Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

. > ÇAĞDAŞYAYINLARI ve CLMHURİYET KİTAPLARINDA %50'YEYARAN İNDİRİM e-posta adre$ımız:ckk0ıxır cocn.tr ÇağPazarlamaAŞ Türkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbulTel (212)514 01 96 Cumhuriye77- YIL SAYI: 27279 / 250.000 TL (KDVıçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI' NADİR NADİ (1945-1991) umhuriyet NTERNET'TE www.cumhurıyet.com.tr www.cumhuriyet.com 14 HAZİRAN 2000 ÇARŞAMBA C U M H U R İ Y E T ' Î N E Ğ İ T l M H İ Z M E T İ " Ü N Î V E R S Î T E Y c & * A Z I R L I K öss Deneme Sınavı Çağdaş Dershane-Cumhuriyet işbirliği ile hazırlanan iki tam sayfalık deneme sınavı... 8 ve 9. Sayfada îtalyan Cumhurbaşkanı Ciampi, îpekçi'nin katilini affetti AğcaTüıidye'deÖzel ekiple getirildi Papaya suikast girişiminde bulunan, îpek- çi'nin katili Mehmet Ali Ağca, îtal- ya Cumhurbaşkanı Ciampi tarafin- dan affedilerek Türkiye'ye "iade" edildi. Ağca, îtalya'ya gönderilen özel ekiple Türkiye'ye getirildi. Buna inanamıyorum' Ağca, avukatı Magistrelli aracılığıyla yaptığı ilk açıklamada, "Gerçek- ten bir rüya. Buna inanamıyorum" dedi. Papa ve Vatikan'a teşekkür e- den Ağca'nın haberi duyduktan sonra "sersemleştiği" öğrenildi. Vatikan memnun Vatikan, Pa- pa II. Jean Paul'e suikast girişimin- de bulunan Ağca'nın affedilmesi- ni memnuniyetle karşıladığını bil- dirdi. Vatikan sözcüsü Papa'nın Mehmet Ali Ağca'yı daha önce af- fettiğini hatlTİattl. • 7. Sayfada AĞCA AFTAN YARARLANAMAYACAK Türk: 9 yıl 7 ay hapis yatacak • Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Milliyet Gazetesi Başyazan Abdi Îpekçi suikastma katılan Mehmet Ali Ağca'nın yaklaşık 9 yıl 7 ay ağır hapıs cezası yatacağını söyledi. Türk, Ağca'nın çıkanlması öngörülen af yasasmdan yararlanamayacağını bildirdi. Ağca'nın, lstanbul'da 1979 yılında işlediği gasp suçu nedeniyle Kadıköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına da devam edilecek. # Türk, Ağca'nın Maltepe Askeri Cezaevi'nden fıranna ilişkin suçla ilgili zamanaşımımn dolduğunu bildirdi. Abdi Îpekçi'nin eşi Sibel Îpekçi, Ağca'nın Türkiye'ye iadesi konusunda, "Türk adaletine güveniyorum" dedi. Îpekçi ailesinin avukatı Turgut Kazan, "Türkiye yeni bir kahramanına daha kavuşmuş olacak. Ne yazık ki 'Türkiye seninle gurur duyuyor' sloganlarmı bu adam için de duymak zorunda kalacagız" dedi. • 7. Sayfada ," • •> • -j '• Kendisinekarşsıulusttgirişinıinde bulunan Mehmet Ali Ağca'yı afîeden Papa ILJean Paul, 28 Arahk 1983 tarihinde de Ağca'yı yattığı cezaevmin hücresinde ziyaret etmişti. Ağca, İpekçi suikastı ile ilgili çarptınldığı cezayı çekmeye hazır olduğunu açıklamıştı ^Ülkemî çok özledim^SUÇUnu Itiraf etml$tl lpekçi'yi 25 Hazi- ran 1979 tanhınde evının önünde öldüren ve tutuklandığında da suçunu itiraf eden Ağca, mahkûmiyet karannın açıklanması beklenır- ken cezaevinden kaçtı. Ağca, son olarak Pa- pa'dan ülkesıne dönmesıne yardımcı ol- masını ıstedı. • 7. Sayfada Katlller kOnindU Îpekçi cinayetinin üze- rinden 22 yıl geçti. Bu süre içinde cinayeti ay- ~ dmlatmaya yönelik uç veren her gelişmenin üstü "gızlibirel" tarafindan örtüldü. Alman- ya'da cınayetle ilgili bılgi vereceğını açıkla- yan Yalçın Özbey'ın ifadeleri gizlendi ve mahkemeye gönderilmedi. • 7. Sayfada Fatlma efsanesi Mehmet Ali Ağca'nın is- mı son olarak 'Fatima efsanesi'yle gündeme geldi. Vatikan'ın, Papa'nın vurulmasınuı "Fatima'nın üçüncü kehaneti" olduğunu ve 1917 yılından ben bılındiğını yaklaşık bir ay önce açıklaması, Ağca'nın "serbest kalma" umutlannı arttırmıştı. • 7. Sayfada Örtülü ödenek komisyonundan DYP lideri hakkında 5 'e karşı 9 oyla sevk kararı çıktı ÇBerdeYike DivmyohmdaANKARA (Cumhuriyet Burosu)-ANAP lıden Me- sut Yılmaz hakkındakı sav- lan ınceleyen soruşturma komısyonlannın GSM ıha- leleri ve SEKA'yabedelsız arazı tahsısıyle devletı za- rara uğrattığı gerekçesıyle verdığı Yüce Dıvan'a sevk yönündekı kararlannın ar- dından dün de örtülü öde- neğı yasaya aykın kullan- dırdıgı gerekçesıyle DYP Genel Başkanı Tansu Çil- lerhakkında 5'e karşı 9 oy- la Yüce Dıvan'a sevk kara- rı venldı. Çıller hakkında- ki savlan ınceleyen soruş- turma komısyonunun dün- kü karar toplantısında ıktı- dar ve muhalefet partileri bloklaştı. Oylama sırasında ANAP'h Emre Kocaoğlu çekımser kahrken ANAP'h diğer üye ile MHP ve DSP'li üyelerin tamamı Çiller'ın Yüce Di- van'a sevki yönünde oy kullandılar. FP'lı 3 üye ve DYP'lı 2 üye ise Tansu Çil- ler'in aklanması doğrultu- sunda oy verdı. Komisyon aynı savlar nedeniyle dönemin Maliye Bakanı Ismet Attila'nın ıse Yüce Dıvan'a se\kine ge- rek görmedi. Atüla hakkın- daki karar 2'ye karşı 13oy- la ahndı. DSP'li NecdetSa- ruhan ve Mustafa DOz dı- şındaki tüm komisyon üye- leri Attila'nın Yüce Di- van'a sevkine gerek gör- medi. Toplantıdan sonra açıklama yapan MHP'li Komisyon Başkanı Hüse- yin AkgüL bütün üyelenn siyası değıl vıcdanı kanaat- lerine göre oy kullandıkla- nnı söyledi. Toplann sonra- smda bir açıklama yapan DYP'lı komisyon üyesi U- fuk Söylemez ise karann MArkasıSa.6,Sü.8'de > DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in örtülü ödeneği yasaya aykın kullandırarak Hazine'yi zarara uğrattığı savlannı inceleyen soruşturma komisyonu, Yüce Divan'a sevk karan verdi. ı MHP ve DSP'li üyelerin tamamı ile ANAP'h bir üye, Çiller'in Yüce Divan'a gönderilmesi doğrultusunda oy kullandı. Komisyon, dönemin Maliye Bakanı lsmet Attila'nın Yüce Divan'a sevkine ise gerek görmedi. 'Korkumyok'# Çıller, "Yüce Divan'a sevk" karan ile ilgili olarak "Anayasa ıhlal edilıyor, ama korkum yok. Parmakla aklanmanın da suçlanmanın da benım ıçın önemı yok" dedi. DYP yönetimi de 7 komisyonda ANAP lideri Mesut Yılmaz lehine oy veren DSP'yi "siyasi linç anlayışıyla hareket etmekle" suçladı.B 6. Sayfada Bahçeli anayasa değişikliği istedi 'Suç işlemek meşrulaşamaz' # Yıhnaz hakkında ikincı kez Yüce Divan'a sevk karan çıkması, ANAP ve MHP arasındakı gergınlığın yınelenmesıne neden oldu. Bahçeli, Başbakan Bülent Ecevit'in anayasanın 83 ve 100. maddelennde yapılacak değışıklikle soruşturma açma yetkısinın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıhğı'na verilmesıne ılışkin önensıne destek verdı. • 6. Sayfada CUMHURBAŞKANI SEZER'DEN SURtYE^YE MESAJ TELEKOM HİSSELERİ İÇİN İHALE SÜRECİ BAŞLADI Moskovadan Ankara'ya engelleyin 1 cagrısı Ortadoğu'da yeni dönem RUS ya 'dan İKÖ ricası ^ n ^üyük KIT satılıyor1 Hafız Esad gözyaşlan arasmda toprağa verildi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer başkanhğındaki Türk heyeti ile birlikte çok sayıda devlet adamı ve temsilci katıldı. İlk yurtdışı gezisini dün Şam'a gerçekleştıren Sezer, Suriye halkından "kardeş" diye söz ederken "Uişkılen pürüzlerden anndıralmı" mesajını verdı. > Suriyelilerin gözyaşlan ve çığlıklar içinde uğurladığı Esad'm cenaze törenine Fransa Cumhurbaşkam Jacques Chirac, Mısn- Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek, Lübnan Devlet Başkanı Emil Lahud, Başbakan Selim Hoss, Parlamento Başkam Nebih Berri, Filistin Devlet Başkam Yaser ^Afafatrfea&€umİHfffeaşkanı Muhaimned Hatem^de karıldi. U11. Sayfada Çeçenistan'da insan haklannı çiğneyerek gerçekleştirdiği askeri operasyonu tamamlama aşamasında olan Rusya, uluslararası platformda eleştirilmemek için diplomatik çabalannı sürdürüyor. Rusya, 27-30 Haziran'da Malezya'da yapılacak Islam Konferansı Örgütü zirvesinde Çeçenistan'la ilgili ağır bir karar ahnacağı duyumu üzerine Türkiye nezdinde girişimlerde bulundu. Türkiye ise tKÖ gibi bir kuruluştan "mucize" beklenmemesi gerektiğini Rusya'ya iletti. • 6. Sayfada Türk Telekom'un yüzde 20'lik hissesinin blok satışı için ihale süreci dün başladı. Kurumun yüzde 20 hissesi. Goldman Sachs'ın hazu-ladığı rapora dayanılarak yeni gelişmeler dıkkate alınmadan toplam 10 milyar dolarlık düşük bedel üzerinden 2 milyar dolara satılmaya çalışıhyor. I 1999 ydmda 105 trilyon 530 milyar Uralık Kurumlar Vergisi'yle 5. sıraya girerek şampiyon olan Telekom'un, GSM için ödeyeceği tutar ve yatınmlan da dikkate alınarak değerinin 30 milyar dolann üzerinde belirlenmesi gerektiği beÜrtiliyor. Hazine, dördüncü GSM işleticisi ohnası için KDV dışmda 2 milyar 525 milyon dolar ödemek zorunda -olan Türk Telekom'a ödeme plaru-sundu. M13- Sayfada = = • YAPIŞIKİKİZLER AYRILDI __ UArka Sayfada ELO'NUN GÜNDEMİ 'İSTANBUL'DA DEPREM Ğ 13. Sayfada BOBSA oOun 15.614 DOLAR oDûn «13J5O Oncetj «13.800 MARK ûOun 301.200 Oncefcı 299JO0 ALTIN Û5.750.000 Oncekı 5.630 000 GÜNCEL H U R İ Y E T ' İ N K Ü L T Ü R H İ Z M E T İ CUNEYT ARCAYUREK Dört gün önce (TO Haziran 2000) Günce/'de faili bi- Jinmeyen cinayetlerde zanlı olarak ifadeierine başvu- ^ kfşiterirr gerçeğin ortaya çıkmseınr engeileme, fdl" il ş gç "düzmece ve yalan ıfadeler" ile soruşturmayı açma- za sürükleme olasılığına değındik. Bu olasılık elbette kimi kanrtlara dayanmıyor. Yazı- da olaylann bir kuşkuyu akla getirdiği anımsatılarak şöyle deniliyor: mArkosıSa.6,Sû.rde MAHMUT ESAT BOZKURT Mahmut Esat Bozkurt'un"Ataturk İhtilâli-I" adlı bu önemli kitabını, Turk gençliğınin kendisini daha iyi tanıması, daha iyi aniaması için yayımlıyoruz. Cuma günü Cumhuriyet 'le birlikte. Ulusal takuıula Milli FuÖX)l Takımimız, yannki Isveç" maçına değişik bir kadroyla çıkacak. T k k ^ i k 5 " M f D î i i maçta yedekte bekleyen Ergün, Hakan Ünsal, Tugay gibi isımlere şans tanıyacağuun sinyallerini verdi. İlk maçlar tamamlandı Avmpa Futboi Şampiyonası'nda Norveç, Ispanya'yı 1-0 yenerken Slovenya-Yugoslavya 3-3 berabere kaldı. • Spor'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog