Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19 HAZİRAN 2000 PAZARTESİ 10 DIZI Cemaatin önde gelenleri AP varken yeni bir partinin kurulmasına onay vermediler NurcıüarMHP'ye ve Eıbakan'a karşıAÎD-l NURSt'DEN BUGÜNE Bilinmeyen İSLAM Gündemdeki adarn: Erbakan - 2 - • Islamcılar içinde Nurcular ağırhkla- nnı koruyorlardı. Necip Fazıl Kısakü- rek ve Mehmet Şevket Eygi gibi îs- lamcılaraı etkili yazarlan ise Nurcula- rın bu kadar güçlü olmasından rahat- sızlık duyuyorlardı. Her ikisi de gaze- telerinde Nurculara ambargo koydular. TJT^lrazlı Mescid sokağındaki ev ile merkezi if yönetimsağlanınca,derleniptoplanance- Â. JL. maate seslenecek bir yayına ihtiyaç oldu- ğu düşüncesi cemaatin önde gelenlerinde hâkim olmaya başladı. Mehmet Şevket Eygi'ye ait Bu- gün ve Sabah gazetelen ile Necip Fazıl Kısakü- rek'e ait Büyük Doğu gazetesi Nurculann savu- nulmasında yeterli değildi. O gazeteler daha çok diğer îslami oluşumlara yer veriyordu. Bir dönem Nurculardan sürekli bahsedildiğı için hep Nurcu- lann reklamı yapdıyor diye tslamcı basın Nurcu- lara fazla yer vermemeye başlamışö. Gazetelere gidip görûştüler. Baskı altmda ol- duklan için Nurcular hakkında yayın yapama- dıklannı belirtti Mehmet Şevket Eygi; ama eğCT zararlan karşılanırsa Nurculann lehine yayın ya- pabileceklerini de söyledi. Nurcular, Mehmet Şevket Eygi'ye, gazetelerin tirajlanna katkıdabu- lunacaklan sözünü verdiler. AP Iktldarında rahatlayan tarikatlar ' Nurcular ve diğer îslami cemaatier 1965 seçim- lerinde DP'nin devamı olan AP'yi destekledıler. AP iktidar olunca cemaat ve tarikatlar daha rahat faaliyet gösterme olanağı buldular. Ve her cema- at gibi bu dönemde Nurcular da çalışmalannı hız- landırdılar. Nakşi, Kadiri, Mevlevi, Bayrami gi- bi tarikatlar; Nurcular, Süleymancılar, Mücade- leciler, Işıkçılar, Ticaniler gibi cemaatier hem et- kinliklerini arttırdılar hem de birbirleriyle reka- bet ettiler. Mehmet Zait Kotku, Mahmut Efendi, Sami Efendi, Muzaffer Ozak, Gönenli Mehmet Efendi, Hüseyin Hflmi Işık gibi tarikat lıderlen ka- muoyunca tarunmaya başladı. tskenderpaşa cemaatınin lideri Mehmet Zait Kotku, daha çok akademısyen, teknokrat, siyaset- çi, bürokrat gibi gelecek vaat eden gençlere yö- neliyordu. Bu yönüyle diğer tarikatlardan aynlı- yordu. Mensuplanna okumalannı ve üniversite- ye gitmelerini tavsiye edıyordu. Necmettin Erba- kan, KorkutÖzaL, Turgut Özal, Osman Çatakh ve Yahya Oğuz, Kotku'nun yanında yetişmişlerdı. Islamcılar içinde Nurcular ağırlıklannı koru- yorlardı. Necip Fazıl Kısakürek ve Mehmet Şev- ket Eygi gibi Islamcılann etkili yazarlan ise Nur- culann bu kadar güçlü olmasından rahatsızhk du- yuyorlardı. Her ikisi de gazetelerinde Nurculara ambargo koydular. Mehmet Şevket Eygi, Mustafa Polat'ın Nurcu- lan savunan yazılarmı gazeteye koymadı. Nurcutarın Necip Fazıl'a dflcesl Necip Fazıl Kısakürek'm "Son Devrin Din Mazhımlan" tefrikasında, Said-iNıırsibölümün- de, onu küçümseyen bazı ifadeler kullanılınca Nurcular iyice öfkelendiler. Necip Fazıl, Said-i Nursi'nin "Zaümler için yaşasın cehennem" sö- zünü bir mınltı olarak değerlendirip küçümse- mişti. Zûbeyir Gündüzalp, sılahmı kapıp Cağa- loğlu'na doğru yürüdü. Maksadı Necip Fazıl'a haddini bildirmekti. Mehmet Fmna ve Mehmet Emin Birinci onu zor engellediler. Onlara göre gö- rüşme yapmak daha uygun bir hareket tarzıydı. Bekir Berk, Mehmet Fınncı, M. Emin Birinci ve Mehmet Kuthılar ile diğer Nurcu gruplar Necip Fazıl ve Mehmet Şevket Eygi ile görüşmek iste- diler ama bu talepleri reddedildi. Bu olay Nurcu- m ğ dikkat çekmeye başlanuşü. Bu isim W Necmettin Erbakan'dı. Erbakan, Odalar Birliği icindeki kavga nedeniyie Sükyman Demirel'le çaûşmışü. Erbakan, tstanbul büyük sanayicilerine karşı Anadolu esnannın savunucusu bir çizgiyi temsM ediyordu. Demirel'i de tstanbul dükalığının adamı olmakla suçluyordu. Necmettin Erbakan, bu kapışmanın ardından yeni bir siyasi arayışa girdL Nurcular, Erbakan'm bu girişiminden boşlanmadüar. Çünkü Nurcular önce Adnan MenderesTe daha sonra Demirel'le işbûüği geleneğini sürdürüyoriaıtH. Necmettin Erbakan, yerii sanayi konusundaki girişimlerryle tanınnuşü. YerK sanayiyi kalkındmna projeleri, Tank Motoru Fabrikası hakkında hazuiadığı doktora tead, Ahnan ordulannın Leopar Tank Motorian Fabrikası'nda başmübendis olması, Türkrye'ye döndüğünde Gümüş Motor FabrikasTnı kurması ve dîndar olduğunun binnmesl dinci gruplar arasmda geleceğin önemM şahsiyetierinden biri olarak yorumlanryordu. 1960 ihtüaünden sonra üretSen 'Devrim' otomobfli girisimifiyaskoylasonuçlansa da Cemal GürseL, Erbakan'ı tutuyordu. Sanayi bakanı olmasmı düşünmüş. daha sonra Sanayi Odalan'na uygun görmüştü. Adalet Partisi döneminde de Odalar Birüği yönetkiügi görevini yürüten Erbakan'ı Başbakan Demirel de beğeniyordu. Ancak, Demirei'in bir dosyasuu uygun görmeyip iade etmesi, Demirel ile Erbakan'm arasmm açılmasına neden oldu. Erbakan, Odalar Birngi'ndeyken Anadolu'daki esnafi örgütkmiş ve bir seçimk Odalar Büüği Başkanı ohnuştu. Fakat Demirel onu istemediği için Erbakan'ı Odalar Birliği Başkanhğı'ndan poiis zomyla indirdi Dindar büînen Erbakan'ın, mason diye anüan Demirel tarafmdan pohs zoruyla Odalar Birliği Başkanhğı'ndan uzaklaşbnlması, "Masonlarm Müslümanlar üzerindeki oyunu" şeklinde takdim edildi. tslamcı cemaatier, tarikatlar Erbakan'm yanında yer akh ve gençtik kesimi" başanlı ve dindar'' gördüideri Erbakan'ı sahiplendL PoKslere karşı bir süre direnen ve uzun bir zabıt tutturan Erbakan, gençler taranndan "Müshunan Türkrve!.. Müshlman TürldyeL'', "Kahrolsun masonlar!.." sloganlarryla destekkndi ve aDaşlarla Odalar Birtigi'nden aynkn. YARIN Fethullah Gülen hapiste, Erbakan Isviçre de • Nurcular günlük gazete çıkanyorlar... • 12 Mart muhtırasında Nurculan koruyanpaşalar... • Zübeyir Gündüzalp ölünce... • Şule Yüksel Şenler hapse girerken, Mehmet Şevket Eygi yurtdışına kaçıyor. larda mutlaka bir gazete çıkarmak fikrini doğur- du. Salih Ozcan, Nurcu olmamasına rağmen, on- lata yakın olan ve Hilal dergısini çıkaran varlık- lı biriydi. Zübeyir Gündüzalp'le görüştü ve haf- talıkbir gazete çıkarma konusunda anlaşülar. Da- ha önce Zülfikar, Uhuvvet gibi kısa sürelı yayın- lardan sonra bu yeni gazete ile ciddi bir yayıncı- lığa geçildı. Zübeyir Gündüzalp gazetenin adını "ıttihaa"' olarak belirledi. Salih Özcan gazetenin imtiyaz sahibiydi. Mehmet Şevket Eygi'nin Nur- culukla ılgılı yazı yazmasını engelledıği Musta- fa Polat Umumı Neşriyat Müdürü'ydü. Mehmet Kutlular da gazetenin Sorumlu Yetkilisi'ydi. Gazete için bir bina tutuldu. Mustafa Polat ga- zetenin teknik hazırlıklarmı yapb ve 24 Ekün 1967'de tttihad yayına başladı. Hekimoğlu tsma- il,AnmetŞahin,AltanDeuonnan,NecmeddinŞa- hiner.Tevfik Paksu, ABUlvi Kurucu,Abdürrahim Karakoç, Vehip Sinan, Gürbüz Azak gazetenin yazarlan ve çızerlen arasındaydı. Gazete, cemaatten büyük bir ilgı gördü. Bu ara- da orduda subay olan Ömer Okçu, Heknnoğhı ts- mail takma adıyla ilk islami roman olan Minyeli Abdullah'ı yazmış ama Nurcu Ağabeyler Konseyi "İslam'da roman yokhır" diye bu çalışmaya sıcak bakmamışt. Bunun üzerine Hekimoğlu tsmail, ro- manı Sabah gazetesine verdi ve bir süre sonra Min- yeli Abdullah romanı "Asnnromanı" reklamlany- la tefrika edilmeye başlandı. Bu ilk islami roman bütün dini çevrelerce ilgi gördü ve Hekimoğlu ts- mail, dini kesimlerin en popüler yazan oldu. Onun îttihad'a yazması, Ahmet Şahin'in sahabelerie il- gili menkıbeleri, Abdürrahim Karakoç ve Tevfik Paksu'nun şiirleri, Vehip Sinan ve Gürbüz Azak'ın çizgileri gazetenin tirajmı 40 bine çıkardı. Gazete Nurculann toparlanmasında ve cema- atin ınanılmaz bu- şekilde büyümesinde önemli bir rol oynadı. Her yerde ardı ardına "Nur Dersa- neferi" açıldı, pek çok "Nurcu şakJrDeri" yetişti- rildi.Ta başlangıçtan beri Nurculann en önemli çalışmalanndan biri olan "kamp kurma" olayı da hız kazandı. Türkiye'nın her yerinde, dağlarda, ormanlarda Nurcu kamplan kuruldu. Bu kamp- larda kitap okuma, spor, dövüş dersleri gibi etkin- likler sergılendı. O dönemde o zamana kadar solculann elinde olan MTTB tslamcılarca ele geçirildi. Bu olayda bütün dini cemaatier aktif rol üstlendiler ve Nur- cular da bunlann arasındaydı. Bazı Nurcular partl kurmalc tstlyor O günlerde meydana gelen Hatke Babacanola- yı da tslamcı çevrelerde yankılar uyandırdı. Ha- tice Babacan, tlahiyat Fakültesi'nde derslere ba- şörtüsüyle girince, Prof. Dr. Neşet Çağatay ve Prof. Dr. HüseyinGaziYurtay dın tarafından okul- dah uzaklaştuıldı. Bunun üzenne tslamcı çevre- ler, "AP döneminde de Müslümanlara zuhım ya- pıhyor" sloganlanyla gösterilere gınştiler. Bu olay üzerine Bugün, Sabah, Ittihad, Yeni Is- tiklal gibi tslamcı gazeteler, Hatice Babacan'ın okuldan atıhnasına tepki gösteren yaymlar yap- tılar. Bu yayınlann da etkisiyle gençler, Türki- ye'nin her tarafından Ankara'ya protesto yürüyü- şüne geçtiler. Olayın TBMM'ye de intikal etme- sine rağmen AP hükümeti bu konuyla ilgilenme- di. Ama AP'nin Adana Milletvekili Hasan Aksay ve AP'nin Nurcu kökenli Maraş Senatörü Ahmet Tevfik Paksu konuyu parti içinde gündeme getir- diler. Bu olay da tslamcı kesimler arasında AP'ye olan güveni azaltn ve yeni parti kurma görüşü destek kazandı. Nurculann Ankara'da açtıklan "Parlamenter- ler DershanesTne gelen Tevfik Paksu, Hüsamed- din Akmumcugibi diğer tslamcı milletvekilleriy- le bu konuyu görüştü. Sonuçta, İslami savunacak bir partinin kurulması gerektiğı karanna vardılar ve bu yeni partinin liderliğı için son günlerin gün- demdeki ismi Necmettin Erbakan'ı uygun gördü- ler. Paksu ve arkadaşlannın önensini uygun bu- lan Erbakan, şeyhıne damşmadan evet dıyemeye- ceğini, bu meseleyi şeyhine kendisinin açmasının da tarikat adabına aykın olduğunu söyledi. Paksu ve ekibi, bunun üzerine tstanbul'a gitti, Iskender Paşa Camii'nde Mehmet Zahit Kot- ku'dan Erbakan için izin ve icazet vermesini is- tedı. Şeyhten onay ahnınca yeni bir partinin ku- ruhnası ve başma Erbakan'ın getiribnesi kesin- lik kazandı. ZübeyirGündüzalp bu meseleyi duyunca 'Ağa- beyler Konseyi'nı ve bu işe kalkışan Tevfik Pak- su gibi isimlen acılen toplantıya çağırdı. Tevfik Paksu, Ahmet Gedemenlioğlu, Mehmet Gürbüz ve Mustafa Romanaoğhı'nun katıldığı toplantı- da ilk sözü Tevfik Paksu aldı. "Erbakan'ın örnek hareketinden üstaduna sa- dakat dersi aldun" diye söze başlayan Paksu da- ha sonra gelışmeleri özetledi. Paksu'nun bu açıklamasına karşı çıkan 'Ağa- beyler'den Mehmet Fınncı, "Bediüzzaman böy- le bir hadiseye izin vermezdi" şeklinde konuşun- ca işin rengi değişti. Mustafa Sungur da aynı gö- rüşte olduğunu açıkladı. Nurculann lideri olduğu halde bu meselenin ilk önce kendisine gelmemesi Zübeyir Gündüzalp'in zaten canını sıkmıştı. Nurculann önde gelenleri, AP varken yeni bir partinin kurulmasına onay vermediler. Tevfik Paksu ve Hüsamettin Akmumcu ise par- ti kurmakta kararlı olduklan için onların karan- na uymadılar. Zaten bazı Nurcu ağabeyler de ola- ya sessiz kalmışlardı. Ağabeylerden Said Özde- nHrpartiyi destekledi. Bayram Yüksel de ıtiraz et- medi. Zübeylr Gündüzalp'e raflmen partl kurma flkrl Sonuçta "parti kurmak isteyenler", "karşı ÇH kanlar" ve "tarafsız kalanlar" şeklinde Nurcular farklı gruplara aynldılar. Nurculann bir kısmının yanı sıra diğer İslami cemaatier de yeni kurula- cak partinin yanında yer alınca, yeni parti fikri ül- ke çaptnda heyecanlı ve hareketli bir taban bul- du. Pek çok cemaatin temsilcisi de yeni partinin kurulmasına katıldı. Ahmet Tevfik Paksu'nun evınde. Osman Yük- sel Serdengeçti, Arif Hikmet Güner, Hasan Ak- say, Aslan Topcubaşı, İsmail Hakkı \ ılanhoğlu ve Necmetön Erbakan bir araya geldıler. Bu toplan- üda şimdilık AP içinde mücadele edilmesı kara- n almdı. Erbakan, AP'ye müracaat edecek ve mil- letvekili adayı olacaktı. Kararlaştınldığı gıbı, Erbakan AP'ye müraca- at etti. Ancak thsan Sabri Çağla> an«il. İsmet Sez- gin ve Mustafa Gülcügil, "Bir takunyannın, elin- de tespihi ile AP'de yeri olamaz" diye başvııruya karşı çıkınca, Erbakan'ın AP'ye girme ısteği so- nuçsuz kaldı. Bu arada seçim zamanı da yaklaşmıştı ve bir parti ile seçime girmek mümkün olmayacaktı. Olaylan izleyen Osman Bölükbaşı, bu dunım- dan yararlanmak için Erbakan'ı partisine davet et- ti. Ama Erbakan, Osman Bölükbaşı 'nın genel başkanlıktan aynlmasını ve kendisinin genel baş- kan olmasuu isteyince bu gınşım gerçekleşmedi. AP İle Ipler kopuyor AP hükümetinm Anayasa Nizamını Koruma Kanunu teklıfi bu günlerde Meclıs'e gelince, di- ni çevreler iyice tedirgin oldular. Konya AP tl Başkam Mustafa Öncel ve beraberindekı heyet Demirel'i ziyaret ettı. AP'yi Müslümanlann ık- tidara getirdiğini ileri süren heyet bu kanunun geçmemesini istedi. Demirel onlara, "SizKonya- hlar dindarsınız, bize oy vermeye nıecbursunuz" cevabuıı verince Konya'da AP bölündü. Bölünen- ler Erbakan'm kuracağı partiyi beklemeye karar verildiler. Erbakan'ın kuracağı parti beklentisi aslında bü- tün tslami çevreleri beklentı ıçine sokmuştu. Yeni parti girişimini Nurculann bir kesimi de destekle- diği için Kirazlı Mescıt sakinleri iyice tedirgin ol- dular. O günlerde tslami kesime yönelen MHP, Nurculan henüz parti kurmamış Erbakan'dan da- ha çok rahatsız etti. Çünkü Yazıcı Nurculann des- teğini ahnıştı. MHP'nin içyüzünü sergilemek içuı bir broşür yayımlanmasına karar veridı Bubroşuriçinaraştırmayı Bekir Berkvapacak, yazıyı Mustafa Polat yazacaktı. Bekir Bcrk in is- mi milliyetçilenn, Mustafa Polat'ın ismı de Nur- culann üzerinde etkiliydi. Çalışmalann sonunda "Tarihi Vesikalann Işığt Altında İslami Hareket veTürkeş" adlı bir kitap ortaya çıktı. Bu eser ay- m zamanda Nurculann ilk sıyası kıtabıydı. Bu kitapta,Türkeş'in aslında M.Kemalve tnönü'den farklı olmadığı, din konusunda onlar gibi düşün- düğü, Arapça ezana, çarşafa karşı çdctığı kendı sözleriyle aktanldı. Türkeşİslamcüara yönelince... 27 Mayıs'ın etkin isimlerinden Alparslan Türkeş, sürgünden döndükten sonra Nihal Atsız ve Dündar Taşer gibi issmlerle birlikte gençleri Türkçülük ideali etrafmda toparlamaya girişti Alparslan Türkeş Osman Bölükbaşı' run liderliğindeki Cumhuriyetçi Köyhl Millet Partisi 'ni : (CKMP), 27 Mayıs'ta Alparslan Türkeş birlikte olduğu ve daha sonra sürgüne gittigi arkadaşlanyla biılikte ele geçirdi. Artık Türkeş'in ve ülkücülerin bir partisi ohnuştu. Türkeş ve arkadaşlan parti örgütlenmesine girince lslamcı akımlarla dirsek teması aradılar. Önce partinin adı Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirildi, fikir olarak da 'Türk-lsiam Sentezi' ortaya aüldı. Daha önce Cumhuriyet gazetesinden Cevat Fehmi Başkut a Çarşamlan gördükçe tüykrim ürperiyor, ezanın yeniden Arapçaya dönüşü bir Oıanettir" tarzmda konuşan Alparslan Türkeş, 'Islamiyeti tanımadığuu, K.uran'm Muhammed'in kafasından uydurduğu bir kitap olduğunu' belirten Nihal Atsız'la birlikte tavır değışürerek cemaatlere ve tarıkatlara yönelik mesajlar vermeye başladı. Bir andagelişen olay: NurcuMHP savaşı Nurcular Erbakan'dan endişelenirken karşılanna MHP çıktı. Nurcu-MHP kavgası bir anda patlak verdi. MHP, Islamcılann desteğini sağlamak amacıyla onlan partisine davet ediyor, oy vermeyecekleri de mason uşaklığıyla suçluyordu. Bu arada Hüsrev Ahmbaşak'la görüşmüşler ve Yazıcılann desteğini Zübeyir Gündüzalp almışlardı. Bir anda Isparta, Kastamonu ve Elazığ'daki Nurcular MHP'ye tam destek sağladüar. Ankara, Adana, Yozgat gibi illerde de bir grup Nurcu MHP'ye sıcak davranıyordu. Bunun dışında Alparslan Türkeş, Nurculann arasına adamlannı sızdırdı. Türkeş'in Nurcular içindeki adamlan Nur derslerinde "Başbuğ'un Risale-i Nur okuduğunu, Oeride tam bir Nurcu Bder olacağmı" yaydılar. Zübeyir Gündüzalp bütün bunlan duyunca, hasta olmasına rağmen 'Ağabeyler Konseyi'ni Kirazlı Mescrtkarargâhmda topladı. Burada MHP'ye haddini bildirme karan almdı. Bekir Berk, Onlarmgerçek yüzlerini teşhir edelim" diye konuştu "Önce Türkeş'in geçmişinden başlanz işe. Demokrat Parti zamanmda söylediklerini yazar, Menderes'e yapöklannı anlaünz. Şamanistlerle, Kemalistkrle, Siyonistkrle olan flişkilerini belgelerle gözler önüne sereriz''. Ve ortaya çıkan broşür Türkiye'nin her tarafına gönderildi. Fethullah GülenJ den Mustafa Polafa tehditAnkara'daki Nurculann Erbakan'ın yanında yer alması, Istanbul'daki Nurculan kızdırdı. Bu yüzden Ittihad gazetesinde AP yanlısı yaymlara ağırhk verild, ve yeni parti kurmak isteyenlerin aleyhinde yazrlarçıkrnaya başladı. Necip Fazıl Kısakürek ve Mehmet Şevket Eygi, Nurculann bu tutumunu kınayan Fethullah Gülen yazüar yazdılar. Eygi, Nurculan eleşürmekle kahnadı. tttihad gazetesinde yazılar yazan Şuk Yüksel Şenler'ı Bugün gazetesine transfer ettı. Eygi'ye Nurculardan Mustafa Polat sert bir yazıyla cevap verdi. Fakat bu yazıya Eygi'den önce Fethullah Gülen'den tepki geldi. Polat'ı telefonla arayan Gülen, ona şöyle çıkıştı: "Sağa sola durmadan sataşryorsun." Fethullah Hoca'nm bu çıkışına şaşıran Polat "Onlar da bize sakhnyorlar" diye cevap verdi. Bir süre tartıştıktan sonra Fethullah Hoca tehdit etti: "Eğer bu tutumunuza devam ederseniz, işi tamir etmek için bizim de yapacağmuz şejTeıT olabilir." Gülen'ın bu sözleraıe Mustafa Polat daha çok şaşırdı. "Ne yapabüirsiniz,?.." "Senin gazeteni burada satnrmam!-" Polat çok kızdı ve kendisi de Erzurumlu olduğu için çocukluğundan beri tanıdığı ve bir dönem Inönü'ye olan hayranhğını bildiği Gülen'e oldukça sert cevap verdi: "Bu gazete benim değü Nurculann gazetesidir. Nurculann faaByetlerini senin ağababan olan İnönü bile durduramadı; sen hiçbir şey yapamazsuıL"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog