmeye baş- lamıştım. Aynı durum, "Ver bakalım bir sigara" dediğin- de de geçerfiydi. Bazen uzanıp masanın üzerin- den kaldıramadığım paketten alır, bana da yakmak düşerdi. Güçten tümüyle düşene kadar gazeteye gel- meyi ve yazısını yazmayı aksatmadı. Ama çaresizlik içinde beklemek zorunda oldu- ğumuz an geldi. Raif'in aramızdan aynldığını, Ça- talca Deviet Hastanesi'nden açılan bir telefonla öğ- rendik. "Görülmüş Şey Değil" (Doğal Yaşamdan Teneke Uygarlığına, Çağdaş Yayınları, 1996, say- fa 169) başlıklı yazısında sanki 16 Haziran akşa- nuru görmüştü. "AkçamcU.-Güneş, Rakı burcuna giımişti. Denize katşj. Koyu mavi deniz, açtk me- vigök. Tatlı tatttKeslŞtyoriar. Dalmışıfff'. Sonsuz- luk. Huzur..." Hepsini saygıyla anıyoruz. • önümüzdeki pazartesiye kadar gönlünüzce bir hafta geçirmeniz diteği ve saygılanmızla. oerinc@cumhuriyet.com.tr ANKARA ALTEVCIİŞ MAHKEMESİ HÂKİMlİĞrNDEN 1999/1928 Davacı Talip Onur vekili Av. Emıne Çelebioğlu tarafın- dan davalılar SSK Genel Müdürlûğü, Naciye Çınar, Sem- ra Dolgun, Canan Şafakcı ile Cemile DaJkıIıç aleyhine açılan tespit davasının mahkememizce verilen ara karan uyannca- Davalılardan Naciye Çınar ile Cemile Dalkı- lıç'm adreslerine gönderilen tebligatlann teblig edileme- digi ve cumhunyet savcılığınca da herhangı bir tebügata yarar açık adresleri tespit edilemediğinden bu davalılar adına ılanen dava dılekçesi ve duruşma gününün tebliği- ne karar verilmiştir Karâr gereğüıce da\r alılar Naciye Çı- nar ile Cemile Dalkıljç'ın yargılama günü olan 12.07.2000 günü saat 11 15'te tnahkememizde hazır bu- lunması veya kendilerini birer vekille temsil ettırmelen, ettinnediklen takdirde davanın gıyaplannda devam ede- cegı teblıgat yerine geçmek üzere gazetenın yayımlandı- ğı tarihten itibaren 15 gün sonra teblıgatın yapılmış sayı- lacağı ilanen tebliğ olunur. 7.6.2000 " Basın: 33293 ANKARA ASÜYE10. HUKUK MAHKEMESİ'IVDEN 2000-182 Esas Davacı Ommügülsüm Öztürk tarafından davalı An- kara Nüfus Müdürlûğü aleyhine açılan isim değişikliği davasınuı mahkememizce yapıian duruşması sonunda; Nevşehir ili Ürgüp ilçesi Ortahisar/Cedıt Mah C- 0014 K. 0113'te nüfusa kayıtlı Hasan Hüseyin kızı Sa- niye'den 1970'te doğma Ümmügülsüm Öztürk'ün nü- fustaki isminin Gülsüm Öztürk olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. MK'nin 26. maddesi gereğince gaze- tede ilan olunur. 12.6.2000 Basın: 33347 ANKARA ASLIYE ALTıNA TICARET MAHKEJVıESI BAŞKANUĞINDAN Dosya No: 2000/324 Başkan: Erdal Sanlı 19780 Kâtip: Pembe Karasu Davacı Mehmet Pınargil vekili tarafindan davalı Mehmet Nuri Ak aleyhine mahkememize ıflas davası açılmış olup duruşması, 05.7.2000 günü saat 10.00'a bırakılmıştır. Ilandan itibaren 15 gün içerisinde iflası is- tenen Mehmet Nwi Ak'dan alacaklı olanlann mahke- memize müracaat ederek iflası gerektifen bir hal btüun-- madığını, delilleri ile birlikte ileri sürerek mahkeme- mızden iflas taiebinin reddini isteyebtlecekleri hususu tebhğ olunur. 13.6.2000 Basın: 33584 Anadolu Stgorta bir TİİRKİYE İ 9 BANKASI kuruluşudur. www.anadolusigorta.com.tr PENDÖC SULH HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN 1992,(308 Esas 1998/350 Karar Mütevefia Mehnet Olugtugal'uı vasiyetaamesi hâ- kımlığımıze gelm.? olup, MK'nin 535 ve takip eden maddelen gereğınıe \-asiyetnamelen açılıp tüm mirasçı- iara okunmak suretyıe ^•asiyatnamenın tespit edildiği an- laşılmakla dosyam, hıfza kaidınlmasına tnahkememizin 1992/1308 esas, İ9>8/35O kararsayılı ve 31.3.1998 tarih- h ılamla karar venkuş olııp, bütün aramalara ragmen bu- lunamayan dav^lıl^- j ^ a e v v e ı duruşma güuü j e üanen tebhg yapılan davdıiar Mustafa Cahit Nuriye Urçal'a mahkeme karan ılinen tebliğ olnur. Basın: 33375
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog