Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19 HAZİRAN 2000 PAZARTESİ 16 TELEVIZYON GüNÜN FlLMLERt Üsküdar tskeksi 13.30 TGRT Melodram /7^\ Bırbırinı çok seven iki gençle onlan ayumak ^y isteyen kötü ruhlu bir annenin öyküsü. Ve- dat Türkali'nin senaryosunu yazdığı filmin yö- netmeni Suphi Kaner. Oyuncular: Fatma Girik, Suphı Kaner, Kemal tnci, Asun Nipton (1960). Erkeksen Kaçma 13.35 TRTINT Macera Taşradan gelen bir genç kızla, bir delikan- lınuı büyük şehirde yaşadıklan konu edili- yor. Yönetmenliğini Nejat OkçugiTin üstlendi- ği filmin başrollerini Kartal Tibet, Semra Özda- mar ve Kâzım Kartal paylaşıyor. Gerçek Dostiar 15.40 TRT 3 Macera ©(Best Friends) - Aynı evi paylaşan üç ar- kadaş, içlerinden biri evlenmeye karar ve- rince başka bir ev aramaya başlar. Bu arada ya- şadıklan türlü olaylar ise arkadaşhklannı bozmaz... Yönetmen: Marcello Cesena. Oyuncular: Stefa- no Antonucci, Simona Cavallan. Kiiçiik Ev 17.40 Interstar Dram Bir kıyı kasabasında balıkçılıkyapan baba- sının haksız bir suçtan başının derde ginne- siyle ailesinin yûkünü üstlenen bir çocuğun öy- küsü. Safa Önal'ın yönetiminde Necla Nazır, Sezer tnanoğlu, Beyk tmamverdi var (1977). DonJuan'ın» 18.05 Sûper K. Macera (Adventures of Don Jnan) - En lyi Kostüm dalında bir Oscar'ı bulunanfilmde,tüm za- manlann en büyük âşığı Don Juan'ın Ingiltere Sa- rayı'ndaki aşk ve serüvenleri konu ediliyor. Yön: Vıncent Sherman. Oyn: Errol Flynn, Viveca Lind- fors, Robert Douglas (1948 ABD, 110 dk). Adalet 21.00 Kanal E Gerilim /TT\ (Justice) - Birçok şahidin gözü önünde bir v i ' cinayet işleniyor. Dr. Kohler'in büyük bir soğukkanlılıkla seçkin bir kalabalığın bulundu- ğu bir lokantada Profesör Winter'i öldürdüğü, an- da genç avukat Felix Spat da oradadır. Ne rutuk- lamaya ne de 20 yıllık mahkûmiyete direnen Kohler cezaevine girdikten sonra Felix ile tema- sa geçer ve ondan olayı tekrar araştırmasını ta- lep eder. Zira Kohler masum olduğunu iddia et- mektedir. Yön: Hans W. Geissendörfer. Oyn: Maximillian Schell, Thomas Heinze (1994). Büyük Kaos 21.30 atv Macera (Chaos Factor) - Ordunun ıstihbarat ajanı olan Jack, Cambodia'daki mayınlan temiz- lerken korkunç bir gerçekle yüzleşir. Pek çok in- sanın öldüğü ve o güne kadar ortaya çıkmamış büyük bir alanla karşılaşır. Olay yerinde buldu- ğu günlükte, felaketin sonımlusu olan Max Cam- den'in delilikleri ve zalimlıklen yazmaktadır... Yönetmen: Terry Cunningham. Oyuncular: An- tonio Sabato Jr., Fred Ward, Susie Park. Heyecan Peşinde 21.30 BRT Macera p l (Happy Ever After... Once Apart) - Alf- v^/ red çok mutlu bir hayat geçırmektedir. Ona artık her şey sıkıcı gelmeye başlar. Yeni, beklen- medik bir şeye ihtiyaç vardır. Ve eşi üe bir plan kurar... Yönetmen: Philippe de Brocco. Oyun- cular: Bernard Lee Cog. Fanny Cottercon. Saint AgiL. 21.35 TRT 3 Macera /TT\ (L«s Disparus De Saint Agil) - Saint Agil, ^O' solunum yollanndan rahatsız olan çocukla- nn eğitim gördükleri bir okuldur. Tek hayalleri Amerika'ya gitmek olan üç arkadaş Sorge, Ba- ume, ve Macroy'un kurduklan Chice-Kapon çe- tesi okulla ilgıli inanılmaz bir gerçeğin ortaya çık- masını sağlar... Yönetmen: Jean Nainohrik. Oyun- cular: Damien Rosinha, Sebastian Courtade. Çöpçükr Kralı 21.50 Interstar Güldürü /^7\ Sevdiği kız uğruna çöpçü giysileri ve süpür- y^y gesiyle sahneye çıkıp türkücü olan temizlik ışçisinın gülünç öyküsü. Zeki Ökten'üı filmin- de, Kemal Sunal, Şener Şen başrolde (1976). Son Adam 22.00 TGRT Macera ©(Last Man Standing) - Şikago kökenli iki çetenın iktidar savaşı arasında sıkışıp kalan ve küçük birTeksas kasabasına gelen esrarengız bir yabancının öyküsü... John Smith Teksas'ta Je- richo adlı sınır kasabasına gelen kiralık bir ka- tildir. Buraya gelir gelmez hemen Doyle'un çe- tesine katılır ve Felina adlı Kızılderili güzeli bir kadına ilgi duymaya başlar. Yön: Walter Hill. Oyn: Bruce Willis, Christopher Walken, Bruce Dern, Alexandra Powers (1996 ABD, 101 dk). Züğürt Ağa 22.30 Kanal D Dram Yoksullaşan bir Güneydoğu Anadolu kö- yündeki görkemli ağanın, göç ettiği kentte süren önlenemez çöküşünün öyküsü. Nesli Çöl- geçen'in yönettiğı yapımda, Şener Şen, Erdal Ozyağcılar, AtiIlaYiğit,NilgûnNaza var(1985). 23.50/TRT2/Atış Aynntıyanda 00.30 / KanalE / Carmen...Aynnb yanda Dinamit Kardeşkr 00.40 l.star Macera /T>ı (Wheels on Meals) - Esrarrengiz bir adam ^İy dedektiflik bürosuna gelerek Gloria adında- ki kadını bulmalannı ister. Gereken bilgileri ver- dikten sonra dedektife yüklü bir miktar para bı- rakır ve ortadan kaybolur. Bu sırada seyyar bü- fe işleten David ve kuzenı kazara olaya kanşır- lar ve başlannı bu esrarrengiz adamla belaya so- karlar. Yön: Samo Hung. Oyn: Jackie Chan. Ölümden Kaçış 00.50 BRT Gerilim /O. (Dead Run) - Kocasının kendi metresini v£/* öldürmesine tanık olan Sharon'a bu tanık- lık pahalıya mal olacaktır. Tek şansı kaçmaktır. Kaçarken kaza yapan Sharon, gözlerini Teksas- lı bir çiftçinin evinde açar. Yön: Vincent McE- veety. Oyn: Michael Beck, Robert Ulrich. Hastahanede™ 01.00 Show TV Gerilim /7T\ (Asylum) - Nick, babasının, gözlerinin önün- viy de intihar etmesinden dolayı zor günler ge- i y g g çirmiş, yetişkm bir erkek ormuştur. Nick'in bu dönemlerinde yanında olan babasının yalan ar- kadaşı Frank bir ruh doktorudur. Bir gün Frank öldürülür. Nick, Frank'in ölümünü araşûrmak için hastaymış gıbi hastahaneye yerleşir Burada ters giden birşeyler olduğunu fark eder. Yön: James Seale. Oyn: Robert Patrick, Sarah Douglas. Unutubnaz Bir Yaz 01.15 atv Duygusal /T^ (Un Ete a la Goulette) - 1967 yıhnda Tu- v£/ nus'taki La Goulette adlı küçük bir liman ka- sabasında yaşayan çeşitli kültür ve dinlerden in- sanlann öykülerini konu edinen yapunda, Mus- tapha Adouani, Guy Nataf, Sonia Mankai rol alıyor. Yönetmen: Ferid Bough Edir. Izleyin Orta Daftmez o O Yerli 'Sinema ve Edebiyat'ta ekrana gelecek 'Atış 'ta, attığını vunnakla ünlenen Silvio 'nun yaşamı anlatılıyor Puşkin'in aynı adlı öyküsündenTV Servisi - Rekm Teksoy'un hazır- layıp sunduğu "Sinema ve Edebiyat" kuşağında Aleksandr Puşkin'in aynı adlı öyküsünden uyarlanan "Atış" gös- teriliyor. Filmin gösteriminden önce Teksoy, Mehmet OzgüTle, Puşkin'in sa- natı üzerine bir söyleşi yapıyor. Daha lise ögrencisi iken yazdıklany- la eleştirmenlerin dikkatini çeken Alek- sandr Puşkin (1789-1837), modem Rus edebiyatının temelini atan yazariann ba- şında gelir. Şiirlerinin ve düzyazılan- ' nın yarattığı yankılarla ülkesinin kültür yaşamının aynlmaz birparçası haline ge- [© TRT 2 23.50 Atş - Vystrel / Yönetmen: Nikolay Trakhtenberg / Senaryo: Nikadi Kovarski (Puşkin'in öyküsünden)/ Oyuncular: Valeri Baryatinsky, Vlaaley Davidov, Tatyana Kon- yukhava, Mikhael Kazakov / 1967SSCByapımı. len Puşkin, folklor ögelerine yer veren ilk uzun şiiri "Ruslan ve Ludmila"dan başlayarak yapıtlannda gerçekçi ögele- re de yer verdı. Kafkasya'da yaşadığı sürgün yıllan "Kafkas Esiri", "Bahçesaray Çeş- mesi" gibi Güney şiirlerinı yazmasına kaynaklık etti. Şiir biçimindeki romanı "Yevgeni Onegin" ile daha sonra ka- leme aldığı "Boris Godunov" traged- yası ününün pekişmesine yol açtı. Bir Fransız soylusuyla yaptığı düello sonucunda genç yaşta ölen Puşkin, "Atış" adlı öyküsünde (Puşkin'in ya- pıtını Türkçeye çeviren Ataol Beh- ramoğlu tarafindan dilimize kazandınl- mıştır) attığını vurmakla ünlenen Sil- vio'nun yaşamını ele alu". Odasımn duvarlan kurşun izlerinden delik deşik olan Silvio, günün birinde yi- ne bir düello yapmak zorunda kalır. Aİna son anda vazgeçerek, birlikte yaşadığı askerlerin gözünde küçülür. Oysa Silvio, altı yıl önce de bir tokat yemiş, rakibini düelloya davet etmiş ama adamın yaşamı umarsamadığını gö- rünce onu öldürmemiştir. Adama gere- ken dersi verebümek için nikâhlanma- smı, dolayısıyla yaşama bir başka göz- le bakmasını beklemiştir. Nikâhın ar- dından Silvio, rakibini düelloya çağır- dığında adamın kansı Silvio'nun ayak- lanna kapanacaktır... Carmen 'lerin en güzeli Hayworth Kanal E 00.30 Carmen'in Aşklan - The Loves of Carmen / Yönetmen: Chartes Vıdor / Senaryo: Heten Deutsch / Görün- tü: William Snyder / Müzik: Mario Casteinuovo-Te- desco / Oyuncular Rita Hayworth, Glenn Ford, Vic- tor Jory, Ron Randell, Luther Adler, Amold Moss, Margaret VVychedy /1948 ABD yapımı, 99 dakika. CUMHUR CANBAZOĞLU Güzel Çingene kızı Is- panyol Carmen'e (Rita Haynorth) âşık olan genç subay Don Jose'nin (Glenn Ford), adeta aklı başından gitmiştir. Onun uğruna ko- mutanını öldürür ve Car- men'le dağa çıkıp eşkıya gibi yaşamaya başlar. Fi- rardayken Carmen'in koca- sını da ortadan kaldıran Don Jose, bir süre sonra genç ka- dının onu bir boğa güreşçi- siyle aldattığını öğrenir ve intikamı korkunç olur... Prosper Merimee'nin ünlü öyküsünden ve Bi- zet'in operasından esinle- nerek yazılmış senaryo, si- nema tarihinin "zayıp Car- menler"inden biri kabul ediliyor. Uzun süre en pahalı Car- men olma unvanını koru- yan filmin orta halli bir ya- pun şeklinde değerlendiril- mesinin başlıca nedenini Sevilla kentinin kartpostal gibi yansıtılması ve Mario Castelnuovo-Tedesco'nun müziklerinin Bizet'inki ka- dar etkin olmaması diye açıklayabiliriz. Bunun dışında "Car- men'lerin en güzeli" Rita Hayvvorth'un oyunu ve gö- rüntüler tatminkâr. Yönet- men Charles Vidor'un ise, "Gilda" tıpi bir Carmen yaratmak isterken konuyu Hayworth'un üzerine yıkıp Ford'u yeterince kullana- maması da bir açık olarak gösterilebilir. Film, Hayworth'un oyun- culuğuyla ilgıli önemli bir belge şeklinde değerlendi- rilebüir; Ford için ise aynı şeyleri söylemek zor... İyi Dostiar' ilk bölümiiyle atv'de Gençlik dizisiTV Servisi - Yirmili yaşlardaki bir grup gencin yetişkinliğe geçerken yaşadığı sorunlan gülünç bir dille konu edinen "lyi Dostiar" (Friends), haftanın yedi günü atv'de ekrana geliyor. Emmy ödülüne aday göstenlen dızınin yönetmenliğini David Crane, Marta Kauffman üstleniyor. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Liza Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer'ın oynadığı yapımda konu şöyle: Altı arkadaş, modern bir ülkede yaşamanın getirdiği her şeyi tatmıştır. Hepsinin komik olaylarla ve aşk acılanyla dolu ilişkileri, iyı kötü iş deneyimleri olmuştur. Sürekli aşk acısı çeken güzel Monıca (Cox) ile onun oda arkadaşı Rachel (Aniston) yakın arkadaştır. Monica'nın ağabeyi Ross'un (Schwimmer), yakışıkh arkadaşlan Joey ve harçhğını kafelerde şarla söyleyerek kazanan Phoebe iki kızın etrafından hiç aynlmazlar. • atv, 18.30 Kanal D 07.00 Yaz boyunca 'Günaydın' TV Servfei - Kanal D'de hafta içi her gün ekrana gele- cek "Günaydın" adlı yeni bir sabah programı kuşağı baş- lıyor. Demet Söz'ün sunaca- ğı yapunda iki saat boyunca, çizgi fılmler, klipler. hava du- rumu, magazin, kamera şa- kalan, trafik ve yol durumu, kültür, sanat ve sinema ha- berlerine yer veriliyor. Canlı telefon bağlantılannın de bu- lunduğu program, yaz süresin- ce ekrana gelecek. TKT2 21.00 Terör kurbanı gazeteciler TV Servisi - "Terörü A$- mak" konu başlığıyla ekra- na gelen "Düşünceden Ne- şeye" programını, Gfilen Ka- raman ile Halit Ergenç su- nuyor. Eğitim ve terörün an- latılacağıjapımda, terör kur- banı gazeteci Uğur Mumcu ile terörün felç buaktığı Prof. Dr. Server TaniDi'nın yazdık- lanndan hareketle, sosyal çar- pıklıklara dikkat çekiliyor. CNNTürk 21.0Öİ Ipekçi Ağca i Dosyası, 'nın iadesi TV Servisi - Sedat Ergin, Fikret Bila ile tsmet Ber- kan'ın hazırlayıp sunduğu "CNN Türk Masası" canlı olarak ekrana geliyor. Yapun- da Ağca'nın nasıl iade edil- diği, Ipekçi Dosyası'nın ye- niden açılıp açılmayacağı, tpekçi suikastındakaranlıkta kalan noktalann neler olduğu ve Meclis soruşturmalanrun yargıya devredilip devredil- meyeceği tartışılıyor. TKTINT 21.00 'Allı Turnam' TV Servisi - Türk halk mü- ziği tuücunlanna seslenen "Al- h Turnam"ın konuklan, TRT Ankara Radyosu sanatçısı Nu- rullah Akçayır ile "Yörele- rimiz Türkûlerimiz" prog- rarrunın sanatçı-sunucusu Atfl- la tçli. Sözsüz ezgilenn de seslendirileceği programı Nurcan Hokna sunuyor. NTV 22.05 Sanayiye yön verenler TV Servisi - Osman Saf- fet Arolat ve Kenan Mor- tan'ın sunacağı "Kent ve Sa- navi" ilk bölümüyle ekranda. Türkiye sanayısine yön ve- ren yatınmlann tanıtıldığı programda, kentlerdeki deği- şim ve gelişimin öncü kuru- luşlan ekrana geliyor. Tv PROGRAMLARI Ç g i Rlm: Cep Ejdeftıalan 10.00 Ha- berler 10.05 Dizi: Bizim Evin Haller 10.30 Na- ne ümon Kabuğu 12.05 Dizı: Bir Zamaniar 13.00 Habeder 13.40 Dızı: Bütün Çocuklanm 1445 EBU Drama 15.00 Çocuk Haber 15J0 Bu Toprağın Sesi 1&25 Yerli Film: Bir Kadın Bir Hayat 18.00 Haberter 19.00 Dızı: Bızım Mahalle 20.00 Ana Haber Bültenı 21.00 Maç Başlıyor 21.40 Avrupa Futbol Şampıyonası: Tür- kiye-Betçika (Canlı) 23.35 Maç Sonu 24.00 Avrupa Futbol Şampıyonası: Italya-lsveç (Tekrar) 00.50 Gece Haberieri 00^5 Maçın Devamı (0 312 428 22 30). 17J8 GAP TV'den Geçiş iaO5 Dördüncü Duvar 18.35 Çizgi Film: BeneklıŞort1&45 Kül- tur Sanat Rehben 19.00 Akşam Buttenı 19^5 Ifitme Engellılere Haber 19.30 Akşama Doğru 20.00 Pop Saati 20.30 Bırebır 21.00 Düşünceden Neşeye 21.40 Avrupa Futbol Şampiyonası: ıtalya-lsveç (Can- lı) 23.40 Festıvalde Dün, Bugün, Yann 23.50 Yaban- cı Film: Atış 01.20 Şıkagoda Blues (0212259 72 75). 10.00 Dizi: Manken Okulu 10.25 Yanlış Gi- den Ne 10.50 Doğanın Canavar Güçleri 11.35Dizi:Kurtarrna12£0Norveç-Yugos- lavya (Tekrar) 14.00 Dizı: Beyaz Çrftlık 15.40 Yaban- d Film: Gerçek Dostiar 17.10 Vahşı Avustralya 18.00 Izdüşüm 20.00 Dizi: Derrtck 20.50 Spor Panorama 21.35 Yabancı Rlm: Saint Agil Çocuklan 23.05 Bel- gesel: Orson VVelles 00^5 Kapanış. 09.00 Açık llköğretim Okulu ve lletişim Reh- berlik Okulu Ders Prg. 10.00 Mehmetçık Kon- seri11.15GönülBahçemız12.30Müzik13.00 JTSM Sanatçılan Konsed 13.40 Türkü Türkü Tüfkiyem 14.55 TSM Radyo Sanat Konseri 16.10 Bir Dilden Bir Telden 17^0 Fasıl 18.00 Açıköğretim Lisesi Ders Prg. 20.00 Açtk llköğretim Okulu ve llettştm Reh. Okulu Ders Prg. 21.00 Bir Besteci 22.15 Türkü Yolu 23.30 Müzik. 07.00 Sabah Haberleri 09.00 Çocuk Saati 0940 Çizgi Film: Cep Ejderhalar 10.05 Fer- hunde Hanım ve Kızlan 1040 Nane Limon Kabuğu 12.20 Uzaktakı Yakınlanmız 13.00 Haberter 13.35 Yerli Frtm: Erkeksen Kaçma 15^5 Dizı: Kopuk Dünyalar 16.15 Ankara'dan 17.00 Sizin tçin ia00 Ha- berter 19.00 Dizi: Bizım Mahalle 20.00 Haberter 21.00 Allt Turnam 22.30 Ver Elinı Anadolu 23.05 Belgesel: Türk Bahçesi 23.35 Turkryem 0040 Dizi: Bızım Mahalle. 08.05 Çizgi Film: Okyanus Kızı 08.30 Elim f Sende 09.00 GAP FM 10.00 Yerli FHm: Çarestzim 11.30 Halfeti 12.15 Zeytincilik 1240 Sizın İçin Seçtıklerımız 13.30 Dört Mevsim Ka- dın 14.30 Haberter 14.45 Perde Arkası 16.15 DenizGur- betçileri 17.00 Gide Gide GAP 17.58 TRT 2'ye Geçiş. 07.00 Günaydın 09.00 Ta- tü TV 10.30 Çark 2000 11.10 Dizı: Her Şey Sev- gı İçin 13JX> Habener 1^10 Yer- li Fflm: BizAynlamayız 15.00 Di- zı: Robin Hood 16.10 Çizgi Film: Maske 16.30 Çızgı Film: Şirinler 17.00 Haberter 17.10 Sevımli Kahramanlar 18.10 Dizi: Ayrı Dünyalar 19.10 Dizi: Ruhsar 20.00 Haber 21.00 Spor Günde- mı 21.15 Çarkrfelek 22.30 Yerli Film: Züğürt Ağa 00.50 Maga- zin 2000 0130 Euro 2000 02.00 Haber 02.15 Yabancı Film: Las Vegas Kumarbazı 04.00 Türk Sanat Müzıği 05.00 Sigaranın Zaras\an<0 212 215 51 11). • 09.35 Çizgi Film: ާ ¥ l f Pofuduk Ayı 10.00 * • Çızgı Film: Poke- mon 10.30 Sabah Keyfi 13.00 Gün Ortası 13.30 Tatil Rehben 13.35 A'dan Z'ye 16.35 Tele- tubbies 17.00 Çizgi Film: Pofu- duk Ayı 1740 Çizgi Film: Poke- mon 18.00 Dizi: Sabnna 18.30 Dizi: tyi Dostiar 19.00 Dizi: Çiçek Taksi 20.00 Ana Haber Bülteni 21.15 Spor Haberlerı 21.30 Ya- bancı Film: Büyük Kaos 23.15 Magazin Forever 00.50 Dönen- ce 01.15 Yabancı Film: Unutul- maz Bir Yaz 03.00 Belgesel: Uzaklar (Tekrar) 0020 Ayşe Öz- gün (Tekrar) (0 212 655 00 00). 07.30 Güne Merha- ba 09.15 Çizgi Film Kuşağı 11.15 Klip 2000 13.15 Çizgi Rlm Kuşağı 16.15 Dizı: Cesur ve Güzel 17.00 Dizi: Yalan Rüzgân 20.00 Show TV Haber 21.00 Spor Sayfası 21.15 Dizi: Deli Yürek 22.30 Te- levole 00.15 Shovvspor 00.30 Haber Hattı 01.00 Yabancı Film: Hastahanede Dehşet 03.00 Kapanış (0 212 355 01 01). ^ 07.00 Güne Baş- = '- larken 09.00 Ha- ~ berler 09.35 Eko- nomı 10.00 Haberler 10.35 Spor Bültenı 11.35 Yakın Plan 11.50 Spor 12.00 Haberler 12.15 Eko- TTömri245DünyayaBakış 13:35" Ekonomi 14.00 Haberler 1445 Yakın Plan 16.50 Spor 17.35 Ekonomıde Bugün 18.05 Gece Gündüz 18.35 Sporda Bugün 19.15 Dünyaya Bakış 20.00 Ha- ber 20 21.05 Euro 2000 22.05 Kent ve Sanayi 22.30 Karalama tJettert 23.00 24 Saat 23.40 Eko-^ nomi-Spor (0 212 28636 36). 07.00 Çizgi Film Kuşağı 08.00 Günaydın Türkiye ia00 Dızı: FırtınalaM1.10 Sabah Güneşı 13.00 Gun Orta- sı 13^0 Yerli Film: Bebek Da- vası 15.00 Aydın Havası 16.40 Dizi: Bücür Cadı 17.40 Yerli Film: Küçük Ev 19.30 Star Ha- ber 20.20 Spor 20.30 Dizi: Üvey Baba 21.50 Yerli Film: Çöpçü- ter Kralı 23.30 Kupa 2000 24.00 Gece Hattı 00.30 Spor Gecesı 00.40 Yabancı Film: Dinamit Kardeşler 02.30 Star Haber (Tekrar) 0320 Günaydın Turkı- ye (Tekrar) (ü 272 448 80 00). 06.30 Sabah Haben 09.00 Huzura Doğru 0940 Dizi: Btiler 1040 Yerli Film: Mazi Kalbimde Ya- radır 12.00 Haberler 12.30 Di- zi: Cosby 13.30 Yerii Film: Üs- küdar Iskelesi 1540Kezban'ın Günlüğu (Canlı) 17.00 Haber 1740 Yerii Film: Babanın Oğ- lu 19UX> Ana Haber Bülteni 2040 Dizi: Evimiz Olacak mı 22.00 Yabancı Rlm: Son Adam 24.00 Kapanış (0 212 652 25 60). RTÛK'ûn verdiği bir günlük yayın durdurma karan nedeniyks TGRT 24.00ten itibaren kapanacaktır... 09.27 Spor 10.12 5 Dakika Ara 10.42 Yeşil I Dünya11.12Krtapça11.42Vrtrin12.12Pa- I rametre 12.42 Gezgın 13.00 Gündem 13.42 CNN Türk Müzik 14.12 5 Dakika Ara 15.42 Yeşil Dünya 16.00 Haberler 16.12 Parametre 17.00 Gün- dem 17.42 Stıl 18.42 Tekno-lojık 20.00 Haber 21.00 CNN Türk Masası 22.10 Bir Fınalın öyküsü 23.00 Edi- tör 24.00 Haber 00.12 Vitrin (0 212 677 10 00). 10.00 Haberler 10.30 Halk Gündemii 1.15 Dünyadan Spor 12.00 Haber 12.40 Halk Gündemı 13.00 Haber 13.45 Vesaıre 14.40 Güncel 15.50 Günün Içınden 16.35 Belgesel: Farklı Av- rupa 17.35 Alternatrf Haber 18.05 Yonca Ebuzzıya' nın Çızgısı 19.00 Haber 19.05 Bızden Bin 20.00 Ana Ha- ber Bültenı 21.00 Seyahatname 22.00 Belgesel 23.00 Sportmen 00.15 Dünyadan Spor (0 212 288 51 52). n n 07.00 Güne Bakış 09.30 Çizgi Film: Dr. iFgd Slump 10.00 Çizgi Rlm: ŞtrinÜçüzler 10.30 U-rfAM Hayat Güzeldır 12.00 Vıtrın 12.30 Damak Tadı 13.00 Sağlıkla Randevu 14.00 Haber 14.10 Pı- şire Taşıra 15.10 Çay ve Sempati 16.00 Vitrin 16.30 Sthirli Ayna 17.00 Çizgi Film: Dr. Slump 17.30 Dizi: Şirın Üçüzler 18.30 Dızı: Müthiş Ikızler 19.00 Ana Ha- ber Bültenı 20.10 Spor Günluğu 20.30 Dızı: Gerçeğe Çağrı 21.30 Yabancı Film: Heyecan Peşinde 23.20 Bakış 00.20 Gece Haben 00.50 Yabancı Film: Ölüm- den Kaçış 02.50 Dizı: Muthiş Ikizler (0212 313 50 00). Radyo ve Televizyon Ost Kurvlu'nun verdiği bir günlük yaym durdurma karan nedeniyle CINE 5, saat 24.00'e kadar j kapalı kalacaktır... \ 24.00 Yabancı Rlm: Gun: Delik (02123361515). 09.00 Çocuk Bahçesi 10.00 Müzik Pınan 11.00 Yabancı Rlm: 6 Haziran Günü 13.00 Gün Ortası Haber 13.15 Turku Kervanı 15.00 Günıçı Haber 15.15 Once Sağlık 17.00 Güniçı Haber 17.15 Kurdele 19.30 Haber 20.30 Düzlem Ay- na 21.30 Yabancı Film: Isyan 23.00 23. Saat 24.00 Yabancı Film: Arka Pencere (0 212 256 82 82). 10.15 Belgesel: Seyahat Güncesi 11.10 Dizi: Sıdıka 11.30 Son Düzlük 12.10 Günle Bera- ber 14.10 Motrfler 15.10 Klasık Müzik 17.10 Di- zi: Ceteste 19.00 Su Sporları Dünyası 19.22 Ekonomi Vrtrini 20.00 Haber 20.50 Vatandaş Ne Dryor 21.15 Ne- jat Uygur Tiyatrosu 22.20 Ankara Kalesı 00.40 Yaban- cı Rlm: Kayıp Şehnn Hazıneleri (0 242 244 03 00). 09.00 Discovery Profili 11. 00 GizJi Kamera 12.00 Vah- şı Dünya 13.00 Doğanın Şahrtten 1340 Doğadan Resimter 14X0 YaJnız Gezegen 15.00 Gezginler 16.00 2000'in Ötesınde 17.00 Dıscover Ma- gazıne 18.00 Vahşı Dünya 19.00 Avust- ralya Guncesı 20.00 Tıbbı Dedektrfler 21.00 Anantın Eco Challenge 2&J0O AcH Serviste Yaşam (0 212 288 75 75). e10.00 Ekonomi 12X» Gün Or- tası 13.25 Haberter 14.05 Pa- ra Raporu 1440 Sektör Rapo- ru 15.05 Para Raporu 15.35 Ekonomi 16.25 Haberler 16.35 Denn- temesine 16.45 Yatınmcının Not Def- teri 17.00 Günce 17.15 Hedef Ûniver- site 17.55 Haberler 18.00 Dizı: Hollyo- aks 19.00 Dizı: An Yavrum 19.30 Dizi: Dawson's Creek 2040 Dizi: Evti ve Ço- cuklu 21.00 Yabancı Film: Adaiet 23.15 Günün Ardından 23.30 Konser Eros Ramazotti 00.30 Yabancı Rlm: Carmen'in Aşklan (0 212 328 01 01). jS ^ 09.05VJKaanYiğit 12.10 K İ S S Klip Box 12.50 Ajanda • ^ 13.10VJNeslihanErginer 16.10 Ajanda 16.20 VJ Piren Karpu- zoğlu 18.50 Ajanda 19.05 VJ Gülman Somer 22.10 Kiss Portre 23.20 VJ Oben Budak 02.00 Yabancı FHm: Ço- cuk ve Köpeği 04.00 Yabancı Film: _ ^SiIğT Kafa (D 212 502 98 02). 10.00 Çalar Saat 11.15 35 mm 11.30 Clarissa 12.00 PetevePete 1240 Vahşi Thomberiler 15.30 Mıne 16.00 Gerçek Canavarlar 16.30 Rocko MM ~ Top Ten 18.30 Bir Numara Seç 1940 18+ 20.15 Styte 21.45 Şah 23.30 Jess ve Ayşe 24.00 Kiipter (D 272 288 75 75). 09.10 Yerii Film: Merha- met 10.30 Gaf Ebesi 13.00 Şakadan Şakaya 13.30 Ha- nımlar Sızin İçin 15.30 Sü- perini Seç 17.00 5 Çayı 18.05 Yaban- cı Film: Don Juan'ın Aşklan 20.00 Okuma Zamanı 20.30 Bastnda Kadm 21.00 Haydı Eğlenceye 22.00 YerN Rlm: b o Istanbul Kakfcnmlannda 23. 45 Pembe Sayfalar (0 216 425 12 50).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog