Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

ŞUBAT 2000 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA EKONOM / ekonomi(« cumhuriyet.com.tr 13 Trilyonluk borçlanyla gündeme gelen belediyeler, kaynaklannı yandaş firmalara aktanyorlar Halka cteğiL, şirkedere hizmetFATMAKOŞAR HAZALATEŞÇAKIR Trilyonlarca liralık borçlanyla günde- me gelen belediyeler, kamusal hizmet alanlannı özelleştirerek taşeron firmala- ra yaptınrken fatura yurttaş ve çalışana çıkıyor. Yoksullaşmalan kamuoyunda tar- oşmalara neden olan belediyelerin hizmet- leri ve yatınm ihalelerinin siyasi yandaş ve yakınlara büyük rant kapılan açtığı ise göz ardı ediliyor. Millıyetçi-ANASOL hükümeti tarafından "reform" olarak su- nulan Yerel Yönetimler Yasa Tasansı da "işletmeci beledheciliğin" önünü açar- ken ulaşım, su, kanalizasyon, çöp gibi kentsel hizmetlerin piyasa ölçütleri için- de yürütülmesini hedefieyen düzenleme- ler getiriyor. Gelirlerinin büyük bir kısmını, hizmet- leri kendi olanaklannı kullandırarak iha- le ettikleri yandaş firmalara "yediren" belediyeler, yatınmlar için Belediyeler Fonu'ndan îller Bankasf naaktanlan pa- yın giderek azalması sonucunda mali sı- kıntıya girdi. Bu doğnıltuda kaynak ara- yışına giren belediyeler, Dünya Banka- sı'yla yaptıklan anlaşmalarda, dış kredi kullanmak için •"hiznıetleriözeueştinne" taahhüdünde bulunuyorlar. Bır yandan aldıkları dış kredıyı taşeron firmalan "besJemek jçin kuUanan" belediyeler, di- ğer yandan da dış kredi alabilmek için bir- likte çalıştıldan taşeron finna sayısını gi- derek arttınyorlar. Bu gelişmeler sonu- cunda "çıkmaza giren" çok sayıda bele- diyenin onlarca taşeron firmayla iş yap- üğı belirtiliyor. Bursa Büyükşehır Belediyesi, Çeşme- Alaçatı Belediyeleri Birliği, Antalya Bü- yükşehir Belediyesi başta olmaküzere çok sayıda belediye, Dünya Bankasf na ver- 'Yerel yönetimler denetlenmiyor' Belediyeler mnt kcıpısı oldu Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP'li meclis üyesi Muhsin Eren, belediye başkanlannın "hegemonyasında", yandaş firmalara rant kapısı olan belediyelere denetim sistemi getirilmesi gerektiğini söyledi. Eren, Avrupa ülkelerinde srvil örgütlerin de yer aldığı belediyeleri ömek verirken, Türkiye'de ise belediye meclis üyelerinin bile belediye başkanlannı denetim yetkisi bulunmadıgını ifade etti. Muhsin Eren. imardan yatıran ihalelerine kadar birçok alanda, belediyelerin siyasi görüşlerine yakın firmalara iş vermesini eleştinrken "ÖzeUikle esld RP, bugünkû Fazüet Partffî başkanlar dikleri taahhütler doğrultusunda çeşitli hizmet alanlannı özelleştirirken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte çalış- tığı şirket sayısının 14'e çıküğı vurgula- nıyor. Kaynaklar yandaşlara Belediyelerin taşeron firmalara temel hizmet alanlannı terk etmesi, yüksek ver- giler karşılığında giderek kalitesi düşen bir hizmetle karşı karşıya kalan yurttaş- lan mağdur bırakırken fatura çalışana da çıkıyor. Belediyeler, çalıştırdıklan işçile- ri sendikasızlaştırmak için elllerinden ge- bunu işbaşına geklikleri günden beri yapular. Denetim oimadığı için rant febefesi egemen oldu. Savnıkluklar da kontrol edilmiyor*' değerlendırmesini yaptı. Eren, Yerel Yönetimler Yasa Tasansf nın 4. maddesinde seçmenin başvurusuyla ilgili sınırlama getirildiğine dikkat çekerek "Tasanda seçmenin başvurtı oranmın İçişleri Bakanbğı tarafından belirieıunesi öngörülüyor. Oysa demokratik kaühmcıhk ilkesine göre, ne kadar seçmenin nasıi başvuracağmın her yerel yönetim çerçevesindeki haikm kendisinin beiuiemesi gereldyor* diye konuştu. leni yapıyorlar. Son olarak Ankara Büyükşehir Bele- diyesi'nin sürücü alırken çeşitli oyunla- ra başvurduğu bildiriliyor. Söz konusu belediyenın BUGSAŞ adlı bir fırmaya aldığı işçileri Ankara'nın taşımacıhğını yapan EGO'ya transfer ettiği ve burada- ki sendikalı işçileri işten atmaya hazırian- dığı vurgulamyor. Bu arada, Genelkurmay Başkanlığı'nda ırtıcaya karşı kurulan Batı Çalışma Gru- bu'nun, 1997 yılmda Ankara Belediye Başkanı MeBh Gökçek'in usulsüz ihale- leri, köktendinci vakıflar, kurslar, yurtlar Beşiktepe tasarıyı değerlendirdi 'Yağmakunateşvik ediliyor y Türk Mühendıs ve Mimar Odalan Birliği (TMMOB) Ikinci Başkanı Celal Beşiktepe, küreselleşme adı altında sürdürülen özelleştirmeyle kentsel yaşamın her alanının yağma ve soyguna açıldığını belirm". Tasannın temel kent hizmetlerinin özelleştirilmesinin önünü açtığına dikkat çeken Beşiktepe, yerel yönetimlerin merkezi politikanın bir aracı haline geririldiğini de ifade ederek "Kamu arazUerinin belediyelere devriyle de yerel yönetimler eüyle yağma teşvik ediliyor. İçme suyu. kanalizasyon, ulaşım, çöp gibi kamusal kent bizmetleri bir avuç vurguncuya peşkeş çeküiyor" dedi. Beşiktepe, Yap-lşlet-Devret Yasası'nda yapılan ve Kuran kurslanna aktanlan belediye kaynaklan gözalnnaahnmışü. Gökçek'in, belediyenin önemli yatınm projelerini eski Refah Partisrne yalon firmalara ver- diği gözler önüne senlmişti. Türkiye Belediye-lş Sendikası Genel Başkanı Nihat YurdakuL Ankara Beledi- yesi'nden 400 sendikalı ışçınin atılması- nm gündemde olduğunu belirterek "Bul- duklan işçiler. İş ve İşçi Bulmak Kuru- mu" ndan gelmiyor. Türki>e genelinde sen- dikasızlaştırma operasyonu sürüyor" de- di. Türkiye genelinde örgütlü ve 196 bın üyesi bulunan sendikarun başkanı Yurda- değişiklikle temel kent hizmetlerinin "özel hukuk alanına" sokuldugunu belirterek, Yerel Yönetimler Yasa Tasansı'yla da söz konusu hizmetlerin denetimden kaçınlarak sermayenin talanına açıldığını dile getirdi. Özellikle metropollerde bir süredir yürütülen yabancı sermeye projeleriyle halkın kent hizmetleri için ödediği ücretin 10 kat arttığına dikkat çeken Beşiktepe şunlan söyledi: "Deprem öncesi hazırhklann merkezi otması gereken belediyeler, bu uygulamalarla, önlem almak gücünden uzaklaşıyor. Kamusai aJanlann özeueştnibnesinin bedeiini 17 Ağustos'ta ödeyen Marmara halkı yeniden felaket ortanuna sürüklenryor." kul, hemen her belediyenin birlikte çakş- üğı 20-30 fırması olduğunu belirterek, bun- lann siyasi yandaş ya da akraba olduk- lanna dikkat çekti. Yurdakul, "Buşirket- ler arka bahçede. Belediyelerin kaynak- lan buraya akryor. Üsteİik bu firmalar, belediyelerin araçlannı ve akarvakıtian- nı kullanarak iş yapıyoriar. Çalıştınlan işçilere de beledh elere > üksek ücret ayır- dıklarını gösterdikleri halde düşük ücret verijorlar. Türkiye'nin işsiztik sorununa böyleçözüm bubmavız" dıye konuştu Yur- dakul, hizmet kalitesinin de giderek düş- tüğünü dile getirdi. Beledîyenin kaynakları kalchrıma, camiye • Ankara Büyükşehir Belediyesi Mamak çöplüğünün kapatılmasına 1 milyon lira ayırırken Hacı Bayram Camii'nin çevre düzenlemesine 5 trilyonluk kaynak aktaracak Ankara Büyükşehir Bele- diyesi 2000 yılı yatınm he- defînde sadece kaldınmlan yendemek:için 7.5, HaaBayt ram Camii'nin çevre düzen- lemesı için de 5 trilyonluk kaynak ayırdı. Öte yandan, Mamak çöplüğünün kapa'- tılması için sadece 1 milyon lira vermeyı öngören beledi- ye, Sincan çöplüğünün ısla- huîa kaynak ayırmadı. Bele- diyenin, kârh ihalelerini yan- daşı kuruluşlara verdiği bil- dirilirken, Anakent Beledi- ye Başkanı Meiih Gökçek hakkında daha önce de be- lediye işlerinde dinci vakıf- larla işbirliği yaptığı yönün- deki haberler üzerine ince- leme başlatılmıştı. Öte yandan belediye ge- nel bütçe vergi tahsilatından 25 triryon, Ankara genelin- de vergi gelüierinden de 230 trilyon lira gelir elde etme- yi planlıyor. Belediyenin bütçe kalem- leri arasmdayüzde23.13'e sahip olan cari harcamalar için 78 trilyon 690 milyar 709 milyon, yaünm için 149 triryon. borç ödemeleri (trans- ferler) için de 111 trilyon li- ra öngörüldü. Toplam 340 triryon 282 milyar liralık kay- nak ıçinden Hacı Bayram Camii'nin çevre düzenleme- si için 5 trilyon lira kaynak aynldiğı öğrenıldi. Bu ara- j&,'7iö^öır çevnyi tehdir eden Mamak çöplüğünün kapatılması için ise sadece 1 milyon lira kaynak öngörül- dü. Sincan Çadırtepe çöplü- ğünün işlevsel hale getirilme- si için ihtiyaç bulunan 4 tran- sör istasyonu için ise kay- nak aynlmadı. Anakentbelediyesinin ge- nel bütçe vergi tahsilatma ilişkin yüzde 5 oranındaki payı da 25 trilyon lira. Ayn- ca belediye Ankara genelin- de bütçe vergi gelirlerinden de 230 trilyon lira gelir elde etmeyi planlıyor. Hukuk dışı uygulamalar Ankara Anakent Beledi- ye Başkanı Gökçek'in gö- reve geldiği günden bu ya- na, kent sakınlenrun temel gi- derlerine enflasyonun üzerin- de arüşlaryapıldı. Doğalgaz abonelik ücretleri artnnlırken, kullamm ücretlerinde de ya- sal düzenlemelere aykın ola- rak fahiş fıyatlar öngörüldü. BOTAŞ'la yapılan anlaşma- lar göz ardı edilerek, doğal- gaz abone sayısı büinçsizce arttınldı. - • Çalışanlannı taşeronlaşürma girişimlerini sürdüren birçok belediye, işçilerinin maaşlanm ödemezken denetim mekanizması işlemiyor. Hazine yükü üstlendi iç borç stoku arttı Devlete 1.4 katrilyonluk borç Belediyelerin, garantüi dış borç- lanru geri ödeyen Hazine'ye top- lam 1.4 katrilyon lira borçlu çık- üklan bildirildı. Hazine'nin garan- tili dış borçlar nedeniyle tüm ku- ruluşlardan vadesi geçmiş toplam alacağının 1.7 katrilyonu buldu- ğu kaydedildi. Hazine'nin beledi- yelerin borçlarmı üstlenmesi iç borç stokunu arttırdı. Hazine, 1992 yılından bu yana KİT'ler, belediyeler, üniversite- ler, fonlar ve benzeri kuruluşlaraı ödeyemediği garantili dış borç- lan. daha sonra bu kuruluşlardan tahsil etmek üzere kendisi öder- ken. finansman sıkmtısı içerisin- dekı kuruluşlann büyük bolümü- nün Hazine'ye olan borçlarmı ödemediği kaydediliyor. Hazi- ne ' nin şimdiye kadar bu kuruluş- lann toplam 5 milyar 458 milyon dolarlık dış borcunu ödediği be- lirtiliyor. Hazine'nin 1992-1999 yıllan arasında 3 milyar 481 milyon do- larlık dış borcunu ödediği beledı- yelerden 1999 yılı sonu itibany- la tx^ılam 1 katrilyon 398.8 trilyon liralık alacağı bulunduğu kayde- dılı>or. Vadesi geçen alacaklan- nm 782 trilyon lirasını Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bu be- lediyeye bağlı ASKİ ve EGO ku- ruluşlannm borçlan oluşturuyor. Hazine'nin şimdiye kadar An- kara Büyükşehir Belediyesi'nin 1 milyar 698 milyon dolarlık dış borcunu ödediği bildirilirken, Iz- mir Büyükşehir Belediyesi ve bağ- lı kuruluşlarmdan 249 trilyon li- ra, tstanbul Büyükşehir Belediye- si'ne bağh ISKİ ve İGDAŞ'tan toplam 179 trilyon lira, îzmit Bü- yükşehir Belediyesi ve İZGAZ'dan toplam 187 triryon lira vadesi geç- miş alacağı olduğu bildiriliyor. Borçlu belediyeler Hazine'ye bu kapsamda borç- lu olan belediyeler arasında Ga- ziantep, Konya, Mersin, Antalya, Adana büyükşehir belediyeleriy- le, Alanya, Yozgat, Adapazan, Menemen, Bafra, Iskendetun be- lediyeleri de yer ahyor. Hazine'nin, ödediği garantili dış borçlar nede- niyle KJT'lerden olan vadesi geç- miş alacağı ise özelleştinne kap- sammdaki kuruluşlarla birlikte 165 trilyon liraya ulaştı. Hazi- ne'nin bu nedenle üniversiteler- den 24.9 trilyon lira, fonlardan 67 trilyon lira alacağı bulunuyor. Ziraatçılar siyasileri uyararak çözüm beklediklerini söylediler lZMİR(CumhurryetEgeBü- rosu) - Türk çiftçisinin uygula- nan yanlış pohtikalar sonucu if- las noktasına geldiği bildirildi. Yetkililerin yanlışlarda ısrar et- meleri halinde, yabancı ülke çift- çilerinin Türk tanm sektöriine hâkim olacağı beürtilerek "Ya- şadığımız süreçte yabancı çiftçi- ler, Türk çiftçisinin topraklannı da alma noktasına gelecekler. Türktanmı bir darbogazdan ge- çiyor. Bu darboğazı çıkmaz sokak haline gerirmemek için çözüm üretümeh'" görüşlerine yer veril- di. Izmir Ziraat Odalan îl Koor- dinasyon Kurulu toplantısına ka- tılan Izmir ve ilçelerinin ziraat odalan başkanlan, Türk tanmı- nm yaşanan süreci en az zarar- la geçirmesi için, Tanm Bakan- lığı, üniversitelerin ilgili bölüm- leri ve ziraat odalan olarak bir araya gelinmesi gerektiğini be- Urttiler. Sorunlann kısa ve uzun vadeii olarak ele alınması ge- rektiğini vurgulayan çiftçiler, "Çiftçiye daha fazla kaynak ge- rekiyor. Krediler kesilir ve faiz oranlan düşürülmezse çıkmaz sokağa girilecektir. Ürettiğûıi sa- tan. ancak parasını alamayan binlerce çiftçi \ar. Çiftçinin su-- iflas noktasına geldi' Sevgi Özel Sağlık Hizmetleri AS hisselerine gözaltı Hisse satışında sorun çıktı İSTANBUL(AA) - Tekstü Bankası'mn sahibı bulunduğu 250 milyon lira nominal değerli Sevgi Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. hisse senetlerinin bir bölümünün satışmda sonm çıktı. SPK Başkanı Prof Dr. Muhsin Mengütürk imzasıyla Borsa'ya gönderilen açıklamada, Tekstü Bankası'mn, elindeki 250 milyon lira nominal değerli Sevgi Özel Sağlık Hizmetleri hisselerinin İMKB'de satışı için izin talep ettiği belirtildi. Açıklamada, ileride Muzaffer Menner, Aks Menkul Değerler A.Ş. ve banka arasında rehne ve taahhütnamelerin içeriğine ılışkın ortaya çıkabılecek taleplerin ve Muzaffer Mermer'in Istanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Aks Menkul Değerler, banka ve ÎMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye karşı hisse senetlerinin devir ve teslimi amacıyla açtığı davanın sonucunda, hisse senetlerinin aynen teslüninin kabul edilmesi halinde, İMKB'de yapılacak satışın hukuki ve cezai tüm sorumluluğunun bankaya ait olacağı kaydıyla satışın uygun görüldüğü bankaya bildirildi ündan para kazananlara birile- ri dur demett" görüşlennı vur- guladılar. Izmir Ziraat Odalan ll Koor- dinasyon Kurulu Başkanı Reşit Kurşun. gelir durumu azalan ve alun gücü düşen çiftçinin tanm- sal faaliyetlerini sürdüremez du- ruma geldiğini belirterek "Zi- raat Bankası 300 dekann üstün- de tarlası olan çiftçiye kredi ver- meyeceğini açıkladı. Böyle bir oluşum çiftçiyi özel bankalara ve tefecinin eline düşürecektir. Biz çiftçinin sattığının parasını ala- bilnıesini ve üretim için düşük faizli kredi verilmesini sa>ıuıuyo- nız. Söylediklerimizi de\'let yet- kilileri uygularsa çiftçi ayağa kal- kacaknr. Aksi Türkiye'de tan- mınbitmesidemektir'' dedi. Kur- şun, pamuk fiyatrmn 800 bin li- rayı bulduğunu da söyleyerek Tariş'in düşük ücretle aldığı pa- muktan artış oram kadar çiftçi- ye pay dağıtması gerektiğini vur- guladı. IMF'nin tanm ürünlerine yüz- de 25'ten yukan zam yapılma- ması yönünde görüş belirttiğini ve hükümet yetkililennin de bu doğnıltuda davrandıklannı beür- ten Reşit Kurşun, "Üreticinin kullandığı mabsemeleryüzde 100 oranında artıyor. Bu olgu gözar- dı ediliyor" dedi. ÇİFÇİDOSTU SADULLAH USUMİ Tarımda Reform' Aldatmacası... Türk tarımı gerçekten büyük bir bunalım içinde. Hele geçen yıl tanm ürünlerinin maliyetinin çok al- tında satılması, üstelik paralarının aradan 6 ay geçmesine rağmen hâlâ ödenmemiş olması çift- çiyi tam bir ekonomik krize soktu. Çoğunu iflas teh- likesi ile karşı karşıya getirdi. Bu nedenle, tanm kesimini düzlüğe çıkaracak önlemlerin alınması kaçınılmaz hale geldi. Nitekim, bu gerçeği gören ve zaman zaman di- le getiren Tanm Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp ile Sanayi Bakanı Kenan Tannkulu tarıma biraz ne- fes aldıracak bazı girişimlerde bulundular. Bu ko- nuda yaptıklan konuşmalar basına da yansıdı. Ancak, IMF'nin önerileri ortalığı karıştırdı. IMF tanma yapılan desteğin kesilmesini ve bu- nun da bir sistem değişikliği ile sağlanmasını isti- yordu. Aksi halde, Türkiye ile anlaşma imzalanma- yacak, kredi de verilmeyecekti. Bu çok açık bir tehditti... Ne yazık ki Ecevit hükümeti bu tehdide karşı ko- yamadı. Sistem değişikliği ile ilgili daha önceki hükümetler döneminde başlatılan çalışmalara hız verildi. • • • Tanm reformu adı aslında biraldatmaca... Zira, biraz incelendiği zaman hazırlandığı bildirilen re- formlar, tarımın kalkınmasına yardımcı olmaya- cak, tam tersine çökmesine yol açacaktır. IMF'nin bu konuda yaptığı baskıları Türk çiftçi- sine kabul ettirmek zor olduğu için elbirliği ile bir çözüm arandı. Tarımı yok edecek sisteme "Tanm Reformu" adı verildi. Ve.. bugünkü sistemin de- ğiştirileceği, yerine çiftçiyi doğrudan destekleye- cek bir modelin getirileceği açıklandı. Çiftçiye doğrudan yapılan desteğe hiç kimse kar- şı çıkmaz. Ama, bugünkü sistemin kaldınlmasını da hiç kimse izah edemez. Zira bugünkü sistemin temel taşları KİT'ler ve KlK'lerdir. Bu kuruluşlar hükümetlerin ters tutumlarına rağmen çiftçinin özel sektör tarafından sömürülmesine az da olsa engel olabilmektedir. TARİŞ, ÇUKOBİRÜK, ANTBİRLİK, FİSKOBİR- LİK, TRAKYABİRLİK gibi KİT'ler... TEKEL veTMO gibi KlK'ler devre dışı bırakıldığı anda, çiftçiyi ko- ruyacak kurum kalmayacağı için bazı özel sektör kuruluşları tarım kesiminin iliğini kemiğini sömü- recek, bugünkünden beter edecektir... Ayrıca, bugünkü sistemin varlığı, çiftçinin doğ- rudan desteklenmesine engel değildir... Hatta, desteğin dağıtımında yardımcı olabilir. Özel sektörtemsilcileri 25, belki de 30 yıldan be- ri tarımsal KlT'lerin, KlK'lerin yok edilmesi için amansız bir mücadele veriyor. Bugüne kadar bir sonuç alamadılar. Ama, şimdi dış güçlerle işbirli- ği yaparak amaçlanna ulaşacaklar. • • • Hükümet eğer çiftçiyi düşünmüş olsaydı, dış kaynaklı önerileri dikkate almaz.. öncelikle tanm- ı sal KfTferl ve KfK'teri güçlendirirdi. = '= ' ' Doğrudan destekteme modeli çiftçiye biraz ra- hatlık verir ama sömürülmesini önleyemez. Örne- ğin, hükümet herhangi bir ürüne 200 bin lira fiyat verse bile, piyasalarda güçlü rekabet ortamı ya- ratacak tarım satış kooperatifleri yoksa, tüccar aynı ürünü 80 ile 100 bin lira eksiğine alabilir. Böylece, devletin çiftçiye doğrudan yaptığı des- tek de dolaylı olarak tüccarın kasasına akacaktır... Eğer, tarım reformu adı verilen IMF önerileri ka- bul edilirse sonuçta karşımıza şöyle bir tablo çı- kacaktır: 1. Tanmda üretim daha da düşecek. 2. Ihracatımız tamamen duracak. 3. Tarım ürünleri ithal eden bir ülke haline gele- ceğiz. 4. İç pazarlarımız yabancı ürünlerte dolup taşa- cak. 5. Halkımız Amerikan buğdayından yapılmış ek- mekleri yiyecek. 6. Tekstil fabrikalarımız ithal pamukla çalışacak. 7. Çayımızı Fransız şekerleri ile içeceğiz. 8. Tatlılarımızı Güney Amerika'nın kamış şeker- leri ile yapacağız. 9. Etimiz Amerika veAlmanya'dan; sütümüz.te- reyağımız, peynirimiz, yoğurdumuz Hollanda'dan gelecek... 10. Kırsal alanlarda açlık, işsizlik artacak. 11. Istanbul, Ankara, Izmir, Antalya, Bursa, Ada- na gibi büyük şehirlerimize göç hızlanacak... 12. Sigaralanmız zaten Amerikan, Ingiliz ve Fran- sız şirketlerinden... Geriye ne kaldı ki?.. Hatalı banknotlar değiştirilecek 10 ıııil\ oıılıık banknodarda hata ANKARA (Ctımhuriyet Bürosu) - Geçen yıl tedavüle çıkanlan 10 milyon liralık banknotlann bazılannda hata olduğu tespit edilirken. bunlann değiştirilmesi için çalışmalara başlandı. Dolaşmıa 5 Kasırn 1999'da çıkanlan 10 milyon liralık banknotlann bazılannda, gerekli güvenlik unsurlannm bazı özel koşullarda kaybedildiği belirlendi. Merkez Bankası'na, bankalar, finans kurumlan ve emnıyet birimlerinden ulaşan bazı gerçek 10 milyon liralık banknotlarda, mor ötesi ışık altmda kırmızı yansuna \eren meşale desenlen rfe Atatürk imzasının bulunmadığı tespit edildL Yapılan incelemeler sonunda söz konusu güvenlik unsurunun. bazı özel koşullarda kaybedildiğinin belirlenmesi üzerine, Merkez Bankası öncelikle bundan sonra basılacak banknotlarda söz konusu güvenlik unsurunun kaybolmasını önleyici tedbirler aldı. Dolaşımdaki hatalı banknotlar ise değiştirilecek. Merkez Bankası, söz konusu banknotlara ilişkin bankalara göndeTdiği yazıda, güvenlik unsuru eksik banknotlann ulaşması halinde, diğer güvenlik unsurlannın tamam olup-olmadığımn incelenmesini istedi. Merkez Bankası, yapılan inceleme sonunda gerçekliği belirlenen banknotlann, değiştirilmek üzere T.C. Merkez Bankası şubelenne ulaştınhnasmı, banka, finans kurumlan ve emniyet birimlerine bıldırdı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog