Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞYAYINLARI ve CUMHURİYET KİTAPLARINDA %50YEVARAN NDİRİM e-posta adresımız ckk@ıxır com tr ÇagPazartamaAŞ TûrkocağıCad N(r39/41 (343W)Cağaloğlu-(stanbulTel (212)514 01 96 Cumhuriye7 7 . YIL SAYI: 27280 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARl: NADİR NADİ (1945-1991) I D 1 N U R D N umhuriyet TERNET'TE .cumhuriyet.com.tr www.cumhunyet.com 5 HAZİRAN 2000 PERŞEMBE B G U N Bilinnteyen İSLAM t-- Oral Çalışlar, Tolga Çelik, Ergun Gümrah araştırdı... Süleyman DemireTden Turgut Özal'a cemaatierle siyasiler arasındaki giz perdesL. Erbakan - Fethullah Gülen kavgası. , . Cemaatler, gazeteler, TV kanalları, holdingler, partiler... Pazar'a Cumhuriyet 'te. Yılmaz MHP yi hedefaldı 4 Kirli bir tezgâh kuruldu'• ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, hakkındakı ikınci Yüce Divan karannın ardından MHP'mn, "Onlar kirli, biz temiziz" diyerek kamuoyundan "prim toplama" hesabi yaptığını belirterek "Bu kırlı bır oyundur. Bır tezgâh kurulmuştur ve bazı MHP milletvekillen de bu tezgâha düşmüştür" diye konuştu. # ANAP grubunda partinın "ülke istikran" gerekçesı ön plana çıkanlarak hükümete devam - edilmesı karan alındı ve MHP'nin "çelişkılerımn" vurgulanarak "lstiyorsa MHP çekilsin" taktıği izlenmesi benimsendi. • 5. Sayfada ECEVÎT: MHP'Yt ANLAMIŞ DEĞlLlM • 5. Sayfada MHP: BİZ DE ECEVÎT'l ANLAMIYORUZ • 5. Sayfada ÇtLLER: HÜKÜMET YIKILINCA BAYRAM OLACAK • 4. Sayfada Hükümete tepki arîıyor Buğdayda büyük "Z~ aldatmaca # Hükümetın buğday alun fıyatına ûreticılenn tepkısı artarak devam ediyor. IMF'ye verdığı sözü tutan hükümet, tepkilen hafıfletmek içın ûretimin sadece yüzde 10'a karşılık gelen Anadolu durum buğdayına verilen 117 bın lırayı gündeme getinneye çalışıyor. # Türkıye üretıminın yüzde 50'suıden fazlasını oluşturan kırmızı yan sert. beyaz yan sert buğdaya venlen 91 bin lira fiyatın ise üstünde bıle durulinuyor. • 7İ. Sayfada Avrupa Futbol Şampiyonası Ulusaltakım îsveç karşısında # Ulusal Futbol Takırnımız ikinci maçını bu gece İsveç üe yapıyor. Bu maçı kaybetmesı durumunda milliler ikınci tura kalma şansını yıtırecek. Karşılaşma saat 21.45 'te başlayacak italya ev sahlblni yendl Grubumuzda dün oynanan maçta îtalya, Belçika'yı 2-0 yenerek büyük avantaj sağlariı MSpor'da — Kamuoyu, affedildikten sonra Türkiye'ye getirilen Mehmet Ali Ağca'nın Abdi Ipekçi suikastında karanlık kalmış noktalan aydınlatmasını bekliyor Ağca konıışsunEcevit: Sır perdesi kaldırılabilir Adaiet Bakam Hık- met Sami Türk, Mehmet Ali Ağca'nın, Abdi Ipekçi'yi öl- dürmekten bir kez daha yargı önüne çıkamayacağını anım- sattı. Türk, ancak Ağca'nın tanık olarak dinlenebileceğini be- lirtti. Başbakan Ecevit de "Bu olay tpekçi cinayetindeki sır perdesini kaldırabilir, yakın tarihteki birçok karanlık sayfa- yı da aydınlığa kavuşturabilir" yorumunu yaptı. , , . Tek kİŞİIİk Odada kaliyor Adaiet Bakanı Hikmet Sami Türk, Ağca'nın, îstanbul Kadıköy 2. Ağır Ceza Mahkeme- si'nde gasp suçundan dolayı yargılanmasının devam etmesi ve yüksek güvenlik sistemine sahip olması nedeniyle Kartal Cezaevi'ne konulduğunu söyledi. Tek kişilik bir odada ka- lan Ağca'nın, başka suçlarımn ortaya çıkması durumunda yargılanması Italya'nın iznine bağlı. . . . ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Sıvıl toplum örgütlen ve siyasıler, Mehmet Ali Ağ- ca'nın Türkıye'ye gelmesiyle, eskı dosyaiann raftan indinlme- sı gerektığını belirttiler. Kamu- oyu şundı "Ağca'nın arkasmda- kj siyasi ve idari sorumlular kimlerdi? Ağca'ya çeşftü düzey- lerde olanak sağlayan srvil ve as- Gasptan yargı önüne çıkacak • 7. Sayfada keri bûrokratiar kimlerdi? Şim- di iktidar koltuklannda oturan ülküdaşlannın Ağca ile ilişkile- ri geçmişte hangj düzeydeydT gibisorulann aydınlanmastnın bekliyor. Adaiet Bakanı Hikmet Sami Türk, Mehmet Ali Ağ- ca'nın Mıllıyet Gazetesı Başya- zan Abdi Ipekçi suıkastı dava- sının karannın kesınleşmesi ne- deniyle yeniden yargılanama- yacağını, ancak hem bu cinayet hem de başka davalarla ılgıli olarak tanık olarak dınlenmesi- ne engel bulunmadığını bıldir- di. Mehmet Ah Ağca'nın Is- tanbul'da 1979 yılında ışlediği gasp suçu nedeniyle hakkında verilen gıyabı tutuklama karan- nın vıcahıye çevnleceğını (yü- züne okunacağını) belırten Hik- met Sami Türk, başka suçlann ortaya çıkması durumunda yar- gılanabılmesınin Italya'nın iz- nine bağlı olduğunu vurguladı. Adaiet Bakanı Türk, düzenle- diğı basın toplantısıyla Ağ- ca'nın Türkiye'ye getınlmesi sürecı ve bundan sonraki aşa- malar hakkında bılgı \erdi. Türk, İtalya Cumhurbaşkanı Cark» Azeglio Ciampi tarafın- dan affedılen ve Türkiye'ye ıa- de edılen Ağca'nın Içişlen ve Adaiet bakanlıklannın işbırlı- ğıyle bu ülkeye göndenlen gü- venlik görevlilennce öncekı gün Ancona Havaalanı'nda tes- • Arkası Sa. 6, Sü. 3 te Ağca'yı ülkücüler kaçırdı • 7. Sayfada Sırlarını hâlâ koruyor M 7. Sayfada Roma ilişkileri düzeltiyor Mb. Sayfada Uğur Mumcu'nun yazılarından M. M Ağca yalan söyledi # Malatyalı ülkücü teröristin hiçbir zaman doğruları söylemediğini belirten Uğur Mumcu, Ağca ve bağlantılanna yer verdiği kitabında Ağca'nın yalan söyleyerek gerçek örgütünü gizlediğini iddia etmişti. ANKARA/tSTANBUL (Cumhuriyet) - Bombalı saldında yaşamını yıtıren gazetemız yazan Uğur Mumcu, Mehmet AH Ağca ve bağlantılanna yer verdı- ğı kıtapta Agca içın "Ma- latyalı terörist hiçbir zaman doğruları söylemedi" yoru- munu yapmı^tı Mumcu kı- tabında, "Ağca hep yalan söyleyecek,yalan söyleyerek birilerini koruyacaktı. Bir tekhünerivanh: Gerçekör- \ Arkası Sa. 6,Sü.3'te Papa'ya suikast girişimi suçundan yatbğı ltaha'daki hapishaneden kurtulan ülkücü katfl Ağca, tpekçi cinayetinden kesmleşmiş hapis cezası nedenrvle özgür kalanıadı. Abdi İpekçinin kızı 'Kaliflerle yaşıyoruz' # Abdi îpekçi'nin kızı Nükhet Ipekçi Izet ile yaptığımız konuşmada "Yaşam, yaşama hakkı çok değerli. Yanı benim için yaşama saygı, kahramanlıktan daha önce geliyor. Ve ben. 'Vatanımı, milletimı, dinimi çok seviyorum' diye diye adam öldürmeleri anlamıyorum. Bizler, bulunmamış, teşhir edilip yargılanmamış görevli katillenrnizle, onlann işverenleriyle bir arada yaşamaya başlıyoruz" diyor â • 7. Sayfada Dönemin Sıkıyönetim Komutanının baskısıyla İpekçi soruşturması derinleştirilemedi Güneş: Orgeneral Uruğ engeüedi Hasan Fehmi Güneş, Ağca'nın Ipekçi'yi öldürdüğünü itiraf ettikten sonra Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Necdet Üruğ'un devreye girdiğini söyledi. Güneş, "Sıkıyönetim, soruşturrnanın geri kalan bölümünün askeri savcıldc taraftndan yürütülmesinin daha doğru olacağını bildirdi. Böylece Ağca, sıkıyönetim savcıiığına teslim edildi" dedi. tstanbulHaber Servisi - Abdi İpekçi cinayeti ışlen- dıği dönemde CHP azınlık hükümetinın Içışlen Ba- kanı olan Hasan Fehmi Güneş, "Ağca'nın cinayeti kendisinin işlediğmi" ıtıraf ettığinı anımsatarak İpek- çi cuıayetuun soruşturmasının dennleştmlmesinm. dönemin Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Necdet Üruğtarafındanengellendığınıbelırttı İkınci Ecevit hükümehnin Içışlen Bakanı Hasan Fehmi Güneş, Abdi İpekçi dosyasının nasıl kapatüdığını. arkada- şınuz Leyla Tavşanoğlu üe 9 Mart 1997'de yaptığı söyleşıde şöyle değerlendırmıştı: "Cinayetten hemen sonra Abdi tpekçi olayında ts- tanbul poüsinin çok büyük başan sağladığînı düşü- nüyorum. Ama esas başan, Abdi tpekçi'nin \«erin- • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te Moskova izlenimi Çınarlı kubbeli birgezi • "Rusya'ya geldiğimde akhma George Onvell'ın ünlü 1984 romanından bir cümle geldi: Büyük kardeş seni izliyor. Ama Rusya için değil, ABD için! Daha sonra Moskova'ya gelen herkesin aynı düşünceyi taşıdığını öğrendim." # Kızıl Meydan'da Lenin'in mozolesi, yalnız, uzak ve hüzünlü duruyor. Önünde çelik gibi askerleryok!.. Sıkıntıyla gezinen askerler var. Lenin Kütüphanesi de Rusya Kütüphanesi olmuş. 8. Sayfada Durumu izleniyor Mîna Urgan komada KüHür Servisi - Yaklaşık ikı hafta önce "SIM elektro- titdengesizhginebağh habiz- lik" şıkâyetıyle Îstanbul Ünıversıtesi Tıp Fakültesı Hastanesi Nörolojı Servı- sı'nde tedavi altına alman, ancak dün anıden fenalaşa- rak yoğun bakıma aktanlan yazar Mîna Urgan'ın koma- da olduğu bildinldı. Yazann bilincmın yerinde olmadığını belırten hastane yetkilileri, 85 yaşmdaki Ur- gan'm durumunu izlemeye devam ettiklenni söyledıler Hastane yetkilileri. Ur- gan'ın halen rahatsızlığma bağh olarak gelışen akciğer ve kalp yetmezliği sorunuy- la karşı karşıya bulunduğu- nu da belirttiler. Mîna Urgan, "Mr Dinozo- run Anılan" adlı anı kita- bıyla büyük beğeni topla- BORSA Dün 15.184 Öncekı 1S.614 DOLAR Dun 612.SOO öncekı 613.25O MARK oDun 3O1.2OO Öncekı 301.200 ALTIN Dun S.66S.OOO Önceki 5.75O.OOO DÜNKÜ DENEME SINAVININ YANITLAR1 W17. Sayfada ERZURUM'DA 16. Sayfada JEE.EANIN ARAZİLERİNE HACİZ M 4. Sayfada 'BEŞjR'İN BAŞ1 AĞRIYABlLlR" • //. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Siyasetteki Kar Şu sıralar stvasetin rotasınt saptayabitone aşkol^—^ z sun! Her kafadan bir ses çıkıyor. Her parti başka başka ^tyasaî harftarar çfziyor. MHP'yı dınlerseniz, sütten çıkmış ak kaşık. Partinin tüzelkişiliği bu denli temiz olunca milletve- killeri de adeta birer namus abidesi. 18 Nisan genel seçimlerinde beklenmedik yüksek m Arkası Sa. 6, SiLVde BUGUN YARIN MAHMUT ESAT BOZKURT IHTILALI-I GUNDEM MUSTAFA BALBAY 'Koru'cu Gazetecilik! Masteğin güzeJtanımlanndanlMrLşuduc. yaşartığı çağın tanjğıdn1° Gazetecı çağına lyı tanıklık edemezse, sanık olur. Jletışım etkınlığinın artması, bu mesleğın her amaç• — Bm — » 1 w- - • — - " ' Cumhuriyet Me birlikte... için kullanılır hale^gelmesine nedeh ölöu. . Peşrevi kısa tutup konuya geçelım... Emin Çöiaşan 13 Hazıran günü köşesinde "Afe- nn bu adama" ara başlığının altında şunları yazdı: • Arkası Sa. 6, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog