Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞYAYINLARI ve CUMHURİYET KİTAPLARINDA %50'YEVARAN tNDİRİM e-posta adresımızckk@ıxircom tr PazartamaAŞ TurkocağıCad No39/41 ı)Cağaloğfu-Istanbul Tel (212)514 01 96 Cumhuri Cumhuriyet INTERNET'TE www.cumhuriyet.com .tr www.cumhuriyet.com 77. Y I L SAYI: 27278 / 250.000 TL (KDViçindej KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 13 HAZİRAN 2000 SALI C U M H U R İ Y E T ' Î N E Ğ t T Î M H Î Z M E T Î # Ü N İ V E R S İ T E Y E H A Z I R L I K öss Deneme Sınavı Çağdaş Dershane-Cumhuriyet işbirliği ile hazırlanan iki tam sayfalık deneme sınavı... Yann Cumhuriyet 'te... Ortak tatbikat Ankara Atina rapor çelişkisi # Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nın, I NATO'nun planlı 1 tatbikatlanndan l Dynamıc Mıx 2000 ı tatbikatına katılan Türk Silahlı Kuvvetlen personelı hakkında ? hazırlattığı raporu, olumlu saptamalar içermesı ûzerine i değıştırerek, olumsuz \ düşünceler içeren bır biçimde basına sızdırdığı belirlendi. # Raporda, tatbikatta aynı bölgede görev yapmayan I Ispanyollann da Türk ekibının yetersızlıgtnı gördüğü öne sürüldü. • 4. Sayfada Türkiye ısrarlı NATO'da savunma pazarlığı # Banş Için Ortaklık Eğitim Merkezı'nin başlattığı Ipek Yolu 2000 Semineri'ne katılan Türkiye'nın NATO Büyükelçısı Onur Öymen, AB'nın Avrupa Güvenlık ve Savunma Kimliği ile ilgili olarak hazırladığı taslak metın üzerinde gereklı değişıklıklenn : yapılmasına yönelik "pazarlığın" sürdürüldüğünü bıldirdı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye, Avrupa Güvenlik ve Savunma Kim- liği (AGSK) yapısında ıste- diği statüyü kazanabilmek için Avrupa Birliğı (AB) nez- dındeki girişımlennı sürdü- rüyor. AGSK kapsamında yapılacak kriz yönetımlenne katılım aşamasını öne çek- meye çalışan Türkiye, dün- yadaki löpotansıyelçatışma bölgesinin 13'üne komşu du- rumda. • Arkası Sa. 6, Sû. 3 'te Bakan el koydu Skandal sınava inceleme % Milli Eğitim Bakaru Metin Bostancıoğlu, Ortaöğretim Kurumlan =- Ögrenci S Yerleştirme Srnavrnın Beykoz Imam Hatip Lisesi'nde bir saat geç başlatılmasıyla ılgılı inceleme başlatıldıgıru belirtti. L^L__ I Smav Konrisyontt _Başkanı ve tstanbul tl . Milli Eğitim Şube Mûdûrü Uye, olaylaTİgttr olarak, sınava gırecek 30-40 cıvannda öğrencı ^anfişhkla KadiKSy Imam Hatip Lisesi'ne gitmiş olduğundan sınavın başlatılması içın bu öğrencilerin beklendığinı söylemışti. I 6. Sayfada Turkcell-Telsim komisyonundan Yılmaz için 2. kez Yüce Divan'a sevk karan Ipleryme gerfldi# Turkcell ve Telsim firmalanyla imzalanan sözleşmelerle ilgili olarak Yılmaz ve dönemin Ulaştırma Bakanı Menzir için Yüce Divan yolu gözüktü. MHP'li üyelerin, SEKA'dan sonra Turkcell-Telsim komısyonunda da Yılmaz'ın Yüce Divan'a gönderilmesi yönünde oy kullanması, ortaklar arasında yeni gerilime neden olacağı yorumlanna neden oldu. Bugün "örtülü ödenek"ten de Çiller hakkında Yüce Divan'a sevk karan çıkması bekleniyor. ANKARA(CumhuriyetBûn»u)-ANAP Ge- nel Başkanı Mesut Yıbnaz hakkında SEKA ara- zisınin tahsisiyle ilgili olarak kurulan soruştur- ma komisyonunun Yüce Divan'a sevk karan vermesinın ardından, Turkcell-Telsim ihalesiy- le ilgili olarak kurulan komisyon da 6'ya karşı 7 oyla aynı yönde karar verdi. Komisyonun 3 MHP'li üyesi Yüce Divan'a sevk yönünde oy kullanarak Yılmaz'a 2. kez Yüce Dıvan yolunu açarken; MHP'li komisyon başkanı Mehmet Nacar, "Hür irademizlekararverdik'1 dedi. Yıl- maz'ın Yüce Dıvan'a göndenlebılmesi içın ra- porun genel kunılda yapılacak oylamasında, 276 milletvekilinin bu yönde oy kuHanması ge- rekiyor. ANAP Genel Başkan Yardımcısı Bûlent Akarcah genel kuruldaki oylamalann sonucu- na göre hükümet sorunu çıkabileceği mesajını verirken,MHPliden DevletBahçeli, u Krizşek- linde vaklaşmamak laznn" dedi. • Arkası Sa. 7,Sü.2'de ESAD'IN CENAZEStNE CUMHURBAŞKANI tLE BtRLİKTE KÜLTÜR BAKANI TALAY DA KATILACAK Suriye'ye Sezer gidiyorcumhurbaskanlıflı düzeyinde katılım Türkiye, Esad için bugûn düzenlenecek cenaze törenine cumhurbaşkanı düzeyinde katılacak. Dışişleri Bakanlığı tarafından hükümete, yıllarca PKK'ye destek veren Esad'ın cenazeaine ba$bakan yardımcısı düzeyinde katılımın uygun olacağı belirtilmişti. Ancak İki ülke arasında düzelme eğilimine giren ilişkiler nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler Sezer'in gitme karannda etkin oldu. • 10. Sayfada , ABD'ye SÖZ Verdl Suriye'yi 30 yıl baskıcı bir yönetimle idare eden Hafiz Esad'ın oğlu Beşir, bir Mısır gazetesine verdiği demeçte, "îktidan tamamen kendi elinde tutanlardan değilim. Tüm fikirleri dinlemek gerekli. Demokrasiye inanıyorum" dedi. Beşir Esad aynca, babasının ölümü dolayısıyla kendisini telefonla arayan ABD Başkanı Bill Clinton'a, "babasının Ortadoğu'da adil ve kapsamlı bir banşı yaşama geçirme arzusunu yerine getireceğıni" söyledi. • u. Sayfada CHIRAC, MÜBAREK, ARAFAT VE HATEMl DE KATILIYOR • ıo. sayfada HATAY VE SU SORUNU • ıı. sayfada ILO belgeleri Türkiye tarıma duyarsız# Türkiye bugüne kadar, tanm sektöründeki standartlan belirleyen 35 uluslararası ILO sözleşmesinden sadece 9'unu imzaladı. EMİNEKARAKİTAPOĞLU CENEVRE - Buğday fiyarını IMF ile imzaiadıgı anlaşma doğrultusunda beîir- leyerek büyük tepki toplayan DSP-MHP- ANAP koalisyonu, tanm çalışanlannın ya- şam koşullannın iyileştirilmesi içm bugü- ne kadar somut bir adım atmazken, Türki- ye'nin tanm sektörüne önem vermediği, Uluslararası Çalışma Orgütü belgelerinde de kanıtlandı. Türkiye, 1919"dan beri yü- rürlüğe giren ve tanm kesımındeki çalış- ma koşullannı belirleyen 35 ILO sözleş- mesinden sadece 9'una iniza attı. Türkiye, ILO'nun 1919'da kuruluşun- dan bugüne kadar 'tanm kesimine yönelik' yürürlüğe konulan 12 temel sözleşmeden sadece 3'ünü imzaladı. Aralannda 1969'da FiUpinkr'de petrolfirünfe- rine yapılan zammı pro- testo etmekisteyen bir grup, başkent Manila'daki SheOofi- sinin önünde gösteri düzenkdi Poti^n tazyikli su süanası- na karştn eyleme son vermeyen gösterkiler, petrol ürünk- rindeki flyat arbşuun, işçüerin ve kentkrdeki yoksul kesi- min omuzlanna daha fazla yük bindireceğinl savunuyor. Fffipbıler'deki öç petrol rafinerisi, kısmen dunya fiyatiaftn- dan kaynaklanan kaybını karşüamak amacryla petrol üriinkrinmfryatlannı>iiksehmişti.(Fotoğraf: REUTERS) \ Arkası Sa. 6, Sü.3'te GÜNCEL CUNEYT ARCAYIIREK Bip YBPde Kazanmakf "^BaşBakan Ecevtt'tn -medyaya göre- ifginç mesaj- lannın yer aldığı Dıyarbakır DSP ll Kongresi'ndeki ko- nuşması Güneydogu'nun gereksindiği ekonomik ve sosyal kalkınma vaatlerinden çok, genelde bir iki nok- taya odaktandı. m Arkası Sa. 6, SiLl'de tngiltere yenildi Almanya berabere #A grubuııda oynanan4İ rçılaşmada Almanya 1-1 berabere kaldı. = Orobtm ikind maçında ise= Ingiltere Portekiz'e 3-2'lik skorla boyun eğdi. • Spor'da TOFAŞ LÎGDEN ÇEKİLDI M Spor'da BOflSA DOn 15.903 Oncekl DOLAR DOn 613.800 Onceki MARK Dün 299.500 Onceki ' ALTIN Dün 5.63O.0O0 Oncekı 5YT1LIK NffiCLİSTE GÖRÜŞÜLÜYOR DÖVÎZE YATIRIM DURMADI M12. Sayfada TELEKOM'A ORTAK SAKINCALI • 13. Sayfada H E R H A F T A İ K I K İ T A P G R I L L P A R Z E R YOKSUL ÇALG1CI YOKSUL ÇALGICI FRANZ GRILLPARZER Çeviren: Basir Feyzioğlu / Şahap Sıtkı İlter Bugün Cumhuriyet 1e ATATURK İHTİLÂLİ-I Mahmut Esat Bozkurt İsviçre dağlarından Anadolu dağlarına, vatan sınırlarından fikir sınıriarına kadar her cephede dövüşen Mahmut Esat Bozkurt'un "Atarürk İhtilâli-I" adlı bu önemli kitabını, Türk gençliğinin kendisini daha iyı tanıması, daha iyi anlaması için yayımlıyoruz. İhtilâller uzerine, ozellikle 'Ataturk İhtilâli' üzerine çok kitap yazılmıştır. Ama bunlardan hiçbiri, bugüne kadar, Mahmut Esat Bozkurt'un yazdığı bu kitabı aşamamıştır diyebılıriz. Bu kitabı okurken Türk Devrimi'nin büyüklüğüne, yüceliğine ve özgünluğüne bir kere daha tanık olacağız. Mahmut Esat Bozkurt'un kişiliğinde yalnız bir bilim adamını, bir hukukçuyu, bir bakanı değil, gerçek bir yurtseveri, yenilmez bir devrimciyi de bulacağız. Mahmut Esat Bozkurt'un Türk Devrimi açısından bu çok önemli kitabını okurlarımıza sunmak bizim için tarihsel bir borçtu. Bu borcumuzu yerine getirmekten buyük kıvanç duyuyoruz. "Ataturk İhtilâli" adlı bu önemli kitabını, Türk gençliğinin kendisini daha iyi tanıması, daha iyi anlaması için yayımlıyoruz. Cuma günü Cumhuriyet 'le GUNDEM MUSTAFA BALBAY G'üç Opepa8yonl rjBBkleııtilerimizı diri tuttugumuz üç operasyon de» -vam ediyor: Hizbullah, UMLfT, Paraşüt... Üç operasyonun ortak özelliğt, son 15 yıla damga- sını vuran hukuk dışı ekonomik-sosyal-siyasal olay- lann köküne inme olasılığını gündeme getirmesi. Bek- lenti bu kadar büyük olunca, zaman zaman olumsuz- luklar yaşandığında bütün olumlu adımlar erozyona M Arkası So. 6, SH8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog