Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

/% JSMTKBİVTttZIİZMETr f yfSMr/UMBEKtolPTBtM / / f SMrÖVHMKMOLÜ A MV SMT KhRP HMfta OUNAâ ş g adnu. kredı kartnuzm nunurosı ve son kulianmâ tanhı ılefcnrlıktebıldınn kjtap evımzde olsım Adınızı, soyadmızı ve telefon nunaıanızı da bıMmneyı unutmayın Oye değılsemz. dilereenız üye de olun >a da üyelığınızı yemleym HER İŞLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 Cu m hur iye | BütünDünya ...okuyanlar için 7 6 . YIL SAYI: 27149 / 250.000 TL (KDViçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 5 ŞUBAT 2000 CUMARTESİ U M H U R 1 Y İVAN TURGENYEV I N K Ü Ü R M I BOZKIRDA BİR KRAL LEAR Rusçadan çevirenler: Oğuz Pehek • Erol Güney 19. yüzyıl Rus romanının en büyüklerinden biri olan İvan Sergeyeviç Turgenyev, zengin ve soylu bir toprak sahibi ailenin oğluydu.. Ama yazar olarak ilk büyük ününü, toprak sahiplerinin köylülere karşı acımasızca davranışlarını sergileyerek TL'ROINTEV BOZKIRDA BİR KRAL LEAR i kölelik düzenini eleştiren öyküleriyle (Avcının Anıları, 1852) kazandı. O günün Rusyası'ndaki liberal soylularla devrimci demokratlar arasındaki karşıtlık ve tartışmaları konu alan "Babalar ve Oğullar" (1862) adlı romanıysa, Turgenyev'in en ünlü ve önemli yapıtıdır. Rus toplumsal yaşamını konu alan "Rudin", "Soylu Yuvası", "Devrim Öncesi", "Duman" gibi başka romanlar da yazan Turgenyev'in son dönem yapıtlarında kendine özgü birtür gizemli hava sezilmeye başlandığı gibi, ruhsal çözümlemelere de daha çok değer ve yer verdiği görülür. Bir Rus küçük toprak sahibinin portresini çizdiği "Bozkırda Bir Kral Lear" (1876) Turgenyev'in son dönem yapıtlarının en güzellerinden biri... Salı günü Cumhuriyef Me birlikte... Hizbullah, batıya kaçan militanlanna 'Imaj değiştirin' talimatı verdi Trilyonlar K.Irak'ta\ Hizbullah'ın kanlı yüzü ve birçok adamının yakalanmasına rağmen asıl büyük gücünün ortaya çıkmadığı bildirildi. Kendiliğinden teslim olan "Müslüm" kod adlı Mehmet Fadıl Işık, örgütün para ve silah kaynaklanyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. îtirafçı Mehmet Fadıl Işık, " Vatandaştan zorla alınan fitre ve zekât adı altındaki büyük paralar üst düzey yöneticiler arasında paylaştınlıyor. Faizin -. haram olduğuna inanan ve bankalara güvenmeyen örgüt, paraların büyük bölümünü Kuzey Irak'ta tutuyor. Hüseyin Velioğlu, K. Irak'ta olduğu sırada paralar ona naklediliyordu" dedi. \ Itirafçı Mehmet Fadıl Işık, Güneydoğu'da bannamayan Hizbullah'ın, yurdun Batı bölgelerine kaçan yandaşlanna imaj değiştirme talimati verdiğini belirterek "Bayan militan ve sempatizanlann giydiği kara çarşaf olarak adlandınlan peçe tepki topladığı için halk tarafindan örgüte sempati duyulmuyordu. Halkın öcü gözüyle bakması nedeniyle kara çarşaf yerine başörtüsü takılması kararlaştınldı. Batı'ya kayan militanlara, Güneydoğu'dan geldiklerinin anlaşılmaması için, örgüt tarafindan bu kişilerin top sakal bırakmalan ve şort giymeleri talimatı verildi" diye konuştu. MAHMLITORAL DtYARBAKIR - Batman'da kenddığındenjandarma alay ko- mutanlığına teslun olan 'Mûs- löm' kod adlı MehmetFadıl Ipk, kanlı örgüt Hizbullah'ın para ve silah kaynaklanyla ilgili önem- li bügilerverdi. Orgütün trilyon- lannın Kuzey Irak'takı üst dü- zey yönetıcilerde olduğunu açıklayan Işık, Hizbullah'ın elinde RPG-7 roketatar, uzun menzilli suikast silahı Kanas, Kalaşnikoflar, M-16, G-3 pıyade tüfekleri ve Bıksi makıneli tüfek bulunduğunu söyledi. Işık, Güneydoğu'da bannamayan Hizbullah'ın, yur- dun batı bölgelerine kaçan yandaşlanna ımaj de- ğiştinne talimatı verdığını belirterek "MBftan- faut şort givinme ve top sakal bırakma tahmatı wrfldL Kara çarşafitidolduğu için tûrbuı taktf- F P , A D N A N H O C A C I L A R I N K O R U Y U C U S U # FP'nin gölge genel başkanı Oğuzhan Asiltürk'ûn Adnan Oktar'ın müridiyle yaptığı telefon görûşmesi FP'yi kanştırdı. Kutan, operasyon konusunda Demirel'le görüştüğûnü doğruladı. FP Grup Başkanvekili Bülent Arınç, Adnan Hocacılann kendisine de ulaşmaya çalıştıklaruu, ancak kabul etmediğini söyledi. Kutan, FP'ye de uzanan bazı olaylarda sergilediği küçümser tavnnı sürdürdü. Hizbullah operasyonu için suni gündem diyen Kutan, tehdit ve şantaj faaliyetleri de bulunan yasadışı bir çıkar örgütûne yönelik operasyonu engelleme girişimlerini içeren konuşmalan "fevkalade önemsiz" olarak niteledi. • 19. Soyfoda maa tavsiye edfldi" dedi. Batman'da teslim olan Mehmet Fadıl Işık, iti- raflanyla Hizbullah'ın parave silahkaynaklany- la imaj değişikliği konusunda aynntüı açıkla- malarHa bulundu. tfadesinde, Hizbullah'rn msanlan kaüettigmi, yapılanlann lslamıyetle uzaktanyakmdan bir il- gisinin olmadığını belırten Işık, örgütün parala- nnın da yurtdışındabulunduğunu anlatn. Işık bu konuda şunlan söyledi' "Vatandaştan zorla ab- nanfitreve zekâtadı ahmdakibüyükparalar, üst düzey yönetküer arasında paylaşünbyor. Faizin haram olduğuna inanan ve bankalara güvenme- yen örgüt, paralann büyük bölümünü Knzey I- raktatatuyor.Hüseym Velioğlu, Kuzey Irak'ta olduğu sırada pa- ralar ona nakJedUrvordu." Hizbullah'm silah ve teçhizau- nın bir kısmını, Kuzey Irak'tan mazot getiren tankerler içinde kaçak yollarla, bir kısmını da pa- ra karşüığında silah kaçakçılığı yapan laşılerden aldıgmı belirten Işık, örgütün silahlanmasıyla il- gili şu bilgilen verdi: "OrgütünetindeşuandaRPG- 7 roketatar,ozun menzfltisuikast silahı Kanas, Kalaşnikof, M-16, G-3 piyadetüfeği, Biksi makmeti tüfek, saldın ti- pi el bombasıilekent merkezlerindekidnayetkr- de kullanılan Takarov ve Makarov tabanca bu- hınuyor. Orgüt hiçbir şekildesilahve mühimmat sıkmosı çekmryor." Yunanistan'ı ziyaret eden lsmail Cem'le Yorgo Papandreu 5 anlaşmaya imza attüar. (Fotoğraf: AA) Atina yenidönem# Dışişlen Bakanı Cem ile Yunanistan Dışışleri Bakanı Papandreu, ikincil sorun olarak kabul edilen beş anlaşmayı imzaladılar. Ikili ilişkilere, banş ve dostluk yolunda ivme kazandırmak amacıyla ımzalanan anlaşmalar yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. # Ekonomik işbirliği, deniz ticareti, gûmrûk işbirliği ve teknik alanlarda işbirliği anlaşmalan ile kültür anlaşmasına ait belgelerjkibakan LEYU IHVŞMMİUf narasında törenle imzalandı. Irkçı parti iktidarda Viyana dünyada yalnız kalıyor # Avusturya Cumhurbaşkanı Thomas Klestil'in, aşın sağcı Özgürlükçü Parti (FPÖ) ile muhafazakâr Halk Partisi'nin (ÖVP) kurduğu koalisyon hükümetine onay vermesi dünyayı ayağa kaldırdı ve bu ülke siyasal yaptınm ve tecrit tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. • FPÖ lideri Jörg Haider ile ÖVP lideri Wolfgang Schûssel dün cumhurbaşkanlığı makamı Hofburg Sarayı'nda yemin ederek resmen göreve baslamış oldular. Yemin töreninden önce sarayın önJnde toplanan yüzlerce kişt Haider'i protesto etti. #ABD, Avusturya Bîyükelçisi Cathîyn Hdl'u danışmalarda baunmak üzere geri çaprdı. • 11. Sayfada Grozni'yi terk eden sivfller zor koşaDarda yaşamlarmı sürdûrüyorlar. tnguş Cumhuriyeti'ne geçmek isteyen bir Çeçen sığmmaa Rııs gûvenük gûcüyle tarbşıyor. (Fotoğraf: REUTERS) Çeçen smllerin isyanı# Rus güçlerinin büyük bölümünü ele geçirdiği Çeçenistan'ın başkenti Grozni yakın- lannda Rus askerleri ile Çeçen savaşçılar arasında şiddetli çatışmalar sürüyor. Grozni'den kaçan Çeçen milislerin saklandıklan gerekçesiyle başkentin güney- ' batısında bir kasabadaki evleri ateşe veren Rus askerleri, bölgedeki Çeçen sivillerin . saldınsına uğradı. Ruslann, Grozni'den kaçan Çeçen milislerin bölgedeki evlerde saklandığı gerekçesiyle birçok evi ateşe verdiği kaydediliyor. • ıo. Sayfada Dünya Bankası, işletme hakkı devir yönteminden vazgeçilmesini değil, firmalann değiştirilmesini istiyor Eııerjkle aıııaç, pazarı yabancdara bırakittak # Enerji sektörünü bütünüyle özel hukuk kapsamına sokan düzenlemeler, Türk şirketlerinin yabancılardan kaynak sağlaması gerekçesiyle gerçekleştirildikten sonra yabancılar Türk enerji pazannda bütünüyle egemenlik kurmaya çalışıyorlar. Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın istememesi durumunda zaten Türk firmalann dağıtım şebekelerini devralabilmek için dış kaynak buhnalanna olanak yok. BANUSALMAN ANKARA - Dünya Banka- sı'nın 17 Arahk 1999 tarihlı Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba- kanlığı'na sunulan raporunda, dağıtım şebekelenmn işletme hakkı devirlennın, "şirketlerin devir için gerekB finansmam bulamav-acaklan" belirtilerek ıptal edilmesı ısteniyor. Dünya Bankası, 24 Ocak tarihli yazı- sıyla da dağıtım şirketlerinin daha deneyimli, uzunvadeli çı- karlan olan özel firmalara ve- rilmesini isterken, parantez içinde "yabanafirmalarveya- bana ortakhklar olabifir" di- yerek adres gösteriyor. Dünya • Arkası Sa. 19,Sü.3 te ENERJİDE YETKİ KREDİ VERENtN FflTMA KOŞJUTB 15. Sayfada XENÎ ÖNLEMLER GÜNDEMDE Ocak enflasyonu kaygılan arttırdı # Enflasyonun beklenenden yüksek çıkması programın tutmayacağı kaygılannı gûndeme getirirken hûkümetin yeni önlemler alması gerektiğini de ortaya koydu. Yılsonunda yüzde 20-25 hedefinin tutması için aylık enflasyon rakamlannın yüzde 1-2 düzeyini geçmemesi gerekiyor. • 75. Sayfada 'Yeni önlemlere gerek yok1 : Hazme Müsteşan Demiralp, rakamların kendileri için sürpriz olmadığını ve yeni önlemlere gerek olmadığını söyledi. • 13. Sayfada PİŞMANLIK YASASI'NDA SÜRE UZUYOR 15. Sayfada GtNCEL CUNEYT ARCAYUREK BEŞÎKTAŞ SAMSUNSPOR'U •RSA 1} wn 2-0YENDİ • Spor'da DOLAR ûDOn stejm Onah MARK ûOün 282J00 Oncekı S617S0 2B1.5OO AU1N ûDûn 5J10JJ00 Oncefc 5.160.000 Tutanak Konuşunca Adnan Hocacılar diye anılan grubun, polisin Istan- bul'da düzenlediği operasyondan sonra Necmettin Erfoakan'ınfikiryoldaşı, FP'de söz sahibi Oğuzhan Asirtûrk'le yaptığı telefon görûşmesi giderek çok yön- lü ilgi odağı olmaya başladı. Sabah'ın yayımladığı, Adnan Hoca'nın önde gkjen müritterinden Ibrahim Tuncer'in Oğuzhan Asiltürk'le yaptığı görüşmenin tutanağında ılgi çeken irdeteme- M Arkası Sa. 19, Sü.Vde Binyılm imanhrt: Charies Darwm C^30 yıl sonra: Yapay zekâ mı, insan zekâsı mı? 4*Depremi önceden haber veren olaylar C Thomas Edison COrgan naklinde gelişmeler C Ünîversite-Sanayi işbirliği C Şubat ayında gökyüzü C Embriyo klonlandı k, Yok olmanın eşiğindeki primatlar Bugün Cumhuriyet 'le birlikte. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Hizbullah Brfflngi Içişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın bir süredir kafa- sında olan "Hizbullah brifingi" önceki akşam gerçek- leştirildi. Bakanlığın konferans salonundaki brifing üç bö- lümdü. Birinci bölüm, Emniyet Genel Müdüriüğü Is- tihbarat Daire Başkanlığı'nın Jandarma ile ortak ger- çeklöştirdiği çalışmasonucu ortaya çıkan "sunuş"tu. 18 dakikalık şernalı, rakamlı sunuşu, beş dakikalık m Arkası So. 19, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog