Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞYAYINLARI ve CUMHURİYET KİTAPLARINDA %50'YE\ÂRAN İNDİRİM e-posta adresımırckk6ıxrr cwn tr Çağ Pazariama A Ş Türtocağı Cad No39'41 (34334)Cagaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 Cu m hiı r i mhuriyet ERNET'TE vv.cumhurıyet.com.tr www.cumhuriyet.com 77. 'YIL SAYI: 27281 / 250.000 TL (KDViçinde) KUmJCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 16 HAZİRAN 2000 CUMA S A İ D N U R S İ D N B U U N Bilinmeyen Afc ISLAM Oral Çalışlar, Tolga Çelik, Ergun Gümrah araştırdı... Süleyman Demirel'den Turgut Özal'a, Tansu Çiller'den Bülent Ecevit'e cemaatlerle siyasiler arasındaki giz perdesi... Erbakan - Fethullah Gülen kavgası. Cemaatler, gazeteler, TV kanalları, holdingler, partiler... Pazar'a Cumhuriyet 'te. Yıllarca 'Gladyo'yu araştıran UğurMutncu, Ağca'yı kimlerin koruduğunu yazmıştı lAgca'ıun ilişkileriÜlkÜCÜIerle bağlantl 21 yıl önce Abdi îpekçi'yi öldüren sağcı terörist Mehmet Ali Ağca hakkında Uğur Mumcu pek çok yazı yazmıştı. Tam 9 yıl önce Mumcu, Ipekçi cinayeti ile ilgili sonılar sormuş ve yanıtlannı aramıştı. Mumcu, özellikle Mehmet Ali Ağca'nın bir dönem Türkiye'yi kan gölüne çeviren ülkücülerle ilişkisini sorgulamıştı. Kimler, neden korkuyor? Bu yazıdan yıllar sonra Susu^uk'taki bir trafik kazasının ardından ortaya dökülen kirli ilişkileri o dönem tek tek yazan Mumcu şöyle diyor: "Bu sorulan ve yanıtlan bir kez djha dikkatli okuyun.. anlarsınız bu korkunun nedeninin ne olduğunu!.." ; Soruşturma sırurlıkaldı• Yakın geçmişteki faili meçhul siyasal cinayetlerin en önemlilerinden Abdi tpekçi suikastı davası, tetikçi Ağca ile sınırlı kaldı. Cinayeti açığa çıkarabilecek her gelişmenin üstü örtüldü ve zaman zaman ortaya çıkan ipuçlan hasıraltı edildi. Ülkücü terörist Ağca'nın bugün gasp suçundan dolayı yargıç karşısına çıkması bekleniyor. Haber Merkezi - Ipekçi cinayetin- de venlen cezanın infazı ve hakkın- da Kadıköy Adliyesi'nde gasp suçun- dan açılmış davada yargılanmak üze- re ıade edilen ülkücü terönst Meb- met AH Afca'nın bugün yargıç karşı- sına çıkması bekleniyor Kadıköy 2. Ağır Ceza Mahkemesı Başkanı Nus- ret tnce, zamanaşımının söz konusu olmadığını belirtti. Ağca hakkında Îpekçi'yi öldürmesımn dışında "ya- kalanmasına neden olan bir kisiyi de 2 Şubat 1980 tarihinde öMürdüğü" iddiası bulunuyor Ağca'nın bu da- vadan da yargılanması gerekiyor. A|ca hakkında Kadıköy Ağır Ce- za Mahkemesi'nde açılmış olan, ikı ayn davada toplam 72 yıl ağır hapis cezası ısteniyor. Ağca, Fruko deposu silahlı soygunu ve öncesinde taksi gasp ettiğı gerekçesiyle 48 yıl hapis ıstemıy le Kadıköy 2. Ağır Ceza Mah- kemesi'nde yargılanacak. 1979'da Kadıköy'de iki arkadaşıyla gerçek- leştirdiği silahlı kuyumcu soygunu runJeniyle de 24 yıl ağır hapis cezası istemıyle Kadıköy 1. Ağır Ceza Mah- kemesi'nde yargıç karşısma çıkacak. M ArkasıSa. 8, SiL 3'te TGC BAŞKANI GÜRELÎ 'Konuşması sagkuımalı' # Nail Gürelı, Abdi Ipekçi cınayetindeki sır perdesinin aralanması için ülkücü terönst Ağca'nın konuşmasını sağlayacak sistemin kurulmasını istedi. Adalet Komisyonu üyelerinden DSP'li Arabacı, "Türkıye de kendisıni çetecilik olaylanndan kurtarmak zorunda. Türkıye bu ayıplarla yaşamamah" dedi. # MHP'liler ise Ağca ile ilgılı değerlendirme yapmaktan kaçmdılar. MHP Grup Başkanvekili Ömer Izgi. gerçeklerin ortaya çıkmasını istediklerini ^belirterek "Böylece MHP'ye atılan çamurlar da açığa çıkacaktır" şeklinde konuştu. • 4. Sayfada THE WASHINGTON POSTmV ÎDDİASY iAğca CIA'dan yarchm aldı' # Ağca konusunda uzman The Washington Post'un yazan Michael Dobbs. terörist Mehmet Ali JT Ağca'yı. 'uzman yalancı ve komplo teorisyeni" K olarak nıteledi. Dobbs, Ağca'nın komplo % teorilerinde. Amerikan Merkezi îstıhbarat Teşkilatı CIA'dan yardım aldığını ileri sürdü. • 8. Sayfada Le Monde'un 3 senaryosu Fransada yayımlanan Le Monde gazetesi, suikastın arka ; plarunda eski adıyla Sovyetler Birliği'nin, KGB'nin $ ve Bulgarlann olduğunu ileri sürdü. • 4. Sayfada Türkiye umudunu son maça bıraktı 11. Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki 2. maçında Isveç'le 0-0 berabere kalan uhısal takunımız, çeyrek final umudunu Belçika'yla oynanacak son maca taşıdı. Karşdaşma sonrası. seyircinin protestosuna sinirlenen Deni- zü, "Milli takım desteklenmiyor. köstekleniyor" dedi Maç öncesi Tfljrk ve tsveçli seyirciler arasmda yaşanan gergjnlik kavga\a dönüşürken 4 kişi yaralandı. HoDanda polisi 4 taraftan da gözaltına aİdı. • Spor'da Haber Merkezi - Gazete- ci yazar Abdi Ipekçi'nın öl- dürühnesının üzerinden 21 yıl, Papa II. Jean Paul'e dü- zenlenen suikastın üzerin- den 19 yıl geçtı. Ve bir dö- nem Türkiye'yi kana bo- ğanlardan ülkücü terörist Mehmet AH Ağca da Türki- ye'de, ülkücü mafya lideri Alaattin Çakıa'yla aynı ce- zaevinde. Ipekçi davasından yargı- lanıp gıyabında ıdama mah- kûm edilen Ağca, sadece 9 yıl 7 ay yatacak. Ceza Infaz Yasası'ndan yararlandınl- ması halınde ıse daha az ya- tacağı ileri sürülüyor. Sade- ce 'gasp' suçundan mahke- meye çıkacak olan Ağca'yı savunmak ıçın şehit aileleri- nın yakınlan, işkence su- çundan yargılanan polisler ve ülkücü mafya liderlen- nin avukatlan adeta bırbi- nyle yanşıyorlar. Şevket Can Ozbay'dan sonra dün de Ömer Yeşüynrt'a Ağ- ca'nın avukathğı önenldi. Ipekçi'den 14 yıl sonra katledilen gazetemiz yazan Uğur Mumcu, yıllarca bu olayların arkasında 'Glad- yo'nun olduğunu vurguladı; Türkiye'yi kan gölüne çevi- ren 'karanlık dönem'in ay- dınlatılması ıçın çabaladı. Pek çok sorular sordu, kay- naklan aracılığıyla bu soru- Iann yanıtlannı bücıp usan- madan köşesinde yayımla- dı. MlT'le ilişkileri, ulusla- rarası gizli servislerle ilişki- leri ortaya koydu. Bizler, Susurluk kazasıy- la birlikte karanlık üişkile- rin küçük bir bölümünün gün ışığına çıktığını düşün- dük hep. DGM'ler arasuıda mekik dokuyan milletvekil- lerinin, uyuşturucu kaçak- çılannın, mafya elebaşılan- nın aslında "temiz okhıkla- nna", "Türkfye'ninonlarla gıırur duyduğuna (!)" tanık olduk. Tüm yazılan, çizilen- lere rağmen hâlâ aysbergin görünmeyen yüzü muam- masrnı koruyor. Mumcu'nun bir bir orta- ya koyduğu Ağca ve ben- zerleri ile onlan yönlendi- renlerle ilgili sorular aradan 19yılda,21yılda geçse ya- nıtlannı bekliyor. Uğur Mumcu'nun aşağı- daki yazısı tam 9 yıl önce yazıldı. Bu yazı onun katle- dibnesinin üzerinden 7 yıl geçmesine karşm güncelli- ğini koruyor. Mumcu soru- yor ve yine kendisi yanıt- hyor. UĞUR MUMCU'NUN 'SORU-YANIT' BAŞLIKLI YAZISI m 8. Sayfada H E R H A F T A t Kt K t T A P MAHMUT ESAT BOZKURT ATATÜRK İHTİLÂLİ-I Bugün Cumhuriyet le... Türk edebiyatı yasta MînaUrgan yaşamuu # Türk okurunun gözde yazarlanndan Ingıhz edebiyatı profesörü Mîna Urgan, 84 yaşında _ yaşamını yitirdi. Urgan, 2 hafta önce "halsizlik" şikâyetiyle tedavi altına ahnmış. ancak önceki gün aniden fenalaşarak yoğun bakıma aktanlmıştı. # Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde uzun süre öğretim üyeliği yapan ve sosyalist kişiliğiyle tanınan Urgan, çok sayıda esere imza atnuştı. Urgan, çevirileriyle de edebiyat dünyasına büyük katkılarda bulunmuştu. • 8. Sayfada Yazar Mîna Urgan 84 yaşındaydL SOSYALÎZM İNANCIYLA YAŞADI • 15. Sayfada 'KEŞKE YAZAR OLABİLSEYDİM' • 15. Sayfada Santrallar kapatılıyor Nükleercüere ük darbeBerlin'den # Türkiye'de kurulup kurulmaması tartışüırken Alman hükümeti, nükleer santrallan kapatma kararı aldı. Almanya Başbakanı Gerhard Schröder. ülkede bulunan 19 nükleer santralm 32 yıl süresince kademeli olarak kapatılacağını açıkladı. • 10. Sayfada Ders zili tatil için çalacak # llk ve ortaöğretim okullanndakı 15 milyon 122-biö-S24öğre " --€UNEYT ARCAYUREK ve 522 bin 524 öğretmen, bugün 3 ayhk yaz lalıHne gırıyor. -= Ilköğretim öğrencileri bugün, ortaöğretim öğrencileri de bir hafta—~ içinde karne alacaklar. • 3. Sayfada GUNCEL ABIP Suçlamatera Evet, UJTJ Soruşturma komisyonlannda ANAP lideri Mesut Dtvan'a gönderen karartardan sonra başlayan partilerarası çatışma her gün yeni bir uç ve- riyor. Yolsuzluklarla savaşımda Nuh deyip peygamber «^demeyen MHP ile ANAP arasındaki "sonucu belli ol- MArkasıSa.9,Sü.l'de 'Cep'te düğüm çözülüyor İş Bankası Ge- nel Müdürü Özince, GSM lisans devri taslak sözleşmesinın gecikmesınden kaynaklanan zararlannın çok olduğunu beltrterek "Bu ay iş bitecek" dedi. • 13. Sayfada " 'Işkenceyle ölüm' belgelendi Ulucanlar BORSA Dun 14.96C Oncekı 15-184 DOLAR Dun 614.5OO Oncekl 612.SOO MARK Dun 300.200 Önceki 301.200 ALTIN O Dün 5.7OO.OOO Önceki 5.665.OOO - ^MUSTAFA BALBAY '-UezgevrtıdeöMürüten 10 tutuklu ve hOKuTrt- Kiden baztlarıntn"işkence ve öldürme amaç- lı saldın sonucu" yaşamını yitTröIgT bilirkişi raporuyla belgelendi. M 9. Sayfada Ağar, çeteTylamasında aklandı Esküçiş^ teriBakanıAgar hakkmda "suç işlemek arriâ ÖSS yanşı pazar gönü Sınav ıçın atman önlemlerin önceki yıllardakılerden fazla oldu- ğunu belirten ÖSYM Başkanı Fethi Toker, "Bu sınavdakı aksaklık, yalnızca oğrencılerı ve ÖSYM'yi değil, tüm ülkeyi etkiliyor" dedi. • 3. Sayfada cıyla teşekkuroluşturmak* savıyta kurulaTT Meclis Soruşturma Komisyonu'ndan "Yüce "Dfvan'a gönderiîmesine gerek ohnadtğt" tep^ ran çıktı. • 9. Sayfada Putin'in Batı'yla flörtü Ispanya ziyaretini ta- mamlayıp Almanya'ya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, Berlin'de Schröder ile buluş- tu. • 10. Sayfada GUNDEM Ağca'mn Gasplan! J^tfi-gaspçı Mehmet Att Ağca'nm Törkiye^rejge- -tiritmesiyle btıiikte, yıltardır yaptlan değeıiendirmeler^ ortaya atılan ıddıalar, alınan ıfadeler tazelık kazandı. '80-90'lı yıllar boyunca pek çok olay kapalı kaldığı gi- ^S, üzerterine yenf örtüter serfldiğî için konular s^tsik" ısınıyor. Her ısınıp soğuyuşta da işin tadı kaçıyor. Ağca, Abdi îpekçi'yi öldürme suçundan kalan 10 yıllık cezayı 158 gun eksığıyle çekecek. Bunun dışın- • Arkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog