Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞYAYINLAR1 ve CUMHURİYET KİTAPLARINDA %50'YEVÂRAN İNDİRİM e-posta adresımız ckk©ıxırcom tr Çağ Pazarfama A Ş Tı/rkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-istanbul Tel: (212)514 01 96 Cumhuriye77. YIL SAYI: 27283 / 250.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARİ: NADİR N A P İ (7945-7997) I D 1 N U R İ D E N Bilinmeyen tSLAM Oral Çalışlar, Tolga Çelik, Ergun Gümrah araştırdı... CumhuriyeC INTERNET'TE www.cumhunyet.com.tr www.cumhuriyet.com 18 HAZİRAN 2000 PAZAR U N Said-i Nursi'nin ölümünden sonra Nurcuların durumu. Cemaatin yeni lideri Zübeyir Gündüzalp'e hain suçlaması. Nurcular arasında bitmeyen metot kavgaları. S A Y F A D A ossSORU YANITLARI yarın Cumhuriyette 1.414.820 ADAY SINAVA GİRECEK • 7. Sayfada ÜNtVERSÎTEYE GlRMEK , ZORLAŞIYOR • 7. Sayfada îstihbarat birimlerinin hazırladığı Kudüs KuvvetleriRaporu Ordu gibi örgüt15 bln mllKan var Türkiye'ye eylemler 'Hamza Ussü'nden gerçekleştiriliyor. Merkezi Urumiye ve Khoy'da. Üste 600 militan var. Erkek suikast timleri 18'er, kadın suikast timleri de lO'ar kişiden oluşuyor. Özel operasyonlar için de l tim görevli. 'Yönetim gevşek' TuğgeneraJ Süleymani, saldırgan, acımasız, sert ve askeri istihbarat konusunda bilgili. Süleymani, Hatemi'ye gönderdiği bir mektupta, öğrenci eylemlerinde yönetimi suçladı. Muhammed Hatemi .4li Hamaney Kudüs Kuvvetleri, iran istihbaratımn bir kolu Dış operasyonlan yürütüyorlar # PASDARAN'ın personeli, ticari fırmalann işçi ve temsilcileri, bankalar ve kültür merkezlen ıçensuıde veya "Baskı Görenler ve Mahrum Edilmişler Vakfi" ve "Şehitler Vakfi" temsilcılen olarak eylem ve çahşmalara katılıyorlar. Iran'ın yanı sıra Afganistan, Bosna, Irak ve Sudan'da da eğıtım çalışmalannı sürdüren Kudüs Kuvvetleri aynı zamanda hedef seçme ve saldın planlannın gerektirdiği bilgileri toplamaktan sorumlu bulunuyor. • 6. Sayfada ALPERBALLI ANKARA-Türk ıstihbara- tı, Türkıye'de son 10 yılda gerçekleştirilen ve aralannda gazetemiz yazarlan Uğur Mumcu, Prof. Ahmct Taner Kışlah'nın da bulunduğu la- iklik savunuculanna yönelik suikastları planlayıp gerçek- leştirdığı belırlenen Kudüs Komandolan'nın bağlı oldu- ğu "Kudüs Kuvvetteri" örgü- tünü deşıfre ettı. Ayetullata Humeyni'nin emriyle 1990' da kurulan örgüt, dinı lider An" Hamaney'e bağlı olarak faahyet göstenyor Eylemle- rini Iran Cumhurbaşkânı Mu- hammed Hatemi'nin bılgisi dışında gerçekleştirdiğı vur- gulanan örgütün 15 bin milı- tanı olduğu, terör faahyetlen- ne aktardığı paranın yılda 100 milyon dolan aştığı belirtıli- yor. Örgütün komutanı Tuğ- general Kasııtı Sükymani sal- dırgan, acımasız yapısıyla bi- lıniyor. Süleymani, Hate- mi'ye gönderdiği bir mektup- ta, öğrenci eylemlennde yö- netimi gevşek davranmakla suçladı. Örgüt, Türkıye'ye yönelik eylemlennı merkezi Urumiye ve Khoy 'da bulunan ve 600 mılitandan oluşan Hamza Ussü'nden gerçekleş- tıriyor. 6 Mayıs'ta başlatılan UMUT operasyonu çerçeve- sınde aydınlatılan failı meç- hul sıyasi cınayetlerde İran parmağı net bir bıçımde orta- ya cıkanldı Iran'ın Türkı- ye'deki şeriatçı terör faaliyet- lennı "Kudüs Kuvvetkri" ad- lı bir örgüt tarafından vürüt- tüğü belırlendı Cumhuri- yet'ın elde ettıği raporda, Iran'ın rejimıni ıhraç etmek ya da rejımı ıçın tehlıkelı gör- düğü ülkelerdekı teröreylem- lerinde kullandığı Kudüs Ku\-vetlen örgütünün bürün yapısı ortaya cıkanldı. Ra- porda ana hatlanyla şu sapta- malara yer venldı: # Kudüs Kuvvetleri, Dev- nm Muhafızlan Ordusu'nun (DMO) İran dışında harekât yapan özel kuvvetlendır Bu kuvvet öncelikle Tahran'dan gizli askeri eğitim ve yardım ısteğınde bulunan tslamı gruplara destek sağlıyor. Mevcudu 15 bin kişıdir • Kudüs Kuvvetleri, 1990 yılı başında Ayetullah Hu- • Arkası Sa. 6, Sü. 3'te Jet-Pa ' Akgündüz'e 5 yü hapis istemi # Jet-Pa Holdıng Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Akgündüz hakkında "Kara Paranın Aklanmasına Daır Kanun" gereğınce 5 yıla kadar hapıs istemiyle dava açıldı. # Iddianamede. bonservıslen Jet-Pa'da bulunan futbolcular Alpay Özalan, Sergen Yalçın ve Oktay Derelioğlu'nun bonservis bedelleri ile alacaklanna ve şırketin malvarlığına tedbır konulması istendi. • 9. Sayfada Sıvas davası 'Örgütlü başkaldırı tescülendV # Sıvas katlıamının 7 yıldır süren davasına müdahıl olarak katılan avukatlar, olayın, cumhuriyetın temel ilkelenne yönelik örgütlü bir başkaldm olduğunun yerel mahkemenin son karanyla onaylandığını vurguladılar. • 4. Sayfada Erol Geyran toprağa veriliyor tstanbul Ha- ber Servisi-Be- yın kanaması sonucu yaşamı- nı yitıren Erol Geyran, bugün Bodrunı Güver- cinlik Camisi'nde kılınacak öğ- le namazından sonra Güvercın- lik Mezarhğı'nda toprağa veri- Jccck. Iictışıın AŞ nın oc~Kuru? culanndan olan Geyran 1995^1 verdiğı ılanla Cumhunyet okur- larının CUMOK catısı altında toplanmasını sağlamıştı. SAY1SAL LOTO'DA 6 BİLEN YOK 1-12-13-34-36-38 Jfniionninr vniHirHi **• Avru P*FutbdŞampiyonası'ndayineolayçıkö.tngfltere-Almanya maçı için Belçi- £1 UllgUniur jUlllirUl Jm'yg geien ve taşkmhk yapan tngüiz taraftariaria güvenük güçleri arasında yaşanan gerginlik sonrası polis 400 kipyi rutukladL Yûıfcrce lngilizde suur dışı edfldl CMaylannırkçıınarşlarsö\1ey«n gruplara polisin müdahalesi ile başladığı açıklandı. Charferoi'da ise bir İngüiz se> irci, Türk mahallesinde Idmliği betirsiz kişikrce btçaklandı. Yarah sayı» 56'ya uJasn. Polis, optikkameralarca belırlenen fanatikleri aramakiçin BrûkselveCharkroPda'insanavı'başJattı. PORTEKİZ 1 - ROMANYA 0 MSpor'da İNGİLTERE 1- ALMANYA 0 MSpor'da Ekonomiyefiıibol dopingiı Hollanda ve Belçika ekonomilerine, Avrupa şampiyonası nedeniyle yeni bir hareket geldi. Avrupa Futbol Şampiyonası, katılımcı ülke milli takımlanna da para getiriyor, ancak bu tumuvadan en çok, UEFA'nın sponsorluk haklannı pazarlayan Isviçreli ISL şirketinin kârlı çıkması bekleniyor. OSMANÇUTSAY FRANKFURT - Olumlu bir gelişme ıçindeki Hollanda ekonomısının, Avrupa şampı- yonasının ülke ekonomisine sağlayacağı ek gelir kaynak- lanndan destek alarak daha da sağlıklı bir büyüme sürecı ıçıne gırmesi bekleniyor. Hol- landa ve Belçika'da, özelhk- le maçlann yapılacağı kent- lerdeki tunstık tesislerin, yan sektörlerle büiikte ortalama- • Arkası Sa. 6, Sü. 6'da UĞUR MUMCU'NUN ^GLADYO VE AĞCA' BAŞLIKLIYAZISI Karanfak ilişldler aydmlatılamadı• Yazanmız Uğur Mumcu 14 Arahk 1990 tanhlı Gözlem köşesindeki yazısında Abdi Ipekçi cinayetını sorgulamıştı. Bırçok yazısında olduğu gibi Gladyo ve Ağca ılışkısine değinmiş ve bugün de hâlâ yanıtlanamayan sorulan sormuş, yarutlannı aramıştı. Bu nedenle konuya açıklık getırmesı açısından Uğur Mumcu'nun "Gladyo ve Ağca" başlıklı yazısını bir kez daha yayımhyoruz. GLADYO VE AĞCA - Ital- ya'da ortaya çıkartılan "Gladyo" adlı örgütün Ağ- ca'yı Istanbul'da Kartal- Mattepe Askeri Tutuke- vi'nden kaçırdığı ileri sürülü- yor. Olayda Frank Terpil adlı bir CIA görevlisinin de adı geçiyor. Frank Terpil, yine kendisi gibi bir CIA görevlisi olan Edvvard Wilson ile silah ti- careti ve kaçakçıhğı yapan bir eski CIA görevlisidir. Bu iki CIA görevlisi "Dete* In- ternational" adlı bir şirket kurdular. Terpil'in Edward VVilson adlı ortaği ile bütün terör ör- gütlerine silah sattığı da bi- liniyor. Terpil ve VVilson, Ingilte- re'de Manchester kentinde- ki "InterArms Corporation" adlı silah yapım şirketinden silah satın alıp bu silahları çeşrtli terör örgütlerine ulaş- tırdılar. Bu şirketin sahibi Sam Cummings'ti. Cummings de bir eskı CIA görevlısiydi. Cummıngs'in kurduğu şir- ketlerden birinin adı da il- ginçti: "Cummings Investment Assocıates". Kısa adıyla CIA! Terör pazarı, CIA eskı gö- revlilerince paylaşılmıştı. Böylece CIA, terör örgütleri- nın nereden ve nasıl silah sağladıklarını da bılıyor. Te- rör pazan, CIA denetımi al- tındaydı. NATO ülkelerinde uretilen terör silahları, Bul- ganstan üzerinden Türki- ye'ye sokuluyordu. Türkiye'de ele geçen sı- • Arkası Sa. 6, Sü. 3'te GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK SALI GUNU MAKSİM GORKİ jçimiz Dışımrzla, Dışımn Kaynaamat ^-^ BOZKIRDA Hükümet; IMF'den, Dünya Bankası Başkanı'ndan, Avrupa Biriiği ülkelerinden övgü üzerine övgü alıyor. Bir olasılık, ama ciddi bir olasılık; tam şu sıralar; üçüncü ortağın başını Yüce Divan'a gönderme çaba m Arkası Sa. 6, SHVde evfren: Ataol Bebramoğlu Büyük Rus yazarınln, kuşaklar boyunca pek çok dünya yazarını etkilemiş, yeni bir çığır açmış olan öyküleri... JİRAYİR LtBARtDYAN 'Bakû-Ceyhan zarar verdi' # Ermenıstan'ın ilk Cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan'a yedi yıl boyunca danışmanlık yapan Jirayir Libaridyan ile Kafkasya konusunda söyleştik. Ermeni asıllı Amerıkalı Prof. Libaridyan, Kafkasya'da olanlan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sorunlan ve Türkıve'nın rolünü anlattı Libaridyan 12. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Boray Uras... Ankara'ya tahnz mı Girecek? . jrafik kazalannın korkunç, akıl dışı boyutu fıkrala- fmıza bile girdi: pirtanker şoförü, pazar yerine girip 20 kişiyı öldür- skten yargılanıyormuş. Yargıç, "Anlat bakalım ola- \ı" deyince, masum olduğunu söyleyıp devam et- \ Arkası Sa. 6,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog