Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

/ % ^SMTKESMTMZIİZNET I V§ SMTADRESEKTnPTESÜMİ / / f sMrOvakMBUjO A • * SMT KtUtP 8fe>AHte OUUUâ A f I uur nMiTiE ıdmp unşı Dıleiğınız babm adını kredı kartmızm numarası ve soo kulianma tanhı ıle Mıkte bıldınn. kıtap evımzde olsun Adınızı. soyadımzı vc telefon mnuıraıuzı da hldınneyı ımunrayuı Gye degılsemz, dıkrsemz öye de olun ya da melığmızı >emleyın MER İŞLEM BİR TELEFONLA:Q212 S14 01 96 Cumhuriy ( Cumhıırlr»t İ Cumhuriyet Kitap Kulübü Sergı Salonlannda ve Temsilcilıklerinde (LEDtBERG SpA. İBlyıTöiskrmde ürtolmısoı) 1 Caddaa No » 4 1 (34334) g g ŞfetartiUW£12)514 0196 Faks:pi2)514 0195 re. YIL SAYI: 27152 / 250.000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU: YUNUS NADİ ff924-)945je/^y/\Z4fl/: NADİR NADİ (1945-1991) 8ŞUBAT2000SAU H R H İVAN TURGENYEV î K î BOZKIRDA BİR KRAL LEAR Rusçadan çevirenler: Oğuz Peltek - Erol Güney 19. yuzyıl Rus romanının en buyüklerinden biri olan Turgenyev'den, bir Rus kuçuk toprak sahibinin ilginç portresi. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... TÜIOEHYEV BOZKIRDA BİR KRAL LEAR İlk ABD Büyükelçisinın Türkiye Hatıraları ATATÜRK VE İNÖNÜ John Grevv'in Türkiye ile ilgili bu önemli anılarını tarihsel bir belge olarak . , okurlarımıza sunuyoruz. Cuma günü Cumhuriyet 'le birlikte... Iran çıkmaza girdi 'Olaylan hrmandıran iutucular'# Iran'daki son gelişmeleri değerlendiren Doç. Dr. Meliha Altunışık, seçimler öncesinde meydana gelen bombalama olaylannda reformculara gözdağı verilmek istendiğini vurguladı. îran'da tutuculann reformlar karşısında her türlü yolu denediklerini belırten Meliha Altunışık, "Halkın Mücahitleri ile tutuculann çıkar ittifakına girdikleri görünüyor" dedi. # Emekli Büyükelçi Ismail Soysal da son dönemde pek dostu kalmayan Iran'ın ekonomik ve siyasi anlamda köşeye sıkışmaya başladığını söyledi. Irak'a protesto notası # tran'dakı Devrim Muhafızlan'nın başı General Rahım Safavı, Irak'ta üslenen Halkın Mücahıtlen'nden Tahran'daki patlamalann ıntikamının annacağını söyledi. Rejım karşıtı örgütün eylemlerinden Bağdat'ın sorumlu olduğunu üen sürdü. Irak'ın Tahran Maslahatgüzan Abdülsattar Al Ravi dün Iran Dışışlen Bakanlığı'na çağnldı. Ravı'ye Iran'ın, ıçınde sert ıfadeler bulunan protesto notası ıletıldi • 7. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - ODTÜ Uluslara- rası Ilışkıler Bölümıi öğre- tım üyesı Doç. Dr. Mefiha Altunışık, seçimler önce- sinde Îran'da meydana ge- len bombalama olaylann- da reformculara gözdağı venlmek ıstendıgını vurgu- layarak "Hatemı'nin ikti- dara gelmesinden beri tu- tucularflerefonncolar ara- sında bfiyfik bir mücadde var. Bombalanan yerin, se- çnnlerde adayolmayıdûşû- nen Rafsancanı 'nin ofisi oJ- ması anlamhdır. Rafsanca- ni, refonnlann önünde önemfi enget ofauo dini Bder A>etullah Alı Hamaney'iu etkisini kaldırmayı planla- yan biri.Tutucular,refonn- iar karşısında her tûrlü yo- tu deniyoriar. Halkın Mü- cahitleri ile tutuculann çı- kar ittifakına girmişolduk- lan görünüyor'' dedı. Emekli Büyükelçi Isma- il Soysal ıse tran'ın ekono- mik ve sıyası anlamda kö- şeye sıkışmaya başladığını söyledi Iran'uı son dönemde pek dostu kalmadığını vurgula- yan Soysal, Irak'la arası za- ten bozuk olan ve Rusya ıle MArkasıSa. 7,Sü.2'de Afgan uçağında 8 yolcu serbest Korsanlarla rehine pazarbğı # Hava korsanlannın, önceki gün kaçırdıkJan Afgan yolcu uçağını dün sabah Londra'daki Stansted Havaalanı'na indirmesinin ardından, havaalanı uçuşlara kapatıldı. Afganistan'da ülkenin büyük bölümünü elinde tutan köktendinci Taleban'ın görüşmeyi reddettıği korsanlann kimlikleri belirsizliğinı koruyor. # Hava korsanlan yapılan pazarlıklar sonucu Stansted Havaalanı'nda sekiz yolcuyu serbest bıraktı. Sayılan sekiz olarak tahmin edilen hava korsanlanıun elinde halen 157 rehine bulunduğu ve yolculann tamamının Afgan olduğu -•& belirtiliyor. Mll.Sayfada * 53 öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve hemşire meslekten ihraç edildi YOK'te irlicateıııizKğiTaşra ünjversiteleri izlemede Yüksek Öğretim Kurumu taşra üniversitelerindeki öğretim üyesi kadrolannı yakın izlemeye aldı. Öğretim üyelerini inceleyen YÖK, 23'ü Selçuk Üniversitesi, 9'u Atatürk Üniversitesi'nden olan 53 memurun görevine son verdi. vahdettine övgü Öğretim üyeleri kitaplannda laikliği eleştirirken Kurtuluş Savaşı'nın önderi ve çağdaş Türkiye'nin kurucusu Atatürk'ün " Vahdettin'den aldığı gizli talimatla" çalıştığı öne sürülüyor. Kitaplarda Said-i Nursi'den övgüyle söz ediliyor. EBRUTOKTAR A^fKARA-Yüksek Öğretim Kuru- lu (YÖK) 23'ü Selçuk Ünıversıte- sı'nden olmak üzere 53 araştmna gö- revhsı, öğreüm üyesı ve hemşıreyı Atatürk ılke ve devnmlenne aykuı davrandığı, kılık kıyafet yönetmehğı- ne uymadığı ve laıklık düşmanlığı yaptığı gerekçeleriyle meslekten ıh- raçettı Atatürk ılkeve devnmlen der- suıe gıren öğretım üyelennı mercek altına alan YÖK, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden sonra Isparta Sü- leyman Denurel Üniversitesi'ndekı ı- kı öğrenm üyesını de kamu görevın- den çıkardı. Öğreüm üyelen, kıtapla- nnda laıklığı eleştınrken, ulusal Kur- tuluş Savaşı'nın önden ve modern Türkıye'nın kurucusu Atatürk'un "Vahdettin'den aldığı gizli talimathT çalıştığını öne suruyor, "Said-i Nur- a"yı övüyorlar YÖK, taşra üniversıtelenndeki öğ- retim üyesı kadrolannı yakın izleme- ye aldı Buünıversıtelerden gelen tüm ıhbarlan araştırmayaalan YÖK, özel- Kamu görevinden uzakla$tırma YÖK, üniversitelerde çalışan bazı araştırma görevlisi, doktor, hemşire ve diyetisyenlerin de curnhuriyetin temel niteliklerine aykın dayrandığını belirledi. Söz konusu kadrolar, YÖK tarafindan hem üniversiteden hem de kamu görevlerinden atılarak uzaklaştınldı. Uygulama Araştırma Merkezı, Abant tzzet Baysal Üniversitesi Düzce Mes- lek Yüksekokulu, Sakarya Ünıversı- tesı ve Afyon Kocatepe Ünıversıte- sı'ndekı araştırma görevlisi, doktor, hemşire, dıyetisyen ve öğretim üyesı- nın cumhunyenn temel niteliklerine aykın davrandıklannı saptadı YÖK, mArkasıSa.l9,SiL3'te likle Atatürk iDcelen ve devnmlen dersine gıren öğretim üyelenru uıce- hyor Kılık kıyafet yönetmelığınden ödün vermeyen YÖK; 1999 yılından bu yana 23'ü Selçuk Üniversitesi, 9'u Atatürk Üniversitesi'nden olmak üze- re Yüzüncü Yıl, Harran, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesı, Cumhun- yet Üniversitesi Sağlık Hızmetlen ve Düzce'ye destek sözü Başbakan Büient Ecevit, 12 Kasnn depreminden etkilenmesi nedenrvk Bya- pdan Düzce'de halkasesîendLMarmara depremterinden yûzbinlerceinsanBi etkflend^mi behrten Ecevit, "Deprem bir insanhk ola>ıdır. Düzceli işadamlan, esnaf proje üretsinler. biz bunu gerçekleştire- Bm" dedi Ecevit, çadnrda kış koşullanna katlanan depremzede yurttaşlann Akdeniz Bölgesi'ndeki tatil sitelerine yerieşme- lerimistediDüzc€'nmilkvalisiFikrrtGü>™töreDdeBaşbakan tKİ BtN KİŞtNİN tSMİ BELİRLENDt Hücre eve baskm: 1 öKi # Şanlıurfa'nın Ceylanpuıar ilçesinde, Hizbullah'ın hücre evıne yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada, örgütün ilçe sorumlusunun babası öldü, bazı örgüt üyeleri yakalandı. Hizbullah'a karşı yurt genelınde düzenlenen operasyonlarda gözaltrna alınan militanlar ile yakalanan üst düzey örgüt yönetıcilerinın emniyette verdiği bilgıler doğrultusunda örgütle bağlantısı olan 2 binin üzennde kişinin adı belirlendı. Bu doğrultuda özellikle Myarbakır, Batman, Mardin ve Adıyamarröa oldukça kapsamlı yeni bir Hizbullah operasyonu başlatılacağı bildirildi. Örgütün Batman ve Hılvan'da ikı cephanelığı de ortaya çıkanldı. W4.Sayfada Eylem Içln zorakl nlkâh # Hizbullah'a yönelik sürdürülen operasyonlarda Kahramanmaraş'takı bır evde bulunan 4 yaşındaki Sena Nur Fırathan'ın babası Sabri ve annesi Saliha'yı örgütün imam nikâhıyla evlendirdiği belirtildi. Küçük çocuğun dayılan Halil ve Sadık Aslan'ın ise örgütün üst düzey sorumlulanndan olduklan, örgütten aynhnak isteyen Sabri Fırathan'ın öldürülmek amacıyla kaçrrıldığı, Sena'nın da bu kişilerin talimatıyla annesi Saliha ile brrlikte Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a götürüldüğü bildirildi. W4.Sayfada Fazilet Partisi nde istifalar önlenmeye çalışılıyor Muhalifler beklemede # Fazilet Partisi Genel Idare Kurulu ve grup toplantılannda Genel Başkan Recai Kutan ile başkanlık divanımn istifasını ve 14 Mayıs'ta yapılacak olan kongrenin öne alınmasını isteyen mulıalifler, bir süre bekleme karan aldı. Kutan ve başkanlık divanının istifa konusundaki direnişlerini sürdürmeleri durumunda muhaliflerin önümüzdeki sürece ilişkin yeni bir strateji belirlemeleri bekleniyor. # "Yenilikçiler" olarak isirnlendirilen muhalif grupta yer alan Fazilet Partisi Istanbul Milletvekili îrfan Gündüz, "Bu başansız gidişin faturasını birileri ödemeli" diye konuştu. • 7. Sayfada Necmettin Erbakan davasında ek mütalaa verildi Irk aynmı suçlaması ) Kapatılan RP'nin Genel Başkanı Necmettin Erbakan hakkında Diyarbakır DGM'de görülen davada savcı, Erbakan'ın "partisi dışındaki kesimin, inanç ve iman sahibi olmadıklan iddia ve düşüncesiyle hareket ettiğini, milletvekillerini gâvur olarak nitelediğini" beürtti. Savcı, sanığın "halkı din ve ırk farklılığı gözeterek kin ye düşmanlığa açıkça tahrik etmek suçunu işlediği anlaşıldığından" TCY'nin 312/2. maddesi gereğince cezalandrnlmasına karar verilmesini istedi. • 7. Sayfada TELEFONDA SABİT ÜCRET OYUNU • 3. Sayfada TEFTİŞ SIRASI HAZİNE'YE GELDİ • 12. Sayfada SANATÇISANATÇIYA KARŞI M15. Sayfada ÖZDEN: AOÇ YAĞMALANIYOR • 19. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Şerlatın PanzehiPi! . Türkiye'dekı şenat akımı ile bağlantılı bilgiler yıllar- dır bir noktada toplanıyor "Her taşın altında Iran." Tahran, topraklanndan PKKterönstlerinı sızdınr; as- kerimizin, masum halkın katledilmesine yardımcı olur. Tahran'dan aldığı talimatla Iran Büyükelçiliği molla rejimini Türkiye'de yaymak, taraftar bulmak ıçın elin- MArkastSa.l9,Sü.l'de Özelleştirme hazırfığı Is- tanbul Belediyesi, "Vizyon 2023" projesine kaynak sağ- lamak amacıyla yıllarca yatı- rım yaptığı şirketlerini satı- yor. • 9. Sayfada Kadrolaşma inadı Sağlık Bakanı Osman Durrnuş, Da- nıştay'ın yürütmeyi durdur- ma karanna karşın şef ve şef yardımcılarının sınavsız eği- tim hastanelerine atanması- na olanak sağlayan genel- geyi yeniden yayımladı. • 8. Sayfada BORSA Dun 16.378 Önceki 16.871 DOLAR oDün 564.000 Önceki 562.500 M4RK Dün önceki 282.500 ALTIN ODün 5.710.000 önceki 5.310.000 Mehmet Ali llıcak serbest Dolandıncılıksuçundan hak- kında 3 ayrı dava açılan Mehmet Ali llıcak Türkiye'ye döndü. Mehmet Ali llıcak çı- karıldığı mahkeme tarafin- dan serbest bırakıldı. • 3. Sayfada 'Grozni'yi geri alacağız' Çeçenistan Devlet Başkanı Âslan Mashadov, yeni birge- rilla savaşı başlattıklarmı be- lirttı. Aslan Mashadov, "Baş- kenti geri alacağız" dedi. • 10. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Auschwitz Kampı Avusturya İktidan••• Avusturya'daki iktidar değışikliğiyle birlikte alevle- nen "Nazi" tartışması, beni 199O'lı yıllann başındakj bir gezime götürdü. Polonya'ya gidip Ikinci Dünya Savaşı döneminin en büyük Nazı kampı, Auschwitz'ı görmemek olmazdı... mArkasıSa.l9,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog