Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19 HAZİRAN 2000 PAZARTEÎ 18 spor@cumhuriyet.com.tr Şampiyonadan atarız ZJEFA'dan Ingilizlere tehdit LIEGE (Cumhuriyet) - Avru- pa Futbol Federasyonlan Bir- lığı (UEFA), tngiltere'yi, fa- natik taraftarlannın çıkardığı olaylann sürmesı durumunda şampiyona- dan 'ihraç eönekk" tehdit etti. UEFA İcra Komitesi, Ingiliz taraftarla- nn son günlerde Belçıka'nın başkenti Brüksel ve Charleroi'da neden olduklan olaylann gündeme getirildıği acil bir top- lantı yaptı. Toplantıdan sonra bir açıklama yapan UEFA Başkanı Lennart Johansson, tüm yapılan uyanlara karşın olaylann sûrdüğü- nü ve bu olaylann fiıtbolu ve sponi öldür- düğünü söyledi. Euro-2000'nın, Avrupa futbolunun bir şöleni olduğunu vurgulayan Johansson, böyle bir şöleni az sayıdaki tn- giliz taraftar grubunun lekelemesine izin veremeyecekJenru bildırdi. Olaylann ön- lenmesi konusunda tngıltere Hükümeti ve tngiltere Futbol Federasyonu'na büyük görev düştüğünü hatırlatan Johansson, şunian söyledi: "tngiliz taraftarlar, bun- dan sonra olay çıkarmalan durumunda, ulusal takımlanaı nasıl bir tehtikenin bek- lediğinj göreeekler." Erzik: Gözümûzü kapatamazdık UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, tngiliz taraftarlann çıkardığı olaylar nedeniyle, tngiltere'nın Avrupa Futbol Şampiyona- sı'ndan ihracınm gündeme gelmesinin pek de hoş bir durum olmadığını belirtti. Erzik, şunian söyledi. "Meydana gelen olaylara gözümüzü kapatamazdık. UEFA İcra kıırulu, acilen toplantıva çağnku,Top- lanoda, eğer tngiliz holiganlan olay çıkar- ma>a devam ederse, İngUtere'nin ihracı gündeme geMLAynı olaylar aynı şekUde ge- lişirse, karar uygulamaya konacakur. Şampiyona öncesi 16 ülkeden teminaüar ahndı; ancak bunun bir işe yaramadığı gö- rüldü. Gereken ne\se yapılacaktır." Belçika tedirgin Ingilizlerin Türider HALUKBAK1R BRÜKSEL- lngıltere-Almany a maçı öncesi, Brüksel ve Charle- roı da ortalığı birbınne katan In- gilız futbol fanatiklerinin, yenı olavlara neden olacağı ıddiaları Belçika Hükümetı'nı tedirgin etti. Bugün Brüksel'de oynanacak Belçika- Türkıye karşılaşması öncesi kente gelecek Türk seyircılerle, Romanya maçuu Belçi- ka'nın başkenti Brüksel'de bekleyen Ingi- lizlerin karşı karşıya gelme olasılığı ise, polis ve jandarma birlıklennın olağanüs- tü önlem almasına neden oldu. Brüksel ve Charlerofda çıkan olaylarda polıs ve jan- darma tarafından gözaltma alınanlann sa- yısı 1050'yeulaştı. Bu 1050 kişinin büyük bölümü, birer gün tutuk evinde kaldıktan sonra ülkelenne gönderildıler. 40 holiga- nın ıse mahkemeleri sürüyor. Belçikah yetkılilenn en büyük endişesi ise, Ingiliz ve Türk seyircilerin bir araya gelmesi. Belçika maçı içın bugün Brük- sel'e gelecek Türklerle, Romanya maçını bu kentte ve Charleroi'da bekleyen Ingiliz- lerin meydanlarda kavga edeceğı endişesi üzerine Belçika polisi, Belçika vatandaşı TürkİCTe de, Ingilizlerden uzak durmala- nnı önerdiler. Türklere ait büro ve işyerle- rinin önünde ıse polisler sürekli devriye geziyor. FashlanTürk sandılar Bir grup tngiliz holigan dün Brüksel so- kaklannda yine olay çıkardı. tngiliz holı- ganlar, Türk sandıklan bir grup Faslı'yı sokak ortasında dövdü. tngılizleri, bir tür- lü Türk olmadıklanna ikna edemeyen Brüksel'de yaşayan Fas vatandaşlannın saldında yaralandıklan öğrenildi. Ulusal Takım Teknik Direktörü Mustafa Denizli, ikinci tur için iddialı konuştu 'Belçika'yı yeneceğiz'• Mustafa Denizli, Brüksel'de Türk ve Ingiliz futbolseverlerinin karşı karşıya gelmesi konusuna da değinirken "Belçikalı yetkilileri uyanyorum. Biz buraya misafir ülke olarak geldik" dedi. FtKRETDOĞAN BRÜKSEL - Ulusal Futbol Takımımı- zın Teknik Direktörü Mustafa Denizft, id- dialı biraçüdamada bulanarak, "Buraya 1 gol anp, 1 puan almaya geimedik. Belçi- ka'yı yeneceğiz'" dedı. Sabah saatlennde Hollanda'nın Eind- hoven kentındekı kamp merkezinden ay- nlarak, Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen ulusal takunın teknik direktörü De- nizli, otele ulaşmalann ardından düzenle- diği basın toplantısında, "Biz buraya 1 puan abp, 1 golle yerinmek için gelmedik. Şampiyonada kalıcı olmak için gekük" şeklinde konuştu. Denizli, yabancı bir ba- sın mensubunun,tt tlk 2 maçta hakem ha- talarma uğradınız. Bu durum, UEFA'da, ülke olarak bir etkinüğiniz ohnadığı anla- mına nu gefiyor?"sorusuna "Bunu yaban- a bir gazetecinin gözlemiş olnıası hakika- ten güzel birşey. Hakem hatalan olabüir. Bu konuda fazia aynnöya girmek istemi- yorum. Ama şu kadarmı söylemek iste- rim,Türkiye bu kıtanın bir üîkesidir" de- ğerlendirmesinı yaptı. Tûrkkrsakin Teknik Direktör Mustafa Denizli, Brük- sel'de Türk ve tngiliz futbolseverlerin kar- şı karşı\a gelmesi konusuna da değinir- ken, u Beiçikalı yetkilileri uyanyorum. Biz buraya misafir ülke olarak geldik. Şampi- yonada, bugüne kadar bu tip olaylann içe- risinde herhangi bir Türk vatandaşına rastianmadığmı da hanrlatuım. Güvenlik güçlerini, uyarmak isterim" şeklinde me- saj gönderdı. Oktayzor Öte yandan, Eindhoven'da dün gece böbrek sancısı nedeniyle hastaneye kal- dmlan Oktay,taburcu edıldi. Ogün'ün ise ılk 11 'de oynaması beklenıyor. Belçika önundeyiz Türkiye için ya tamam ya devam BRLTKSEL(Cıırahuriyt*) - Türkiye için ya tamam, ya devam. Ulusal t^Vt bugün evsahıbı Belçika ile 'kader' maçına çıkıyor. Karşılasroa, Kral Boudoom Stadı'ndasaat 21.45te baslayacak ve TRT 1 'deo naklen yaymlanacak. Maçı Kim Milton Nielsen yönetecek. Diğer maçta ise Isveç, ltarya üe 21.45te Eindhoven'da karşılasacak. tlk maçta ttah/a'ya 2-1 yenıkn millıler, tsveç maçından golsüz aynhnca umudunu bu maça taşımıştı. îtalya'nın çeyrek finali garantıledıgı gruptaTürkıye'nin şansıru sürdürebümesı içın Belçika'yı yenmesi gerekiyor. tsveç de ltarya'yı vcnerse hcr iki takimın averajı eşit olacak. Ancak bu kuzey ekibıne yarayacak. Isveç'in yenilgisi ve beraberliğı halinde Türkiye,bir üst tura vükselecek. Ulusal Futbol Takımımız, Belçika karşüasmasını Kral Boudouin Stadı'nda oynayacak. (AA) Hakan: îstiyoruz, kazanacağız• Şükür, ulusal takımın kamp yaptığı Mierlo kasabasında Belçika basınına verdiği demeçte, "Şu anda formda değiliz. Ancak tur atlamak istiyorsak, Belçika'yı yenmemiz gerekir" dedi. BRÜKSEL(Cumhuriyet) - Ulusal Futbol Takımı'nın golcü futbolcusu Hakan Şükür, şu anda formda olmadıklannı söyledi. Şükür, ulusal takımın kamp yaptığı Mierlo kasabasında Belçika basınına verdiği demeçte, "Şu anda formda değiliz. Ancak tur atlamak istiyorsak, Belçika'yı muflaka yenmemiz gerekir. Var gücümüzk bu mücadekyi yapmaya çahşacagız. Kazanmayı çok istiyornz" dedi. Golcü futbolcu, ulusal takınun ayn bir kavram olduğunu beürterek, "Kulüpteki hava, mflli takunda değişUctir. Çünkü kulüpte her zaman beraberiz. Mflh' takımda çok az beraber ohryoruz. Döoem çok kısa ohıyor. Birfoirimize ahşana kadar çok çabuk süre geçiyor. Bu bir handikap.Ancak en fyistni yapmaya y«hy<Mignr w dedi. Içişleri Bakanı Straw, Avrupa Şampiyonası 'nda olay çıkaranfanatiklerinjutbolsever olamayacağını söyledi Ingilizler holiganlan lanetledi LONDRA (Cumhuriyet) - 2000 Avrupa Futbol Şampiyo- nası'nda Almanya'yı, Charle- roi'de oynanan maçta 1-0 yen- meyi başaran tngiltere'nin sevinci, karşı- laşma öncesi çıkan olaylar nedemyle ya- nda kalırken, holigan terörü de Britan- ya'da da büyük öfke yarattı. tngiliz basmı da, galibiyetten çok maç öncesinde çıkan olaylann doğuracağı so- nuçlara dıkkat çeken haberler kullandılar. Maç öncesinde çıkan olaylar yüzünden yaklaşık 150 Ingiliz holiganın tutuklan- dığını hatırlatan tngiliz gazeteleri, cuma günü çıkan olaylarda da 400 kişinin tu- tuklandığına dıkkat çekerken, "Bütün bu yaşananlar, Ingütere'nin 2006 yüında ya- pdacakDünyaKupasıfmaDerineev sahip- Kği yapma hevesini kursağında bırakma- ya yetecek kadar ciddi" yorumunda bu- lundular. tçişleri Bakanı Jack Straw'un, olaylann hemen ardından açıklamalar ya- parak olay çıkaran kışilen lanetledığini belirten tngiliz basını, "Her ne kadar Ba- kan Straw 'Bunlar gerçek taraftar değıl, taraftar rolü yapan serseriler' dediyse de, sorumluluktan sryrümak o kadar kolay değü" yorumunu yaptı. Bakan Straw'un bugün Avam Kamarası'nda konuyla ilgi- li bir açıklama yapabileceğıne de işaret e- den gazeteler, Belçika'da tutuklanan ki- şilenn kimlik bilgilerinin Ingiliz futbol Federasyonu'na da üetildiğini ve bu kişi- lerin ömür boyu futbol sahalanndan uzak tutulacaklanru hatırlattı. Bu arada, Belçika tarafından sınırdışı edilerek tngiltere'ye gönderilen bazı ki- şiler de havaalanlannda tutuklanıyor. An- cak bu kişiler suçlu olduklannı red- dederek, Belçika polısınin 'holigan tutuk- lama histerisi içinde olduğu' suçlamasın- da bulunuyorlar. Ingiltere 'de 'çeyrek jınaV hesapları CHARLEROI (Cumhuriyet)-lngiltere, tarihi galibiyeti kutluyor. Önceki gün Almanya'yı tek golle yenerek grupta iddiasını sürdüren tngÜtere'de Portekiz karşılaşmasından bu yana bozulan moraller düzeldi. 1966'dan bu yana Almanya karşısuıda ilk kez galibiyet alan ve 'tarihi zafer'e adını yazdıran futbolculan kutlayan Teknik direktör Kevin Keagan. "Şimdi daha iddiah duruma geldik.Ahnanya gibi bir devi yenmek de aynca benim ve ftıtbokularnn için gunır verid bir olay. Hepsini kuüuyorum. Her maçta daha iyi oynamaya basladık. Ashnda Portekiz maçmda da iyiydik, ancak arka arkgya ypnflpn gnlWf inaınnnriım Am-alf bu şimdi geride kaldı ve 3 puanU kkfiah duruma geklik. Önümüzde bir Romanya maçı var. Bu maçtan da puan alacağız'' diye konuştu. Keagan, Almanlan yıkan golün Alan Shearer'dan gelmesine ise daha çok sevindiğini belirtirken, "Ea çok ekştiri alan futbolcu oydu. Ona güveniyordum. Güveneceğim de" dedi. Ispanya'nın r tspanya'nm goUerİni4. dakikadaRaul ve 6O.dakikada Etxeberria atn. (REUTER Slovenya: 1 -lspanya: 2 STAI:Arena (Amsterdam) HAKEMLER: Markus Merk (5) (Almanya), Kurt Ertl (5) (Al- manya), Jaap Pool(5) (Hollanda) SLCyVESYAıDabanoviç (4), Milinoviç (4), Mlaniç (5) (dk. 68 Aleksander 4), Galıç (4). Novak (5), Ales (6), Pavlin (4) (dk 82 Acimovıç), Rudonja (5), Kariç (5), Udmiç (4) (dk. 46 Osterc 5), Zahoviç (6) İSPANYV: Camzares (6), Salgado (5), Amnzabal (6), Abelardo (7), Hierro (7), Guardiola (6) (dk. 81 Helguern), Mendieta (6), Etiebema (7), Valeron (5) (dk. 89Engonga), Raul (7),Alfonso (5) (dk 71 ürzaiz 4) GOLLER: Dk 4 Raul, dk. 59 Zahoviç, dk. 60 Eaeberria AMSTERDAM (Cum- huriyet) -11. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, (C) Grubu'nda Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da oy- nanan maçta tspanya, Slovenya'yı 2-1 yenerek dk galibiyetini aldı. T a k ı m i a r O G B M A Y P Yugos. 2 1 1 - 4 3 4 tspanya 2 1 - 1 2 2 3 'Norveç 2 i - 1 1 1 3 : Slovenya 2 - 1 1 4 5 1 Yeni lider Yugoslavyar Norveç: 0 - Yugoslavya: 1 STAT. Sclessin (Liege) HÂKEM:H.Dallas (6) (tsk), E. Foley (5) (tri), R.V Nylen (Bd) NORVEÇ: Myhre (5), Bergdolmo (5), Bragstad (4). Eggen (5), Mykland (5), Flo (6), Sammelsrud (5), Heggem (4)(dk. 35 Bjornebye 5), Iversen (5) (dk. 71 Carew 4), Bakke (5) (dk, 76 Strand i), Sobkjaer (5) YUGOSLAVYA: Kralj (6), Djorovıc (5), Jokanovic (5) (dk. 89 Govedarica), DJuhc (5), Jugovic (6), Mijatovic (5) (dk. 87Kezman, Milosevic (7), Stojkavic (5) (dk. 84Nadj), Koml- jenovic (5), Saaveljic (6), Drulovic (6) GOL:Dt. 7 Milosevic SARIKARTLAR: Drulovic, Nadj, Jokanovic, Jugovic (tk- goslavya), Mykland, Bakke (Norveç) MRMIZl KART: Dk. 88 Kezman (Yugoslavya) LIEGE (Cumhuriyet) - C Grubu'nda oynanan maçta Yugoslavya, Norveç'i 1-0 yenerek puanını 4'e yükseltn'. Türkiye'yi : ilgilendiren 7kural 11. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Türkiye'nin grubunda, bugün Belçika ile yapacağı maçtan sonra alacağı sonucun tsveç'ten farklı olmaması durumunda, UEFA'nın 7 ayn kuralı göz önünde bulundurulacak. UEFA'nın yaptığı açıklamada, 2 takım arasında puan farkının bulunmaması durumunda, uygulanacak kurallar şöyle: Eşit puanlardaki takımlar arasındaki maçlarda alınan sonuçlar. 2'den fazla eşit puanı bulunan takımlann arasındaki maçlarda daha çok gol atan takım. Gruplardaki gol averajı iyi olan takım. En çok gol atan takım. 1998 Dünya Kupası ve Euro-2000'deki puanlann, oynadığı maç sayısına bölûnmesi. Fair-play. Kura çekimi. Collina 'ya UEFA'dan tepki Avrupa Şampiyonası'mn en gözde hakemi olarak göstenlen ttalyan Pierhügi Colhna'ya, UEFA yetkilileri tepki gösterdi. Collina'mn çok begenilen bir hakem olmasına karşın Hollada-Çek Cumhuriyeti maçmda verdiği penaltıyla şimşekleri üzerine çektığinı vurgulayan UEFA yetkilileri, "Kendine aşın gröni hatalan getirdL Umanz dnzeör" şeklinde konuştular. Marcelle Desailly Chelsea de kaldı Fransa Ulusal Takımı'nın savunmadaki önemli ismi MarcdkDcsaOiy, eski kulübü Chelsea ile sözleşme yenıledi. ttalyan takımı Milan'ın da teklif götürdüğü 31 yaşındaki futbolcu, "Ben uzun bir södeşme istryordum. Chelsea, 4 yü önerince imzaladun.Arük şampiyonayı dnşüneceğiın" dedi. Rijkaard: İyi oynamadık -* Danimarka'yı ikinci ' yandaki etkili oyunu ile 3-0 yenerek Avrupa Futbol ** Şampiyonası'nda bir üst turu garantileyen ev sahiplerinden Hollanda'nın teknik direktörü Frank Rijkaard, "tyi oynamadık ama turu geçtik" dedi. Takımının tempoyu buiamadığı dakikalarda büyük problemleryaşadığını da kabul eden Rijkaard, en büyük avantajlannın sonucu her an değiştirebilecek isimlerin kadroda yer almasının olduğunu söyledi. Teröristsaldırtsı iddiası Dünyaca ünlü haber ajansı Reuters'in Fransa Ulusal Takımı'na adı gizli bir terörist grubunun saldıracağını iddia etmesi, Belçika ve Hollanda hükümetlerini zor durumda buaktı. Haberde terörist grupla ilgili aynntılı bilgi verilmedi. Fransızlar ise, "Endişe duyacak bir durum yok" açıklamasmı yaptı. Portekiz: Söylemiştik! tlk turda 'elenir' dendiği halde Almanya ve tngiltere gibi takımlann * arasmdan sıynlıp çeyrek finale yükselen Portekiz'in teknik direktörü Humberto Coelho, "Biz şampryon adayryız demiştik" şeklinde konuştu. Coello, şampiyon olacaklanm söylediklerinde herkesin kendilerine güldüğünü vurgularken, "Simdi yine aynı şeyi söylüyoruz, ancak arük kimse gühnüyor; korfcuyor''dedi. — Almanlardan anlamlı bağış Alman Ulusal Takımı oyunculan kendi aralannda para toplayıp geçen ay Enschede kentinde paüayan havai fîşek fabrikasında yaşamını yitirenlerin ailelerine yardımda bulundular. 50 bin mark toplayan futbolcular, "O kişilerin aileleri üzgün. Biz de onlann uzüntüsumLlZ paylaşryoruz" diyerek hediye — — çekini kentin belediye başkanına teslim ettiler. TVDE SPOR T R n 21.45 îsveç - ttarya, 21.45 Belçika-Türkiye (Avrupa şampiyonası grup maçı - naklen)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog