Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

19 HAZİRAN 2000 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA JJIS HAİjIiı.lvLJiıI\ dishab@cumhuriyet.com.tr 11 Beşip Esad, BAAS Partisi lideri • ŞAM(AA)-Suriye'nin iktı dardaki Baas Partisi, Besir Esad'ı parti liderlığıne seçti. Partinin açıklamasında, Baas Arap Sosyalist Partisı'nin 9. kongresinde, bu en önemli karann oybirliğiyle alındığı belirtıldi. Böylece, Beşir Esad'ın bir hafta önce ölen babası Hafiz Esad'ın yerine devlet başkanlığına seçilmesinin yolu açıldı. KraJ Abdullah hükümeti feshetti • AMMAN(AA)- Ürdün Krah Abdullah, muhafazakâr Abdulrauf El-Ravabdeh başbakanlığındaki hükümeti feshetti. Abdullah, hükümeti kurması için parlamentonun önde gelen isimlerinden liberal milletvekıli ve eski basbakan Ali Abu el- Ragıb"ı görevlendirdi. El- Ravabdeh'ın 15 aylık kabinesi, yolsuzlukla suçlanmıştı. De Soto: Denktaş hoşnut degil • LEFKOŞA (AA) - BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın Kıbns Özel Temsılcisi Alvaıo De Soto, KKTC ve Rum kesimindeki temaslannın ardından ara bölgedeki Ledra Palace'ta dün basın toplantısı düzenledi. De Soto, Güvenlik Konseyi karannın Cenevre'de yapılacak 3. tur dolaylı görüşmelen etkileyip etkılemeyeceğinin sorulması üzerine, "Umanm etkilemez. Denktaş, karardan sonra pozisyonunu tekrar gözden geçireceğini söyledi. Denktaş, karardan hoşnut değil" yanıtını verdi. Bugüne kadar Israil'i tanımayan Hamaney, ilk kez 'Ortadoğu'da banş olasılığından' söz etti Iran'dan sürpriz banş mesajı • Ali Hamaney, BM Genel Sekreteri Annanile yaptığı görüşmede, banş için Filistinlilerin haklarının verilmesi gerektiğini de vurguladı. 1AHRAN (Ajanslar) - tran'ın dini lideri Ayetullah AH Hamaney, ilk kez "Ortadoğu'da banşçı çözüm olasüı- ğmdan" söz etti. Bugüne kadar Isra- il'in bölgede var olma hakkını tanıma- yı reddeden Hamaney, Birleşmiş Mil- letler Genel Sekreteri Kofi Annan'la yaptığı görüşmede, banşçı çözüm için Filistinlilerin bütün haklanna saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. Bugüne kadar tsraü'i "işgal aran- daki FiKstin" olarak gören Tahran, bölgenın "gerekirsezor kuflanarak" Filistin yönetimine geçmesi gerekti- ğini savunuyordu. Tahran radyosunun haberine göre Hamaney, Annan'la görüşmesinde "Biz her zaman banş istiyonız. Ama adil bir banş" derkenBMnmOrta- doğu sorunlannın çözümünde rol oy- nayabileceğini, ancak kendilerinin "BM'nin tutumundan memnun ol- madıklannı, dünya sorunlannın çö- zümündetek kriter kuHanılmadığınr söyledi. Fiüstin halkının haklarının in- kâr edilemeyeceğinı söyleyen Hama- ney, "Ortadoğu sorununun çözûmü isteniyorsa Filistin Mkının haklan- nın verilmesi gerektiğini'' kaydetti. BM'nin ve Annan'ın, tsraü'in Gü- ney Lûbnan'dan çıkmasında etkili rol oynadığını belirten Hamaney, ancak Israil Lübnan topraklannın tamamın- dan çekilmediği için sorunun tama- men bitmediğini ifade etti. Annan ise tran'ın bölgede etkili bir ülke olarak Ortadoğu bölgesinin sorunlannın çö- zülmesi için yardımını istedi. Annan, 1 günlük Iran ziyaretinde Cumhurbaş- karu Muhammed Hatemi ve Dışişle- ri Bakam Kemal Harrazi ile de gö- rüştü. Annan temaslannın ardından Tahran'dan Kahire'ye geçti. Basın yasası değişiyor Iran'm reform yanlısı yeni meclı- si, kısıtlayıcı basın yasasında değışık- likler öngören yasa tasansımn kabu- lü için harekete geçti. Meclis'in dün yapılan oturumunda 106 milletveki- li tarafmdan sunulan tasannın, oyla- ma sonunda "birinci önceükli" ola- rak görüşülmesi de kabul edildi. Mechsteki en büyük gruba sahip re- formcu Iran tslami Katılım Cephesi liderlerinden Muhammed Rıza Ha- temi, tasanyla ılgili yaptığı açıkla- mada, amaçlannın önce basın yasa- sında muhafazakârlann egemenligin- deki geçen Meclis'in getırdiği kısıt- lamalan kaldırmak, daha sonra bası- na daha fazla özgürlük vermek için yeni baştan bir yasal düzenleme yap- mak olduğunu belirtti. TAZMİNAT MİLYARLARCA DOLAR OLABtÜR Siyah kölelerin torunlan toplu dava hazırlığında WASHINGTON (AA) - ABD'de, siyah kölelerin soyundan ge- lenler, Amerikan tarihi- nin en büyük haksızlık- lanndan birini "düzelt- meye" hazırlanıyorlar. Yaklaşık 4 yüzyıl önce Kara Kıta'dan Ameri- ka'ya zorla getirilip kö- leleştirilen siyahlann to- runlan, toplu tazminat davası açmak için çalış- malannı sürdürüyor. "The National CoaB- tion of Blacks for Repa- rations in America" (N'COBRA) adı altın- da örgüt kuran sıyahlar, yıllık genel kurullan için VVashington'da toplan- dı. Toplu tazminat dava- sı için hazırlıklann sür- düğünü beürten N'COB- RA'nın avukatlanndan Adjoa Aiyetoro, "Hanr- 'Boynuz'da ateşkes Dış Haberier Servisi - Etiyopya ve Eritre, iki yıl- dır süren kanlı savaşı durdurmak için dün ateşkes anlaşması imzaladılar. Son aylarda gıderek şiddet- lenen çatışmalara son vermesi umulan anlaşma Cezayir'in başkenti Cezayir'de imzalandı. AFP'nin bildirdiğme göre, uzun görüşmeler so- nucu hazırlanan anlaşma, Etiyopya ve Eritre dışiş- leri bakanlan Seyum Mesfin ve Haile VVbldensae tarafından imzalandı. "Derhal yürûriüğe girecek" anlaşmanın imza törenınde, aynı zamanda Afrıka Birliği örgütü'nün dönem başkanlığını yapan Ce- zayir Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika da hazır bulundu. Eritre ile Etiyopya arasında 2 yıldır sü- ren çatışmalara son verecek anlaşmada, taraflar arasına uluslararası kuvvet konuşlandınlması ön- '^örürayor. Sınırdan Eritre*Bİıv25 km içine kadar olan kuşakta geçici tampon bölge oluşturulacak. lık aşamasmdayız. Bü- tûn amacıniiz, tarihin en büyükyanhşlanndan bi- rini düzetanek" dedi. Akrabalann haksızlı- ğın gidenlmesıne yöne- lik çabalan, aslında Ku- zey-Güney savaşının bit- tığı döneme kadar uza- nıyor. Kuzeyli güçler, zafer kazandıktan son- ra, her bir siyaha "bir kaürve40 arşın toprak" sözü verdi, ancak bu söz hiçbir zaman tutulmadı. 620 bin siyah Siyahlar, isteyecekle- ri tazminatı henüz belir- leyemediler. Hukukçu- lar, tazminat miktannın, "milvanarca dolar" ola- büeceğini, çünkü, bin- lerce kişinin çektiği on- ca acının, sömürülen on- ca emeğin göz önünde tutulması gerekeceğini belirtiyorlar. 1619 ile 1808 yıllan arasında, yaklaşık 620 bin Afrikalı siyah, köle tacırlerinin gemilerinin ambarlannda, insanlık dışı koşullarda ABD'ye getirilmişti. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI 31 ARALIK 1999 İTİBARI İLE SONUÇ HESABI ûEÜRLER GİDERLER FAALİYET GEÜRLERİ AİDATLAR 1-AsılÜyeter TOBB İTO İSO Dığer 2- Gözlemcı Uyeter DEVLET KATKISI PROJE VE YAYIN GEÜRLERİ 1-Proje 2-Yayın DIĞER FAAÜYETLERDEN OLAĞAN GEÜR VE KÂRLAR 1-Kıra 2-Faız 3- Kambıyo Kârian OLAĞAN DtŞI GELİR VE KÂRLAR 1 - Di§er Gelırter 2- Yenıden Yapılanma Katkılan 3- Sıgorta TOPLAM TİSK 98 atdatı BÜTÇE AÇIĞI TOPLAM 170.625.000.000.- 25 025.000.000.- 36.400 000 000.- 63 700 000 000.- 295 750 000 000 - 21.925 000.000- 317.675.000 000- 38.051.706.975.- 4.980 230.411.- 43 031.937.386.- 6.867.000.000 - 21 860.280 285.- 32.057.401.219.- 60.784.681.504.- 5.870.968.152.- 30.000.000.000.- 35İ870.968.152.- 457.362.587.042.- -1.300.000.000.- 3.449.030.396.- 459511.617.438.- MERKEZ BÜRO FAALİYET GİDERLERİ A- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 1- Ucretler 2- Dışandan Sağlanan Fayda ve Hızmetler 3- Asıl Faalıyet Gıderien 4- Vergı ve harçlar 157.765.368.875.- 53.722.280126- 56.334 923 986 - 885.679 210- 268.708.252 197 - OLAĞANÜSTÛ GİOERLER 1- Hasar tadılatı, bılgısayar ve dığer yapılanma gıderter 2- Bomba nedenıyle duşülen demırbaşlar 3- Taşınma, cam kablo, tamır vs. SABtTKIYMETLER 1 - Mefaışat Donanım TOPLAM (MERKEZ) BRÜK5EL BÛROSU FAALİYET GİDERLERİ A- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 1-Ucretler 2- Dışandan Sağlanan Fayda ve Hızmetter 3- Asıl Faalıyet Gıderlen 4- Vergı ve Harçlar 5- Kambiyo Gıderieri 6- Kobı Bılgı Dagıtım Ağı Projest (42.552.828.000.-)" 28.489.427 739 - 8.461.035.164.- 36.950 462 903 - 109 807 790 - 305.768.522.890.- 67.010.654.263- 16.499.365.376.- 4.473.407.524.- 2.536.514.050.- 375.286.562.- •" 59.144.762.750.-H 150.039.990.525.- SABİT KIYMETLER 1-BılgeayarLeasing .. 3.703104.023- TOPLAM (BRÜKSEL) ~~~~^~ 153.743 094 548- TOPLAM 459.511.617 438.- Not: ' 1998 yıkndan devreden bankalanmızcla mevcut KOBI Bılgı Ağı Protesı hesaplanndan harcanmıştır. " Munasebeasterr» gereğı gtder yazıtamayacagı tçın demırbaşiara kaydedıldı Bu nedenle toptama dahıl değıldır İKTİSADİ KALKINMA VAKFI 31 ARALIK 1999 BİLANÇOSU 1-DÖNENVARLIKLAR Kasa Bankalar Carı Hesaplar Repo Hesabı Vadelı Hesaplar Uövız Hesaplan (Pro|e Hesaplan) Bılgı Ağı Projesı Dovız Hesaplan Baıksel Burosu Merkez Büro Alacaklar (Gelrr Tahakkuklan) TÜSİAD Reklam Bağışlan Dığer Alacaklar II- DURAN VARUKLAR Maddı Duran Varlıklar 1 - Bınalar 2- Taşıt Arabalan 3- Demırbaşlar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Dunya Ticaret Merkezi Nazım Hesaplar TOPLAM 354.494.724.- 33.974.269.706.- 28.000.000.000.- 1.205.894.495.- 35.872.Î8Ü.289.- 17.941.505.717.- 8.832.488.865.- : 2.275.000.000.- 60.000.000.- 420.947.845.- 1.176.766.- 1.725.065.060.- 46.402.828.000.- 975.000.- 1.500.000.- 177.068.326.467.- III- YABANCI KAYNAKLAR Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler 1-Merkez 2- Brüksel Gider Tahakkuklan 6.412.618.029- 13.204.776.764.- 28.048.753.701 •• BankaBorçtan (Brüksel) rv. ÖZKAYNAKLAR Geçmış Yıllar Kârian Dönem Zaran 2.166.519.830.- 130.683.188.539.- -3.449.030.396.- Nazm Hesaplar 1.500.000.- TOPLAM 177.068.326.467.- Gün^Kore'de protestogösterilerinin artlıarkasıkesilmiyor.Tarihi Güney- Kuzey zirvesi öncesinde, geçen hafta, Kuzey Kore'yi diişman olarak kabul eden anayasa maddesinin değiştirilmesi için ayaklanan solcu öğrenciler dün de ûlkedeki ABD üslerini protesto ederken polisüı müdahalesiyle karşılaştılar. Başkent Seul'ün 60 km güneyindeki Hwasong'daki ABD üssünii işgal eden protestocular, polisle çatışmaya girdikten sonra güçlükle dağmlabildL (Fotoğraf: REUTERS) ABD'de yeni skandal Nükleer sırlar ortada Dış Haberier Servisi - ABD'de nükleer sırlar taşıyan iki hard diskin kaybolup bulunmasıyla ılgili soruşturma sürerken yeni bir nükleer skandal daha ortaya çıktı. Savannah River Nükleer Silahlar Merkezi'nden birtakım bilgisayarlann hurda diye başka ülkelere satıldığı bildirildı. Bilgisayarlann Çin'e gitmiş oldugu sanılıyor. Merkezi, Enerji Bakanlığı adına işleten Westinghouse Savannah River firmasının sahibi Morrison Kmıdsen'in, bakanlıkla bırlikte, 1 yıllık oldugu acıklanan olayı i soruşturduğu bildirildı. | Teşvik ödemesi yapılmadı Enerji Bakanlığı Sözcüsü Bill Taylor, ihmalin, birtakım gizli bilgilenn hurda bilgisayarlarla gitmiş oldugu anlamuıa gelmediğıni açıkladı. Hurda niyetine kılo ile satılan bılgisayarlan, Güney Carolina eyaletinin Aiken kentindeki Allied Fabricators firmasının aldığı belirtildi. Nükleer Silahlar Merkezi'ni işleten Westinghouse Savannah River firmasma bu ay ödenmesi gereken 1 milyon dolarlık teşvik ödemesinin, ıhmal yüzünden yapılmadığı bildirildı. The Sunday Times İsrail, cruise füzesi denedi LO^fDRA (Ajanslar) - Israil'in, geçen ay Sri Lanka açıklannda nükleer başhk taşıma kapasitesine sahip füze denemesi yaptığı bildirildi. tngiliz The Sunday Times gazetesinin Israil Savunma Bakanlığı yetkililerine dayanarak verdıği haber, Ortadoğu'da sılahlanma yanşınuı hızlanması endışelerini gündeme getirdi. The Sunday Times'ın haberine göre, mayıs ayında Sri Lanka açıklannda yapılan denemede "Cruise" tipi fiizeler 1500 kilometre ötedeki hedeflen vurmayı başardı. Israil, Nükleer Sılahlann Yayılmasuu Önleme Antlaşması'nı imzalamayan dört ülkeden biri. Nükleer silahlara sahip olduğunu kabul veya ; reddetmeyen Israil, nükleer tesislerini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetimine de açmıyor. Cumhuıiyet gazetesi yazan Avukat RAİF ERTEM'İ yitirmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve sevenlerine sabıriar dileriz. RADYO KENT ÇALIŞANLARI Emre Kongar 28 Şubat ve Demokrasi K I T A B E V Değerli Hukukçu, Yazar, Üyemiz RAİF ERTEMİ yrtirdik. Ailesine, arkadaşlanna, üyelerimize ve tüm yazın ve gazete emekçilerine başsağlığı dileriz. 19 Haziran 2000 Pazartesi günü saat 11 .OO'de Cumhuıiyet gazetesinde düzenlenecek törenden sonra Ataköy 5. Kısım'daki camiye götürülecek olan cenazesi, kılınacak öğle namazından sonra Çatalca'daki aile mezarlığında toprağa verilecektir. TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI ŞİŞLİ1. SULH HUKUK HÂKÎMLİĞt'NDEN 2000/517 Davacı Ayşe Tepeyurt tarafından mahcur tbrahım Tepeyurt aleyhıne açılan vasi taymı dava- sında venlen karar uyannca; Gıresun, Çamoluk köyü, Köroğlu Mahallesı, cilt 0055, kütük 0061'de nüfusa kayıth Hurşıt ve Sebahı'den olma 1932 doğumlu tbrahım Tepeyurt'un MK'nın 355. maddesı uyannca vesayet altına alımnasına karar venlmiş olup mahkememızın 06.06.2000 gün, 2000 517 esas, 2000/622 sayılı karanyla ki7i Ayşe Tepeyurt vası tayin edılmıştır. Keyfiyetı üan olımur 06 06.2000 Basırr 33912 DUYURU Sendikamızın 4. Olağan Genel Kurulu, 18-19-20 Temmuz 2000 tanhlennde Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ankara Beşevler'deki Şûra Salonu'nda saat 10.00'da aşa- ğıdaki gündemle toplanacaktır. GÜNDEM 1- Açüış, yoklama ve saygı duruşu, 2. Divan seçi- mı, 3. Genel başkanın konuşması, 4. Konuklann tanı- tımı, 5. Sinevizyongösterimi, 6. Bildin sunumu, 7. Ku- rul ve komisyonlann oluşturulması, 8. Çalışma rapo- runun sunulması, 9. Denetleme kurulu raporunun su- nulması, 10. Disiplın Kurulu raporunun sunulması, 11. Raporlann görüşülmesi ve aklama, 12. Tüzüğün mali bölümlerinin yeniden düzenlenmesı, 13. Kurul ve ko- misyon raporlannın sonuçlandınlması, 14. Dilek ve öneriler, 15. Seçimler: a-Adaylann belırlenmesi, b- Yönetim organlannın seçimi, c- Üst kurul delegelen- nin seçimi, 16. Kapanış. EĞİTtM SEN MERKEZ YÖNETİM KURULU Not: Çoğunluk sağlanamadığında Genel Kurulumuz 25-26-27 Temmuz 2000 tanhlennde aynı yer ve saatte yapılacaktır. Nüüis cüzdanunı kaybettim, hükümsüzdür. FERHANAKBABAGİL KÜÇÜKÇEKMECE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 1999/6 Ipoteğın paraya çevnlmesı yolu ile yapılan takıpte satılmasına karar venlen gaynmenkulün cınsi, adedı, evsafi, tapu kaydı. kıymetı Tapu kaydı K..Çekmece 2. Bölge Tapu Sıcıl Müdürlüğü'nün 16.3 1999 tanh ve 2148 yev sayılı yazısına göre; Safra köyü, Safra mevku, 989 parsel sayılı, cilt: 11, sayfa. 988 'de kayıth 256 m2 mıktanndakı arsada kat utıfakı tesıs edılmış olarak 1 No'lu dükkânın kat ırbfakına ısabet eden 186/1680 arsa pa> ı borçlu adına kayıth olup beyanlar hanesınde 31.5.1984 tanhlı yönetun planı ile muhtelıf hacız ve ıpotekler mevcuttur Imar durumu- fC.Çekmece Beledıye Başkanlığı Imar Müdürlüğü'nün 27 4 1999 tanh ve 99 1327 sayüı yazısına göre K Çekmece Sefaköy, 21 pafta, 989 parsel sayı- lı yer 25.3.1988 tasdık tanhlı 1/1000 ölçekiı Sefaköy ımar planında ön bahçe: 5 00 mt. (teş. ıst )yan ve arkabahçe: 3.00 mt ıkız nızam 4 kat (H- 12 00mt )ırtıfadaya- pılaşma şartlannı haız olup konut alanında kahnaktadır Halıhazır dunımu: Satısa konu taşınmaz, Istanbul dı, ICÇekmece ılçesı, Safra köyü, Yeşılköy şosesı. Beşyol mevkıuıde, tnönü Cad Çamlık Sokak'ta kâın, 21 pafta, 989 parsel sayılı yer, 8 kapı numaralı kat ırtıfaklı kârgır apartmanda bodrum kat 186 1680 arsa payına tefnklı 1 bağımsız bolûm No'lu dükkânın tamamıdır Mezkûr dükkân, bodrum kat+zemın kat+4 normaJ kath+betonarme karkas, bodnım katında bu- dukkânı ile sığınak ve kö- ^HÜflâklen, zemrn katında iki dûkkânı. btrdatiresvtatlanndaikişerdairesfbulunantafaTbT t^yıBıHcârgir apaılıııaııda budıuııı kalla yeı almakla olup. BoJıuıııkatH>a^~ gımsız bolüm No'lu dükkân, apartmanın bodrum katında arka cephede yer almakta, yan bahçeden demır konstniksıyon ıkı kanatlı kapı ile gınlen, taknbı 50 cm'lik de- mıı dograma ve demır tel kepenklı tavan pencerelen bulunan, zemıni dökmemozaık döşemeh, duvarlan badanalı, lavabolu, wc'sı bûlunan elektnk ve su tesısatı mev- cut depo vasfındakı dükkân taknbı 75.00 m2 sahalıdır. Gaynmenkulün kıymetı Bulunduğu mevkı. yer ve yoresı, unan, yüzölçümü, hahhazır durumu, cıvanndakı em- sal emlak alım ve satım rayıçlen, ulaşımı, ış merkezlerine, meskün yerlere, ana artere, alışvenş merkezlenne yakınlığı, uışasında kullanılan malzeme ve ışçılık kalıte- sı, oldufu gibı kullanılması halınde geüreceğı gelın, değenne tesır edecek tüm etkenler ile günün ekonomık koşullan da göz önûne almarak mezkûr dükkânın bugün- kü kıymetmın 5 000 000.000.-TL (beş mılyar lua) olacagına bılırkşı tarafmdan değer takdır edılmış olup bu deger üzennden muhammen bedellı ofarak sanşa sunula- caktır Satış şırtian: 1- Satış, 1/8/2000 günü saat 15 00'ten I5.30'a kadar Küçükçekmece 1 lcra Müdürluğu'nde açık arttmna suretıyle yapılacaktır Bu artttrmada tah- mın edılen kıymetm yüzde 75'ını ve rüçhanlı alacaklüar varsa alacakian mecmuunu ve satış masraflanm geçmek şarO ile ıhale olunur Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz- sa, en çok arttıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla 11 '8- 2000 günu aynı yerde aynı saatte ıkıncı arttırmaya çıkanlacaktır. Bu antumada da bu rmktar elde edılememış- se gaynmenkul en çok arraranm taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ılanında göstenlen müddet sonunda en çok artürana ıhale edılecektır Şu kadar kı arttırma bede- hmn malm tahmm edılen krymetmm yüzde 40'ını buhnası ve satış ısteyenın alacağına ruçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çe- vırme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdjr. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı düşecektır 2- Arttırmaya ıştu^Jc edeceklenn, tahmın edılen kıvme- nn yuzde 20'sı nıspetınde pey akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bir bankanın temınat mektubunu vennelen lazımdır. Satış, peşın para ıledn, alıcı ıstedığınde 20 günü geçmemek üzere mehıl verilebilu-. Tellalıye resmı, ıhale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aıtrır Buıkmış vergıler satış bedelınden ödenır 3- tpotek sahıbı alacaklı- larla dığer ılgılılenn (*) bu gaynmenkul üzenndeki haklânnı hususıyle faız ve masrafa daır olan ıddialanm dayanağı beîgelen ile on beş gün ıçınde daıremıze bıldır- melen lazımdır- Aksı takdırde haklan tapu sıcıh ile sabıt ohnadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ıhale bedelını yatırmamak sure- tıyle ıhalenın feshıne sebep olan tüm alıcılar ve kefillen, teklif ettıklen bedel ile son ıhale bedelı arasındakı faxktan ve dığer zararlardan ve aynca temerrüt faızinden müteseisılen mesul olacaklardır thale farkı ve temerrüt faızı aynca hükme hacet kalmaksızın daııemızce tahsıl olunacak, bu fark, varsa oncelıkle temınat bedelınden ahnacaktır 5- Şartname. ılan tanhınden ıtıbaren herkesin görebılmesı ıçuı dairede açık olup masrafı venldığı takdırde ısteyen alıcıya bu" örneğı göndenlebılu- 6- Satı- şa ışürak edenlenn şartnameyı görmüş ve münderecatını kabul etmış sayılacaklan, başkaca bılgı almak ısteyenlenn 1999/6 sayılı dosya numarasıyla müdurlüğümüze başvurmalan ılan olunur 6/6/2000 (*) Ilgılıler tabuıne ırtıfakhakkı sahıplen de dahıldır Basın: 33348
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog