Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

1ES / /§ A A* vuammitmPT VJa OYEÜK MBULfi SAAT Ktnp skwds ouuuâ taf tfdlPSMTUUttfTlf z kıtabm admı krtdı ^artınızın numarası ve son kullamnâ tahhı iie bıüıktt bıkiıraı, tıtap eMnızde olsım \dınızı sojadınızı «telefon "numanmızı da bıkhrmeyı unutmaym Ûye de^ılsenız, dılersenız ûyc dc oluıı ya da üydığınıa ynnleyın. IER İSLEM BtR TELEFONLA:0212 S14 01 96 Cumhuriyet7 Ö . YIL SAYI: 27150 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Cumhuriyet Kitap Kulübü ialonlannda ve Temsilciliklerinde EDİBERG SpA -Itslyı Tesıslnrode ürrthnışör) Türtocaö Caddes No 3*41 (34334) C^alogiu btantnJTel (212)514 01 96F*s.(212)51401 95 6ŞUBAT2000PAZAR u M H U R I Y İVAN TURGENYEV I N K U Ü R H î M I BOZKIRDA BIR KRAL LEAR Rusçadan çevirenler: Oğuz Peltek - Erol Cüney 19. yüzyıl Rus romanının en büyüklerinden biri olan İvan Sergeyeviç Turgenyev, zengin ve soylu bir toprak sahibi aiienin oğluydu.. Ama yazar olarak ilk büyük ününü, toprak sahiplerinin köylülere karşı acımasızca davranışlarını sergileyerek kölelik düzenini eleştiren öyküleriyle (Avcının Anıları, 1852) kazandı. O günün Rusyası'ndaki liberal soylularla devrimci demokratlar arasındaki karşıtlık ve tartışmaları konu alan "Babalar ve Oğullar" (1862) adlı romanıysa, Turgenyev'in en ünlü ve önemli yapıtıdır. Rus toplumsal yaşamını konu alan "Rudin", "Soylu Yuvası", "Devrim Oncesi", "Duman" gibi başka romanlar da yazan Turgenyev'in son dönem yapıtlarında kendine özgü bir tür gizemli hava sezilmeye başlandığı gibi, ruhsal çözümlemelere de daha çok değer ve yer verdiği görülür. Bir Rus küçük toprak sahibinin portresini çizdiği "Bozkırda Bir Kral Lear" (1876) Turgenyev'in son dönem yapıtlarının en güzellerinden biri... . . . Salı günü Cumhuriyet 'le birlikte... Tokat'taki tarikattan polis, memur ve öğretmenler çıktı; şeriatçılar kentte tur atıyor Irticade\letmiçindePOİİS dergi dağltiyor Türkiye'de güvenlik birimleri 44 kentte sürdürülen Hizbullah operasyonlanna kilitlenirken, Tokat'ta dinci örgütlenmelere yönelik operasyonlarda şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı. Bir komiser yardımcısı şeriatçı yayın satarken yakalandı. Ordudan atılan bir astsubay ÎBDA-C'nin yayın organı "Furkan"ı pazarlarken gözaltına alındı. 38 kamu calısanı gözaltında Poiis, Kadiri tarikatı dergâhına baskın düzenledi. Aralannda memurlar, polisler, öğretmenlerin de olduğu 38'i kamu çalışanı 73 kişi gözaltına alındı. Bunlann içinde komiser yardımcısı Hüseyin Tan ve 3 polis memuru var. Hüseyin Tan'ın kendi meslektaşlannca uzun süre izlendiği ve tarikatçılarla ilişkilerinin ses ve görüntülü olarak kaydedildiği bildirildi. Yönetlcilerden destek iddiası Kenttckı dinci gericilerin bazı devlet yöneticilerinden destek aldığı ileri sûrülüyor. Vali Yardımcısı Burhanettin Coşkun Atatürkçü kesimin tepkisini çekiyor. Tokat Valisi Mehmet Gündoğdu, kentte aslında daha önceleri irticai faaliyetlerin yoğun olduğunu öne sürerek "Bunlan engellemek için kendımi paralıyorum" dedi. HOKVM KNJUffii İHtari • 4. Soyfada Ö R C Ü T E A D A M K A Z A N D I R I L A N Y E R L E R Merkez kitabevleri # Diyarbakır DGM'de idam istemiyle yargılanan Hizbullah itirafçısı Kemal Aktaş'ın emniyet birimlerine verdiği ifade, Hizbullah'ın elemanlannı nasıl adam öldürme makinesine çevirdiğini ortaya koydu. Aktaş, kendisinin cemaate ait kitabevinde teröristlerle bir araya geldiğini söyleyerek, ardından adam dövme eylemlerine katıldığını ve son olarak da adam öldürdüğünü anlattı. • 4. T E R Ö R İ S T L E R I N B İ R D E N F A Z L A I S M I V A R Çapraz kod sistemi # Yakalanan itirafçı teröristlerin ifadeleri ile çözülmeye başlanan Hizbullah örgütünün "çapraz kod" sistemi ile çahşnğı ve teröristlere birden fazla kod isim verildiği bildirildi. Temel esas kabul ettikleri gizlilik kuralı gereği belli bir dûzeye ulaşan örgüt mensuplanna, örgütteki görevine göre birkaç tane kod isim verilerek kullandınldığını belirten emniyet yetkılileri, çapraz kod uygulaması nedeni ile örgüt üyelerinin üstlerinin kendisi ile ilgili konuştuğunu bile anlayamaz konumda olduklannı söylediler.fiZCMGÜKŞİItaM• 4. Sayfada AP'ye sunulan rapor, ABD'nin, Londra'nın da yardımı ile oluşturduğu casusluk ağmı doğruluyor bıternet casusluğu belgelendi PAZAR KONUCU 'Demokrasi kültürü gerekiyor' # Yûkseköğrenim Yasası 19yıldırTürkiye'deki yükseköğretimin bilimsellikten, araştırmadan ve demokratlıktan gittıkçe uzaklaşmasına neden oluyor. Ülkemizde eğitim ve öğretime GSMH'den bu kadar az pay ayrılırken nasıl iyi yetişmiş kuşaklar beklenebilir? • lÜOrman Fakültesi öğretim üyesi ve Üniversite Öfretim Üyeleri Derneği Başkanı Prof. Kadir Erdin şu noktanın ü^rinde duruyor: "Üniversitelerde öncelikli görev, demokrasinin en özgür biçimde yaşandığı, demokrasi kütürünün yeşerdiği bir ortam yaratılmasıdır." ti 112. Sayfada SAY1SAL LOTO ÇEKİLDİ: 3-5-34-42-47-48 FENERBAHÇE KCKIAELÎSPOR'LA BERABERE mSpor'da ENERJİDE tHALELERE tPTAL SÜRECÎ • 3. Sayfada 'Yasamın pesindcki genç yashlar9 Z e k i ö k t e n n J"1 a r a d a n saan dost - ""T**^™-!"^ fe » ^ tağunbaşroldeokluğnyenirılmi'Gü- le Gûk'de yok olan gûzeffikkri anımsatıyor. Ökten, her şeyin hızia değiştiği, yaşamm ei- den kayıp ghtiği, erdemlerin gjderek kaybolduğu gûnümüzde böyle sıcak bir duygusal- hğa, aşka ve dostiuğa herkesin gereksmüni oktoğunu dûşünüyor. 'Beyinleri ve yürekleri genç' kahramanlannın yaşadüdannm ve içinde taşıdıklan erdemlerin Ldeyenlerin içine işlemesini ve bunlar üzerinde dûşünmeierini isteyen yönetmen, Türk karakteristiğmi yansıtmaanakaı^^özündeevrensdbirfîlmyarattığ^belirtiyor. M 15. Sayfada • 22 Şubat'ta Avrupa Parlamentosu'nda tartışılacak olan raporda, kamuoyunda 'Echelon' diye bilinen dinleme casusluğu doğrulanırken, oluşturulan bir birimin Microsoft, Lotus, Netscape gibi kuruluşlann programlannm içine belli bir kodlama yöntemi ile girip her türlü bilgiye eriştiği de iddialar arasında. ÖZLEMYÜZAK BRÜKSEL- "tnternet dcvrimi'', "uetişim teknotojilerinde çağaüama" sloganlan de başlayan 2OOO'lı yıllar, 21. yûzyüın ekonomı pohtikalannın da belırlendığı Davos Dünya Ekono- mik Forumu toplantılannda yenı kü- resel şeklini alırken gerek ınsanlann özel yaşamlannın, gerekse şirketle- rin gızlı bılgi ve stratejüerinin nasü "koiaytakla" ihlal edıldığı gerçeği ne- dense a bü\ûkbaşan" ile gözardı edi- lebiliyor. Avrupa Parlamentosu'na sunulan rapor Avrupa'dakı pek çok kurum ve şırketin, Washington yöne- timı tarafindan yıllardan ben dınlen- dığıni ve ûstelik lngütere"nın de ABD'ye bu konuda yardımcı oldu- ğunu doğruluyor. 22 Şubat'ta Avrupa Parlamentosu Yayın Özgürlükleri Komısyonu'ndatartışılacak 40 sayfa- lık rapor bugüne kadar gündeme ge- len iddialann hepsinı, isımler, tarih- ler, teknik açıklamalar vererek aynn- tılı bir bıçımde doğruluyor Raporu mArkasıSa.8,Sü.l'de GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Uyum Eşittip Uyumsuzhık ımı? Uyum sözcüğünün anlamında bir değişiklik oldu galiba. Nijat Özönün Dil Kılavuzu'nda uyum sözcüğü kar- şısında "Ahenk, armoni, mutabakat" yazılı. Başbakanımız Ecevit, her fırsatta "hükümetteki uyumu" övüyor. Üç parti arasındaki ahenkten fevka- lade memnun. Cumhurbaşkanımız da öyle. Yeri geldiğinde hükü- MArkosıSa.8,Sü.l'de Yıimaz Cüne¥f i aniaiıtken Bir hayat yaşadı. Bu bir sınav değildi, yanlışlar doğruları götürmedi. Hukukun işlemediği ülkede gazeteciler de kalem kırınca tartışma uzadı. Yıimaz Güney lümpen miydi? Yanıt ortadaydı oysa: Salpa, Yol, Duvar... 'Bizi sindiremezler' Hrider sııclcuh JörgHaider • AB ülkeleri Avusturya'yla ikili ılişkıleri dondururken ABD de Viyana yönetimi ile olan ılişkilere kısıtlama getinleceğini ve durumun yakından izleneceğini bildirdi. Koalisyon hükümeti kuran Özgürlükçü Parti (FPÖ) Başkanı Jörg Haıder ve Halk Partisi (ÖVP) Başkanı Wolfgang Schüssel, Avusturya'ya karşı tavır alan Avrupa Birliğı'ne sert eleştiriler yönelttiler. # Avusturya'ya baskı yapan ülkeleri de kınayan Haider, bu ülkeleri Avusturya'nın demokrasisini baltalamaya çalışmakla suçladı. Başbakanlık görevmi üstlenen ÖVP Başkanı Schüssel de her şeye rağmen siyasal durumun normalleşeceğini umduğunu söyleyerek "KJmsenin bizi sindirmesine izin vermeyeceğiz" dedi. • 11. Sayfada Cenevre'de toprakşoku # Toprak konusunun ele alındığı görüşmelerde, Kıbns Rum kesimi lideri Klerides'in 1974 Barış Harekâtı sonrasında Rumlara satılan Türk mallanmn tapulannı Cenevre'ye taşıdığına ilişkin haberler üzerine görüşüne başyurduğumuz Cumhuriyetçi Türk Partısı Genel Sekreteri Ferdı Sabit Soyer, "Bız de bu konuda bazı duyumlar aldık, ama henüz resmi ağızlardan doğrulatamadık" dedi. • //. Sayfada Demirel: TSK parti değildir # Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Fazilet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan'ın parlamentodan çekilebilecegi bilgisini kendisine ilettiğüıi söyledi. FP ve Genelkurmay arasındaki gerginliğın iki sıyasi parti arasında olrnadığına dıkkat çeken Demirel, Kutan'ı uyardığını bıldırdı Cumhurbaşkanı, "Parlamentodan çekümek siyasi zemini terk etmek anlamına gelir" diye konuştu. # Kıyak emekliük yasasını da değerlendiren Cumhurbaşkanı Demirel, tepkileri dikkate aldığını belirth. Demirel "Ancak bu, karanmı tepkilere göre vereceğım anlamına gelmez" dedi. • «. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ulkenin Ne Onemi Var Mühim Olan İstikrar! Haffejçi Türkiye'ye ilişkin yeterince yazdık, bugü- nü bambaşka bir ülkeye ayıralım. Efendim çook uzak coğrafyalardan birinde, 65 mil- yon nüfuslu kocaman bir ülke vaımış. Bu ülke uzun zaman, "biriik ve beraberliğe en çok muhtaç oldu- • Arkosı So. 8, Sü. 8'de t
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog