Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞYAYINLARI ve CÜMHURİYET KİTAPLARINDA %50'YEVARAN İNDİRİM t v * e-posfa adresıtnız cMcöıxır com tr ÇağPazariamaAŞ Tuıtocağı Cad No:39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul TeJ- (212)514 01 96 Cumhuriye Cumhuriyet INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr wwv*cumhuriyet.com 77. YIL SAYI: 27275 / 250.000 TL (KDVtçjnde) KURUCUSU: YUNUS NADİ 0924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 12 HAZİRAN 2000 PAZARTESİ U M H U R î 1 N Ü U R I î FRANZ GRILLPARZER YOKSUL ÇALGICI Çevirenler: Basir Feyzioğlu / Şahap Sıtkı İlter ' U- t • Kendısı, Alman diiinın Goethe ile Schiller'den sonra gelen en iyi yazarı olduğunu soylüyor. Yazın tarihçileriyse, adının karşısına once "tragedya şaıri" diye yazıyorlar. Çünlcü oyunları Avusturya tiyatrosunun en büyük yapıtları sayılıyor. Ama, Grillparzer'in olağanustu guzellikte bir de uzun oyküsu vardır: "Yoksul Çalgıcı". Goethe nasıl VVerther'de kendi yaşamını anlatmışsa, Grillparzer de Yoksul Çalgıcı'da tıpkı öyle kendi yaşamını yazmıştır. Gerçekten de öykunun kahramanı yazarın kendisıne çok benzer. Onun gibi çekingen, kendi içine kıvrılmış olarak yaşamakta; onun gibi dünyaya derin bir güvensızlikle bakmaktadır. Sağlam oyku yapısı; canlı, surukleyici deyişiyle klasik Alman öyküculuğünun tıpik bir orneğidir "Yoksul Çalgıcı"... Yazar olayla ilgisi olmayan tek sozcük etmeden, gereksiz ruh çözümlemelerme girişmeden, her şeyi olduğu gibi, gordüğü gibi anlatır. Grillparzer'in bir tragedya şairi olmasıysa, başlangıçtaki bayram betimlemesınde olduğu gibi, öykünün yer yer şiirselleşmesine neden oluyor. Yarın Cumhurryet 'le birlikte... Beykoz Imam-Hatip Lisesi'nde sınav bir saat geç başlatıldı. Aynmcı sorular soruldu skaıulal!f\ Nicin özel okullar? 'Devlet okullan iyileştirilmeli' # Yabancı dil öğrenme umudu, 24 kişilik sınıflar, daha nitelikli öğretmen arayışlan ve sosyal etkinlikler, velilerin özel okullan tercih etme nedenleri arasında bulunuyor. # Ancak, fiziki koşullan çok iyi de olsa tüm özel okulların nitelikli eğitim-öğretim verdiğinden söz etmek mümkün değil. FfcBV KMMCm MM<İ • ". Sayfada tPEKYEZDANİ ı Resmi araçla okullara ulaşunlması gereken soru kitapçıklannın Beykoz Imam-Hatıp Lısesi'ne sınav başladıktan bir saat sonra, özel araçla ve yanıt anahtanyla birlikte getinldığı öne sürüldü. öğrenciler sınava yanmşar saatlik arayla alındı. Sınav öncesı öğrencilere "Içınizde imam-hatıp hsesini tercih eden var mı" diye soruldu. "Evet" yanıtını verenler başka sınıfta sınava alındı. Velıler, olayı alkışlarla protesto ederek sınavuı ıptali için ımza topladılar. renciler saat 10.00'da, bazüan 10.30'da, bazılan da 11.15'te sınava alındı. Okulda sınava gı- ren öğrencilere "Aranızda i- mam- hatipfisesiııitercih eden var mı" diye soruldu, tercih e- den öğrenciler diğerlerinden aynldı. Sınavı alkışlarla protes- to eden velıler, şaıbelerle dolu sınavuı ıptal edılmesı ıçın ım- za toplayıp Milli Eğitım Ba- kanlığı'na dılekçe verdıler. Iki saatlik sınav süresince veliler de dişanda heyecanla çocuklannı beklediler. Ortaöğretim Kurumlan Ög- renci Seçme ve Yerleştırme Sı- navı'nda büyük skandal yaşan- dı. Beykoz tmam-Hatıp Lise- si'nde biri türbanlı üç öğrenci için yüzlerce öğrencının sınavı bir saat geç başlatıldı. Resmı araçla getınlmesi ge- reken soru kıtapçıkJan sınav başladıktan bır saat sonra, özel araçla ve cevap anahtarlanyla birlikte okula getirildı. Bazı öğ- \ArkasıSa.6,Sü.3'te Fenve Anadolu liselerisınavı soru ve yanıtları 8. Sayfada 423 BÎN KİŞÎ SINAVA GtRDÎ MÜFREDAT DIŞI SORU YVHF HmHTU Mnrf • 6. Sayfada Ankara, Hafiz Esad'ın cenaze törenine kimin katılacağı konusunda öteki ülkelerin tavnnı bekliyor Törene dipLomalikarayışBugün belll Olacak Esad'ın yann yapılacak cenaze törenine Tûrkıye'nin hangi düzeyde katılacağı netleşmedi. Türkiye'nin, diğer ülkelerin cenaze törenine katılım düzeyini belırlemesinin ardından törende bakan düzeyinde temsıl edılebıleceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Sezer'uı tören gününde bır programı bulunmuyor. Ecevit'in cenaze törenine gıtmesi düşük bir olasılık olarak değerlendiriliyor. • 10. Sayfada OltadOâU'da beklenti tsrail Başbakanı Barak, "Esad'ın ölûmü yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. Şimdi üzerinde çalışmamız gereken yeni bir Ortadoğu ile karşı karşıyayız" dedi. Lübnan gazetelennden En- Nehar'ın haberinde "Banşa karşılık toprak anlayışıyla görüşmeler yapan adam, çabalannın ve kararlılığının meyvelerini göremeden dünyadan aynldı" denildi. • //. Sayfada Dlplomatlann yorumu ABD'nin eski Savunma Bakanı Yardımcısı Perle, "Esad'ın ölûmûnûn Suriye'nin daha yapıcı bir politika izlemesinin yolunu açtığı" değerlendrrmesinde bulundu. Perle, "Suriye, terorizmi destekleyen bir ülke. Esad, kişisel olarak binlerce insanın öldürülmesinden sorumlu ve banş için bir enstrüman halıne geldiğini hayal etmek çok zor" dedi. • 11. Sayfada BAŞBAKAN DtYARBAKIR^DA 'Ölünt cezasım # Ecevit, Diyarbakır'da yaptığı konuşmasında, bölgede banş ortamırun başlamasına karşın Kuzey Irak ve tran'da silahlı güçlerin pusuda beklediğini, bu nedenle köye dönüş projesinde çok dikkatli olacaklannı söyledi. Başbakan Ecevit, affin anlaşmazlıklar sonucu geciktiğini belirterek ölüm cezasının da kısa bir zaman içinde kalkacağına inandığını söyledi. • 5. Sayfada 'BijiApo3 diye slogan attı # Başbakan Ecevit, Diyarbakır'da konuşurken kendini platformun önüne atan bir genç "Biji Apo", "Biji Serok Apo", "Başkana özgürlük" Başbakan Ecevit şeklınde slogan attı. • 5. Sayfada Futbolda kötü başlangıç 2(M)0A\TiıpaF1ıtbolŞampiyonasıftaaIkriiKİeM li Futbol Takmumız, kandaşmayı 2-1 kaybettL 52. daldkada Conte'nin gohıyfe ye- nik duruma duşen münier, ftalya'ya Okan'la cevap verdOer. Ancak Itarya, 'tarüş- mah' bir penalü\1a topu ağlara Inzaghi'yle gönderince maçı 2-1 kazamn. Stadı dolduran taraftarlanmız sonuç üzerine gözyaşlannı tutamadj. Karşılaşma sonra- sı teknik direktör Mustafa Denizti, "Hakemin penalü karan ve Sergen'e yapılan hareketigörmemesi,skonı etkikyen kararlar okhı" dedL MiDUer,grubundakiikm- ci maçmı perşembe gûnü lsveç'k oynayacak. • Spor'da Depremzedeler Sigorta yaptırmayan konut alamayacak # 27 Eylül'de uygulamaya girecek zorunlu deprem sigortası uyannca, 27 Mart 2001 'den ıtıbaren devlet, sigorta yaptırmayan depremzedelere konut yapmayacak, kredı vermeyecek. Köylerdeki binalar ve kamu kuruluşlan ise zorunlu sigorta kapsamı dışında tutulacak. ANKARA(AA)-Türkiye'de depremlerin tüm yükü, zorun- lu deprem sıgortasının henüz uygulamaya gırmemesi nede- nıyle 27 Mart 2001'e kadar devletin üzerinde olacak. Dünya Bankası'mn da des- teğıyle geçen yıl sonunda çıka- nlan Zorunlu Deprem Sigorta- sma Dair Kanun Hükmünde Kararaame (KJHK), 27 Eylûl 2000'de yürürlüğe girecek. Söz konusu KHK uyannca, "dqv rem afeti sonucu bina malikle- rinin veya intifo hakkı sahipk- rinin binaknn ziyaı veya hasar görmesi nedeniyle uğrayacak- hn maddi zararlarm karşılan- masmı teminen" uygulanması öngörülen deprem sıgortasuı- da zorunluluk, 27 Eylül'de baş- hyor. Ancak, 6 aylık geçış dö- nemi nedeniyle 27 Mart 2001 'den sonra zorunlu dep- rem sigortası yapürmayan dep- remzedelere, devlet arnk ev yapmayacak veya onanm kre- dısi vermeyecek. KHK'ye gö- re, Kat Mülkıyetı Kanunu kap- samındaki bagıınsız bölümler, tapuya kayıtlı özel ve mülkiye- MArkasıSa.6,Sü.8'de Genel müdürün Yüzlerce yıllık Viagra reçetesi Milli Egitifu Bakanhgı Özel Egitim Rebbeılik ve Danışma Hızmetlen Genel Mudürü Ahmet Gül'ün kıtabt ve başkanı otduğaTürkıye^Dm Eğrtffi» Vakfi'nın şenatçı takvımı, Talim Terbıye Kurulu tarafindan laıkliğe ve anayasaya aykın bulundu. Takvimde "Halıfelık, emperyalist ve bize dûşman ülkelerin tesiriyle kaldınldı" deniliyor. • 6. Sayfada >îstanbul Arkcoloji MOzcsî'^ıderAnadom'da bugûne Çiftçiden sesini yükselta^karan Zîraat Mfıhenriisleri Ortası Raşkam fiftmr kadar kurulan medenıyetlere ılışkın sergılenen tarihi eserier arasında, "Cınsel Güçsüziüge Büyü" isimli kil tabtet dikkat çekıyor. Hitıtler döneminde 10 13. yüzyüa ait olan Eiattuşaş Boğazköy bölgesinde bulunan tablette erkeklere cinsel gücü arttffan bir reçete (büyü) sunuluyor. • 6. Sayfada Ergin, açıklanan hububat fıyatlanyla Türk y' yprfıginij^fefip ederek"ÇlSçiy y g üretim yapamayacak, enflasyon patlayacak" dedi. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ergin, çiftçiler Kızılay Meydanı'nı doldurmadan hükümetın yanlışım dûzeltmeyecegmı beluttı. • 12. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY OUhnü••• f Yönetfm dengeleri ktşllere göre , l zirvedekifiderin ölümû bir dizi soruyu beraberinde ge-~ J tirir. Sunyettevtet Başkanı Hanz Esad'ın ötümü bu 1 kuratı bir kez daha yaşama geçırdi. ^ , y g e ^ i n f , T i 3 T k i y e S u n y e ilişkilennı, Arap dünyasını, Rusya'yı ve Batıyı ılgılen- diriyor. Görünümü maddeleyelim: 1 - Suriye'de, Irak'ta olduğu gibi Arap Sosyalist CH- mArkasıSa.6,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog