Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI ve CUMHURİYET KİTAPLARINDA %50'YEVARAN İNDİRİM e-posta adresımız ckk@ıxırcom tr Ç&pazariama A.Ş Türkoca§ı Cad No:39/41 (3434)Cağa!oğlu-istanbul Te) (212)514 01 96 Cumhuriye Cumhuriyet INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com TT. YIL S«VYI: 27284 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-799?) İ D N U R D E N 19 HAZİRAN 2000 PAZARTESİ U N E Bilinmeyen tSLAM Oral Çalışlar, Tolga Çelik, Ergun Gümrah araştırdı... Nurcular parti konusunda ikiye bölünüyor. Partinin başına düşünülen isim Erbakan. Nurcu-MHP savaşı... Mustafa Polat-Mehmet Şevket Eygi ve Fethullah Gülen kavgası. 10. sayfada Türkiye'de hazırlanan beş yıllık kalkınma planlan bir türlü yaşama geçirilemedi Plansız ekonomiKalkınma planında kültür... 'Enflasyon ahlakı sarstı' ) 8. Beş Yıllık Kalkınma Planf nda, yıllardır süren terör ve yüksek enflasyonun, kültür yapısı üstünde telafisi güç tahribatlara yol açtığı, yardımlaşma duygulannı, ahlaki değerleri ve inançlan derinden sarstığı kaydedildi. ANKARA (Cuoıhnriyet Bürosu) - 8. Beş Yıllık Kal- kınma Planı'nda kültür ala- nında nitelikli ınsan gücü- nün yetiştırilmesi, fınans- man gereksinımınin karşı- lanması ve gerekli koordi- nasyonun saglanmasına ilişkin yetersizliklerin sür- düğü vurgulandı. Kütüpha- nelerin çağdaş bir yapıya kavuşturulması yönündekı gereksinimlerin önemini konıduğu, müzelerin ise teknik ve idari açıdan güç- lendirilmesi gerektiği vur- gulanırken kültür merkez- leri ıle ılgıli işletrae ve kad- ro sorunlannın sürdüğü be- lirtıldi. Telif haklan alanın- da mevzuat ve denetim ye- tersizliği nedeniyle fikri M Arkası Sa. 8, SiLS'de Mîna Urgan toprağa verildi # Ingıltz Edebıyatı Profesörü, çevirmen. yazar Mîna Urgan dün törenle toprağa verildi. " Urgan ıçm ilk tören kurucu üyesı ve miUetvekili adayı olduğu ÖDP'nin Beyoğlundaki il binası önünde yapıldı. # ÖDPlıler. hazırlanan bir platforma yerleştırilen Urgan'm taburuna karanfiller bırakarak saygı duruşunda bulunurken törende Enternasyonal marşı çahndı. H 4. Sayfada Raif Ertem'i uğurluyoruz # Gazetemız yazan. şaır, 68 kuşağınm öğrencı liderlennden Raif —• Ertem'i bugün son yolculuğuna uğurluyoruz. Ertem ıçin ilk tören gazetemızın Cağaloğlu"ndakı merkez ~ binasının babçesinde saat ll.OO'de gerçekleştirilecek. # Ertem'in cenazesı Ataköy 5. Kısım Camısı'nde öğleyın kıhnacak cenaze namaztnın ardından Çatalcadaki aıle mezarlığında toprağa verilecek. • 4. Sayfada 12001-2005 yıllannı kapsayan 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı, bir önceki dönemde yapılan planlamalann gerçekleşmediğini ortaya çıkardı. 7. planda gayri safi milli hasılanın yüzde 10'u düzeyinde kalması öngörülen cari harcamalar, 1999'da yüzde 13.4'e yükseldi. 1996-1999 döneminde dışsatımdaki yıllık ortalama artış hızı yüzde 5.3'te kalırken gümrük birliği sonrasında dışsatımdaki yapısal değişim beklenen düzeyin gerisinde gerçekleşti. BANUSALMAN ANKARA - Kamunun küçül- tülmesi anlayışı çerçevesinde planlamanın göz ardı edilmeye başlanmasıyla, beş yıllık kalkın- ma planlan da "gerçekleşmeyen, arşive yazılan belgeler" halıne dönüştü. 2001-2005 dönemini kapsayan 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda, 7. plan dönemine iliş- kin saptamalar, "planlann işlev- siz tanndığınr ortaya koyuyor. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), 1996-99 döneminde Tür- kiye ekonomisinin artan kamu açıklan, yüksek enflasyon sevi- yesi ve dalgalı büyüme yapısıy- la istikrarsız bir görünüm arz et- tiğini belirtti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunuşu yapılan ve haftaya görüşülecek olan 8. Beş Yıllık Kalkınma Pla- nı'nda, 7. plan döneminde öngö- rülenlerle gerçekleşmelere iliş- kin şu veriler yer alıyor: • Gayri safi milli hasıla (GSMH) ydhk ortalama artış hı- zmın yüzde 5.5-7.1 olacağı tah- min ediliyordu. Gerçekleşme yüzde 3.1 oldu. Planın yapıldığı 1995 yüuıda 2 bin 835 dolar olan idşj baştna ulusal gelir, 1999 so- nunda 2 bin 910 dolar oldu. • Arkası Sa. 8, Sü. 1 'de YÖK'ün türban çelişkisi... ÖSS'de serbest, üniversitede yasak YANITLARI 6. ve 7. Sayfalarda Universite maratonu koşuldu1 Sınav sonucunda her 5 adaydan biri, 281 bin 130 kişilik kontenjandan birine yerleştirilerek üniversiteli olma şansını yakalayacak. YÖK ve ÖSYM'nin ÖSS'de türbanı serbest bnakması, türbanın yasak olduğu üniversitelerde, kayıtlar sırasmda türbanın şeriat propagandası amacıyla siyasi sembol yapılmasına yeşil ışık yaktı. İSTANBUL/ANKARA (Cumhu- riyet) - Türkiye ve KKTC'de top- lam 1 milyon 414 bin 820 universi- te adayının gelecek umudu olan ÖSS dün yapıldı. Stnav sonucunda her 5 adaydan yalnızca biri 281 bin 130 kişilikkontenjandan birine yer- leştirilerek üniversiteli olma şansı- nı yakalayacak. YÖK ve ÖSYM'nin onayıyla ÖSS'de türban serbest bırakıldı. Smava girmeleri- ne izin verilen türbanlı kız öğrenci- lerin kazandıkları üniversitelerde başı açık öğrenim görme zorunlu- luğu nedeniyle kayıtlar sırasında yi- ne türban gergınliği yaşanması bek- leniyor.Bir buçuk milyona yakın adayın geleceklerine yon vermek için yanştığı 2000 yılı ÖSS'si, dün m Arkası Sa. 7,Sû. 7'de Soruşturma başlatüdı Oğretmen değil şeriat okıdıı # Hasanoğlan Anadolu Oğretmen Lisesi'ni basan bakanlık müfettişleri, okulun yurdunda zikir kasetleri ve şeriatçı kitaplar buldu. Bazı öğrenciler tarafından tutulan defterlerde de kimin namaz kılıp kılmadığı, oruç turup tutmadığına ilişkin notlar eİe geçirildi. Okul yöneticileri ve bazı öğrenciler hakkında soruşturma başlatıldı. % Eİe geçirilen kitaplarda türbanı ve tarikatlan savunan öyküler, cumhuriyet dönemini eleştiren ve Osmanlı dönemini yücelten yazılar, güzellik yanşmalannı "fahişelikle" eş tutan görüşler yer alıyor. • 4. Sayfada MEHMET ELKATM1Ş ~ 'Ağca'dan korkuyotiar' # Ağca'nın konuşmasıyla aydınlık toplum ümidıne kapılmanın doğru olmadığına inandığmı belirten Susurluk Komisyonu Başkanı Mehmet Elkatmış, "Son derece önemli bir kişi olduğu bir gerçek, ancak Ağca söyleyeceğini geçmişte zaten söyledi" dedi. —7 % Yine de Ağca'hm konuşmasından ' kaygılan olan kişilerin olduğuna* inandığıru belirten Elkatmış, Ağca'yı bir "piyon" olarak niteledi ve "Hiç kimse endişe etmesin, Ağca kısa bir süre sonra serbest kalacak" diye konuştu. , 4. Sayfada ADALET BAKANI TURK 'Ölüm cezası kalkmah' # Ölüm cezasmm serinkanlılıkla düşünülmesi gerektiğini söyleyen Adalet Bakam Türk. caydıncılığının da tartışmah olduğunu behrtti. Ölüm cezasmın daha sonra düzeltilemeyecek hatalara da yol açtığını kaydeden Türk "Bu ceza bir gün kalkacaktır" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Tür- kiye'nin içinde yer almak istediğı dün- yada ölüm cezasınm yer almadığını be- lirterek "Onun için ölüm cezası muflaka bir gün kaldırüacaktır"" dedi Ölüm ce- zasmın caydıncılık özelliğinin de tartış- mah olduğunu kaydeden Türk, " 199Tdenbuyana 74 kişiölüm cezasını ge- U Arkası Sa. 8, SiLÖ'da MESUT YILMAZ^IN GOZU TBMM^DE Yüce Divan için kaderhaftası ^^ • SEKA arazisinin tahsisi ile ılgili Yılmaz'm Yüce Divan'a sevkini kararlaştıran soruşturma komisyonu raporu, 22 Hazıran Perşembe günü genel kurulda görüşülecek. Yılmaz'ın Yüce Dıvana gitmesi ıçin 276 oy gerekiyor. MHP, Turkcell-Telsım raporunu ekim ayına bırakmaktan yana tavır sergiliyor. • 5. Sayfada CUMHURÎYETİN KÜLTÜR HlZMETÎ MAKSİM GORKİ' BOZKIRDA Çeviren: Ataol Behramoğlu Büyük Rus yazannın, kujaklar boyunca pek çok dunya yazannı etkilemış, yeni bir çığır açmış olan oykülerı... Yarın Cumhuriyet'le birlikte... ABD'DE SKANDAL sırlar hurdaya düştü >ABD'de nükleer srrlann içinde bulunduğu iki hard diskin kaybolmasının ardmdan çok gizli bilgilerin bulunduğu bazı bilgisayarlarm da hurda niyetine satıldığı bildirildi. Savannah River Nükleer Silahlar Merkezi'ne ait bilgisayarlarm Çin'e gitmiş olabileceği sanıhyor. • 11. Sayfada GUNDEM Mt STAFA BALBAY ınr B'uzlaşma!1 - Hükümetin kaderini etkileyecek bir haftaya girdik. 2 Hazıran Cuma günü toplanan "SEKA komisyonu" ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın Yüce Divan'a gitmesi yönünde karar verdi. MHP'li üyelerin "katkı- sıyla" alınan bu karar, 17 gündür tartışılıyor. Bunun üzerine bir de cep telefonu komisyonunun aynı yön- deki tutumu eklenince, hükümet tartışılır hale geldi. mArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog